Paziņo­jums par per­so­nas datu aiz­sard­zību

Mēs ļoti prie­cāja­mies, ka inte­resēja­ties par mūsu uzņē­mu­mu. Sabiedrī­bas „Klasmann-Deilmann GmbH“ vadī­ba īpaši lie­lu uzmanību pie­vērš datu aiz­sard­zībai. Sabiedrī­bas „Klasmann-Deilmann GmbH“ inter­ne­ta lapas paras­ti var lie­tot, nen­orādot per­so­nas datus. Ja kāds vēlas mūsu mājas lapā pasūtīt kādus īpašus mūsu uzņē­mu­ma pakal­po­ju­mus, iespējams, ka tad gan būs nepie­ciešams apstrādāt per­so­nas datus. Ja tāda datu apstrā­des nepie­ciešamī­ba rodas un šādai apstrā­d­ei nav likumī­ga pama­ta, mēs paras­ti attie­cīga­jai per­so­nai pašai lūd­zam atļau­ju apstrādāt viņas per­so­nas datus.

Attie­cīgās per­so­nas dati, respek­tīvi, vārds, uzvārds, adre­se, e‑pasta adre­se vai tāl­ruņa num­urs, allaž tiek apstrādā­ti sas­kaņā ar Vispārīgo datu aiz­sard­zī­bas regu­lu (GDPR – Gene­ral Data Pro­tec­tion Regu­la­ti­on) un vado­ties pēc mūsu federāla­jā zemē spēkā esoša­jiem datu aiz­sard­zī­bas not­ei­ku­miem, kas ir sais­toši sabiedrībai „Klasmann-Deilmann GmbH“. Sas­kaņā ar kon­krē­to Paziņo­ju­mu par per­so­nas datu aiz­sard­zību mūsu uzņē­m­ums vēlas sabiedrībai dar­īt zinā­mu kādā vei­dā, apjomā un nolūkā mēs iegūs­tam, izman­to­jam un apstrādājam per­so­nas datus. Šajā Paziņo­jumā par per­so­nas datu aiz­sard­zību mēs attie­cīga­jām per­sonām snied­zam infor­māci­ju par viņu tiesībām.

Sabiedrī­ba „Klasmann-Deilmann GmbH“ par datu apstrā­di atbil­dīga­jiem dar­bi­nie­kiem izstrādāju­si vir­kni teh­nis­ku un orga­ni­z­a­to­ris­ku pasāku­mu, lai šajā inter­ne­ta lapā izman­to­ta­jiem per­so­nas datiem nodrošinā­tu mak­simā­lo iespēja­mo aiz­sard­zību. Tomēr datu kus­tī­ba inter­ne­ta vidē var nebūt pilnīgi droša, un nav iespējams garan­tēt absolū­tu drošību. Tādēļ katrai per­so­nai ir brī­va izvē­le, savus per­so­nas datus dar­īt mums zinā­mus arī citā vei­dā, pie­mēram, pa tālruni.

 1. Jēd­zie­na definīci­jas

Sabiedrī­bas „Klasmann-Deilmann GmbH“ Paziņo­ju­ma par per­so­nas datu aiz­sard­zību pam­a­tā ir jēd­zie­ni, ko Eiro­pas Savi­enī­bas direk­tīvu un regu­lu izstrādātājs izman­to­jis, pieņe­mot Vispārīgo datu aiz­sard­zī­bas regu­lu (GDPR). Esam izstrādājuši tādu mūsu uzņē­mu­ma Paziņo­ju­mu par per­so­nas datu aiz­sard­zību, lai tas būtu vieg­li lasāms un sapro­tams gan sabiedrībai, gan mūsu kli­en­tiem, gan sadar­bī­bas part­ne­riem. Tādēļ skaid­rī­bas labad sākumā noskaidro­sim izman­to­tos jēd­zi­e­nus.

Mūsu uzņē­mu­ma Paziņo­jumā par per­so­nas datu aiz­sard­zību lie­to­jam šādus jēd­zi­e­nus:

 • a)    per­so­nas dati

Ar „per­so­nas datiem“ saprot jeb­kā­du infor­māci­ju, kas attie­cas uz kādu  iden­ti­ficē­tu vai iden­ti­ficēja­mu fizis­ku per­so­nu, tur­pmāk tek­s­tā: „attie­cīgā per­so­na“. Par iden­ti­ficēja­mu tiek uzska­tī­ta fizis­ka per­so­na, ko tieši vai netieši, var iden­ti­ficēt pēc kādas pazī­mes, it īpaši, pie­mēram, pēc uzvār­da, kli­en­ta num­ura, atrašanās vie­tas datiem, inter­ne­ta lie­to­tāja datiem vai pēc vairākām īpašām pazīmēm, kas norā­da uz fizis­ku, fizio­loģis­ku, ģenē­tis­ku, psi­his­ku, eko­no­mis­ku, kul­turālu vai sociālu iden­titā­ti.

 • b)    attie­cīgā per­so­na

Ar „attie­cīgo per­so­nu“ saprot jeb­ku­ra iden­ti­ficē­tu vai iden­ti­ficēja­mu fizis­ku per­so­nu, kuras per­so­nas datus apstrādā par per­so­nas datu apstrā­di atbil­dīgais dar­bi­nieks.

 • c)    apstrā­de

Ar „apstrā­di“ saprot kat­ru auto­ma­ti­zē­tu vai neau­to­ma­ti­zē­tu apstrā­di vai kat­ru šādu apstrā­des kopu­mu attie­cībā uz per­so­nas datiem, respek­tīvi, to iegūša­na, apko­poša­na, orga­ni­zēša­na, kār­toša­na, sag­la­bāša­na, pie­mēroša­na vai izmainīša­na, šķi­roša­na, aptau­jāša­na, izman­toša­na, publis­koša­na, pār­sū­tot, izpla­tot vai kā citā­di nodo­dot citu rīcībā, salīd­zi­not vai sasais­tot, ier­o­bežo­jot, dzēšot vai iznīci­not.

 • d)    apstrā­des ier­o­bežoša­na

Ar „apstrā­des ier­o­bežoša­nu“ saprot sag­la­bā­tu per­so­nas datu marķēša­nu ar mērķi ier­o­bežot to tur­pmā­ko apstrā­di.

 • e)    pro­filēša­na

Ar „pro­filēša­nu“ saprot per­so­nas datu jeb­kā­da vei­da auto­ma­ti­zē­tu apstrā­di, respek­tīvi, per­so­nas datu izman­toša­nu, lai novēr­tē­tu kādus kon­krē­tus per­sonīgus aspek­tus, kas attie­cas uz fizis­ku per­so­nu, gal­veno­kārt, lai ana­li­zē­tu un pro­gno­zē­tu dažā­dus aspek­tus attie­cībā uz kādu kon­krē­tu fizis­ku per­so­nu, pro­ti, viņas darbspējas, fin­an­siā­lo stā­vo­kli, veselību, per­sonīgās inte­re­ses, hobi­jus, uzti­camību, izturēša­nos, uzturēšanās vie­tu vai tās maiņu.

 • f)     psei­doni­mi­zāci­ja 

Ar „psei­doni­mi­zāci­ju“ saprot per­so­nas datu apstrā­des vei­du, kādā per­so­nas datus, neiz­man­to­jot papil­du infor­māci­ju, vairs nevar sasais­tīt ar kon­krē­tu attie­cīgo per­so­nu, ja minētā papil­du infor­māci­ja tiek gla­bā­ta ats­evišķi un ir pakļau­ta teh­nis­kiem un orga­ni­z­a­to­ris­kiem pasāku­miem, kas garan­tē to, ka per­so­nas datus nevar sasais­tīt ar iden­ti­ficē­tu vai iden­ti­ficēja­mu fizis­ku per­so­nu.

 • g)    atbil­dīgā per­so­na vai par apstrā­di atbil­dīgā per­so­na

Ar „atbil­dīgo per­so­nu“ vai „par apstrā­di atbil­dīgo per­so­nu“ saprot fizis­ku vai juri­dis­ku per­so­nu un dažādas ies­tā­des un orga­ni­zāci­jas, kas ats­evišķi vai kopā ar citām lemj par per­so­nas datu apstrā­des mērķiem un līd­ze­kļiem. Ja per­so­nas datu apstrā­di regu­lē Eiro­pas Savi­enī­bas vai dalīb­valstu tiesību akti, tad atbil­dīgo per­so­nu var iecelt sas­kaņā ar Savi­enī­bas vai dalīb­valsts tiesību aktiem vai viņas iecelša­nas kritēri­jus var pie­mērot atbil­stoši Savi­enī­bas vai dalīb­valsts tiesību aktiem.

 • h)    pasūtīju­ma apstrādātājs

Ar „pasūtīju­ma apstrādātāju“ saprot fizis­ku vai juri­dis­ku per­so­nu un dažādas ies­tā­des un orga­ni­zāci­jas, kas atbil­dīgās per­so­nas uzde­vumā veic per­so­nas datu apstrā­di.

 • i)      saņēmējs

Ar „saņēmēju“ saprot fizis­ku vai juri­dis­ku per­so­nu un dažādas ies­tā­des un orga­ni­zāci­jas, kuras rīcībā tiek nodo­ti per­so­nas dati, neat­karīgi no tā, vai tā ir kāda trešā per­so­na vai nav. Tomēr ies­tā­des, kas per­so­nas datus saņem sas­kaņā ar Eiro­pas Savi­enī­bas vai dalīb­valsts tiesību aktiem, pil­dot kādu kon­krē­tu pēt­nie­cis­ku pasūtīju­mu, netiek uzska­tī­tas par saņēmējiem.

 • j)      trešā per­so­na

Ar „trešo per­so­nu“ saprot fizis­ku vai juri­dis­ku per­so­nu un dažādas ies­tā­des un orga­ni­zāci­jas, izņe­mot attie­cīgo per­so­nu, atbil­dīgo per­so­nu, pasūtīju­ma apstrādātāju un per­so­nas, kam atbil­dīgās per­so­nas vai pasūtīju­ma apstrādātāja uzde­vumā ir tieša atbil­dī­ba apstrādāt per­so­nas datus.

 • k)    pie­kriša­na

Ar „pie­kriša­nu“ saprot jeb­kā­du attie­cīgās per­so­nas brīv­prātīgi kon­krē­ta­jā gadījumā infor­mētā vei­dā un nepār­pro­ta­mi snieg­tu pie­kriša­nu ies­nie­gu­ma vei­dā vai ar kādu citu vien­no­zīmīgi apsti­pri­nošu dar­bību, ar ko attie­cīgā per­so­na liek saprast, ka pie­krīt viņas per­so­nas datu apstrā­d­ei.

 1. Par apstrā­di atbil­dīgās per­so­nas vārds, uzvārds un adre­se

Par apstrā­di atbil­dīgā per­so­na, kā to saprot ar Vispārīgo datu aiz­sard­zī­bas regu­lu (GDPR) vai ar kādiem citiem datu aiz­sard­zī­bas liku­miem un citiem not­ei­ku­miem ar datus aiz­sar­gājošu raks­turu, kas ir spēkā kādā Eiro­pas Savi­enī­bas dalīb­val­s­tī:

sabiedrī­ba „Klasmann-Deilmann GmbH“
Georg-Klasmann-Stra­ße 2–10
49744 Gees­te
Vāci­ja
tālr.: + 49 5937 31 100
e‑pasts: [email protected]​klasmann-​deilmann.​com
mājas lapa: klasmann​-deilmann​.com

 1. Datu aiz­sar­gātāja adre­se

Visus inte­resējošos jau­tāju­mus aicinām adresēt datu aiz­sar­gātājam:

An den Daten­schutz­be­auf­trag­ten
der Klasmann-Deilmann GmbH

- Per­sön­lich / Ver­trau­lich – (personīgi/konfidenciāli)
Georg-Klasmann-Stra­ße 2–10
49744 Gees­te
Deutsch­land

e‑pasts: [email protected]​klasmann-​deilmann.​com
mājas lapa: klasmann​-deilmann​.com

Kat­ra attie­cīgā per­so­na kat­rā lai­kā var vēr­sties pie datu aiz­sar­gātāja mūsu fir­mā ar jau­tāju­miem un iero­sināju­miem par datu aiz­sard­zību.

 1. Sīk­dat­nes

Sabiedrī­bas „Klasmann-Deilmann GmbH“ inter­ne­ta lapas izman­to sīk­dat­nes. Sīk­dat­nes ir teks­ta doku­men­ti, ko inter­ne­ta pār­lūks ievie­to un sag­la­bā dator­sis­tēmā.

Daud­zas inter­ne­ta lapas un ser­ve­ri izman­to sīk­dat­nes. Daud­zas sīk­dat­nes satur, tā sau­ca­mo, sīk­da­tņu ID. Sīk­dat­nes ID ir vien­no­zīmīgs sīk­dat­nes atpa­zinējs. Tas sas­tāv no zīm­ju virknes, ar kuras palīd­zību inter­ne­ta lapas un ser­ve­rus var nosūtīt kon­krē­tam inter­ne­ta pār­lū­kam, kurā sag­la­bā­ta sīk­dat­ne. Tas dod iespēju apme­klē­ta­jām inter­ne­ta lapām un ser­ve­riem atšķirt attie­cīgās per­so­nas indi­vi­duā­lo pār­lūku no citiem inter­ne­ta pār­lūkiem, kas satur citas sīk­dat­nes. Kon­krē­tu inter­ne­ta pār­lūku var atpa­zīt un iden­ti­ficēt ar vien­no­zīmīgu sīk­dat­nes ID.

Izman­to­jot sīk­dat­nes, sabiedrī­ba „Klasmann-Deilmann GmbH“ savu mājas lapu lie­to­tāju rīcībā nodot lie­to­tājiem draud­zīgus pakal­po­ju­mus, kas bez sīk­da­tņu izman­toša­nas nebū­tu iespējams.

Izman­to­jot sīk­dat­nes, infor­māci­ju un pie­dāvāju­mus mūsu mājas lapā varam opti­mi­zēt lie­to­tājam vēlamā vei­dā. Kā jau ieprie­kš minēts, sīk­dat­nes mums sniedz iespēju atpa­zīt mūsu mājas lapas lie­to­tājus. Šādas atpa­zīša­nas mērķis ir atvieglot lie­to­tājiem dar­bu ar mūsu mājas lapu. Lie­to­jot mājas lapu, kas izman­to sīk­dat­nes, lie­to­tājam kat­ru rei­zi atverot kon­krē­to mājas lapu, pie­mēram, vairs nav jāie­va­da savi piee­jas dati, jo tos pārņem mājas lapa un lie­to­tāja dator­sis­tēmā sag­la­bātās sīk­dat­nes. Vēl viens pie­mērs ir preču gro­za sīk­dat­nes inter­ne­ta vei­kalā. Inter­ne­ta vei­kals ar sīk­dat­nes palīd­zību atce­ras pre­ces, ko kli­ents sali­cis vir­tuāla­jā preču gro­zā.

Izvē­lo­ties attie­cīgu iesta­tīju­mu, attie­cīgā per­so­na kat­rā lai­kā var ats­aukt sīk­da­tņu sag­la­bāša­nu mūsu mājas lapā un pat to liegt līdz ats­au­ku­mam. Sag­la­bā­tas sīk­dat­nes inter­ne­ta pār­lūkā vai citās pro­gram­ma­tūrās var izd­zēst. To ir iespējams izdarīt visos šobrīd aktuāla­jos inter­ne­ta pār­lū­kos. Ja attie­cīgā per­so­na deak­ti­vē sīk­da­tņu izman­toša­nu lie­to­ta­jā inter­ne­ta pār­lūkā, tad ir iespējams, ka vairs ne visas funk­ci­jas mūsu mājas lapā dar­bo­sies pilnā apjomā.

 1. Vispārēju datu un infor­māci­jas sag­la­bāša­na

Sabiedrī­bas “Klasmann-Deilmann GmbH” mājas lapa ik rei­zi, kad to atver attie­cīgā per­so­na vai kāda auto­ma­ti­zē­ta sis­tē­ma, reģis­trē vir­kni vispārēju datu un infor­māci­jas. Šie vispārējie dati un infor­māci­ja tiek sag­la­bā­ta ser­ve­ra log­failos. Tas dod iespēju atpa­zīt (1) izman­to­tos pār­lū­ka vei­dus un ver­si­jas, (2) pie­kļu­ves sis­tē­mas izman­to­to operētāj­sis­tē­mu, (3) mājas lapu, no kuras lie­to­tājs ar savu sis­tē­mu pie­kļūst mūsu mājas lapai, t.s., refe­re­ri jeb ieprie­kš apme­klētās mājas lapas, (4) apakšla­pas, kas ar pie­kļu­ves sis­tē­mu atver mūsu mājas lapu, (5) pie­kļu­ves mājas lapai datu­mu un lai­ku, (6) IP-adre­si, (7) pie­kļu­ves sis­tē­mas inter­ne­ta ope­ra­toru un (8) citus līd­zīgus datus un infor­māci­ju, kas palīdz atrai­dīt ris­kus, ja notiek uzbru­kums mūsu infor­māci­ju teh­no­loģi­ju sis­tē­mai.

Izman­to­jot šos vispārējos datus un infor­māci­ju, sabiedrī­ba “Klasmann-Deilmann GmbH” tos nesais­ta ar attie­cīgo per­so­nu. Drīzāk minētā infor­māci­ja ir nepie­cieša­ma, lai (1) mēs precīzi ievie­to­tu infor­māci­ju savā mājas lapā, (2) lai opti­mi­zē­tu infor­māci­ju un reklā­mu savā mājas lapā, (3) lai garan­tē­tu savas mājas lapas infor­māci­ju teh­no­loģi­ju sis­tē­mu un teh­ni­kas ilg­stošu dar­bību, kā arī (4) lai kiber­uz­bru­ku­ma gadījumā tiesīb­s­ar­gājošo ies­tāžu rīcībā nodo­tu kri­mināl­va­jāša­nai nepie­cieša­mo infor­māci­ju. Līdz ar to anonī­mi iegū­tos datus un infor­māci­ju sabiedrī­ba “Klasmann-Deilmann GmbH” izvēr­tē no sta­tis­ti­kas vie­do­kļa un per­spek­tīvā ar mērķi, sti­prināt mūsu uzņē­mumā datu aiz­sard­zību un datu drošību, vis­beid­zot, lai garan­tē­tu tei­ca­mu aiz­sard­zību mūsu apstrādā­ta­jiem per­so­nas datiem. Ser­ve­ra log­fai­lu anonī­mie dati tiek gla­bā­ti ats­evišķi no attie­cīgās per­so­nas dota­jiem per­so­nas datiem.

 1. Saziņas iespējas mājas lapā

Sas­kaņā ar tiesību aktiem sabiedrī­bas “Klasmann-Deilmann GmbH” mājas lapā ir infor­māci­ja, kas ļauj veik­li sazinā­ties ar mūsu uzņē­mu­mu elek­tro­niski, kā arī sazinā­ties ar mums tieši, esam norādījuši arī savu elek­tro­nis­kā pas­ta adre­si. Ja attie­cīgā per­so­na pa e‑pastu sazinās ar per­so­nu, kas atbild par datu apstrā­di, nosū­tot viņai aiz­pil­dī­tu saziņas veid­la­pu, attie­cīgās per­so­nas dati tiek sag­la­bā­ti auto­mā­tiski. Šādi, attie­cīgās per­so­nas brīv­prātīgi datu apstrādātājam nosūtī­ti, dati tiek sag­la­bā­ti, lai tos izman­to­tu apstrā­d­ei vai saziņai ar attie­cīgo per­so­nu. Šie dati netiek nodo­ti tālāk treša­jām per­sonām.

 1. Komen­tēša­nas funk­ci­ja mājas lapas blo­gā

Sabiedrī­ba “Klasmann-Deilmann GmbH” lie­to­tājiem blo­gā, kas atro­das par datu apstrā­di atbil­dīgās per­so­nas mājas lapā, pie­dāvā iespēju komen­tēt ats­evišķus blo­gā ievie­to­tus raks­tus. Blogs ir mājas lapā paras­ti visiem piee­jams por­tāls, kurā vie­na vai vairā­kas per­so­nas, tā sauk­tie, blo­ge­ri vai inter­ne­ta blo­ge­ri, var publis­kot raks­tus vai savas domas tā sau­ca­ma­jos blo­gu ier­ak­stos, ko trešās per­so­nas paras­ti var komen­tēt.

Ja attie­cīgā per­so­na komen­tē šajā mājas lapā ievie­to­tu blo­gu, tad līd­zās per­so­nas ier­ak­s­tī­ta­jam komen­tāram parādās komen­tā­ra publis­koša­nas laiks un tiek sag­la­bāts un publis­kots attie­cīgās per­so­nas izvēlē­ta­is lie­to­tāj­vārds jeb psei­donīms. Vēl tiek sag­la­bā­ta IP adre­se, ko attie­cīga­jai per­so­nai ir piešķī­ris viņas inter­ne­ta ope­ra­tors. IP adre­se tiek sag­la­bā­ta drošī­bas aps­vēru­mu dēļ gadīju­mam, ja attie­cīgā per­so­na sava komen­tā­ra satu­ra dēļ aizskar trešo per­so­nu tiesī­bas vai publis­ko pret­tie­sis­ku saturu. Tādējā­di per­so­nas dati tiek sag­la­bā­ti pašas, par datu apstrā­di atbil­dīgās per­so­nas inte­resēs, lai iespējamā tiesību pār­kā­pu­ma gadījumā viņu var atta­is­not. Šie sag­la­bā­tie per­so­nas dati netiek nodo­ti trešo per­so­nu rīcībā, izņe­mot gadīju­mus, kad to pra­sa tiesību akti vai ja tas nepie­ciešams par datu apstrā­di atbil­dīgās per­so­nas tiesību aiz­stāvībai.

 1. Per­so­nas datu rutinē­ta dzēša­na un bloķēša­na

Par datu apstrā­di atbil­dīgā per­so­na apstrādā un sag­la­bā per­so­nas datus par attie­cīgo per­so­nu tik ilgi, cik tas nepie­ciešams datu sag­la­bāša­nas mērķa sas­nie­gša­nai vai atbil­stoši tam, ko pared­zējuši par datu apstrā­di atbil­dīga­jai per­so­nai sais­tošie Eiro­pas Savi­enī­bas direk­tīvu un regu­lu izstrādātāja vai kāda cita atbil­dīgā likum­de­vēja izdo­tie liku­mi vai not­ei­ku­mi.

Ja datu sag­la­bāša­nas mērķis vairs nav būtisks vai beid­zi­es kāds no Eiro­pas Savi­enī­bas direk­tīvu un regu­lu izstrādātāja vai kāda cita atbil­dīgā likum­de­vēja  not­eikta­jiem datu sag­la­bāša­nas ter­miņiem, tad per­so­nas dati tiek rutinē­ti dzēs­ti vai bloķē­ti sas­kaņā ar tiesību aktiem.

 1. Attie­cīgās per­so­nas tiesī­bas
 • a)    tiesī­bas saņemt apsti­prināju­mu 

Katrai attie­cīga­jai per­so­nai Eiro­pas Savi­enī­bas direk­tīvu un regu­lu izstrādātājs ir pared­zējis tiesī­bas prasīt no per­so­nas, kas ir atbil­dī­ga par datu apstrā­di, apsti­prināju­mu tam, vai viņas per­so­nas dati tiek apstrādā­ti. Ja kāda attie­cīgā per­so­na vēlas izman­tot šādas apsti­prināju­ma saņe­mša­nas tiesī­bas, tad šajā sakarā viņa kat­rā lai­kā var vēr­sties pie per­so­nas, kas ir atbil­dī­ga par per­so­nas datu apstrā­di.

 • b)    tiesī­bas saņemt infor­māci­ju 

Katrai per­so­nai, kuras per­so­nas dati tiek apstrādā­ti, Eiro­pas Savi­enī­bas direk­tīvu un regu­lu izstrādātājs ir pared­zējis tiesī­bas kat­rā lai­kā prasīt no per­so­nas, kas ir atbil­dī­ga par datu apstrā­di, bez­mak­sas infor­māci­ju par sag­la­bā­ta­jiem viņas per­so­nas datiem un saņemt kopi­ju ar šādu infor­māci­ju. Eiro­pas Savi­enī­bas direk­tīvu un regu­lu izstrādātājs attie­cīga­jai per­so­nai ir pared­zējis tiesī­bas prasīt šādu infor­māci­ju par dar­bībām ar per­so­nas datiem:

  • apstrā­des mērķi,
  • apstrādāja­mo per­so­nas datu kate­gori­jas,
  • saņēmēji vai saņēmēju kate­gori­jas, kuru rīcībā jau ir vai vēl tiks nodo­ti per­so­nas dati, it īpaši tas attie­cas uz datu saņēmējiem treša­jās val­s­tīs vai starp­t­au­ti­s­kās orga­ni­zāci­jās,
  • ja iespējams, plā­no­ta­is lai­ka posms, kādā per­so­nas dati tiks sag­la­bā­ti, vai, ja to nav iespējams pateikt, tad kritēri­ji, pēc kādiem minē­ta­is lai­ka posms tiek not­eikts,
  • attie­cīgās per­so­nas tiesī­bas prasīt per­so­nai, kas ir atbil­dī­ga par per­so­nas datu apstrā­di, labot vai dzēst viņas per­so­nas datus vai ier­o­bežot to apstrā­di vai tiesī­bas iebilst pret šo apstrā­di,
  • tiesī­bas ies­niegt sūd­zību kādā uzraud­zī­bas ies­tādē,
  • ja per­so­nas dati netiek iegū­ti no per­so­nas pašas, tad viņa var prasīt visu iespēja­mo infor­māci­ju par to, kur tie ir iegū­ti un
  • ja ir auto­mā­ti­s­ka atla­se, ies­kai­tot pro­filēša­nu, sas­kaņā ar Vispārīgās datu aiz­sard­zī­bas regu­las (GDPR) 22. pan­ta 1. un 4. daļu un — vis­maz šajos gadīju­mos — raks­tur­o­jošu infor­māci­ju par iesais­tī­to loģi­ku, kā arī iedar­bību un vēla­mo šādas apstrā­des iedar­bību uz attie­cīgo per­so­nu.

Vēl attie­cīga­jai per­so­nai ir tiesī­bas prasīt infor­māci­ju par to, vai viņas per­so­nas dati tikuši nodo­ti kādas trešās valsts vai kādas starp­t­au­tis­kas orga­ni­zāci­jas rīcībā. Ja dati ir nodo­ti minē­ta­jiem saņēmējiem, tad, cita star­pā, attie­cīga­jai per­so­nai ir tiesī­bas saņemt infor­māci­ju par atbil­stošām garan­ti­jām sais­tībā ar datu nodoša­nu tālāk.

Ja kāda attie­cīgā per­so­na vēlas izman­tot šādas infor­māci­jas iegūša­nas tiesī­bas, tad viņa sais­tībā ar šo var kat­rā lai­kā vēr­sties pie per­so­nas, kas ir atbil­dī­ga par datu apstrā­di.

 • c)    tiesī­bas prasīt veikt labo­ju­mus 

Katrai attie­cīga­jai per­so­nai, uz kuru attie­cas dar­bī­bas ar per­so­nas datiem, Eiro­pas Savi­enī­bas direk­tīvu un regu­lu izstrādātājs ir pared­zējis tiesī­bas prasīt veikt labo­ju­mus nepa­rei­zos viņas per­so­nas datos. Vēl attie­cīga­jai per­so­nai ir tiesī­bas, ņemot vērā datu apstrā­des mērķi, prasīt papil­dināt nepilnīgus viņas per­so­nas datus, arī ar papil­dinošu skaidro­ju­mu.

Ja attie­cīgā per­so­na vēlas izman­tot šādas tiesī­bas prasīt veikt labo­ju­mus, tad viņa šajā sakarā kat­rā lai­kā var vēr­sties pie dar­bi­nie­ka, kas ir atbil­dīgs par datu apstrā­di.

 • d)    tiesī­bas prasīt dzēst datus jeb tiesī­bas tikt aiz­mirstai

Katrai attie­cīga­jai per­so­nai, uz kuru attie­cas dar­bī­bas ar per­so­nas datiem, Eiro­pas Savi­enī­bas direk­tīvu un regu­lu izstrādātājs ir pared­zējis tiesī­bas prasīt per­so­nai, kas ir atbil­dī­ga par datu apstrā­di, lai per­so­nas dati par attie­cīgo per­so­nu tiek neka­vējo­ties dzēs­ti, šādu iemes­lu dēļ vai ja nav nepie­ciešams tos apstrādāt:

  • Per­so­nas dati tika iegū­ti tādam mērķim vai apstrādā­ti tādā vei­dā, kādam tas vairs nav nepie­ciešams.
  • Attie­cīgā per­so­na atsauc savu pie­kriša­nu, ja datu apstrā­de pam­ato­ta ar Vispārīgās datu aiz­sard­zī­bas regu­las (GDPR) 6. pan­ta 1. daļas a apakš­punk­tu vai 9. pan­ta 2. daļas a apakš­punk­tu, un cita juri­dis­ka pama­ta datu apstrā­d­ei nav.
  • Attie­cīgā per­so­na sas­kaņā ar Vispārīgās datu aiz­sard­zī­bas regu­las (GDPR) 21. pan­ta 1. daļu iebilst pret datu apstrā­di, un nav nekā­da primā­ra pam­ato­ta iemes­la, lai apstrādā­tu datus vai attie­cīgā per­so­na iebilst pret datu apstrā­di sas­kaņā ar Vispārīgās datu aiz­sard­zī­bas regu­las (GDPR) 21. pan­ta 2. daļu.
  • Per­so­nas dati tikuši apstrādā­ti neli­kumīgi.
  • Per­so­nas datus ir nepie­ciešams dzēst, lai izpil­dī­tu kādu tie­sis­ku pienāku­mu sas­kaņā ar Eiro­pas Savi­enī­bas vai kādas dalīb­valsts tiesību aktiem, kas ir sais­toši par datu apstrā­di atbil­dīga­jai per­so­nai.
  • Per­so­nas dati tika iegū­ti sais­tībā ar infor­māci­jas sabiedrī­bas pie­dāvā­ta­jiem pakal­po­ju­miem sask. ar Vispārīgās datu aiz­sard­zī­bas regu­las (GDPR) 8. pan­ta 1. daļu.

Ja viens no ieprie­kš minē­ta­jiem iemes­liem atbilst un attie­cīgā per­so­na vēlas likt dzēst savus per­so­nas datus no sabiedrī­bas “Klasmann-Deilmann GmbH” datu bāzes, viņa kat­rā lai­kā šajā sakarā var vēr­sties pie per­so­nas, kas atbil­dī­ga par datu apstrā­di. Sabiedrī­bas “Klasmann-Deilmann GmbH” dar­bi­nieks parūpē­sies, lai tas neka­vējo­ties tiek izdarīts.

Ja sabiedrī­ba “Klasmann-Deilmann GmbH” publis­ko­ju­si per­so­nas datus un ja mūsu uzņē­mu­ma pienākums sas­kaņā ar Vispārīgās datu aiz­sard­zī­bas regu­las (GDPR) 17. pan­ta 1. daļu ir tos dzēst, tad sabiedrī­ba “Klasmann-Deilmann GmbH” to dar­īs ar piee­ja­mo teh­no­loģi­ju un imple­men­tēša­nas izmak­sām pieņe­ma­miem pasāku­miem, arī teh­nis­kiem, un infor­mēs citas par datu apstrā­di atbil­dīgās per­so­nas, kuras apstrādā publis­ko­tos per­so­nas datus, par to, ka attie­cīgā per­so­na pra­sa arī no šīm citām par datu apstrā­di atbil­dīga­jām per­sonām dzēst visas sai­tes, kur red­za­mi attie­cīgās per­so­nas dati vai kopi­jas, vai repli­kāci­jas, ja apstrā­de nav nepie­cieša­ma. Kat­rā ats­evišķā gadījumā sabiedrī­bas “Klasmann-Deilmann GmbH” dar­bi­nieks veiks nepie­ciešamās dar­bī­bas.

 • e)    tiesī­bas prasīt datu apstrā­des ier­o­bežoša­nu

Katrai per­so­nai, kuras per­so­nas dati tiek apstrādā­ti, Eiro­pas Savi­enī­bas direk­tīvu un regu­lu izstrādātājs ir pared­zējis tiesī­bas, prasīt per­so­nai, kura ir atbil­dī­ga par datu apstrā­di, ier­o­bežot datu apstrā­di, ja ir izpil­dīts viens no tur­pmāk minē­ta­jiem prie­kš­no­sacīju­miem:

  • ja attie­cīgā per­so­na apstrīd savu per­so­nas datu parei­zību, tur­klāt uz lai­ku, kas ļauj par datu apstrā­di atbil­dīga­jai per­so­nai pār­bau­dīt per­so­nas datu parei­zību;
  • ja datu apstrā­de ir neli­kumī­ga, un attie­cīgā per­so­na norai­da iespēju dzēst per­so­nas datus un tā vie­tā pra­sa ier­o­bežot per­so­nas datu lie­toša­nu;
  • ja par datu apstrā­di atbil­dīga­jai per­so­nai per­so­nas dati vairs nav nepie­cieša­mi apstrā­d­ei ar kādu kon­krē­tu mērķi, tomēr attie­cīga­jai per­so­nai tie ir nepie­cieša­mi juri­dis­ku prasību ies­nie­gša­nai, rea­li­zēša­nai vai aiz­stāvēša­nai un
  • ja attie­cīgā per­so­na pret datu apstrā­di ir ies­nie­gu­si iebild­u­mus sask. ar Vispārīgās datu aiz­sard­zī­bas regu­las (GDPR) 21. pan­ta 1. daļu un vēl nav kon­krē­ti zināms, vai par datu apstrā­di atbil­dīgās per­so­nas attie­cīga­jai per­so­nai snieg­tie argu­men­ti ir pie­tie­koši pam­ato­ti.

Ja ir izpil­dīts viens no minē­ta­jiem prie­kš­no­sacīju­miem un kāda attie­cīgā per­so­na vēlas prasīt ier­o­bežot sabiedrī­bas “Klasmann-Deilmann GmbH” datu bāzē sag­la­bā­to per­so­nas datu lie­toša­nu, viņa kat­rā lai­kā šajā sakarā var vēs­ties pie kāda par datu apstrā­di atbil­dīgā dar­bi­nie­ka. Sabiedrī­bas “Klasmann-Deilmann GmbH” dar­bi­nieks parūpē­sies par datu apstrā­des ier­o­bežoša­nu.

 • f)     tiesī­bas prasīt pār­nest datus

Katrai per­so­nai, kuras per­so­nas dati tiek apstrādā­ti, Eiro­pas Savi­enī­bas direk­tīvu un regu­lu izstrādātājs ir pared­zējis tiesī­bas, prasīt par datu apstrā­di atbil­dīga­jai per­so­nai, lai saņem­tu savus per­so­nas datus, ko attie­cīgā per­so­na node­vu­si par datu apstrā­di atbil­dīgās per­so­nas rīcībā, struk­turētā, paras­tā un dato­ri­zē­ti nolasāmā for­mātā. Vēl viņai ir arī tiesī­bas, nodot datus kādai citai par datu apstrā­di atbil­dīgai per­so­nai. Par datu apstrā­di atbil­dīgā per­so­na, kuras rīcībā per­so­nas dati jau nodo­ti, tam neliek šķēršļus. To var dar­īt, ja datu apstrā­des pie­kriša­nas pam­a­tā ir Vispārīgās datu aiz­sard­zī­bas regu­las (GDPR) 6. pan­ta 1. daļas a apakš­punkts vai Vispārīgās datu aiz­sard­zī­bas regu­las (GDPR) 9. pan­ta 2. daļas a apakš­punkts, vai kāds līgums sas­kaņā ar Vispārīgās datu aiz­sard­zī­bas regu­las 6. pan­ta 1. daļas b apakš­punk­tu un datu apstrā­de notiek auto­ma­ti­zē­ti, cik­tāl datu apstrā­de nav nepie­cieša­ma, lai veik­tu uzde­vu­mu, kas ir sabiedrī­bas inte­resēs vai lai rea­li­zē­tu sabiedrī­bas varu, ko par datu apstrā­di atbil­dīgā per­so­na veic tās uzde­vumā.

Vēl atteicīga­jai per­so­nai, aiz­stā­vot savas tiesī­bas prasīt pār­nest datus sas­kaņā ar Vispārīgās datu aiz­sard­zī­bas regu­las (GDPR) 20. pan­ta 1. daļu, ir tiesī­bas panākt, ka viņas per­so­nas datus vie­na par datu apstrā­di atbil­dīgā per­so­na tieši nodot citai par datu apstrā­di atbil­dīgai per­so­nai, cik­tāl tas teh­niski ir izdarāms un ja šādā vei­dā netiek nega­tīvi ietek­mē­tas citu per­so­nu tiesī­bas un brīvī­ba.

Attie­cīgā per­so­na var kat­rā lai­kā vēr­sties pie sabiedrī­bas “Klasmann-Deilmann GmbH” dar­bi­nie­ka un prasīt pār­nest viņas datus.

 • g)    tiesī­bas ies­niegt iebild­u­mus 

Katrai per­so­nai, kuras per­so­nas dati tiek apstrādā­ti, Eiro­pas Savi­enī­bas direk­tīvu un regu­lu izstrādātājs ir pared­zējis tiesī­bas, par pama­tu ņemot no viņas vie­do­kļa radušos īpašu situāci­ju, kat­rā lai­kā ies­niegt iebild­u­mus pret viņas per­so­nas datu apstrā­di, kas notiek, pam­a­to­jo­ties uz Vispārīgās datu aiz­sard­zī­bas regu­las (GDPR) 6. pan­ta 1. daļas e vai f apakš­punk­tu. Tas attie­cas arī uz minē­ta­jos not­ei­ku­mos bal­s­tī­tu pro­filēša­nu.

Ja tiek ies­nieg­ti iebild­u­mi, tad sabiedrī­ba “Klasmann-Deilmann GmbH” vairs neapstrādā per­so­nas datus, izņe­mot gadīju­mu, ja mūsu uzņē­m­ums var pierādīt, ka pas­tāv vien­no­zīmīgi aiz­stāvāms datu apstrā­des pam­a­to­jums, kas ir būti­s­kāks par attie­cīgās per­so­nas inte­resēm, tiesībām un brīvību vai ja datu apstrā­de ir nepie­cieša­ma juri­dis­ku prasību ies­nie­gša­nai, rea­li­zēša­nai vai aiz­stāvēša­nai.

Ja sabiedrī­ba “Klasmann-Deilmann GmbH” apstrādā per­so­nas datus, lai rea­li­zē­tu tiešās reklā­mas pasāku­mus, tad attie­cīga­jai per­so­nai ir tiesī­bas kat­rā lai­kā ies­niegt iebild­u­mus pret per­so­nas datu apstrā­di ar mērķi rea­li­zēt šādas reklā­mas pasāku­mus. Tas attie­cas arī uz pro­filēša­nu, ja tā sais­tī­ta ar šādu tiešo reklā­mu. Ja attie­cīgā per­so­na ies­niedz sabiedrībai “Klasmann-Deilmann GmbH” iebild­u­mus pret datu apstrā­di ar mērķi rea­li­zēt tiešās reklā­mas pasāku­mus, tad sabiedrī­ba “Klasmann-Deilmann GmbH” šādam nolū­kam per­so­nas datus vairs neapstrādās.

Katrai per­so­nai, kuras per­so­nas datus sabiedrī­ba “Klasmann-Deilmann GmbH” apstrādā zināt­nis­ku vai vēs­tu­ris­ku pētīju­mu vai sta­tis­ti­kas nolū­kos, par pama­tu ņemot no viņas vie­do­kļa radušos īpašu situāci­ju, sas­kaņā ar Vispārīgās datu aiz­sard­zī­bas regu­las (GDPR) 89. pan­ta 1. daļu, ir tiesī­bas kat­rā lai­kā ies­niegt iebild­u­mus, izņe­mot gadīju­mus, kad šāda datu apstrā­de ir nepie­cieša­ma, lai izpil­dī­tu kādu uzde­vu­mu sabiedrī­bas inte­resēs.

Lai rea­li­zē­tu iebild­u­mu ies­nie­gša­nas tiesī­bas, attie­cīgā per­so­na kat­rā lai­kā var vēr­sties tieši pie jeb­ku­ra sabiedrī­bas “Klasmann-Deilmann GmbH” dar­bi­nie­ka vai pie  kādas citas mūsu sabiedrī­bas fir­mas dar­bi­nie­ka. Pēc brīvas izvē­les attie­cīgā per­so­na, izman­to­jot infor­māci­jas sabiedrī­bas pakal­po­ju­mus un neņe­mot vērā Direk­tīvu Nr. 2002/58/EK, var rea­li­zēt savas iebild­u­mu ies­nie­gša­nas tiesī­bas auto­ma­ti­zētā vei­dā.

 • h)    auto­ma­ti­zē­ti lēmu­mi, ats­evišķos gadīju­mos, pro­filēša­na

Katrai per­so­nai, uz kuru attie­cas per­so­nas datu apstrā­de, Eiro­pas Savi­enī­bas direk­tīvu un regu­lu izstrādātājs ir pared­zējis tiesī­bas tikt aiz­stāvē­tai pret to, ka lēmu­mi, ies­kai­tot pro­filēša­nu, attie­cībā uz viņu tiek pieņem­ti auto­mā­tiski, kam attie­cībā uz per­so­nu ir juri­dis­kas vai citas līd­zīgas nopiet­nas kon­sek­ven­ces, ja (1) šāds lēm­ums nav nepie­ciešams līgu­ma starp attie­cīgo per­so­nu un par datu apstrā­di atbil­dīgo per­so­nu nos­lēgša­nai vai izpild­ei vai ja (2) pam­a­to­jo­ties uz Savi­enī­bas vai dalīb­valstu tiesību aktiem, kas ir sais­toši par datu apstrā­di atbil­dīga­jai per­so­nai, tas nav pieļau­jams un ja šie tiesību akti paredz pie­mēro­tus pasāku­mus tiesību un brīvī­bas nodrošināša­nai, kā arī aiz­stāv attie­cīgās per­so­nas inte­re­ses vai (3) tas netiek dar­īts ar attie­cīgās per­so­nas vien­no­zīmīgu atļau­ju.

Ja lēm­ums (1) ir nepie­ciešams kāda līgu­ma starp attie­cīgo per­so­nu un par datu apstrā­di atbil­dīgo per­so­nu nos­lēgša­nai vai izpild­ei vai ja tas (2) tiek pieņemts ar skaidru attie­cīgās per­so­nas pie­kriša­nu, tad sabiedrī­ba “Klasmann-Deilmann GmbH” veic attie­cīgus pasāku­mus, lai sag­la­bā­tu attie­cīgās per­so­nas tiesī­bas un brīvību, kas iet­ver vis­maz per­so­nas tiesī­bas ietek­mēt par datu apstrā­di atbil­dīgās per­so­nas iejaukša­nos, izteikt per­sonīgo vie­do­kli un apstrīdēt lēmu­mu.

Ja attie­cīgā per­so­na vēlas rea­li­zēt savas tiesī­bas attie­cībā uz auto­ma­ti­zē­tu lēmu­mu pieņe­mša­nu, tad šajā sakarā viņa kat­rā lai­kā var vēr­sties pie kāda par datu apstrā­di atbil­dīgās per­so­nas dar­bi­nie­ka.

 • i)      tiesī­bas ats­aukt juri­dis­ku datu aiz­sard­zī­bas pie­kriša­nu

Katrai per­so­nai, uz kuru attie­cas per­so­nas datu apstrā­de, Eiro­pas Savi­enī­bas direk­tīvu un regu­lu izstrādātājs ir pared­zējis tiesī­bas, kat­rā lai­kā ats­aukt per­so­nas datu apstrā­des pie­kriša­nu.

Ja attie­cīgā per­so­na vēlas izman­tot savas tiesī­bas ats­aukt savu pie­kriša­nu, tad šajā sakarā viņa kat­rā lai­kā var vēr­sties pie kāda par datu apstrā­di atbil­dīgās per­so­nas dar­bi­nie­ka.

 1. Datu aiz­sard­zī­ba kon­kur­sos un kon­kur­su pro­ce­dūrās

Par datu apstrā­di atbil­dīgā per­so­na sag­la­bā un apstrādā kan­di­dā­tu per­so­nas datus, kā tas nepie­ciešams kon­kur­sa pro­ce­dūrai. Datus var apstrādāt arī elek­tro­niski. It īpaši tas attie­cas uz gadīju­mu, kad kāds kan­di­dāts attie­cīgos pie­tei­ku­ma doku­men­tus par datu apstrā­di atbil­dīga­jai per­so­nai nosū­ta elek­tro­niski, pie­mēram, pa e‑pastu vai aiz­pil­dot kādu mājas lapā inter­netā ievie­to­tu pie­tei­kšanās veid­la­pu. Ja par datu apstrā­di atbil­dīgā per­so­na ar kan­di­dā­tu nos­lēdz dar­bā pieņe­mša­nas līgu­mu, tad dar­ba attie­cību dib­ināša­nas nolūkā nosūtī­tie dati tiek sag­la­bā­ti sas­kaņā ar attie­cīga­jiem tiesību aktiem. Ja par datu apstrā­di atbil­dīgā per­so­na ar kan­di­dā­tu nenos­lēdz dar­bā pieņe­mša­nas līgu­mu, tad pie­tei­ku­ma doku­men­ti pēc diviem mēnešiem no attei­ku­ma brīža tiek dzēs­ti auto­mā­tiski, ja vien dzēša­nas pro­ce­dū­ra nav pre­trunā ar kādām citām pam­ato­tām par datu apstrā­di atbil­dīgās per­so­nas  inte­resēm. Ar citām pam­ato­tām inte­resēm šajā gadījumā saprot, pie­mēram, ja par datu aps­tā­di atbil­dīga­jai per­so­nai ir pienākums sniegt pam­a­to­ju­mu par datu apstrā­di sas­kaņā ar Vispārējo Liku­mu par vien­līd­zīgu attieks­mi (AGG).

 1. Data pro­tec­tion pro­vi­si­ons about the app­li­ca­ti­on and use of Matomo (form­er­ly cal­led Piwik)

This web­site uses the open source web ana­ly­sis ser­vice Matomo. Matomo uses so-cal­led “coo­kies,” which are text files that are stored on your com­pu­ter and that make it pos­si­ble to ana­ly­se your use of this web­site. In con­junc­tion with this, the infor­ma­ti­on about the use of this web­site gene­ra­ted by the coo­kie will be archi­ved on our ser­ver. Pri­or to archi­ving, the IP address will first be anony­mi­zed.

Matomo coo­kies will remain on your device until you dele­te them.

The sto­rage of Matomo coo­kies and the use of this ana­ly­sis tool are based on Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. The web­site ope­ra­tor has a legi­ti­ma­te inte­rest in the ana­ly­sis of user pat­terns, in order to opti­mi­ze the operator’s web offe­rings and adver­ti­sing. If a cor­re­spon­ding agree­ment has been requested (e.g. an agree­ment to the sto­rage of coo­kies), the pro­ces­sing takes place exclu­si­ve­ly on the basis of Art. 6 para. 1 lit. a GDPR; the agree­ment can be revo­ked at any time.

The infor­ma­ti­on gene­ra­ted by coo­kies con­cer­ning the use of this web­site shall not be sha­red with any third par­ties. You may pre­vent the sto­rage of coo­kies at any time by making per­ti­nent chan­ges to your brow­ser soft­ware set­tings; howe­ver, we have to point out that in this case you may not be able to use all of the func­tions of this web­site to their ful­lest extent.

If you do not con­sent to the sto­rage and use of your data, you have the opti­on to deac­tiva­te the sto­rage and use of such data here. In this case, an opt out coo­kie will be pla­ced in our brow­ser, which pre­vent the sto­rage of usa­ge data by Matomo. If you dele­te your coo­kies, this will also result in the dele­ti­on of the Matomo opt out coo­kie. Hence, you will have to reac­tiva­te the opt out when you return to visit this web­site.

 1. Datu aiz­sard­zī­bas not­ei­ku­mi izman­to­jot un lie­to­jot por­tālu Lin­kedIn

Par datu apstrā­di atbil­dīgā per­so­na kon­krē­ta­jā mājas lapā ir inte­grēju­si Lin­kedIn Cor­po­ra­ti­on kom­po­nen­tus. Lin­kedIn ir inter­netā izvei­dots sociāls tīkls, kur lie­to­tāji var sazinā­ties ar saviem jau esoša­jiem dar­īju­mu part­ne­riem, kā arī dib­ināt jau­nas sadar­bī­bas iespējas. Lin­kedIn lie­to vairāk nekā 400 mil­jo­ni reģis­trē­tu per­so­nu vairāk nekā 200 val­s­tīs. Līdz ar to por­tāls Lin­kedIn šobrīd ir lielākā dar­īju­mu saziņas plat­for­ma un vie­na no vis­vairāk apme­klē­ta­jām mājas lapām pas­au­lē.

Por­tā­la Lin­kedIn uzturētājs ir “Lin­kedIn Cor­po­ra­ti­on”, 2029 Stier­lin Court Moun­tain View, CA 94043, ASV. Par datu aiz­sard­zī­bas jau­tāju­miem ārpus ASV atbild “Lin­kedIn Ire­land, Pri­va­cy Poli­cy Issu­es”, Wil­ton Pla­za, Wil­ton Place, Dub­lin 2, Īri­ja.

Kat­ru rei­zi, kad tiek atvēr­ta mūsu mājas lapa, kas ir aprī­ko­ta ar Lin­kedIn kom­po­nen­tu jeb Lin­kedIn spraud­ni, šis kom­pon­ents rosi­na to, ka attie­cīgās per­so­nas izman­to­ta­is pār­lūks no por­tā­la LiknkedIn leju­pielādē attie­cīgā kom­po­nen­ta attēlu. Plašā­ka infor­māci­ja par Lin­kedIn sprau­dņiem ska­tā­ma saitē https://​deve​lo​per​.lin​kedin​.com/​p​l​u​g​ins. Ar šo teh­nis­ko meto­di Lin­kedIn iegūst infor­māci­ju par to, kuru kon­krē­to mūsu mājas lapas apakšla­pu attie­cīgā per­so­na ir apme­klēju­si.

Ja attie­cīgā per­so­na vien­lai­kus ir ielo­go­ju­sies por­tālā Lin­kedIn, tad kat­rā rei­zē, kad attie­cīgā per­so­na atver mūs mājas lapu un visu attie­cīgās per­so­nas uzturēšanās lai­ku mūsu mājas lapā, por­tāls Lin­kedIn atpa­zīst, kon­krē­ti kuru mūsu mājas lapas apakšla­pu attie­cīgā per­so­na apme­klē. Šo infor­māci­ju apko­po Lin­kedIn kom­pon­ents, un Lin­kedIn sasais­ta to ar attie­cīgās per­so­nas attie­cīgo Lin­kedIn kon­tu. Ja attie­cīgā per­so­na nos­piež kādu mūsu mājas lapā inte­grē­tu Lin­kedIn pogu, tad Lin­kedIn sasais­ta šo infor­māci­ju ar attie­cīgās per­so­nas Lin­kedIn lie­to­tāja kon­tu un sag­la­bā šos per­so­nas datus.

Ar Lin­kedIn kom­po­nen­ta palīd­zību por­tāls Lin­kedIn iegūst infor­māci­ju par to, ka attie­cīgā per­so­na apme­klēju­si mūsu mājas lapu, tad, kad attie­cīgā per­so­na vien­lai­kus ar mūsu mājas lapas apme­klēju­mu ir ielo­go­ju­sies por­tālā Lin­kedIn. Tas notiek neat­karīgi no tā, vai attie­cīgā per­so­na nokli­kšķi­na uz Lin­kedIn kom­po­nen­ta vai to nedara. Ja attie­cīgā per­so­na nevēlas, ka minētā infor­māci­ja šādā vei­dā tiek nodo­ta por­tālam Lin­kedIn, tad to viņa var novērst, izlo­go­jo­ties no sava Lin­kedIn por­tā­la, pirms atver mūsu mājas lapu.

Saitē https://​www​.lin​kedin​.com/​p​s​e​t​t​i​n​g​s​/​g​u​e​s​t​-​c​o​n​t​r​olspor­tāls Lin­kedIn pie­dāvā iespēju atteikties no E – pas­ta ziņu, SMS – ziņu un mērķ­tie­cīgu slu­dināju­mu saņe­mša­nas, kā arī orga­ni­zēt slu­dināju­mu iesta­tīju­mus. Por­tāls Lin­kedIn arī strādā ar šādiem part­ne­riem –  Quant­cast, Goog­le Ana­ly­tics, Blue­Kai, Dou­ble­Click, Niel­sen, Coms­core, Elo­qua un Lota­me, kas dar­bo­jas ar sīk­dat­nēm. No šādu sīk­da­tņu izman­toša­nas var atteikties, nokli­kšķi­not uz sai­tes: https://​www​.lin​kedin​.com/​l​e​g​a​l​/​c​o​o​k​i​e​-​p​o​l​icy. Spēkā esošie Lin­kedIn Datu aiz­sard­zī­bas not­ei­ku­mi ska­tā­mi saitē: https://​www​.lin​kedin​.com/​l​e​g​a​l​/​p​r​i​v​a​c​y​-​p​o​l​icy. Por­tā­la Lin­kedIn Sīk­da­tņu lie­toša­nas not­ei­ku­mi ska­tā­mi saitē: https://​www​.lin​kedin​.com/​l​e​g​a​l​/​c​o​o​k​i​e​-​p​o​l​icy.

 1. Datu aiz­sard­zī­bas not­ei­ku­mi izman­to­jot un lie­to­jot por­tālu Xing

Par datu apstrā­di atbil­dīgā per­so­na šajā mājas lapā ir inte­grēju­si por­tā­la Xing kom­po­nen­tus. Xing ir sociā­lais tīkls inter­netā, kas lie­to­tājiem sniedz iespēju sazinā­ties ar jau esoša­jiem dar­īju­mu part­ne­riem, kā arī dib­ināt jau­nus kon­tak­tus. Lie­to­tāji por­tālā Xing var izvei­dot savu per­sonīgo pro­fi­lu. Uzņē­mu­mi, pie­mēram, var izvei­dot uzņē­mu­ma pro­fi­lu vai por­tālā Xing ievie­tot dar­ba pie­dāvāju­mus.

Por­tā­la Xing uzturētājs ir sabiedrī­ba XING SE, Damm­tor­stra­ße 30, 20354 Ham­burg, Vāci­ja.

Kat­ru rei­zi, kad lie­to­tājs atver kādu ats­evišķu mājas lapu šajā mājas lapā, kuru uztur par per­so­nas datu apstrā­di atbil­dīgā per­so­na un kurā ir inte­grēts por­tā­la Xing kom­pon­ents jeb Xing spraud­nis, minē­ta­is Xing kom­pon­ents attie­cīgās per­so­nas   infor­māci­ju teh­no­loģi­jas sis­tēmā palaiž inter­ne­ta pār­lūku, kas no Xing leju­pielādē attie­cīgā Xing kom­po­nen­ta attēlu. Plašā­ka infor­māci­ja par Xing sprau­dņiem ska­tā­ma saitē https://​dev​.xing​.com/​p​l​u​g​ins. Ar šādu  teh­nis­ku meto­di por­tāls Xing iegūst infor­māci­ju par to, kādu kon­krē­tu mūsu mājas lapas apakšla­pu attie­cīgā per­so­na apme­klē.

Ja attie­cīgā per­so­na vien­lai­kus ir ielo­go­ju­sies por­tālā Xing, tad, attie­cīga­jai per­so­nai ik rei­zi atverot mūsu mājas lapu un viņai visu lai­ku atro­do­ties mūsu mājas lapā, Xing kon­sta­tē, kādas apakšla­pas mūsu mājas lapā kon­krētā per­so­na apme­klē. Šo infor­māci­ju apko­po Xing kom­pon­ents, un por­tāls Xing to pie­vi­e­no attie­cīgās per­so­nas kon­tam Xing por­tālā. Ja attie­cīgā per­so­na nos­piež vie­nu no mūsu mājas lapā inte­grē­ta­jām Xing pogām, pie­mēram, „Sha­re“ jeb dalīšanās pogu, tad por­tāls Xing šo infor­māci­ju pie­vi­e­no attie­cīgās per­so­nas por­tā­la Xing lie­to­tāja kon­tam un sag­la­bā šos per­so­nas datus.

Por­tāls Xing ar Xing kom­po­nen­ta palīd­zību allaž iegūst infor­māci­ju, ka attie­cīgā per­so­na apme­klē mūsu mājas lapu. Tas notiek tad, kad attie­cīgā per­so­na, atver mūsu mājas lapu, būda­ma ielo­go­ju­sies Xing por­tālā. Tas notiek neat­karīgi no tā, vai attie­cīgā per­so­na nokli­kšķi­na vai nenokli­kšķi­na uz Xing kom­po­nen­ta. Ja per­so­na nevēlas, ka por­tālam Xing tiek nodo­ta šāda infor­māci­ja, tad viņa to var novērst, izlo­go­jo­ties no sava Xing kon­ta pirms mūsu mājas lapas atvērša­nas.

Por­tā­la Xing publis­ko­tie Datu aiz­sard­zī­bas not­ei­ku­mi, kas ska­tā­mi saitē https://​www​.xing​.com/​p​r​i​v​acy, sniedz infor­māci­ju par to, kā por­tāls Xing sag­la­bā, apstrādā un izman­to per­so­nas datus. Vēl por­tāls Xing saitē https://​www​.xing​.com/​a​p​p​/​s​h​a​r​e​?​o​p​=​d​a​t​a​_​p​r​o​t​e​c​t​ionievie­to­jis Datu aiz­sard­zī­bas not­ei­ku­mus attie­cībā uz XING-Sha­re jeb dalīšanās pogas funk­ci­ju.

 1. Datu aiz­sard­zī­bas not­ei­ku­mi izman­to­jot un lie­to­jot You­Tube

Par datu apstrā­di atbil­dīgā per­so­na šajā mājas lapā ir inte­grēju­si You­Tube kom­po­nen­tus. You­Tube ir video por­tāls inter­netā, kas ļauj lie­to­tājiem bez mak­sas por­tālā ievie­tot video kli­pus un citiem lie­to­tājiem dod iespēju tos bez mak­sas ska­tī­ties, vēr­tēt un komen­tēt. You­Tube ļauj publis­kot visa vei­da video, līdz ar to šajā inter­ne­ta por­tālā var ska­tīt fil­mas un tele­vīzi­jas rai­dīju­mus pilnā gar­umā, kā arī mūzi­kas video, fil­mu trei­le­rus un lie­to­tāju pašu fil­mē­tus video.

Por­tā­la You­Tube uzturētājs ir sabiedrī­ba You­Tube, LLC, 901 Cher­ry Ave., San Bru­no, CA 94066, ASV. You­Tube, LLC ir sabiedrī­bas Goog­le Inc., 1600 Amphi­thea­t­re Pkwy, Moun­tain View, CA 94043–1351, ASV mei­tas sabiedrī­ba.

Ik rei­zi atverot kādu ats­evišķu mājas lapu kon­krē­ta­jā mājas lapā, ko uztur par datu apstrā­di atbil­dīgā per­so­na un kurā ir inte­grēts You­Tube kom­pon­ents, respek­tīvi, You­Tube video, minē­ta­is You­Tube kom­pon­ents attie­cīgās per­so­nas infor­māci­ju teh­no­loģi­jas sis­tēmā auto­mā­tiski palaiž inter­ne­ta pār­lūku, kas no You­Tube leju­pielādē  attie­cīgā You­Tube kom­po­nen­ta attēlu. Plašā­ka infor­māci­ja par You­Tube ska­tā­ma saitē https://​www​.you​tube​.com/​y​t​/​a​b​o​u​t​/​de/. Ar šādu teh­nis­ku meto­di por­tā­li You­Tube un Goog­le iegūst infor­māci­ju par to, kādu kon­krē­tu mūsu mājas lapas apakšla­pu attie­cīgā per­so­na apme­klē.

Ja per­so­na vien­lai­kus ir ielo­go­ju­sies You­Tube por­tālā, tad, attie­cīga­jai per­so­nai atverot kādu apakšla­pu, kurā ir kāds You­Tube video, por­tāls You­Tube saņem infor­māci­ju par to, kuru kon­krē­to apakšla­pu mūsu mājas lapā viņa atver. Šo infor­māci­ju apko­po por­tā­li You­Tube un Goog­le un pie­vi­e­no kon­krē­ta­jam attie­cīgās per­so­nas You­Tube kon­tam.

You­Tube un Goog­le ar You­Tube kom­po­nen­ta starpnie­cību saņem infor­māci­ju par attie­cīgās per­so­nas mūsu mājas lapas apme­klēju­mu, kad mūsu mājas lapas atvērša­nas brīdī viņa ir ielo­go­ju­sies por­tālā You­Tube. Tas notiek neat­karīgi no tā, vai attie­cīgā per­so­na ir vai nav atvē­ru­si kādu video por­tālā You­Tube. Ja per­so­na nevēlas, ka šāda infor­māci­ja tiek nosūtī­ta por­tā­liem You­Tube un Goog­le, viņa to var novērst, izlo­go­jo­ties no sava You­Tube kon­ta pirms mūsu mājas lapas atvērša­nas.

Por­tā­la You­Tube publis­ko­tie Datu aiz­sard­zī­bas not­ei­ku­mi, kas ska­tā­mi saitē https://​www​.goog​le​.de/​i​n​t​l​/​d​e​/​p​o​l​i​c​i​e​s​/​p​r​i​v​a​cy/sniedz infor­māci­ju par to, kā por­tā­li You­Tube un Goog­le sag­la­bā, apstrādā un izman­to per­so­nas datus.

 1. Datu apstrā­des juri­dis­kais pam­ats

Vispārīgās datu aiz­sard­zī­bas regu­las (GDPR) 6. pan­ta I. daļas a apakš­punk­tu mūsu uzņē­m­ums ir ņēmis par juri­dis­ko pama­tu datu apstrā­d­ei, attie­cībā uz ko mēs prasām atļau­ju apstrādāt infor­māci­ju vienam kon­krē­tam mērķim. Ja per­so­nas datu apstrā­de nepie­cieša­ma sais­tībā ar kāda līgu­ma izpil­di, kur vie­na no līgums­lēd­zējām  pusēm ir attie­cīgā per­so­na, kā tas, pie­mēram, ir apstrādājot datus, lai pie­gādā­tu pre­ces vai pakal­po­ju­mus vai pret­pa­kal­po­ju­mu dar­īju­mos, tad datu apstrā­des pam­a­tā ir Vispārīgās datu aiz­sard­zī­bas regu­las (GDPR) 6. pan­ta I. daļas b apakš­punkts. Tas pats attie­cas uz tādiem datu apstrā­des pasāku­miem, kas nepie­cieša­mi pirms līgu­ma nos­lēgša­nas, pie­mēram, ja per­so­na pra­sa infor­māci­ju par mūsu ražo­ju­miem vai pakal­po­ju­miem. Ja mūsu uzņē­mu­mam ir uzlikts juri­disks pienākums apstrādāt per­so­nas datus, pie­mēram, sais­tībā ar nodo­kļu nomaksu, tad datu apstrā­des pam­a­tā ir Vispārīgās datu aiz­sard­zī­bas regu­las (GDPR) 6. pan­ta I. daļas c apakš­punkts. Retos gadīju­mos ir iespējams, ka per­so­nas datu apstrā­de nepie­cieša­ma, lai aiz­stāvē­tu attie­cīgās per­so­nas vai kādas citas fizis­kas per­so­nas vitā­li svarīgas inte­re­ses. Tas, pie­mēram, varē­tu būt gadījums, ja mūsu uzņē­mumā kāds apme­klētājs gūst trau­mu un tādēļ mums viņa vārds, uzvārds, vecums, veselī­bas apdrošināša­nas dati vai cita vitā­li svarī­ga infor­māci­ja jāpa­ziņo ārs­tam, slim­nī­cai vai kādai citai treša­jai per­so­nai. Tad datu apstrā­des pam­a­tā būtu Vispārīgās datu aiz­sard­zī­bas regu­las (GDPR) 6. pan­ta I. daļas d apakš­punkts. Vis­beid­zot datu apstrā­des pam­a­tā var būt Vispārīgās datu aiz­sard­zī­bas regu­las (GDPR) 6. pan­ta I. daļas f apakš­punkts. Minē­tie tiesību akti ir pam­a­tā datu apstrā­d­ei, kas nav pam­ato­ta ne ar vie­nu no ieprie­kš minē­ta­jām nor­mām, ja datu apstrā­de ir nepie­cieša­ma, lai aiz­stāvē­tu pam­ato­tas mūsu uzņē­mu­ma vai kādas trešās per­so­nas inte­re­ses, ja tās nedo­minē par attie­cīgās per­so­nas inte­resēm, pam­at­tiesībām un pamat­brīvību. Mēs drīk­s­tam šādi apstrādāt datus, jo Eiro­pas likum­de­vējs to ir īpaši norādījis. Likum­de­vēja uzskats ir tāds, ka par pam­ato­tu var uzska­tīt inte­re­si, ja attie­cīgā per­so­na ir par infor­māci­jas apstrā­di atbil­dīgās per­so­nas kli­ents (Vispārīgās datu aiz­sard­zī­bas regu­las (GDPR) 47. aps­vēru­ma 2. tei­kums).

 1. Pam­ato­tas inte­re­ses par datu apstrā­di, kādas ir par per­so­nas datu apstrā­di atbil­dīga­jai per­so­nai vai kādai treša­jai per­so­nai

Ja per­so­nas datu apstrā­des pam­a­tā ir Vispārīgās datu aiz­sard­zī­bas regu­las (GDPR) 6. pan­ta I. daļas f apakš­punkts, tad mums ir pam­ato­ta inte­re­se veikt mūsu uzņē­mu­ma saim­nie­cis­ko dar­bību visu mūsu līdzstrād­nie­ku un kapitāl­daļu turētāju labā.

 1. Per­so­nas datu sag­la­bāša­nas peri­ods

Per­so­nas datu sag­la­bāša­nas perio­du nosa­ka attie­cīgais likumā not­eikta­is datu sag­la­bāša­nas ter­miņš. Kad not­eikta­is ter­miņš beid­zas, tad attie­cīgie dati tiek rutinētā vei­dā dzēs­ti, ja vien tie nav nepie­cieša­mi kāda līgu­ma izpild­ei vai ar kāda līgu­ma saga­ta­voša­nu sais­tī­tai pro­ce­dūrai.

 1. Tiesību akti vai līgu­ma not­ei­ku­mi, kas paredz per­so­nas datu nodoša­nu. Datu nepie­ciešamī­ba līgu­ma nos­lēgša­nai. Attie­cīgās per­so­nas pienākums atklāt savus per­so­nas datus. Neat­klāša­nas sekas

Ar šo dar­ām jums zinā­mu, ka per­so­nas datu atklāša­na daļēji ir not­eikta ar liku­mu, pie­mēram, sais­tībā ar nodo­kļu nomaksu vai izriet no līgu­mu not­ei­ku­miem, pie­mēram, kad nepie­cieša­mas ziņas par sadar­bī­bas part­ne­ri. Var arī būt iespējams, ka kāda līgu­ma nos­lēgša­nai ir nepie­ciešams, lai attie­cīgā per­so­na mums atklāj per­so­nas datus, kas mums jāapstrādā. Attie­cīgās per­so­nas pienākums ir, pie­mēram, atklāt mums per­so­nas datus, ja mūsu uzņē­m­ums ar viņu slēdz kādu līgu­mu. Ja per­so­na to nedara, tad ir iespējams, ka mūsu uzņē­m­ums nevar ar attie­cīgo per­so­nu nos­lēgt kādu kon­krē­tu līgu­mu. Pirms per­so­na nodod mūsu rīcībā savus per­so­nas datus, viņai jāsa­zinās ar kādu no mūsu dar­bi­nie­kiem. Par kon­krē­to gadīju­mu mūsu dar­bi­nieks sniegs attie­cīga­jai per­so­nai infor­māci­ju, vai per­so­nas dati nepie­cieša­mi likumā not­eiktā kār­tībā vai to pra­sa līgu­ma not­ei­ku­mi, vai tas nepie­ciešams līgu­ma nos­lēgša­nai, vai per­so­nai ir pienākums atklāt mums savus per­so­nas datus, un ar kādām sekām per­so­nai jārēķinās, ja viņa to nedara.

 1. Auto­mā­ti­s­kā lēmu­mu pieņe­mša­na

Esam uzņē­m­ums ar pil­nu atbil­dī­bas sajū­tu, tādēļ neiz­man­to­jam ne auto­mā­ti­s­ko lēmu­mu pieņe­mša­nu, ne pro­filēša­nu.