Paziņojums par personas datu aizsardzību

Mēs ļoti priecājamies, ka interesējaties par mūsu uzņēmumu. Sabiedrības „Klasmann-Deilmann GmbH“ vadība īpaši lielu uzmanību pievērš datu aizsardzībai. Sabiedrības „Klasmann-Deilmann GmbH“ interneta lapas parasti var lietot, nenorādot personas datus. Ja kāds vēlas mūsu mājas lapā pasūtīt kādus īpašus mūsu uzņēmuma pakalpojumus, iespējams, ka tad gan būs nepieciešams apstrādāt personas datus. Ja tāda datu apstrādes nepieciešamība rodas un šādai apstrādei nav likumīga pamata, mēs parasti attiecīgajai personai pašai lūdzam atļauju apstrādāt viņas personas datus.

Attiecīgās personas dati, respektīvi, vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese vai tālruņa numurs, allaž tiek apstrādāti saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR – General Data Protection Regulation) un vadoties pēc mūsu federālajā zemē spēkā esošajiem datu aizsardzības noteikumiem, kas ir saistoši sabiedrībai „Klasmann-Deilmann GmbH“. Saskaņā ar konkrēto Paziņojumu par personas datu aizsardzību mūsu uzņēmums vēlas sabiedrībai darīt zināmu kādā veidā, apjomā un nolūkā mēs iegūstam, izmantojam un apstrādājam personas datus. Šajā Paziņojumā par personas datu aizsardzību mēs attiecīgajām personām sniedzam informāciju par viņu tiesībām.

Sabiedrība „Klasmann-Deilmann GmbH“ par datu apstrādi atbildīgajiem darbiniekiem izstrādājusi virkni tehnisku un organizatorisku pasākumu, lai šajā interneta lapā izmantotajiem personas datiem nodrošinātu maksimālo iespējamo aizsardzību. Tomēr datu kustība interneta vidē var nebūt pilnīgi droša, un nav iespējams garantēt absolūtu drošību. Tādēļ katrai personai ir brīva izvēle, savus personas datus darīt mums zināmus arī citā veidā, piemēram, pa tālruni.

 1. Jēdziena definīcijas

Sabiedrības „Klasmann-Deilmann GmbH“ Paziņojuma par personas datu aizsardzību pamatā ir jēdzieni, ko Eiropas Savienības direktīvu un regulu izstrādātājs izmantojis, pieņemot Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR). Esam izstrādājuši tādu mūsu uzņēmuma Paziņojumu par personas datu aizsardzību, lai tas būtu viegli lasāms un saprotams gan sabiedrībai, gan mūsu klientiem, gan sadarbības partneriem. Tādēļ skaidrības labad sākumā noskaidrosim izmantotos jēdzienus.

Mūsu uzņēmuma Paziņojumā par personas datu aizsardzību lietojam šādus jēdzienus:

 • a)    personas dati

Ar „personas datiem“ saprot jebkādu informāciju, kas attiecas uz kādu  identificētu vai identificējamu fizisku personu, turpmāk tekstā: „attiecīgā persona“. Par identificējamu tiek uzskatīta fiziska persona, ko tieši vai netieši, var identificēt pēc kādas pazīmes, it īpaši, piemēram, pēc uzvārda, klienta numura, atrašanās vietas datiem, interneta lietotāja datiem vai pēc vairākām īpašām pazīmēm, kas norāda uz fizisku, fizioloģisku, ģenētisku, psihisku, ekonomisku, kulturālu vai sociālu identitāti.

 • b)    attiecīgā persona

Ar „attiecīgo personu“ saprot jebkura identificētu vai identificējamu fizisku personu, kuras personas datus apstrādā par personas datu apstrādi atbildīgais darbinieks.

 • c)    apstrāde

Ar „apstrādi“ saprot katru automatizētu vai neautomatizētu apstrādi vai katru šādu apstrādes kopumu attiecībā uz personas datiem, respektīvi, to iegūšana, apkopošana, organizēšana, kārtošana, saglabāšana, piemērošana vai izmainīšana, šķirošana, aptaujāšana, izmantošana, publiskošana, pārsūtot, izplatot vai kā citādi nododot citu rīcībā, salīdzinot vai sasaistot, ierobežojot, dzēšot vai iznīcinot.

 • d)    apstrādes ierobežošana

Ar „apstrādes ierobežošanu“ saprot saglabātu personas datu marķēšanu ar mērķi ierobežot to turpmāko apstrādi.

 • e)    profilēšana

Ar „profilēšanu“ saprot personas datu jebkāda veida automatizētu apstrādi, respektīvi, personas datu izmantošanu, lai novērtētu kādus konkrētus personīgus aspektus, kas attiecas uz fizisku personu, galvenokārt, lai analizētu un prognozētu dažādus aspektus attiecībā uz kādu konkrētu fizisku personu, proti, viņas darbspējas, finansiālo stāvokli, veselību, personīgās intereses, hobijus, uzticamību, izturēšanos, uzturēšanās vietu vai tās maiņu.

 • f)     pseidonimizācija 

Ar „pseidonimizāciju“ saprot personas datu apstrādes veidu, kādā personas datus, neizmantojot papildu informāciju, vairs nevar sasaistīt ar konkrētu attiecīgo personu, ja minētā papildu informācija tiek glabāta atsevišķi un ir pakļauta tehniskiem un organizatoriskiem pasākumiem, kas garantē to, ka personas datus nevar sasaistīt ar identificētu vai identificējamu fizisku personu.

 • g)    atbildīgā persona vai par apstrādi atbildīgā persona

Ar „atbildīgo personu“ vai „par apstrādi atbildīgo personu“ saprot fizisku vai juridisku personu un dažādas iestādes un organizācijas, kas atsevišķi vai kopā ar citām lemj par personas datu apstrādes mērķiem un līdzekļiem. Ja personas datu apstrādi regulē Eiropas Savienības vai dalībvalstu tiesību akti, tad atbildīgo personu var iecelt saskaņā ar Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem vai viņas iecelšanas kritērijus var piemērot atbilstoši Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem.

 • h)    pasūtījuma apstrādātājs

Ar „pasūtījuma apstrādātāju“ saprot fizisku vai juridisku personu un dažādas iestādes un organizācijas, kas atbildīgās personas uzdevumā veic personas datu apstrādi.

 • i)      saņēmējs

Ar „saņēmēju“ saprot fizisku vai juridisku personu un dažādas iestādes un organizācijas, kuras rīcībā tiek nodoti personas dati, neatkarīgi no tā, vai tā ir kāda trešā persona vai nav. Tomēr iestādes, kas personas datus saņem saskaņā ar Eiropas Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem, pildot kādu konkrētu pētniecisku pasūtījumu, netiek uzskatītas par saņēmējiem.

 • j)      trešā persona

Ar „trešo personu“ saprot fizisku vai juridisku personu un dažādas iestādes un organizācijas, izņemot attiecīgo personu, atbildīgo personu, pasūtījuma apstrādātāju un personas, kam atbildīgās personas vai pasūtījuma apstrādātāja uzdevumā ir tieša atbildība apstrādāt personas datus.

 • k)    piekrišana

Ar „piekrišanu“ saprot jebkādu attiecīgās personas brīvprātīgi konkrētajā gadījumā informētā veidā un nepārprotami sniegtu piekrišanu iesnieguma veidā vai ar kādu citu viennozīmīgi apstiprinošu darbību, ar ko attiecīgā persona liek saprast, ka piekrīt viņas personas datu apstrādei.

 1. Par apstrādi atbildīgās personas vārds, uzvārds un adrese

Par apstrādi atbildīgā persona, kā to saprot ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR) vai ar kādiem citiem datu aizsardzības likumiem un citiem noteikumiem ar datus aizsargājošu raksturu, kas ir spēkā kādā Eiropas Savienības dalībvalstī:

sabiedrība „Klasmann-Deilmann GmbH“
Georg-Klasmann-Straße 2–10
49744 Geeste
Vācija
tālr.: + 49 5937 31 100
e-pasts:
mājas lapa: klasmann-deilmann.com

 1. Datu aizsargātāja adrese

Visus interesējošos jautājumus aicinām adresēt datu aizsargātājam:

An den Daten­schutz­be­auf­trag­ten
der Klasmann-Deilmann GmbH

– Persönlich / Vertraulich – (personīgi/konfidenciāli)
Georg-Klasmann-Straße 2–10
49744 Geeste
Deutschland

e-pasts:
mājas lapa: klasmann-deilmann.com

Katra attiecīgā persona katrā laikā var vērsties pie datu aizsargātāja mūsu firmā ar jautājumiem un ierosinājumiem par datu aizsardzību.

 1. Sīkdatnes

Sabiedrības „Klasmann-Deilmann GmbH“ interneta lapas izmanto sīkdatnes. Sīkdatnes ir teksta dokumenti, ko interneta pārlūks ievieto un saglabā datorsistēmā.

Daudzas interneta lapas un serveri izmanto sīkdatnes. Daudzas sīkdatnes satur, tā saucamo, sīkdatņu ID. Sīkdatnes ID ir viennozīmīgs sīkdatnes atpazinējs. Tas sastāv no zīmju virknes, ar kuras palīdzību interneta lapas un serverus var nosūtīt konkrētam interneta pārlūkam, kurā saglabāta sīkdatne. Tas dod iespēju apmeklētajām interneta lapām un serveriem atšķirt attiecīgās personas individuālo pārlūku no citiem interneta pārlūkiem, kas satur citas sīkdatnes. Konkrētu interneta pārlūku var atpazīt un identificēt ar viennozīmīgu sīkdatnes ID.

Izmantojot sīkdatnes, sabiedrība „Klasmann-Deilmann GmbH“ savu mājas lapu lietotāju rīcībā nodot lietotājiem draudzīgus pakalpojumus, kas bez sīkdatņu izmantošanas nebūtu iespējams.

Izmantojot sīkdatnes, informāciju un piedāvājumus mūsu mājas lapā varam optimizēt lietotājam vēlamā veidā. Kā jau iepriekš minēts, sīkdatnes mums sniedz iespēju atpazīt mūsu mājas lapas lietotājus. Šādas atpazīšanas mērķis ir atvieglot lietotājiem darbu ar mūsu mājas lapu. Lietojot mājas lapu, kas izmanto sīkdatnes, lietotājam katru reizi atverot konkrēto mājas lapu, piemēram, vairs nav jāievada savi pieejas dati, jo tos pārņem mājas lapa un lietotāja datorsistēmā saglabātās sīkdatnes. Vēl viens piemērs ir preču groza sīkdatnes interneta veikalā. Interneta veikals ar sīkdatnes palīdzību atceras preces, ko klients salicis virtuālajā preču grozā.

Izvēloties attiecīgu iestatījumu, attiecīgā persona katrā laikā var atsaukt sīkdatņu saglabāšanu mūsu mājas lapā un pat to liegt līdz atsaukumam. Saglabātas sīkdatnes interneta pārlūkā vai citās programmatūrās var izdzēst. To ir iespējams izdarīt visos šobrīd aktuālajos interneta pārlūkos. Ja attiecīgā persona deaktivē sīkdatņu izmantošanu lietotajā interneta pārlūkā, tad ir iespējams, ka vairs ne visas funkcijas mūsu mājas lapā darbosies pilnā apjomā.

 1. Vispārēju datu un informācijas saglabāšana

Sabiedrības “Klasmann-Deilmann GmbH” mājas lapa ik reizi, kad to atver attiecīgā persona vai kāda automatizēta sistēma, reģistrē virkni vispārēju datu un informācijas. Šie vispārējie dati un informācija tiek saglabāta servera logfailos. Tas dod iespēju atpazīt (1) izmantotos pārlūka veidus un versijas, (2) piekļuves sistēmas izmantoto operētājsistēmu, (3) mājas lapu, no kuras lietotājs ar savu sistēmu piekļūst mūsu mājas lapai, t.s., refereri jeb iepriekš apmeklētās mājas lapas, (4) apakšlapas, kas ar piekļuves sistēmu atver mūsu mājas lapu, (5) piekļuves mājas lapai datumu un laiku, (6) IP-adresi, (7) piekļuves sistēmas interneta operatoru un (8) citus līdzīgus datus un informāciju, kas palīdz atraidīt riskus, ja notiek uzbrukums mūsu informāciju tehnoloģiju sistēmai.

Izmantojot šos vispārējos datus un informāciju, sabiedrība “Klasmann-Deilmann GmbH” tos nesaista ar attiecīgo personu. Drīzāk minētā informācija ir nepieciešama, lai (1) mēs precīzi ievietotu informāciju savā mājas lapā, (2) lai optimizētu informāciju un reklāmu savā mājas lapā, (3) lai garantētu savas mājas lapas informāciju tehnoloģiju sistēmu un tehnikas ilgstošu darbību, kā arī (4) lai kiberuzbrukuma gadījumā tiesībsargājošo iestāžu rīcībā nodotu kriminālvajāšanai nepieciešamo informāciju. Līdz ar to anonīmi iegūtos datus un informāciju sabiedrība “Klasmann-Deilmann GmbH” izvērtē no statistikas viedokļa un perspektīvā ar mērķi, stiprināt mūsu uzņēmumā datu aizsardzību un datu drošību, visbeidzot, lai garantētu teicamu aizsardzību mūsu apstrādātajiem personas datiem. Servera logfailu anonīmie dati tiek glabāti atsevišķi no attiecīgās personas dotajiem personas datiem.

 1. Saziņas iespējas mājas lapā

Saskaņā ar tiesību aktiem sabiedrības “Klasmann-Deilmann GmbH” mājas lapā ir informācija, kas ļauj veikli sazināties ar mūsu uzņēmumu elektroniski, kā arī sazināties ar mums tieši, esam norādījuši arī savu elektroniskā pasta adresi. Ja attiecīgā persona pa e-pastu sazinās ar personu, kas atbild par datu apstrādi, nosūtot viņai aizpildītu saziņas veidlapu, attiecīgās personas dati tiek saglabāti automātiski. Šādi, attiecīgās personas brīvprātīgi datu apstrādātājam nosūtīti, dati tiek saglabāti, lai tos izmantotu apstrādei vai saziņai ar attiecīgo personu. Šie dati netiek nodoti tālāk trešajām personām.

 1. Komentēšanas funkcija mājas lapas blogā

Sabiedrība “Klasmann-Deilmann GmbH” lietotājiem blogā, kas atrodas par datu apstrādi atbildīgās personas mājas lapā, piedāvā iespēju komentēt atsevišķus blogā ievietotus rakstus. Blogs ir mājas lapā parasti visiem pieejams portāls, kurā viena vai vairākas personas, tā sauktie, blogeri vai interneta blogeri, var publiskot rakstus vai savas domas tā saucamajos blogu ierakstos, ko trešās personas parasti var komentēt.

Ja attiecīgā persona komentē šajā mājas lapā ievietotu blogu, tad līdzās personas ierakstītajam komentāram parādās komentāra publiskošanas laiks un tiek saglabāts un publiskots attiecīgās personas izvēlētais lietotājvārds jeb pseidonīms. Vēl tiek saglabāta IP adrese, ko attiecīgajai personai ir piešķīris viņas interneta operators. IP adrese tiek saglabāta drošības apsvērumu dēļ gadījumam, ja attiecīgā persona sava komentāra satura dēļ aizskar trešo personu tiesības vai publisko prettiesisku saturu. Tādējādi personas dati tiek saglabāti pašas, par datu apstrādi atbildīgās personas interesēs, lai iespējamā tiesību pārkāpuma gadījumā viņu var attaisnot. Šie saglabātie personas dati netiek nodoti trešo personu rīcībā, izņemot gadījumus, kad to prasa tiesību akti vai ja tas nepieciešams par datu apstrādi atbildīgās personas tiesību aizstāvībai.

 1. Personas datu rutinēta dzēšana un bloķēšana

Par datu apstrādi atbildīgā persona apstrādā un saglabā personas datus par attiecīgo personu tik ilgi, cik tas nepieciešams datu saglabāšanas mērķa sasniegšanai vai atbilstoši tam, ko paredzējuši par datu apstrādi atbildīgajai personai saistošie Eiropas Savienības direktīvu un regulu izstrādātāja vai kāda cita atbildīgā likumdevēja izdotie likumi vai noteikumi.

Ja datu saglabāšanas mērķis vairs nav būtisks vai beidzies kāds no Eiropas Savienības direktīvu un regulu izstrādātāja vai kāda cita atbildīgā likumdevēja  noteiktajiem datu saglabāšanas termiņiem, tad personas dati tiek rutinēti dzēsti vai bloķēti saskaņā ar tiesību aktiem.

 1. Attiecīgās personas tiesības
 • a)    tiesības saņemt apstiprinājumu 

Katrai attiecīgajai personai Eiropas Savienības direktīvu un regulu izstrādātājs ir paredzējis tiesības prasīt no personas, kas ir atbildīga par datu apstrādi, apstiprinājumu tam, vai viņas personas dati tiek apstrādāti. Ja kāda attiecīgā persona vēlas izmantot šādas apstiprinājuma saņemšanas tiesības, tad šajā sakarā viņa katrā laikā var vērsties pie personas, kas ir atbildīga par personas datu apstrādi.

 • b)    tiesības saņemt informāciju 

Katrai personai, kuras personas dati tiek apstrādāti, Eiropas Savienības direktīvu un regulu izstrādātājs ir paredzējis tiesības katrā laikā prasīt no personas, kas ir atbildīga par datu apstrādi, bezmaksas informāciju par saglabātajiem viņas personas datiem un saņemt kopiju ar šādu informāciju. Eiropas Savienības direktīvu un regulu izstrādātājs attiecīgajai personai ir paredzējis tiesības prasīt šādu informāciju par darbībām ar personas datiem:

  • apstrādes mērķi,
  • apstrādājamo personas datu kategorijas,
  • saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, kuru rīcībā jau ir vai vēl tiks nodoti personas dati, it īpaši tas attiecas uz datu saņēmējiem trešajās valstīs vai starptautiskās organizācijās,
  • ja iespējams, plānotais laika posms, kādā personas dati tiks saglabāti, vai, ja to nav iespējams pateikt, tad kritēriji, pēc kādiem minētais laika posms tiek noteikts,
  • attiecīgās personas tiesības prasīt personai, kas ir atbildīga par personas datu apstrādi, labot vai dzēst viņas personas datus vai ierobežot to apstrādi vai tiesības iebilst pret šo apstrādi,
  • tiesības iesniegt sūdzību kādā uzraudzības iestādē,
  • ja personas dati netiek iegūti no personas pašas, tad viņa var prasīt visu iespējamo informāciju par to, kur tie ir iegūti un
  • ja ir automātiska atlase, ieskaitot profilēšanu, saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) 22. panta 1. un 4. daļu un — vismaz šajos gadījumos — raksturojošu informāciju par iesaistīto loģiku, kā arī iedarbību un vēlamo šādas apstrādes iedarbību uz attiecīgo personu.

Vēl attiecīgajai personai ir tiesības prasīt informāciju par to, vai viņas personas dati tikuši nodoti kādas trešās valsts vai kādas starptautiskas organizācijas rīcībā. Ja dati ir nodoti minētajiem saņēmējiem, tad, cita starpā, attiecīgajai personai ir tiesības saņemt informāciju par atbilstošām garantijām saistībā ar datu nodošanu tālāk.

Ja kāda attiecīgā persona vēlas izmantot šādas informācijas iegūšanas tiesības, tad viņa saistībā ar šo var katrā laikā vērsties pie personas, kas ir atbildīga par datu apstrādi.

 • c)    tiesības prasīt veikt labojumus 

Katrai attiecīgajai personai, uz kuru attiecas darbības ar personas datiem, Eiropas Savienības direktīvu un regulu izstrādātājs ir paredzējis tiesības prasīt veikt labojumus nepareizos viņas personas datos. Vēl attiecīgajai personai ir tiesības, ņemot vērā datu apstrādes mērķi, prasīt papildināt nepilnīgus viņas personas datus, arī ar papildinošu skaidrojumu.

Ja attiecīgā persona vēlas izmantot šādas tiesības prasīt veikt labojumus, tad viņa šajā sakarā katrā laikā var vērsties pie darbinieka, kas ir atbildīgs par datu apstrādi.

 • d)    tiesības prasīt dzēst datus jeb tiesības tikt aizmirstai

Katrai attiecīgajai personai, uz kuru attiecas darbības ar personas datiem, Eiropas Savienības direktīvu un regulu izstrādātājs ir paredzējis tiesības prasīt personai, kas ir atbildīga par datu apstrādi, lai personas dati par attiecīgo personu tiek nekavējoties dzēsti, šādu iemeslu dēļ vai ja nav nepieciešams tos apstrādāt:

  • Personas dati tika iegūti tādam mērķim vai apstrādāti tādā veidā, kādam tas vairs nav nepieciešams.
  • Attiecīgā persona atsauc savu piekrišanu, ja datu apstrāde pamatota ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) 6. panta 1. daļas a apakšpunktu vai 9. panta 2. daļas a apakšpunktu, un cita juridiska pamata datu apstrādei nav.
  • Attiecīgā persona saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) 21. panta 1. daļu iebilst pret datu apstrādi, un nav nekāda primāra pamatota iemesla, lai apstrādātu datus vai attiecīgā persona iebilst pret datu apstrādi saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) 21. panta 2. daļu.
  • Personas dati tikuši apstrādāti nelikumīgi.
  • Personas datus ir nepieciešams dzēst, lai izpildītu kādu tiesisku pienākumu saskaņā ar Eiropas Savienības vai kādas dalībvalsts tiesību aktiem, kas ir saistoši par datu apstrādi atbildīgajai personai.
  • Personas dati tika iegūti saistībā ar informācijas sabiedrības piedāvātajiem pakalpojumiem sask. ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) 8. panta 1. daļu.

Ja viens no iepriekš minētajiem iemesliem atbilst un attiecīgā persona vēlas likt dzēst savus personas datus no sabiedrības “Klasmann-Deilmann GmbH” datu bāzes, viņa katrā laikā šajā sakarā var vērsties pie personas, kas atbildīga par datu apstrādi. Sabiedrības “Klasmann-Deilmann GmbH” darbinieks parūpēsies, lai tas nekavējoties tiek izdarīts.

Ja sabiedrība “Klasmann-Deilmann GmbH” publiskojusi personas datus un ja mūsu uzņēmuma pienākums saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) 17. panta 1. daļu ir tos dzēst, tad sabiedrība “Klasmann-Deilmann GmbH” to darīs ar pieejamo tehnoloģiju un implementēšanas izmaksām pieņemamiem pasākumiem, arī tehniskiem, un informēs citas par datu apstrādi atbildīgās personas, kuras apstrādā publiskotos personas datus, par to, ka attiecīgā persona prasa arī no šīm citām par datu apstrādi atbildīgajām personām dzēst visas saites, kur redzami attiecīgās personas dati vai kopijas, vai replikācijas, ja apstrāde nav nepieciešama. Katrā atsevišķā gadījumā sabiedrības “Klasmann-Deilmann GmbH” darbinieks veiks nepieciešamās darbības.

 • e)    tiesības prasīt datu apstrādes ierobežošanu

Katrai personai, kuras personas dati tiek apstrādāti, Eiropas Savienības direktīvu un regulu izstrādātājs ir paredzējis tiesības, prasīt personai, kura ir atbildīga par datu apstrādi, ierobežot datu apstrādi, ja ir izpildīts viens no turpmāk minētajiem priekšnosacījumiem:

  • ja attiecīgā persona apstrīd savu personas datu pareizību, turklāt uz laiku, kas ļauj par datu apstrādi atbildīgajai personai pārbaudīt personas datu pareizību;
  • ja datu apstrāde ir nelikumīga, un attiecīgā persona noraida iespēju dzēst personas datus un tā vietā prasa ierobežot personas datu lietošanu;
  • ja par datu apstrādi atbildīgajai personai personas dati vairs nav nepieciešami apstrādei ar kādu konkrētu mērķi, tomēr attiecīgajai personai tie ir nepieciešami juridisku prasību iesniegšanai, realizēšanai vai aizstāvēšanai un
  • ja attiecīgā persona pret datu apstrādi ir iesniegusi iebildumus sask. ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) 21. panta 1. daļu un vēl nav konkrēti zināms, vai par datu apstrādi atbildīgās personas attiecīgajai personai sniegtie argumenti ir pietiekoši pamatoti.

Ja ir izpildīts viens no minētajiem priekšnosacījumiem un kāda attiecīgā persona vēlas prasīt ierobežot sabiedrības “Klasmann-Deilmann GmbH” datu bāzē saglabāto personas datu lietošanu, viņa katrā laikā šajā sakarā var vēsties pie kāda par datu apstrādi atbildīgā darbinieka. Sabiedrības “Klasmann-Deilmann GmbH” darbinieks parūpēsies par datu apstrādes ierobežošanu.

 • f)     tiesības prasīt pārnest datus

Katrai personai, kuras personas dati tiek apstrādāti, Eiropas Savienības direktīvu un regulu izstrādātājs ir paredzējis tiesības, prasīt par datu apstrādi atbildīgajai personai, lai saņemtu savus personas datus, ko attiecīgā persona nodevusi par datu apstrādi atbildīgās personas rīcībā, strukturētā, parastā un datorizēti nolasāmā formātā. Vēl viņai ir arī tiesības, nodot datus kādai citai par datu apstrādi atbildīgai personai. Par datu apstrādi atbildīgā persona, kuras rīcībā personas dati jau nodoti, tam neliek šķēršļus. To var darīt, ja datu apstrādes piekrišanas pamatā ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) 6. panta 1. daļas a apakšpunkts vai Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) 9. panta 2. daļas a apakšpunkts, vai kāds līgums saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. daļas b apakšpunktu un datu apstrāde notiek automatizēti, ciktāl datu apstrāde nav nepieciešama, lai veiktu uzdevumu, kas ir sabiedrības interesēs vai lai realizētu sabiedrības varu, ko par datu apstrādi atbildīgā persona veic tās uzdevumā.

Vēl atteicīgajai personai, aizstāvot savas tiesības prasīt pārnest datus saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) 20. panta 1. daļu, ir tiesības panākt, ka viņas personas datus viena par datu apstrādi atbildīgā persona tieši nodot citai par datu apstrādi atbildīgai personai, ciktāl tas tehniski ir izdarāms un ja šādā veidā netiek negatīvi ietekmētas citu personu tiesības un brīvība.

Attiecīgā persona var katrā laikā vērsties pie sabiedrības “Klasmann-Deilmann GmbH” darbinieka un prasīt pārnest viņas datus.

 • g)    tiesības iesniegt iebildumus 

Katrai personai, kuras personas dati tiek apstrādāti, Eiropas Savienības direktīvu un regulu izstrādātājs ir paredzējis tiesības, par pamatu ņemot no viņas viedokļa radušos īpašu situāciju, katrā laikā iesniegt iebildumus pret viņas personas datu apstrādi, kas notiek, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) 6. panta 1. daļas e vai f apakšpunktu. Tas attiecas arī uz minētajos noteikumos balstītu profilēšanu.

Ja tiek iesniegti iebildumi, tad sabiedrība “Klasmann-Deilmann GmbH” vairs neapstrādā personas datus, izņemot gadījumu, ja mūsu uzņēmums var pierādīt, ka pastāv viennozīmīgi aizstāvāms datu apstrādes pamatojums, kas ir būtiskāks par attiecīgās personas interesēm, tiesībām un brīvību vai ja datu apstrāde ir nepieciešama juridisku prasību iesniegšanai, realizēšanai vai aizstāvēšanai.

Ja sabiedrība “Klasmann-Deilmann GmbH” apstrādā personas datus, lai realizētu tiešās reklāmas pasākumus, tad attiecīgajai personai ir tiesības katrā laikā iesniegt iebildumus pret personas datu apstrādi ar mērķi realizēt šādas reklāmas pasākumus. Tas attiecas arī uz profilēšanu, ja tā saistīta ar šādu tiešo reklāmu. Ja attiecīgā persona iesniedz sabiedrībai “Klasmann-Deilmann GmbH” iebildumus pret datu apstrādi ar mērķi realizēt tiešās reklāmas pasākumus, tad sabiedrība “Klasmann-Deilmann GmbH” šādam nolūkam personas datus vairs neapstrādās.

Katrai personai, kuras personas datus sabiedrība “Klasmann-Deilmann GmbH” apstrādā zinātnisku vai vēsturisku pētījumu vai statistikas nolūkos, par pamatu ņemot no viņas viedokļa radušos īpašu situāciju, saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) 89. panta 1. daļu, ir tiesības katrā laikā iesniegt iebildumus, izņemot gadījumus, kad šāda datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu kādu uzdevumu sabiedrības interesēs.

Lai realizētu iebildumu iesniegšanas tiesības, attiecīgā persona katrā laikā var vērsties tieši pie jebkura sabiedrības “Klasmann-Deilmann GmbH” darbinieka vai pie  kādas citas mūsu sabiedrības firmas darbinieka. Pēc brīvas izvēles attiecīgā persona, izmantojot informācijas sabiedrības pakalpojumus un neņemot vērā Direktīvu Nr. 2002/58/EK, var realizēt savas iebildumu iesniegšanas tiesības automatizētā veidā.

 • h)    automatizēti lēmumi, atsevišķos gadījumos, profilēšana

Katrai personai, uz kuru attiecas personas datu apstrāde, Eiropas Savienības direktīvu un regulu izstrādātājs ir paredzējis tiesības tikt aizstāvētai pret to, ka lēmumi, ieskaitot profilēšanu, attiecībā uz viņu tiek pieņemti automātiski, kam attiecībā uz personu ir juridiskas vai citas līdzīgas nopietnas konsekvences, ja (1) šāds lēmums nav nepieciešams līguma starp attiecīgo personu un par datu apstrādi atbildīgo personu noslēgšanai vai izpildei vai ja (2) pamatojoties uz Savienības vai dalībvalstu tiesību aktiem, kas ir saistoši par datu apstrādi atbildīgajai personai, tas nav pieļaujams un ja šie tiesību akti paredz piemērotus pasākumus tiesību un brīvības nodrošināšanai, kā arī aizstāv attiecīgās personas intereses vai (3) tas netiek darīts ar attiecīgās personas viennozīmīgu atļauju.

Ja lēmums (1) ir nepieciešams kāda līguma starp attiecīgo personu un par datu apstrādi atbildīgo personu noslēgšanai vai izpildei vai ja tas (2) tiek pieņemts ar skaidru attiecīgās personas piekrišanu, tad sabiedrība “Klasmann-Deilmann GmbH” veic attiecīgus pasākumus, lai saglabātu attiecīgās personas tiesības un brīvību, kas ietver vismaz personas tiesības ietekmēt par datu apstrādi atbildīgās personas iejaukšanos, izteikt personīgo viedokli un apstrīdēt lēmumu.

Ja attiecīgā persona vēlas realizēt savas tiesības attiecībā uz automatizētu lēmumu pieņemšanu, tad šajā sakarā viņa katrā laikā var vērsties pie kāda par datu apstrādi atbildīgās personas darbinieka.

 • i)      tiesības atsaukt juridisku datu aizsardzības piekrišanu

Katrai personai, uz kuru attiecas personas datu apstrāde, Eiropas Savienības direktīvu un regulu izstrādātājs ir paredzējis tiesības, katrā laikā atsaukt personas datu apstrādes piekrišanu.

Ja attiecīgā persona vēlas izmantot savas tiesības atsaukt savu piekrišanu, tad šajā sakarā viņa katrā laikā var vērsties pie kāda par datu apstrādi atbildīgās personas darbinieka.

 1. Datu aizsardzība konkursos un konkursu procedūrās

Par datu apstrādi atbildīgā persona saglabā un apstrādā kandidātu personas datus, kā tas nepieciešams konkursa procedūrai. Datus var apstrādāt arī elektroniski. It īpaši tas attiecas uz gadījumu, kad kāds kandidāts attiecīgos pieteikuma dokumentus par datu apstrādi atbildīgajai personai nosūta elektroniski, piemēram, pa e-pastu vai aizpildot kādu mājas lapā internetā ievietotu pieteikšanās veidlapu. Ja par datu apstrādi atbildīgā persona ar kandidātu noslēdz darbā pieņemšanas līgumu, tad darba attiecību dibināšanas nolūkā nosūtītie dati tiek saglabāti saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem. Ja par datu apstrādi atbildīgā persona ar kandidātu nenoslēdz darbā pieņemšanas līgumu, tad pieteikuma dokumenti pēc diviem mēnešiem no atteikuma brīža tiek dzēsti automātiski, ja vien dzēšanas procedūra nav pretrunā ar kādām citām pamatotām par datu apstrādi atbildīgās personas  interesēm. Ar citām pamatotām interesēm šajā gadījumā saprot, piemēram, ja par datu apstādi atbildīgajai personai ir pienākums sniegt pamatojumu par datu apstrādi saskaņā ar Vispārējo Likumu par vienlīdzīgu attieksmi (AGG).

 1. Data protection provisions about the application and use of Matomo (formerly called Piwik)

This website uses the open source web analysis service Matomo. Matomo uses so-called “cookies,” which are text files that are stored on your computer and that make it possible to analyse your use of this website. In conjunction with this, the information about the use of this website generated by the cookie will be archived on our server. Prior to archiving, the IP address will first be anonymized.

Matomo cookies will remain on your device until you delete them.

The storage of Matomo cookies and the use of this analysis tool are based on Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. The website operator has a legitimate interest in the analysis of user patterns, in order to optimize the operator’s web offerings and advertising. If a corresponding agreement has been requested (e.g. an agreement to the storage of cookies), the processing takes place exclusively on the basis of Art. 6 para. 1 lit. a GDPR; the agreement can be revoked at any time.

The information generated by cookies concerning the use of this website shall not be shared with any third parties. You may prevent the storage of cookies at any time by making pertinent changes to your browser software settings; however, we have to point out that in this case you may not be able to use all of the functions of this website to their fullest extent.

If you do not consent to the storage and use of your data, you have the option to deactivate the storage and use of such data here. In this case, an opt out cookie will be placed in our browser, which prevent the storage of usage data by Matomo. If you delete your cookies, this will also result in the deletion of the Matomo opt out cookie. Hence, you will have to reactivate the opt out when you return to visit this website.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von zu laden.

Inhalt laden

 1. Datu aizsardzības noteikumi izmantojot un lietojot portālu LinkedIn

Par datu apstrādi atbildīgā persona konkrētajā mājas lapā ir integrējusi LinkedIn Corporation komponentus. LinkedIn ir internetā izveidots sociāls tīkls, kur lietotāji var sazināties ar saviem jau esošajiem darījumu partneriem, kā arī dibināt jaunas sadarbības iespējas. LinkedIn lieto vairāk nekā 400 miljoni reģistrētu personu vairāk nekā 200 valstīs. Līdz ar to portāls LinkedIn šobrīd ir lielākā darījumu saziņas platforma un viena no visvairāk apmeklētajām mājas lapām pasaulē.

Portāla LinkedIn uzturētājs ir “LinkedIn Corporation”, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, ASV. Par datu aizsardzības jautājumiem ārpus ASV atbild “LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues”, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Īrija.

Katru reizi, kad tiek atvērta mūsu mājas lapa, kas ir aprīkota ar LinkedIn komponentu jeb LinkedIn spraudni, šis komponents rosina to, ka attiecīgās personas izmantotais pārlūks no portāla LiknkedIn lejupielādē attiecīgā komponenta attēlu. Plašāka informācija par LinkedIn spraudņiem skatāma saitē https://developer.linkedin.com/plugins. Ar šo tehnisko metodi LinkedIn iegūst informāciju par to, kuru konkrēto mūsu mājas lapas apakšlapu attiecīgā persona ir apmeklējusi.

Ja attiecīgā persona vienlaikus ir ielogojusies portālā LinkedIn, tad katrā reizē, kad attiecīgā persona atver mūs mājas lapu un visu attiecīgās personas uzturēšanās laiku mūsu mājas lapā, portāls LinkedIn atpazīst, konkrēti kuru mūsu mājas lapas apakšlapu attiecīgā persona apmeklē. Šo informāciju apkopo LinkedIn komponents, un LinkedIn sasaista to ar attiecīgās personas attiecīgo LinkedIn kontu. Ja attiecīgā persona nospiež kādu mūsu mājas lapā integrētu LinkedIn pogu, tad LinkedIn sasaista šo informāciju ar attiecīgās personas LinkedIn lietotāja kontu un saglabā šos personas datus.

Ar LinkedIn komponenta palīdzību portāls LinkedIn iegūst informāciju par to, ka attiecīgā persona apmeklējusi mūsu mājas lapu, tad, kad attiecīgā persona vienlaikus ar mūsu mājas lapas apmeklējumu ir ielogojusies portālā LinkedIn. Tas notiek neatkarīgi no tā, vai attiecīgā persona noklikšķina uz LinkedIn komponenta vai to nedara. Ja attiecīgā persona nevēlas, ka minētā informācija šādā veidā tiek nodota portālam LinkedIn, tad to viņa var novērst, izlogojoties no sava LinkedIn portāla, pirms atver mūsu mājas lapu.

Saitē https://www.linkedin.com/psettings/guest-controlsportāls LinkedIn piedāvā iespēju atteikties no E – pasta ziņu, SMS – ziņu un mērķtiecīgu sludinājumu saņemšanas, kā arī organizēt sludinājumu iestatījumus. Portāls LinkedIn arī strādā ar šādiem partneriem –  Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua un Lotame, kas darbojas ar sīkdatnēm. No šādu sīkdatņu izmantošanas var atteikties, noklikšķinot uz saites: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Spēkā esošie LinkedIn Datu aizsardzības noteikumi skatāmi saitē: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Portāla LinkedIn Sīkdatņu lietošanas noteikumi skatāmi saitē: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

 1. Datu aizsardzības noteikumi izmantojot un lietojot portālu Xing

Par datu apstrādi atbildīgā persona šajā mājas lapā ir integrējusi portāla Xing komponentus. Xing ir sociālais tīkls internetā, kas lietotājiem sniedz iespēju sazināties ar jau esošajiem darījumu partneriem, kā arī dibināt jaunus kontaktus. Lietotāji portālā Xing var izveidot savu personīgo profilu. Uzņēmumi, piemēram, var izveidot uzņēmuma profilu vai portālā Xing ievietot darba piedāvājumus.

Portāla Xing uzturētājs ir sabiedrība XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Vācija.

Katru reizi, kad lietotājs atver kādu atsevišķu mājas lapu šajā mājas lapā, kuru uztur par personas datu apstrādi atbildīgā persona un kurā ir integrēts portāla Xing komponents jeb Xing spraudnis, minētais Xing komponents attiecīgās personas   informāciju tehnoloģijas sistēmā palaiž interneta pārlūku, kas no Xing lejupielādē attiecīgā Xing komponenta attēlu. Plašāka informācija par Xing spraudņiem skatāma saitē https://dev.xing.com/plugins. Ar šādu  tehnisku metodi portāls Xing iegūst informāciju par to, kādu konkrētu mūsu mājas lapas apakšlapu attiecīgā persona apmeklē.

Ja attiecīgā persona vienlaikus ir ielogojusies portālā Xing, tad, attiecīgajai personai ik reizi atverot mūsu mājas lapu un viņai visu laiku atrodoties mūsu mājas lapā, Xing konstatē, kādas apakšlapas mūsu mājas lapā konkrētā persona apmeklē. Šo informāciju apkopo Xing komponents, un portāls Xing to pievieno attiecīgās personas kontam Xing portālā. Ja attiecīgā persona nospiež vienu no mūsu mājas lapā integrētajām Xing pogām, piemēram, „Share“ jeb dalīšanās pogu, tad portāls Xing šo informāciju pievieno attiecīgās personas portāla Xing lietotāja kontam un saglabā šos personas datus.

Portāls Xing ar Xing komponenta palīdzību allaž iegūst informāciju, ka attiecīgā persona apmeklē mūsu mājas lapu. Tas notiek tad, kad attiecīgā persona, atver mūsu mājas lapu, būdama ielogojusies Xing portālā. Tas notiek neatkarīgi no tā, vai attiecīgā persona noklikšķina vai nenoklikšķina uz Xing komponenta. Ja persona nevēlas, ka portālam Xing tiek nodota šāda informācija, tad viņa to var novērst, izlogojoties no sava Xing konta pirms mūsu mājas lapas atvēršanas.

Portāla Xing publiskotie Datu aizsardzības noteikumi, kas skatāmi saitē https://www.xing.com/privacy, sniedz informāciju par to, kā portāls Xing saglabā, apstrādā un izmanto personas datus. Vēl portāls Xing saitē https://www.xing.com/app/share?op=data_protectionievietojis Datu aizsardzības noteikumus attiecībā uz XING-Share jeb dalīšanās pogas funkciju.

 1. Datu aizsardzības noteikumi izmantojot un lietojot YouTube

Par datu apstrādi atbildīgā persona šajā mājas lapā ir integrējusi YouTube komponentus. YouTube ir video portāls internetā, kas ļauj lietotājiem bez maksas portālā ievietot video klipus un citiem lietotājiem dod iespēju tos bez maksas skatīties, vērtēt un komentēt. YouTube ļauj publiskot visa veida video, līdz ar to šajā interneta portālā var skatīt filmas un televīzijas raidījumus pilnā garumā, kā arī mūzikas video, filmu treilerus un lietotāju pašu filmētus video.

Portāla YouTube uzturētājs ir sabiedrība YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ASV. YouTube, LLC ir sabiedrības Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ASV meitas sabiedrība.

Ik reizi atverot kādu atsevišķu mājas lapu konkrētajā mājas lapā, ko uztur par datu apstrādi atbildīgā persona un kurā ir integrēts YouTube komponents, respektīvi, YouTube video, minētais YouTube komponents attiecīgās personas informāciju tehnoloģijas sistēmā automātiski palaiž interneta pārlūku, kas no YouTube lejupielādē  attiecīgā YouTube komponenta attēlu. Plašāka informācija par YouTube skatāma saitē https://www.youtube.com/yt/about/de/. Ar šādu tehnisku metodi portāli YouTube un Google iegūst informāciju par to, kādu konkrētu mūsu mājas lapas apakšlapu attiecīgā persona apmeklē.

Ja persona vienlaikus ir ielogojusies YouTube portālā, tad, attiecīgajai personai atverot kādu apakšlapu, kurā ir kāds YouTube video, portāls YouTube saņem informāciju par to, kuru konkrēto apakšlapu mūsu mājas lapā viņa atver. Šo informāciju apkopo portāli YouTube un Google un pievieno konkrētajam attiecīgās personas YouTube kontam.

YouTube un Google ar YouTube komponenta starpniecību saņem informāciju par attiecīgās personas mūsu mājas lapas apmeklējumu, kad mūsu mājas lapas atvēršanas brīdī viņa ir ielogojusies portālā YouTube. Tas notiek neatkarīgi no tā, vai attiecīgā persona ir vai nav atvērusi kādu video portālā YouTube. Ja persona nevēlas, ka šāda informācija tiek nosūtīta portāliem YouTube un Google, viņa to var novērst, izlogojoties no sava YouTube konta pirms mūsu mājas lapas atvēršanas.

Portāla YouTube publiskotie Datu aizsardzības noteikumi, kas skatāmi saitē https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/sniedz informāciju par to, kā portāli YouTube un Google saglabā, apstrādā un izmanto personas datus.

 1. Datu apstrādes juridiskais pamats

Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) 6. panta I. daļas a apakšpunktu mūsu uzņēmums ir ņēmis par juridisko pamatu datu apstrādei, attiecībā uz ko mēs prasām atļauju apstrādāt informāciju vienam konkrētam mērķim. Ja personas datu apstrāde nepieciešama saistībā ar kāda līguma izpildi, kur viena no līgumslēdzējām  pusēm ir attiecīgā persona, kā tas, piemēram, ir apstrādājot datus, lai piegādātu preces vai pakalpojumus vai pretpakalpojumu darījumos, tad datu apstrādes pamatā ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) 6. panta I. daļas b apakšpunkts. Tas pats attiecas uz tādiem datu apstrādes pasākumiem, kas nepieciešami pirms līguma noslēgšanas, piemēram, ja persona prasa informāciju par mūsu ražojumiem vai pakalpojumiem. Ja mūsu uzņēmumam ir uzlikts juridisks pienākums apstrādāt personas datus, piemēram, saistībā ar nodokļu nomaksu, tad datu apstrādes pamatā ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) 6. panta I. daļas c apakšpunkts. Retos gadījumos ir iespējams, ka personas datu apstrāde nepieciešama, lai aizstāvētu attiecīgās personas vai kādas citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses. Tas, piemēram, varētu būt gadījums, ja mūsu uzņēmumā kāds apmeklētājs gūst traumu un tādēļ mums viņa vārds, uzvārds, vecums, veselības apdrošināšanas dati vai cita vitāli svarīga informācija jāpaziņo ārstam, slimnīcai vai kādai citai trešajai personai. Tad datu apstrādes pamatā būtu Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) 6. panta I. daļas d apakšpunkts. Visbeidzot datu apstrādes pamatā var būt Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) 6. panta I. daļas f apakšpunkts. Minētie tiesību akti ir pamatā datu apstrādei, kas nav pamatota ne ar vienu no iepriekš minētajām normām, ja datu apstrāde ir nepieciešama, lai aizstāvētu pamatotas mūsu uzņēmuma vai kādas trešās personas intereses, ja tās nedominē par attiecīgās personas interesēm, pamattiesībām un pamatbrīvību. Mēs drīkstam šādi apstrādāt datus, jo Eiropas likumdevējs to ir īpaši norādījis. Likumdevēja uzskats ir tāds, ka par pamatotu var uzskatīt interesi, ja attiecīgā persona ir par informācijas apstrādi atbildīgās personas klients (Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) 47. apsvēruma 2. teikums).

 1. Pamatotas intereses par datu apstrādi, kādas ir par personas datu apstrādi atbildīgajai personai vai kādai trešajai personai

Ja personas datu apstrādes pamatā ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) 6. panta I. daļas f apakšpunkts, tad mums ir pamatota interese veikt mūsu uzņēmuma saimniecisko darbību visu mūsu līdzstrādnieku un kapitāldaļu turētāju labā.

 1. Personas datu saglabāšanas periods

Personas datu saglabāšanas periodu nosaka attiecīgais likumā noteiktais datu saglabāšanas termiņš. Kad noteiktais termiņš beidzas, tad attiecīgie dati tiek rutinētā veidā dzēsti, ja vien tie nav nepieciešami kāda līguma izpildei vai ar kāda līguma sagatavošanu saistītai procedūrai.

 1. Tiesību akti vai līguma noteikumi, kas paredz personas datu nodošanu. Datu nepieciešamība līguma noslēgšanai. Attiecīgās personas pienākums atklāt savus personas datus. Neatklāšanas sekas

Ar šo darām jums zināmu, ka personas datu atklāšana daļēji ir noteikta ar likumu, piemēram, saistībā ar nodokļu nomaksu vai izriet no līgumu noteikumiem, piemēram, kad nepieciešamas ziņas par sadarbības partneri. Var arī būt iespējams, ka kāda līguma noslēgšanai ir nepieciešams, lai attiecīgā persona mums atklāj personas datus, kas mums jāapstrādā. Attiecīgās personas pienākums ir, piemēram, atklāt mums personas datus, ja mūsu uzņēmums ar viņu slēdz kādu līgumu. Ja persona to nedara, tad ir iespējams, ka mūsu uzņēmums nevar ar attiecīgo personu noslēgt kādu konkrētu līgumu. Pirms persona nodod mūsu rīcībā savus personas datus, viņai jāsazinās ar kādu no mūsu darbiniekiem. Par konkrēto gadījumu mūsu darbinieks sniegs attiecīgajai personai informāciju, vai personas dati nepieciešami likumā noteiktā kārtībā vai to prasa līguma noteikumi, vai tas nepieciešams līguma noslēgšanai, vai personai ir pienākums atklāt mums savus personas datus, un ar kādām sekām personai jārēķinās, ja viņa to nedara.

 1. Automātiskā lēmumu pieņemšana

Esam uzņēmums ar pilnu atbildības sajūtu, tādēļ neizmantojam ne automātisko lēmumu pieņemšanu, ne profilēšanu.