Paziņo­jums par per­so­nas datu aizsardzību

Mēs ļoti prie­cā­ja­mies, ka inte­resē­ja­ties par mūsu uzņē­mu­mu. Sabiedrī­bas „Klasmann-Deilmann GmbH“ vadī­ba īpaši lie­lu uzmanī­bu pie­vērš datu aiz­sard­zī­bai. Sabiedrī­bas „Klasmann-Deilmann GmbH“ inter­ne­ta lapas paras­ti var lietot, nen­orā­dot per­so­nas datus. Ja kāds vēlas mūsu mājas lapā pasū­tīt kādus īpašus mūsu uzņē­mu­ma pakal­po­ju­mus, iespē­jams, ka tad gan būs nepie­ciešams apstrā­dāt per­so­nas datus. Ja tāda datu apstrā­des nepie­ciešamī­ba rodas un šādai apstrā­d­ei nav liku­mī­ga pam­a­ta, mēs paras­ti attie­cī­ga­jai per­so­nai pašai lūdzam atļau­ju apstrā­dāt viņas per­so­nas datus.

Attie­cī­gās per­so­nas dati, respek­tī­vi, vārds, uzvārds, adre­se, e‑pasta adre­se vai tāl­ruņa num­urs, allaž tiek apstrā­dā­ti sas­kaņā ar Vis­pārī­go datu aiz­sard­zī­bas regu­lu (GDPR – Gene­ral Data Pro­tec­tion Regu­la­ti­on) un vado­ties pēc mūsu federāla­jā zemē spē­kā esoša­jiem datu aiz­sard­zī­bas not­ei­ku­miem, kas ir sais­toši sabiedrī­bai „Klasmann-Deilmann GmbH“. Sas­kaņā ar kon­krē­to Paziņo­ju­mu par per­so­nas datu aiz­sard­zī­bu mūsu uzņē­m­ums vēlas sabiedrī­bai dar­īt zinā­mu kādā vei­dā, apjomā un nolū­kā mēs iegūs­tam, izman­to­jam un apstrā­dā­jam per­so­nas datus. Šajā Paziņo­ju­mā par per­so­nas datu aiz­sard­zī­bu mēs attie­cī­ga­jām per­sonām sniedzam infor­māci­ju par viņu tiesībām.

Sabiedrī­ba „Klasmann-Deilmann GmbH“ par datu apstrā­di atbil­dī­ga­jiem dar­bi­nie­kiem izstrā­dā­ju­si vir­kni teh­nis­ku un orga­niz­a­to­ris­ku pasā­ku­mu, lai šajā inter­ne­ta lapā izman­to­ta­jiem per­so­nas datiem nodrošinā­tu mak­si­mā­lo iespē­ja­mo aiz­sard­zī­bu. Tomēr datu kus­tī­ba inter­ne­ta vidē var nebūt pilnī­gi droša, un nav iespē­jams garan­tēt absolū­tu drošī­bu. Tādēļ katrai per­so­nai ir brī­va izvē­le, savus per­so­nas datus dar­īt mums zinā­mus arī citā vei­dā, pie­mēram, pa tālruni.

 1. Jēd­zie­na definīcijas

Sabiedrī­bas „Klasmann-Deilmann GmbH“ Paziņo­ju­ma par per­so­nas datu aiz­sard­zī­bu pam­a­tā ir jēd­zi­e­ni, ko Eiro­pas Savi­enī­bas direk­tī­vu un regu­lu izstrā­dā­tā­js izman­to­jis, pieņe­mot Vis­pārī­go datu aiz­sard­zī­bas regu­lu (GDPR). Esam izstrā­dā­juši tādu mūsu uzņē­mu­ma Paziņo­ju­mu par per­so­nas datu aiz­sard­zī­bu, lai tas būtu vieg­li lasāms un sapro­tams gan sabiedrī­bai, gan mūsu kli­en­tiem, gan sadar­bī­bas part­ne­riem. Tādēļ skaid­rī­bas labad sāku­mā noskaidro­sim izman­to­tos jēdzienus.

Mūsu uzņē­mu­ma Paziņo­ju­mā par per­so­nas datu aiz­sard­zī­bu lie­to­jam šādus jēdzienus:

 • a)    per­so­nas dati

Ar „per­so­nas datiem“ saprot jeb­kā­du infor­māci­ju, kas attie­cas uz kādu  iden­ti­ficē­tu vai iden­ti­ficē­ja­mu fizis­ku per­so­nu, tur­pmāk tek­s­tā: „attie­cī­gā per­so­na“. Par iden­ti­ficē­ja­mu tiek uzska­tī­ta fizis­ka per­so­na, ko tieši vai netieši, var iden­ti­ficēt pēc kādas pazī­mes, it īpaši, pie­mēram, pēc uzvār­da, kli­en­ta num­ura, atrašanās vie­tas datiem, inter­ne­ta lieto­tā­ja datiem vai pēc vairā­kām īpašām pazī­mēm, kas norā­da uz fizis­ku, fizio­loģis­ku, ģenē­tis­ku, psi­his­ku, eko­no­mis­ku, kul­turālu vai sociālu identitāti.

 • b)    attie­cī­gā persona

Ar „attie­cī­go per­so­nu“ saprot jeb­ku­ra iden­ti­ficē­tu vai iden­ti­ficē­ja­mu fizis­ku per­so­nu, kuras per­so­nas datus apstrā­dā par per­so­nas datu apstrā­di atbil­dī­gais darbinieks.

 • c)    apstrā­de

Ar „apstrā­di“ saprot kat­ru auto­ma­ti­zē­tu vai neau­to­ma­ti­zē­tu apstrā­di vai kat­ru šādu apstrā­des kopu­mu attie­cī­bā uz per­so­nas datiem, respek­tī­vi, to iegūša­na, apko­poša­na, orga­ni­zēša­na, kār­toša­na, sag­la­bāša­na, pie­mēroša­na vai izmainīša­na, šķi­roša­na, aptau­jāša­na, izman­toša­na, publis­koša­na, pār­sū­tot, izpla­tot vai kā citā­di nodo­dot citu rīcī­bā, salīd­zi­not vai sasais­tot, ier­o­bežo­jot, dzēšot vai iznīcinot.

 • d)    apstrā­des ierobežošana

Ar „apstrā­des ier­o­bežoša­nu“ saprot sag­la­bā­tu per­so­nas datu marķēša­nu ar mērķi ier­o­bežot to tur­pmā­ko apstrādi.

 • e)    pro­filēša­na

Ar „pro­filēša­nu“ saprot per­so­nas datu jeb­kā­da vei­da auto­ma­ti­zē­tu apstrā­di, respek­tī­vi, per­so­nas datu izman­toša­nu, lai novēr­tē­tu kādus kon­krē­tus per­sonī­gus aspek­tus, kas attie­cas uz fizis­ku per­so­nu, gal­veno­kārt, lai ana­li­zē­tu un pro­g­no­zē­tu dažā­dus aspek­tus attie­cī­bā uz kādu kon­krē­tu fizis­ku per­so­nu, pro­ti, viņas darbspē­jas, fin­an­siā­lo stā­vo­kli, veselī­bu, per­sonī­gās inte­re­ses, hobi­jus, uzti­camī­bu, izturēša­nos, uzturēšanās vie­tu vai tās maiņu.

 • f)     psei­doni­mi­zāci­ja 

Ar „psei­doni­mi­zāci­ju“ saprot per­so­nas datu apstrā­des vei­du, kādā per­so­nas datus, neiz­man­to­jot papil­du infor­māci­ju, vairs nevar sasais­tīt ar kon­krē­tu attie­cī­go per­so­nu, ja minē­tā papil­du infor­māci­ja tiek gla­bā­ta ats­e­višķi un ir pakļau­ta teh­nis­kiem un orga­niz­a­to­ris­kiem pasā­ku­miem, kas garan­tē to, ka per­so­nas datus nevar sasais­tīt ar iden­ti­ficē­tu vai iden­ti­ficē­ja­mu fizis­ku personu.

 • g)    atbil­dī­gā per­so­na vai par apstrā­di atbil­dī­gā persona 

Ar „atbil­dī­go per­so­nu“ vai „par apstrā­di atbil­dī­go per­so­nu“ saprot fizis­ku vai juri­dis­ku per­so­nu un dažā­das ies­tā­des un orga­ni­zāci­jas, kas ats­e­višķi vai kopā ar citām lemj par per­so­nas datu apstrā­des mērķiem un līd­ze­kļiem. Ja per­so­nas datu apstrā­di regu­lē Eiro­pas Savi­enī­bas vai dalīb­val­stu tiesī­bu akti, tad atbil­dī­go per­so­nu var iecelt sas­kaņā ar Savi­enī­bas vai dalīb­valsts tiesī­bu aktiem vai viņas iecelša­nas kri­tē­ri­jus var pie­mērot atbil­stoši Savi­enī­bas vai dalīb­valsts tiesī­bu aktiem.

 • h)    pasū­tī­ju­ma apstrādātājs

Ar „pasū­tī­ju­ma apstrā­dā­tā­ju“ saprot fizis­ku vai juri­dis­ku per­so­nu un dažā­das ies­tā­des un orga­ni­zāci­jas, kas atbil­dī­gās per­so­nas uzde­vu­mā veic per­so­nas datu apstrādi.

 • i)      saņē­mē­js

Ar „saņē­mē­ju“ saprot fizis­ku vai juri­dis­ku per­so­nu un dažā­das ies­tā­des un orga­ni­zāci­jas, kuras rīcī­bā tiek nodo­ti per­so­nas dati, neat­karī­gi no tā, vai tā ir kāda trešā per­so­na vai nav. Tomēr ies­tā­des, kas per­so­nas datus saņem sas­kaņā ar Eiro­pas Savi­enī­bas vai dalīb­valsts tiesī­bu aktiem, pil­dot kādu kon­krē­tu pēt­nie­cis­ku pasū­tī­ju­mu, netiek uzska­tī­tas par saņēmējiem.

 • j)      trešā persona

Ar „trešo per­so­nu“ saprot fizis­ku vai juri­dis­ku per­so­nu un dažā­das ies­tā­des un orga­ni­zāci­jas, izņe­mot attie­cī­go per­so­nu, atbil­dī­go per­so­nu, pasū­tī­ju­ma apstrā­dā­tā­ju un per­so­nas, kam atbil­dī­gās per­so­nas vai pasū­tī­ju­ma apstrā­dā­tā­ja uzde­vu­mā ir tieša atbil­dī­ba apstrā­dāt per­so­nas datus.

 • k)    pie­kriša­na

Ar „pie­kriša­nu“ saprot jeb­kā­du attie­cī­gās per­so­nas brīv­prā­tī­gi kon­krē­ta­jā gadī­ju­mā infor­mē­tā vei­dā un nepār­pro­ta­mi snieg­tu pie­kriša­nu ies­nie­gu­ma vei­dā vai ar kādu citu vien­no­zī­mī­gi aps­ti­pri­no­šu dar­bī­bu, ar ko attie­cī­gā per­so­na liek saprast, ka pie­krīt viņas per­so­nas datu apstrādei.

 1. Par apstrā­di atbil­dī­gās per­so­nas vārds, uzvārds un adrese 

Par apstrā­di atbil­dī­gā per­so­na, kā to saprot ar Vis­pārī­go datu aiz­sard­zī­bas regu­lu (GDPR) vai ar kādiem citiem datu aiz­sard­zī­bas liku­miem un citiem not­ei­ku­miem ar datus aiz­sar­gā­jošu raks­turu, kas ir spē­kā kādā Eiro­pas Savi­enī­bas dalībvalstī:

sabiedrī­ba „Klasmann-Deilmann GmbH“
Georg-Klasmann-Stra­ße 2–10
49744 Geeste
Vācija
tālr.: + 49 5937 31 100
e‑pasts: [email protected]​klasmann-​deilmann.​com
mājas lapa: klasmann​-deilmann​.com

 1. Datu aiz­sar­gā­tā­ja adrese

Visus inte­resē­jošos jau­tā­ju­mus aicinām adresēt datu aizsargātājam:

An den Datenschutzbeauftragten
der Klasmann-Deilmann GmbH

- Per­sön­lich / Ver­trau­lich – (personīgi/konfidenciāli)
Georg-Klasmann-Stra­ße 2–10
49744 Geeste
Deutschland

e‑pasts: [email protected]​klasmann-​deilmann.​com
mājas lapa: klasmann​-deilmann​.com

Kat­ra attie­cī­gā per­so­na kat­rā lai­kā var vēr­sties pie datu aiz­sar­gā­tā­ja mūsu fir­mā ar jau­tā­ju­miem un iero­sinā­ju­miem par datu aizsardzību.

 1. Sīkdatnes

Sabiedrī­bas „Klasmann-Deilmann GmbH“ inter­ne­ta lapas izman­to sīk­dat­nes. Sīk­dat­nes ir teks­ta doku­men­ti, ko inter­ne­ta pār­lūks ievie­to un sag­la­bā datorsistēmā.

Daudzas inter­ne­ta lapas un ser­ve­ri izman­to sīk­dat­nes. Daudzas sīk­dat­nes satur, tā sau­ca­mo, sīk­da­tņu ID. Sīk­dat­nes ID ir vien­no­zī­mīgs sīk­dat­nes atpa­zinē­js. Tas sas­tāv no zīm­ju virknes, ar kuras palīd­zī­bu inter­ne­ta lapas un ser­ve­rus var nosū­tīt kon­krē­tam inter­ne­ta pār­lū­kam, kurā sag­la­bā­ta sīk­dat­ne. Tas dod iespē­ju apme­klē­ta­jām inter­ne­ta lapām un ser­ve­riem atšķirt attie­cī­gās per­so­nas indi­vi­duā­lo pār­lū­ku no citiem inter­ne­ta pār­lū­kiem, kas satur citas sīk­dat­nes. Kon­krē­tu inter­ne­ta pār­lū­ku var atpa­zīt un iden­ti­ficēt ar vien­no­zī­mī­gu sīk­dat­nes ID.

Izman­to­jot sīk­dat­nes, sabiedrī­ba „Klasmann-Deilmann GmbH“ savu mājas lapu lieto­tā­ju rīcī­bā nodot lieto­tā­jiem draud­zī­gus pakal­po­ju­mus, kas bez sīk­da­tņu izman­toša­nas nebū­tu iespējams.

Izman­to­jot sīk­dat­nes, infor­māci­ju un pie­dā­vā­ju­mus mūsu mājas lapā varam opti­mi­zēt lieto­tā­jam vēlamā vei­dā. Kā jau ieprie­kš minēts, sīk­dat­nes mums sniedz iespē­ju atpa­zīt mūsu mājas lapas lieto­tā­jus. Šādas atpa­zīša­nas mērķis ir atvieglot lieto­tā­jiem dar­bu ar mūsu mājas lapu. Lie­to­jot mājas lapu, kas izman­to sīk­dat­nes, lieto­tā­jam kat­ru rei­zi atverot kon­krē­to mājas lapu, pie­mēram, vairs nav jāie­va­da savi pieejas dati, jo tos pārņem mājas lapa un lieto­tā­ja dator­sis­tē­mā sag­la­bā­tās sīk­dat­nes. Vēl viens pie­mērs ir preču gro­za sīk­dat­nes inter­ne­ta vei­kalā. Inter­ne­ta vei­kals ar sīk­dat­nes palīd­zī­bu atce­ras pre­ces, ko kli­ents sali­cis vir­tuāla­jā preču grozā.

Izvē­lo­ties attie­cī­gu iesta­tī­ju­mu, attie­cī­gā per­so­na kat­rā lai­kā var ats­aukt sīk­da­tņu sag­la­bāša­nu mūsu mājas lapā un pat to liegt līdz ats­au­ku­mam. Sag­la­bā­tas sīk­dat­nes inter­ne­ta pār­lū­kā vai citās pro­gram­ma­tūrās var izdzēst. To ir iespē­jams izdarīt visos šobrīd aktuāla­jos inter­ne­ta pār­lū­kos. Ja attie­cī­gā per­so­na deak­ti­vē sīk­da­tņu izman­toša­nu lieto­ta­jā inter­ne­ta pār­lū­kā, tad ir iespē­jams, ka vairs ne visas funk­ci­jas mūsu mājas lapā dar­bo­sies pilnā apjomā.

 1. Vis­pārē­ju datu un infor­māci­jas saglabāšana

Sabiedrī­bas “Klasmann-Deilmann GmbH” mājas lapa ik rei­zi, kad to atver attie­cī­gā per­so­na vai kāda auto­ma­ti­zē­ta sis­tē­ma, reģis­trē vir­kni vis­pārē­ju datu un infor­māci­jas. Šie vis­pārē­jie dati un infor­māci­ja tiek sag­la­bā­ta ser­ve­ra log­failos. Tas dod iespē­ju atpa­zīt (1) izman­to­tos pār­lū­ka vei­dus un ver­si­jas, (2) pie­kļu­ves sis­tē­mas izman­to­to operē­tā­j­sis­tē­mu, (3) mājas lapu, no kuras lieto­tā­js ar savu sis­tē­mu pie­kļūst mūsu mājas lapai, t.s., refe­re­ri jeb ieprie­kš apme­klē­tās mājas lapas, (4) apakšla­pas, kas ar pie­kļu­ves sis­tē­mu atver mūsu mājas lapu, (5) pie­kļu­ves mājas lapai datu­mu un lai­ku, (6) IP-adre­si, (7) pie­kļu­ves sis­tē­mas inter­ne­ta ope­ra­toru un (8) citus līd­zī­gus datus un infor­māci­ju, kas palīdz atrai­dīt ris­kus, ja notiek uzbru­kums mūsu infor­māci­ju teh­no­loģi­ju sistēmai.

Izman­to­jot šos vis­pārē­jos datus un infor­māci­ju, sabiedrī­ba “Klasmann-Deilmann GmbH” tos nesais­ta ar attie­cī­go per­so­nu. Drī­zāk minē­tā infor­māci­ja ir nepie­cieša­ma, lai (1) mēs precī­zi ievieto­tu infor­māci­ju savā mājas lapā, (2) lai opti­mi­zē­tu infor­māci­ju un reklā­mu savā mājas lapā, (3) lai garan­tē­tu savas mājas lapas infor­māci­ju teh­no­loģi­ju sis­tē­mu un teh­ni­kas ilg­s­tošu dar­bī­bu, kā arī (4) lai kiber­uz­bru­ku­ma gadī­ju­mā tiesīb­s­ar­gā­jošo ies­tāžu rīcī­bā nodo­tu kri­mināl­va­jāša­nai nepie­cieša­mo infor­māci­ju. Līdz ar to anonī­mi iegū­tos datus un infor­māci­ju sabiedrī­ba “Klasmann-Deilmann GmbH” izvēr­tē no sta­tis­ti­kas vie­do­kļa un per­spek­tī­vā ar mērķi, sti­prināt mūsu uzņē­mu­mā datu aiz­sard­zī­bu un datu drošī­bu, vis­beid­zot, lai garan­tē­tu tei­ca­mu aiz­sard­zī­bu mūsu apstrā­dā­ta­jiem per­so­nas datiem. Ser­ve­ra log­fai­lu anonī­mie dati tiek gla­bā­ti ats­e­višķi no attie­cī­gās per­so­nas dota­jiem per­so­nas datiem.

 1. Saziņas iespē­jas mājas lapā 

Sas­kaņā ar tiesī­bu aktiem sabiedrī­bas “Klasmann-Deilmann GmbH” mājas lapā ir infor­māci­ja, kas ļauj veik­li sazinā­ties ar mūsu uzņē­mu­mu elek­tro­niski, kā arī sazinā­ties ar mums tieši, esam norā­dī­juši arī savu elek­tro­nis­kā pas­ta adre­si. Ja attie­cī­gā per­so­na pa e‑pastu sazinās ar per­so­nu, kas atbild par datu apstrā­di, nosū­tot viņai aiz­pil­dī­tu saziņas veid­la­pu, attie­cī­gās per­so­nas dati tiek sag­la­bā­ti automā­tiski. Šādi, attie­cī­gās per­so­nas brīv­prā­tī­gi datu apstrā­dā­tā­jam nosū­tī­ti, dati tiek sag­la­bā­ti, lai tos izman­to­tu apstrā­d­ei vai saziņai ar attie­cī­go per­so­nu. Šie dati netiek nodo­ti tālāk treša­jām personām.

 1. Komen­tēša­nas funk­ci­ja mājas lapas blogā 

Sabiedrī­ba “Klasmann-Deilmann GmbH” lieto­tā­jiem blo­gā, kas atro­das par datu apstrā­di atbil­dī­gās per­so­nas mājas lapā, pie­dā­vā iespē­ju komen­tēt ats­e­višķus blo­gā ievieto­tus raks­tus. Blogs ir mājas lapā paras­ti visiem pieejams por­tāls, kurā vie­na vai vairā­kas per­so­nas, tā sauk­tie, blo­ge­ri vai inter­ne­ta blo­ge­ri, var publis­kot raks­tus vai savas domas tā sau­ca­ma­jos blo­gu ier­ak­stos, ko trešās per­so­nas paras­ti var komentēt.

Ja attie­cī­gā per­so­na komen­tē šajā mājas lapā ievieto­tu blo­gu, tad līd­zās per­so­nas ier­ak­s­tī­ta­jam komen­tāram parā­dās komen­tā­ra publis­koša­nas laiks un tiek sag­la­bāts un publis­kots attie­cī­gās per­so­nas izvēlē­ta­is lieto­tāj­vārds jeb psei­donīms. Vēl tiek sag­la­bā­ta IP adre­se, ko attie­cī­ga­jai per­so­nai ir piešķī­ris viņas inter­ne­ta ope­ra­tors. IP adre­se tiek sag­la­bā­ta drošī­bas aps­vēru­mu dēļ gadī­ju­mam, ja attie­cī­gā per­so­na sava komen­tā­ra satu­ra dēļ aizs­kar trešo per­so­nu tiesī­bas vai publis­ko pret­tie­sis­ku saturu. Tādē­jā­di per­so­nas dati tiek sag­la­bā­ti pašas, par datu apstrā­di atbil­dī­gās per­so­nas inte­resēs, lai iespē­jamā tiesī­bu pār­kā­pu­ma gadī­ju­mā viņu var atta­is­not. Šie sag­la­bā­tie per­so­nas dati netiek nodo­ti trešo per­so­nu rīcī­bā, izņe­mot gadī­ju­mus, kad to pra­sa tiesī­bu akti vai ja tas nepie­ciešams par datu apstrā­di atbil­dī­gās per­so­nas tiesī­bu aizstāvībai.

 1. Per­so­nas datu rutinē­ta dzēša­na un bloķēšana

Par datu apstrā­di atbil­dī­gā per­so­na apstrā­dā un sag­la­bā per­so­nas datus par attie­cī­go per­so­nu tik ilgi, cik tas nepie­ciešams datu sag­la­bāša­nas mērķa sas­nie­gša­nai vai atbil­stoši tam, ko pared­zē­juši par datu apstrā­di atbil­dī­ga­jai per­so­nai sais­tošie Eiro­pas Savi­enī­bas direk­tī­vu un regu­lu izstrā­dā­tā­ja vai kāda cita atbil­dī­gā likum­de­vē­ja izdo­tie liku­mi vai noteikumi.

Ja datu sag­la­bāša­nas mērķis vairs nav būti­sks vai beid­zi­es kāds no Eiro­pas Savi­enī­bas direk­tī­vu un regu­lu izstrā­dā­tā­ja vai kāda cita atbil­dī­gā likum­de­vē­ja  not­eikta­jiem datu sag­la­bāša­nas ter­miņiem, tad per­so­nas dati tiek rutinē­ti dzēs­ti vai bloķē­ti sas­kaņā ar tiesī­bu aktiem.

 1. Attie­cī­gās per­so­nas tiesības 
 • a)    tiesī­bas saņemt apstiprinājumu 

Katrai attie­cī­ga­jai per­so­nai Eiro­pas Savi­enī­bas direk­tī­vu un regu­lu izstrā­dā­tā­js ir pared­zē­jis tiesī­bas prasīt no per­so­nas, kas ir atbil­dī­ga par datu apstrā­di, aps­ti­prinā­ju­mu tam, vai viņas per­so­nas dati tiek apstrā­dā­ti. Ja kāda attie­cī­gā per­so­na vēlas izman­tot šādas aps­ti­prinā­ju­ma saņe­mša­nas tiesī­bas, tad šajā sakarā viņa kat­rā lai­kā var vēr­sties pie per­so­nas, kas ir atbil­dī­ga par per­so­nas datu apstrādi.

 • b)    tiesī­bas saņemt informāciju 

Katrai per­so­nai, kuras per­so­nas dati tiek apstrā­dā­ti, Eiro­pas Savi­enī­bas direk­tī­vu un regu­lu izstrā­dā­tā­js ir pared­zē­jis tiesī­bas kat­rā lai­kā prasīt no per­so­nas, kas ir atbil­dī­ga par datu apstrā­di, bez­mak­sas infor­māci­ju par sag­la­bā­ta­jiem viņas per­so­nas datiem un saņemt kopi­ju ar šādu infor­māci­ju. Eiro­pas Savi­enī­bas direk­tī­vu un regu­lu izstrā­dā­tā­js attie­cī­ga­jai per­so­nai ir pared­zē­jis tiesī­bas prasīt šādu infor­māci­ju par dar­bī­bām ar per­so­nas datiem:

  • apstrā­des mērķi,
  • apstrā­dā­ja­mo per­so­nas datu kategorijas,
  • saņē­mē­ji vai saņē­mē­ju kate­go­ri­jas, kuru rīcī­bā jau ir vai vēl tiks nodo­ti per­so­nas dati, it īpaši tas attie­cas uz datu saņē­mē­jiem treša­jās val­s­tīs vai starp­tau­ti­s­kās organizācijās,
  • ja iespē­jams, plā­no­ta­is lai­ka posms, kādā per­so­nas dati tiks sag­la­bā­ti, vai, ja to nav iespē­jams pateikt, tad kri­tē­ri­ji, pēc kādiem minē­ta­is lai­ka posms tiek noteikts,
  • attie­cī­gās per­so­nas tiesī­bas prasīt per­so­nai, kas ir atbil­dī­ga par per­so­nas datu apstrā­di, labot vai dzēst viņas per­so­nas datus vai ier­o­bežot to apstrā­di vai tiesī­bas iebilst pret šo apstrādi,
  • tiesī­bas ies­niegt sūd­zī­bu kādā uzraud­zī­bas iestādē,
  • ja per­so­nas dati netiek iegū­ti no per­so­nas pašas, tad viņa var prasīt visu iespē­ja­mo infor­māci­ju par to, kur tie ir iegū­ti un
  • ja ir automā­ti­s­ka atla­se, ies­kai­tot pro­filēša­nu, sas­kaņā ar Vis­pārī­gās datu aiz­sard­zī­bas regu­las (GDPR) 22. pan­ta 1. un 4. daļu un — vis­maz šajos gadī­ju­mos — raks­tur­o­jošu infor­māci­ju par iesais­tī­to loģi­ku, kā arī iedar­bī­bu un vēla­mo šādas apstrā­des iedar­bī­bu uz attie­cī­go personu.

Vēl attie­cī­ga­jai per­so­nai ir tiesī­bas prasīt infor­māci­ju par to, vai viņas per­so­nas dati tikuši nodo­ti kādas trešās valsts vai kādas starp­tau­tis­kas orga­ni­zāci­jas rīcī­bā. Ja dati ir nodo­ti minē­ta­jiem saņē­mē­jiem, tad, cita star­pā, attie­cī­ga­jai per­so­nai ir tiesī­bas saņemt infor­māci­ju par atbil­stošām garan­ti­jām sais­tī­bā ar datu nodoša­nu tālāk.

Ja kāda attie­cī­gā per­so­na vēlas izman­tot šādas infor­māci­jas iegūša­nas tiesī­bas, tad viņa sais­tī­bā ar šo var kat­rā lai­kā vēr­sties pie per­so­nas, kas ir atbil­dī­ga par datu apstrādi.

 • c)    tiesī­bas prasīt veikt labojumus 

Katrai attie­cī­ga­jai per­so­nai, uz kuru attie­cas dar­bī­bas ar per­so­nas datiem, Eiro­pas Savi­enī­bas direk­tī­vu un regu­lu izstrā­dā­tā­js ir pared­zē­jis tiesī­bas prasīt veikt labo­ju­mus nepa­rei­zos viņas per­so­nas datos. Vēl attie­cī­ga­jai per­so­nai ir tiesī­bas, ņemot vērā datu apstrā­des mērķi, prasīt papil­dināt nepilnī­gus viņas per­so­nas datus, arī ar papil­di­nošu skaidrojumu.

Ja attie­cī­gā per­so­na vēlas izman­tot šādas tiesī­bas prasīt veikt labo­ju­mus, tad viņa šajā sakarā kat­rā lai­kā var vēr­sties pie dar­bi­nie­ka, kas ir atbil­dīgs par datu apstrādi.

 • d)    tiesī­bas prasīt dzēst datus jeb tiesī­bas tikt aizmirstai

Katrai attie­cī­ga­jai per­so­nai, uz kuru attie­cas dar­bī­bas ar per­so­nas datiem, Eiro­pas Savi­enī­bas direk­tī­vu un regu­lu izstrā­dā­tā­js ir pared­zē­jis tiesī­bas prasīt per­so­nai, kas ir atbil­dī­ga par datu apstrā­di, lai per­so­nas dati par attie­cī­go per­so­nu tiek neka­vē­jo­ties dzēs­ti, šādu iemes­lu dēļ vai ja nav nepie­ciešams tos apstrādāt:

  • Per­so­nas dati tika iegū­ti tādam mērķim vai apstrā­dā­ti tādā vei­dā, kādam tas vairs nav nepieciešams.
  • Attie­cī­gā per­so­na atsauc savu pie­kriša­nu, ja datu apstrā­de pam­ato­ta ar Vis­pārī­gās datu aiz­sard­zī­bas regu­las (GDPR) 6. pan­ta 1. daļas a apakš­punk­tu vai 9. pan­ta 2. daļas a apakš­punk­tu, un cita juri­dis­ka pam­a­ta datu apstrā­d­ei nav.
  • Attie­cī­gā per­so­na sas­kaņā ar Vis­pārī­gās datu aiz­sard­zī­bas regu­las (GDPR) 21. pan­ta 1. daļu iebilst pret datu apstrā­di, un nav nekā­da pri­mā­ra pam­ato­ta iemes­la, lai apstrā­dā­tu datus vai attie­cī­gā per­so­na iebilst pret datu apstrā­di sas­kaņā ar Vis­pārī­gās datu aiz­sard­zī­bas regu­las (GDPR) 21. pan­ta 2. daļu.
  • Per­so­nas dati tikuši apstrā­dā­ti nelikumīgi.
  • Per­so­nas datus ir nepie­ciešams dzēst, lai izpil­dī­tu kādu tie­sis­ku pienā­ku­mu sas­kaņā ar Eiro­pas Savi­enī­bas vai kādas dalīb­valsts tiesī­bu aktiem, kas ir sais­toši par datu apstrā­di atbil­dī­ga­jai personai.
  • Per­so­nas dati tika iegū­ti sais­tī­bā ar infor­māci­jas sabiedrī­bas pie­dā­vā­ta­jiem pakal­po­ju­miem sask. ar Vis­pārī­gās datu aiz­sard­zī­bas regu­las (GDPR) 8. pan­ta 1. daļu.

Ja viens no ieprie­kš minē­ta­jiem iemes­liem atbilst un attie­cī­gā per­so­na vēlas likt dzēst savus per­so­nas datus no sabiedrī­bas “Klasmann-Deilmann GmbH” datu bāzes, viņa kat­rā lai­kā šajā sakarā var vēr­sties pie per­so­nas, kas atbil­dī­ga par datu apstrā­di. Sabiedrī­bas “Klasmann-Deilmann GmbH” dar­bi­nieks parū­pē­sies, lai tas neka­vē­jo­ties tiek izdarīts.

Ja sabiedrī­ba “Klasmann-Deilmann GmbH” publis­ko­ju­si per­so­nas datus un ja mūsu uzņē­mu­ma pienā­kums sas­kaņā ar Vis­pārī­gās datu aiz­sard­zī­bas regu­las (GDPR) 17. pan­ta 1. daļu ir tos dzēst, tad sabiedrī­ba “Klasmann-Deilmann GmbH” to dar­īs ar pieeja­mo teh­no­loģi­ju un imple­men­tēša­nas izmak­sām pieņe­ma­miem pasā­ku­miem, arī teh­nis­kiem, un infor­mēs citas par datu apstrā­di atbil­dī­gās per­so­nas, kuras apstrā­dā publis­ko­tos per­so­nas datus, par to, ka attie­cī­gā per­so­na pra­sa arī no šīm citām par datu apstrā­di atbil­dī­ga­jām per­sonām dzēst visas sai­tes, kur redza­mi attie­cī­gās per­so­nas dati vai kopi­jas, vai repli­kāci­jas, ja apstrā­de nav nepie­cieša­ma. Kat­rā ats­e­višķā gadī­ju­mā sabiedrī­bas “Klasmann-Deilmann GmbH” dar­bi­nieks veiks nepie­ciešamās darbības.

 • e)    tiesī­bas prasīt datu apstrā­des ierobežošanu

Katrai per­so­nai, kuras per­so­nas dati tiek apstrā­dā­ti, Eiro­pas Savi­enī­bas direk­tī­vu un regu­lu izstrā­dā­tā­js ir pared­zē­jis tiesī­bas, prasīt per­so­nai, kura ir atbil­dī­ga par datu apstrā­di, ier­o­bežot datu apstrā­di, ja ir izpil­dīts viens no tur­pmāk minē­ta­jiem priekšnosacījumiem:

  • ja attie­cī­gā per­so­na apstrīd savu per­so­nas datu parei­zī­bu, tur­klāt uz lai­ku, kas ļauj par datu apstrā­di atbil­dī­ga­jai per­so­nai pār­bau­dīt per­so­nas datu pareizību;
  • ja datu apstrā­de ir neli­ku­mī­ga, un attie­cī­gā per­so­na norai­da iespē­ju dzēst per­so­nas datus un tā vie­tā pra­sa ier­o­bežot per­so­nas datu lietošanu;
  • ja par datu apstrā­di atbil­dī­ga­jai per­so­nai per­so­nas dati vairs nav nepie­cieša­mi apstrā­d­ei ar kādu kon­krē­tu mērķi, tomēr attie­cī­ga­jai per­so­nai tie ir nepie­cieša­mi juri­dis­ku prasī­bu ies­nie­gša­nai, rea­li­zēša­nai vai aiz­stā­vēša­nai un
  • ja attie­cī­gā per­so­na pret datu apstrā­di ir ies­nie­gu­si iebild­u­mus sask. ar Vis­pārī­gās datu aiz­sard­zī­bas regu­las (GDPR) 21. pan­ta 1. daļu un vēl nav kon­krē­ti zināms, vai par datu apstrā­di atbil­dī­gās per­so­nas attie­cī­ga­jai per­so­nai snieg­tie argu­men­ti ir pie­tie­koši pamatoti.

Ja ir izpil­dīts viens no minē­ta­jiem prie­kš­no­sacī­ju­miem un kāda attie­cī­gā per­so­na vēlas prasīt ier­o­bežot sabiedrī­bas “Klasmann-Deilmann GmbH” datu bāzē sag­la­bā­to per­so­nas datu lietoša­nu, viņa kat­rā lai­kā šajā sakarā var vēs­ties pie kāda par datu apstrā­di atbil­dī­gā dar­bi­nie­ka. Sabiedrī­bas “Klasmann-Deilmann GmbH” dar­bi­nieks parū­pē­sies par datu apstrā­des ierobežošanu.

 • f)     tiesī­bas prasīt pār­nest datus

Katrai per­so­nai, kuras per­so­nas dati tiek apstrā­dā­ti, Eiro­pas Savi­enī­bas direk­tī­vu un regu­lu izstrā­dā­tā­js ir pared­zē­jis tiesī­bas, prasīt par datu apstrā­di atbil­dī­ga­jai per­so­nai, lai saņem­tu savus per­so­nas datus, ko attie­cī­gā per­so­na node­vu­si par datu apstrā­di atbil­dī­gās per­so­nas rīcī­bā, struk­turē­tā, paras­tā un dato­ri­zē­ti nolasā­mā for­mā­tā. Vēl viņai ir arī tiesī­bas, nodot datus kādai citai par datu apstrā­di atbil­dī­gai per­so­nai. Par datu apstrā­di atbil­dī­gā per­so­na, kuras rīcī­bā per­so­nas dati jau nodo­ti, tam neliek šķēršļus. To var dar­īt, ja datu apstrā­des pie­kriša­nas pam­a­tā ir Vis­pārī­gās datu aiz­sard­zī­bas regu­las (GDPR) 6. pan­ta 1. daļas a apakš­punkts vai Vis­pārī­gās datu aiz­sard­zī­bas regu­las (GDPR) 9. pan­ta 2. daļas a apakš­punkts, vai kāds līgums sas­kaņā ar Vis­pārī­gās datu aiz­sard­zī­bas regu­las 6. pan­ta 1. daļas b apakš­punk­tu un datu apstrā­de notiek auto­ma­ti­zē­ti, cik­tāl datu apstrā­de nav nepie­cieša­ma, lai veik­tu uzde­vu­mu, kas ir sabiedrī­bas inte­resēs vai lai rea­li­zē­tu sabiedrī­bas varu, ko par datu apstrā­di atbil­dī­gā per­so­na veic tās uzdevumā.

Vēl atteicī­ga­jai per­so­nai, aiz­stā­vot savas tiesī­bas prasīt pār­nest datus sas­kaņā ar Vis­pārī­gās datu aiz­sard­zī­bas regu­las (GDPR) 20. pan­ta 1. daļu, ir tiesī­bas panākt, ka viņas per­so­nas datus vie­na par datu apstrā­di atbil­dī­gā per­so­na tieši nodot citai par datu apstrā­di atbil­dī­gai per­so­nai, cik­tāl tas teh­niski ir izdarāms un ja šādā vei­dā netiek nega­tī­vi ietek­mē­tas citu per­so­nu tiesī­bas un brīvība.

Attie­cī­gā per­so­na var kat­rā lai­kā vēr­sties pie sabiedrī­bas “Klasmann-Deilmann GmbH” dar­bi­nie­ka un prasīt pār­nest viņas datus.

 • g)    tiesī­bas ies­niegt iebildumus 

Katrai per­so­nai, kuras per­so­nas dati tiek apstrā­dā­ti, Eiro­pas Savi­enī­bas direk­tī­vu un regu­lu izstrā­dā­tā­js ir pared­zē­jis tiesī­bas, par pam­a­tu ņemot no viņas vie­do­kļa radušos īpašu situāci­ju, kat­rā lai­kā ies­niegt iebild­u­mus pret viņas per­so­nas datu apstrā­di, kas notiek, pam­a­to­jo­ties uz Vis­pārī­gās datu aiz­sard­zī­bas regu­las (GDPR) 6. pan­ta 1. daļas e vai f apakš­punk­tu. Tas attie­cas arī uz minē­ta­jos not­ei­ku­mos bal­s­tī­tu profilēšanu.

Ja tiek ies­nieg­ti iebild­u­mi, tad sabiedrī­ba “Klasmann-Deilmann GmbH” vairs neapstrā­dā per­so­nas datus, izņe­mot gadī­ju­mu, ja mūsu uzņē­m­ums var pierā­dīt, ka pas­tāv vien­no­zī­mī­gi aiz­stā­vāms datu apstrā­des pam­a­to­jums, kas ir būti­s­kāks par attie­cī­gās per­so­nas inte­resēm, tiesī­bām un brī­vī­bu vai ja datu apstrā­de ir nepie­cieša­ma juri­dis­ku prasī­bu ies­nie­gša­nai, rea­li­zēša­nai vai aizstāvēšanai.

Ja sabiedrī­ba “Klasmann-Deilmann GmbH” apstrā­dā per­so­nas datus, lai rea­li­zē­tu tiešās reklā­mas pasā­ku­mus, tad attie­cī­ga­jai per­so­nai ir tiesī­bas kat­rā lai­kā ies­niegt iebild­u­mus pret per­so­nas datu apstrā­di ar mērķi rea­li­zēt šādas reklā­mas pasā­ku­mus. Tas attie­cas arī uz pro­filēša­nu, ja tā sais­tī­ta ar šādu tiešo reklā­mu. Ja attie­cī­gā per­so­na ies­niedz sabiedrī­bai “Klasmann-Deilmann GmbH” iebild­u­mus pret datu apstrā­di ar mērķi rea­li­zēt tiešās reklā­mas pasā­ku­mus, tad sabiedrī­ba “Klasmann-Deilmann GmbH” šādam nolū­kam per­so­nas datus vairs neapstrādās.

Katrai per­so­nai, kuras per­so­nas datus sabiedrī­ba “Klasmann-Deilmann GmbH” apstrā­dā zināt­nis­ku vai vēs­tu­ris­ku pētī­ju­mu vai sta­tis­ti­kas nolū­kos, par pam­a­tu ņemot no viņas vie­do­kļa radušos īpašu situāci­ju, sas­kaņā ar Vis­pārī­gās datu aiz­sard­zī­bas regu­las (GDPR) 89. pan­ta 1. daļu, ir tiesī­bas kat­rā lai­kā ies­niegt iebild­u­mus, izņe­mot gadī­ju­mus, kad šāda datu apstrā­de ir nepie­cieša­ma, lai izpil­dī­tu kādu uzde­vu­mu sabiedrī­bas interesēs.

Lai rea­li­zē­tu iebild­u­mu ies­nie­gša­nas tiesī­bas, attie­cī­gā per­so­na kat­rā lai­kā var vēr­sties tieši pie jeb­ku­ra sabiedrī­bas “Klasmann-Deilmann GmbH” dar­bi­nie­ka vai pie  kādas citas mūsu sabiedrī­bas fir­mas dar­bi­nie­ka. Pēc brī­vas izvē­les attie­cī­gā per­so­na, izman­to­jot infor­māci­jas sabiedrī­bas pakal­po­ju­mus un neņe­mot vērā Direk­tī­vu Nr. 2002/58/EK, var rea­li­zēt savas iebild­u­mu ies­nie­gša­nas tiesī­bas auto­ma­ti­zē­tā veidā.

 • h)    auto­ma­ti­zē­ti lēmu­mi, ats­e­višķos gadī­ju­mos, profilēšana 

Katrai per­so­nai, uz kuru attie­cas per­so­nas datu apstrā­de, Eiro­pas Savi­enī­bas direk­tī­vu un regu­lu izstrā­dā­tā­js ir pared­zē­jis tiesī­bas tikt aiz­stā­vē­tai pret to, ka lēmu­mi, ies­kai­tot pro­filēša­nu, attie­cī­bā uz viņu tiek pieņem­ti automā­tiski, kam attie­cī­bā uz per­so­nu ir juri­dis­kas vai citas līd­zī­gas nopiet­nas kon­sek­ven­ces, ja (1) šāds lēm­ums nav nepie­ciešams līgu­ma starp attie­cī­go per­so­nu un par datu apstrā­di atbil­dī­go per­so­nu nos­lē­gša­nai vai izpild­ei vai ja (2) pam­a­to­jo­ties uz Savi­enī­bas vai dalīb­val­stu tiesī­bu aktiem, kas ir sais­toši par datu apstrā­di atbil­dī­ga­jai per­so­nai, tas nav pieļau­jams un ja šie tiesī­bu akti paredz pie­mēro­tus pasā­ku­mus tiesī­bu un brī­vī­bas nodrošināša­nai, kā arī aiz­stāv attie­cī­gās per­so­nas inte­re­ses vai (3) tas netiek dar­īts ar attie­cī­gās per­so­nas vien­no­zī­mī­gu atļauju.

Ja lēm­ums (1) ir nepie­ciešams kāda līgu­ma starp attie­cī­go per­so­nu un par datu apstrā­di atbil­dī­go per­so­nu nos­lē­gša­nai vai izpild­ei vai ja tas (2) tiek pieņem­ts ar skaidru attie­cī­gās per­so­nas pie­kriša­nu, tad sabiedrī­ba “Klasmann-Deilmann GmbH” veic attie­cī­gus pasā­ku­mus, lai sag­la­bā­tu attie­cī­gās per­so­nas tiesī­bas un brī­vī­bu, kas iet­ver vis­maz per­so­nas tiesī­bas ietek­mēt par datu apstrā­di atbil­dī­gās per­so­nas iejau­kša­nos, izteikt per­sonī­go vie­do­kli un apstrī­dēt lēmumu.

Ja attie­cī­gā per­so­na vēlas rea­li­zēt savas tiesī­bas attie­cī­bā uz auto­ma­ti­zē­tu lēmu­mu pieņe­mša­nu, tad šajā sakarā viņa kat­rā lai­kā var vēr­sties pie kāda par datu apstrā­di atbil­dī­gās per­so­nas darbinieka.

 • i)      tiesī­bas ats­aukt juri­dis­ku datu aiz­sard­zī­bas piekrišanu

Katrai per­so­nai, uz kuru attie­cas per­so­nas datu apstrā­de, Eiro­pas Savi­enī­bas direk­tī­vu un regu­lu izstrā­dā­tā­js ir pared­zē­jis tiesī­bas, kat­rā lai­kā ats­aukt per­so­nas datu apstrā­des piekrišanu.

Ja attie­cī­gā per­so­na vēlas izman­tot savas tiesī­bas ats­aukt savu pie­kriša­nu, tad šajā sakarā viņa kat­rā lai­kā var vēr­sties pie kāda par datu apstrā­di atbil­dī­gās per­so­nas darbinieka.

 1. Datu aiz­sard­zī­ba kon­kur­sos un kon­kur­su procedūrās

Par datu apstrā­di atbil­dī­gā per­so­na sag­la­bā un apstrā­dā kan­di­dā­tu per­so­nas datus, kā tas nepie­ciešams kon­kur­sa pro­ce­dūrai. Datus var apstrā­dāt arī elek­tro­niski. It īpaši tas attie­cas uz gadī­ju­mu, kad kāds kan­di­dāts attie­cī­gos pie­tei­ku­ma doku­men­tus par datu apstrā­di atbil­dī­ga­jai per­so­nai nosū­ta elek­tro­niski, pie­mēram, pa e‑pastu vai aiz­pil­dot kādu mājas lapā inter­netā ievieto­tu pie­tei­kšanās veid­la­pu. Ja par datu apstrā­di atbil­dī­gā per­so­na ar kan­di­dā­tu nos­lēdz dar­bā pieņe­mša­nas līgu­mu, tad dar­ba attie­cī­bu dib­ināša­nas nolū­kā nosū­tī­tie dati tiek sag­la­bā­ti sas­kaņā ar attie­cī­ga­jiem tiesī­bu aktiem. Ja par datu apstrā­di atbil­dī­gā per­so­na ar kan­di­dā­tu nenos­lēdz dar­bā pieņe­mša­nas līgu­mu, tad pie­tei­ku­ma doku­men­ti pēc diviem mēnešiem no attei­ku­ma brīža tiek dzēs­ti automā­tiski, ja vien dzēša­nas pro­ce­dū­ra nav pre­trunā ar kādām citām pam­ato­tām par datu apstrā­di atbil­dī­gās per­so­nas  inte­resēm. Ar citām pam­ato­tām inte­resēm šajā gadī­ju­mā saprot, pie­mēram, ja par datu aps­tā­di atbil­dī­ga­jai per­so­nai ir pienā­kums sniegt pam­a­to­ju­mu par datu apstrā­di sas­kaņā ar Vis­pārē­jo Liku­mu par vien­līd­zī­gu attieks­mi (AGG).

 1. Data pro­tec­tion pro­vi­si­ons about the app­li­ca­ti­on and use of Matomo (form­er­ly cal­led Piwik)

This web­site uses the open source web ana­ly­sis ser­vice Matomo. Matomo uses so-cal­led “coo­kies,” which are text files that are stored on your com­pu­ter and that make it pos­si­ble to ana­ly­se your use of this web­site. In con­junc­tion with this, the infor­ma­ti­on about the use of this web­site gene­ra­ted by the coo­kie will be archi­ved on our ser­ver. Pri­or to archi­ving, the IP address will first be anonymized.

Matomo coo­kies will remain on your device until you dele­te them.

The sto­rage of Matomo coo­kies and the use of this ana­ly­sis tool are based on Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. The web­site ope­ra­tor has a legi­ti­ma­te inte­rest in the ana­ly­sis of user pat­terns, in order to opti­mi­ze the operator’s web offe­rings and adver­ti­sing. If a cor­re­spon­ding agree­ment has been reques­ted (e.g. an agree­ment to the sto­rage of coo­kies), the pro­ces­sing takes place exclu­si­ve­ly on the basis of Art. 6 para. 1 lit. a GDPR; the agree­ment can be revo­ked at any time.

The infor­ma­ti­on gene­ra­ted by coo­kies con­cer­ning the use of this web­site shall not be shared with any third par­ties. You may pre­vent the sto­rage of coo­kies at any time by making per­ti­nent chan­ges to your brow­ser soft­ware set­tings; howe­ver, we have to point out that in this case you may not be able to use all of the func­tions of this web­site to their ful­lest extent.

If you do not con­sent to the sto­rage and use of your data, you have the opti­on to deac­ti­va­te the sto­rage and use of such data here. In this case, an opt out coo­kie will be pla­ced in our brow­ser, which pre­vent the sto­rage of usa­ge data by Matomo. If you dele­te your coo­kies, this will also result in the dele­ti­on of the Matomo opt out coo­kie. Hence, you will have to reac­ti­va­te the opt out when you return to visit this website.

 1. Datu aiz­sard­zī­bas not­ei­ku­mi izman­to­jot un lie­to­jot por­tālu LinkedIn

Par datu apstrā­di atbil­dī­gā per­so­na kon­krē­ta­jā mājas lapā ir inte­grē­ju­si Lin­kedIn Cor­po­ra­ti­on kom­po­nen­tus. Lin­kedIn ir inter­netā izvei­dots sociāls tīkls, kur lieto­tā­ji var sazinā­ties ar saviem jau esoša­jiem dar­ī­ju­mu part­ne­riem, kā arī dib­ināt jau­nas sadar­bī­bas iespē­jas. Lin­kedIn lie­to vairāk nekā 400 mil­jo­ni reģis­trē­tu per­so­nu vairāk nekā 200 val­s­tīs. Līdz ar to por­tāls Lin­kedIn šobrīd ir lielā­kā dar­ī­ju­mu saziņas plat­for­ma un vie­na no vis­vairāk apme­klē­ta­jām mājas lapām pasaulē.

Por­tā­la Lin­kedIn uzturē­tā­js ir “Lin­kedIn Cor­po­ra­ti­on”, 2029 Stier­lin Court Moun­tain View, CA 94043, ASV. Par datu aiz­sard­zī­bas jau­tā­ju­miem ārpus ASV atbild “Lin­kedIn Ire­land, Pri­va­cy Poli­cy Issu­es”, Wil­ton Pla­za, Wil­ton Place, Dub­lin 2, Īrija.

Kat­ru rei­zi, kad tiek atvēr­ta mūsu mājas lapa, kas ir aprī­ko­ta ar Lin­kedIn kom­po­nen­tu jeb Lin­kedIn spraud­ni, šis kom­pon­ents rosi­na to, ka attie­cī­gās per­so­nas izman­to­ta­is pār­lūks no por­tā­la LiknkedIn leju­pielā­dē attie­cī­gā kom­po­nen­ta attēlu. Plašā­ka infor­māci­ja par Lin­kedIn sprau­dņiem ska­tā­ma sai­tē https://​deve​lo​per​.lin​kedin​.com/​p​l​u​g​ins. Ar šo teh­nis­ko meto­di Lin­kedIn iegūst infor­māci­ju par to, kuru kon­krē­to mūsu mājas lapas apakšla­pu attie­cī­gā per­so­na ir apmeklējusi.

Ja attie­cī­gā per­so­na vien­lai­kus ir ielo­go­ju­sies por­tālā Lin­kedIn, tad kat­rā rei­zē, kad attie­cī­gā per­so­na atver mūs mājas lapu un visu attie­cī­gās per­so­nas uzturēšanās lai­ku mūsu mājas lapā, por­tāls Lin­kedIn atpa­zīst, kon­krē­ti kuru mūsu mājas lapas apakšla­pu attie­cī­gā per­so­na apme­klē. Šo infor­māci­ju apko­po Lin­kedIn kom­pon­ents, un Lin­kedIn sasais­ta to ar attie­cī­gās per­so­nas attie­cī­go Lin­kedIn kon­tu. Ja attie­cī­gā per­so­na nospiež kādu mūsu mājas lapā inte­grē­tu Lin­kedIn pogu, tad Lin­kedIn sasais­ta šo infor­māci­ju ar attie­cī­gās per­so­nas Lin­kedIn lieto­tā­ja kon­tu un sag­la­bā šos per­so­nas datus.

Ar Lin­kedIn kom­po­nen­ta palīd­zī­bu por­tāls Lin­kedIn iegūst infor­māci­ju par to, ka attie­cī­gā per­so­na apme­klē­ju­si mūsu mājas lapu, tad, kad attie­cī­gā per­so­na vien­lai­kus ar mūsu mājas lapas apme­klē­ju­mu ir ielo­go­ju­sies por­tālā Lin­kedIn. Tas notiek neat­karī­gi no tā, vai attie­cī­gā per­so­na nokli­kšķi­na uz Lin­kedIn kom­po­nen­ta vai to nedara. Ja attie­cī­gā per­so­na nevēlas, ka minē­tā infor­māci­ja šādā vei­dā tiek nodo­ta por­tālam Lin­kedIn, tad to viņa var novērst, izlo­go­jo­ties no sava Lin­kedIn por­tā­la, pirms atver mūsu mājas lapu.

Sai­tē https://​www​.lin​kedin​.com/​p​s​e​t​t​i​n​g​s​/​g​u​e​s​t​-​c​o​n​t​r​olspor­tāls Lin­kedIn pie­dā­vā iespē­ju atteikties no E – pas­ta ziņu, SMS – ziņu un mērķ­tie­cī­gu slu­dinā­ju­mu saņe­mša­nas, kā arī orga­ni­zēt slu­dinā­ju­mu iesta­tī­ju­mus. Por­tāls Lin­kedIn arī strā­dā ar šādiem part­ne­riem –  Quantcast, Goog­le Ana­ly­tics, Blue­Kai, Dou­ble­Click, Niel­sen, Coms­core, Elo­qua un Lota­me, kas dar­bo­jas ar sīk­dat­nēm. No šādu sīk­da­tņu izman­toša­nas var atteikties, nokli­kšķi­not uz sai­tes: https://​www​.lin​kedin​.com/​l​e​g​a​l​/​c​o​o​k​i​e​-​p​o​l​icy. Spē­kā esošie Lin­kedIn Datu aiz­sard­zī­bas not­ei­ku­mi ska­tā­mi sai­tē: https://​www​.lin​kedin​.com/​l​e​g​a​l​/​p​r​i​v​a​c​y​-​p​o​l​icy. Por­tā­la Lin­kedIn Sīk­da­tņu lietoša­nas not­ei­ku­mi ska­tā­mi sai­tē: https://​www​.lin​kedin​.com/​l​e​g​a​l​/​c​o​o​k​i​e​-​p​o​l​icy.

 1. Datu aiz­sard­zī­bas not­ei­ku­mi izman­to­jot un lie­to­jot por­tālu Xing

Par datu apstrā­di atbil­dī­gā per­so­na šajā mājas lapā ir inte­grē­ju­si por­tā­la Xing kom­po­nen­tus. Xing ir sociā­lais tīkls inter­netā, kas lieto­tā­jiem sniedz iespē­ju sazinā­ties ar jau esoša­jiem dar­ī­ju­mu part­ne­riem, kā arī dib­ināt jau­nus kon­tak­tus. Lieto­tā­ji por­tālā Xing var izvei­dot savu per­sonī­go pro­fi­lu. Uzņē­mu­mi, pie­mēram, var izvei­dot uzņē­mu­ma pro­fi­lu vai por­tālā Xing ievietot dar­ba piedāvājumus.

Por­tā­la Xing uzturē­tā­js ir sabiedrī­ba XING SE, Damm­tor­stra­ße 30, 20354 Ham­burg, Vācija.

Kat­ru rei­zi, kad lieto­tā­js atver kādu ats­e­višķu mājas lapu šajā mājas lapā, kuru uztur par per­so­nas datu apstrā­di atbil­dī­gā per­so­na un kurā ir inte­grēts por­tā­la Xing kom­pon­ents jeb Xing spraud­nis, minē­ta­is Xing kom­pon­ents attie­cī­gās per­so­nas   infor­māci­ju teh­no­loģi­jas sis­tē­mā palaiž inter­ne­ta pār­lū­ku, kas no Xing leju­pielā­dē attie­cī­gā Xing kom­po­nen­ta attēlu. Plašā­ka infor­māci­ja par Xing sprau­dņiem ska­tā­ma sai­tē https://​dev​.xing​.com/​p​l​u​g​ins. Ar šādu  teh­nis­ku meto­di por­tāls Xing iegūst infor­māci­ju par to, kādu kon­krē­tu mūsu mājas lapas apakšla­pu attie­cī­gā per­so­na apmeklē.

Ja attie­cī­gā per­so­na vien­lai­kus ir ielo­go­ju­sies por­tālā Xing, tad, attie­cī­ga­jai per­so­nai ik rei­zi atverot mūsu mājas lapu un viņai visu lai­ku atro­do­ties mūsu mājas lapā, Xing kon­sta­tē, kādas apakšla­pas mūsu mājas lapā kon­krē­tā per­so­na apme­klē. Šo infor­māci­ju apko­po Xing kom­pon­ents, un por­tāls Xing to pie­vi­e­no attie­cī­gās per­so­nas kon­tam Xing por­tālā. Ja attie­cī­gā per­so­na nospiež vie­nu no mūsu mājas lapā inte­grē­ta­jām Xing pogām, pie­mēram, „Share“ jeb dalīšanās pogu, tad por­tāls Xing šo infor­māci­ju pie­vi­e­no attie­cī­gās per­so­nas por­tā­la Xing lieto­tā­ja kon­tam un sag­la­bā šos per­so­nas datus.

Por­tāls Xing ar Xing kom­po­nen­ta palīd­zī­bu allaž iegūst infor­māci­ju, ka attie­cī­gā per­so­na apme­klē mūsu mājas lapu. Tas notiek tad, kad attie­cī­gā per­so­na, atver mūsu mājas lapu, būda­ma ielo­go­ju­sies Xing por­tālā. Tas notiek neat­karī­gi no tā, vai attie­cī­gā per­so­na nokli­kšķi­na vai nenokli­kšķi­na uz Xing kom­po­nen­ta. Ja per­so­na nevēlas, ka por­tālam Xing tiek nodo­ta šāda infor­māci­ja, tad viņa to var novērst, izlo­go­jo­ties no sava Xing kon­ta pirms mūsu mājas lapas atvēršanas.

Por­tā­la Xing publis­ko­tie Datu aiz­sard­zī­bas not­ei­ku­mi, kas ska­tā­mi sai­tē https://​www​.xing​.com/​p​r​i​v​acy, sniedz infor­māci­ju par to, kā por­tāls Xing sag­la­bā, apstrā­dā un izman­to per­so­nas datus. Vēl por­tāls Xing sai­tē https://​www​.xing​.com/​a​p​p​/​s​h​a​r​e​?​o​p​=​d​a​t​a​_​p​r​o​t​e​c​t​ionievie­to­jis Datu aiz­sard­zī­bas not­ei­ku­mus attie­cī­bā uz XING-Share jeb dalīšanās pogas funkciju.

 1. Datu aiz­sard­zī­bas not­ei­ku­mi izman­to­jot un lie­to­jot YouTube

Par datu apstrā­di atbil­dī­gā per­so­na šajā mājas lapā ir inte­grē­ju­si You­Tube kom­po­nen­tus. You­Tube ir video por­tāls inter­netā, kas ļauj lieto­tā­jiem bez mak­sas por­tālā ievietot video kli­pus un citiem lieto­tā­jiem dod iespē­ju tos bez mak­sas ska­tī­ties, vēr­tēt un komen­tēt. You­Tube ļauj publis­kot visa vei­da video, līdz ar to šajā inter­ne­ta por­tālā var ska­tīt fil­mas un tele­vī­zi­jas rai­dī­ju­mus pilnā gar­u­mā, kā arī mūz­i­kas video, fil­mu trei­le­rus un lieto­tā­ju pašu fil­mē­tus video.

Por­tā­la You­Tube uzturē­tā­js ir sabiedrī­ba You­Tube, LLC, 901 Cher­ry Ave., San Bru­no, CA 94066, ASV. You­Tube, LLC ir sabiedrī­bas Goog­le Inc., 1600 Amphi­theat­re Pkwy, Moun­tain View, CA 94043–1351, ASV mei­tas sabiedrība.

Ik rei­zi atverot kādu ats­e­višķu mājas lapu kon­krē­ta­jā mājas lapā, ko uztur par datu apstrā­di atbil­dī­gā per­so­na un kurā ir inte­grēts You­Tube kom­pon­ents, respek­tī­vi, You­Tube video, minē­ta­is You­Tube kom­pon­ents attie­cī­gās per­so­nas infor­māci­ju teh­no­loģi­jas sis­tē­mā automā­tiski palaiž inter­ne­ta pār­lū­ku, kas no You­Tube leju­pielā­dē  attie­cī­gā You­Tube kom­po­nen­ta attēlu. Plašā­ka infor­māci­ja par You­Tube ska­tā­ma sai­tē https://​www​.you​tube​.com/​y​t​/​a​b​o​u​t​/​de/. Ar šādu teh­nis­ku meto­di por­tā­li You­Tube un Goog­le iegūst infor­māci­ju par to, kādu kon­krē­tu mūsu mājas lapas apakšla­pu attie­cī­gā per­so­na apmeklē.

Ja per­so­na vien­lai­kus ir ielo­go­ju­sies You­Tube por­tālā, tad, attie­cī­ga­jai per­so­nai atverot kādu apakšla­pu, kurā ir kāds You­Tube video, por­tāls You­Tube saņem infor­māci­ju par to, kuru kon­krē­to apakšla­pu mūsu mājas lapā viņa atver. Šo infor­māci­ju apko­po por­tā­li You­Tube un Goog­le un pie­vi­e­no kon­krē­ta­jam attie­cī­gās per­so­nas You­Tube kontam.

You­Tube un Goog­le ar You­Tube kom­po­nen­ta starpnie­cī­bu saņem infor­māci­ju par attie­cī­gās per­so­nas mūsu mājas lapas apme­klē­ju­mu, kad mūsu mājas lapas atvērša­nas brī­dī viņa ir ielo­go­ju­sies por­tālā You­Tube. Tas notiek neat­karī­gi no tā, vai attie­cī­gā per­so­na ir vai nav atvē­ru­si kādu video por­tālā You­Tube. Ja per­so­na nevēlas, ka šāda infor­māci­ja tiek nosū­tī­ta por­tā­liem You­Tube un Goog­le, viņa to var novērst, izlo­go­jo­ties no sava You­Tube kon­ta pirms mūsu mājas lapas atvēršanas.

Por­tā­la You­Tube publis­ko­tie Datu aiz­sard­zī­bas not­ei­ku­mi, kas ska­tā­mi sai­tē https://​www​.goog​le​.de/​i​n​t​l​/​d​e​/​p​o​l​i​c​i​e​s​/​p​r​i​v​a​cy/sniedz infor­māci­ju par to, kā por­tā­li You­Tube un Goog­le sag­la­bā, apstrā­dā un izman­to per­so­nas datus.

 1. Datu apstrā­des juri­dis­kais pamats

Vis­pārī­gās datu aiz­sard­zī­bas regu­las (GDPR) 6. pan­ta I. daļas a apakš­punk­tu mūsu uzņē­m­ums ir ņēmis par juri­dis­ko pam­a­tu datu apstrā­d­ei, attie­cī­bā uz ko mēs prasām atļau­ju apstrā­dāt infor­māci­ju vienam kon­krē­tam mērķim. Ja per­so­nas datu apstrā­de nepie­cieša­ma sais­tī­bā ar kāda līgu­ma izpil­di, kur vie­na no līgums­lēd­zē­jām  pusēm ir attie­cī­gā per­so­na, kā tas, pie­mēram, ir apstrā­dā­jot datus, lai pie­gā­dā­tu pre­ces vai pakal­po­ju­mus vai pret­pa­kal­po­ju­mu dar­ī­ju­mos, tad datu apstrā­des pam­a­tā ir Vis­pārī­gās datu aiz­sard­zī­bas regu­las (GDPR) 6. pan­ta I. daļas b apakš­punkts. Tas pats attie­cas uz tādiem datu apstrā­des pasā­ku­miem, kas nepie­cieša­mi pirms līgu­ma nos­lē­gša­nas, pie­mēram, ja per­so­na pra­sa infor­māci­ju par mūsu ražo­ju­miem vai pakal­po­ju­miem. Ja mūsu uzņē­mu­mam ir uzlikts juri­disks pienā­kums apstrā­dāt per­so­nas datus, pie­mēram, sais­tī­bā ar nodo­kļu nomaksu, tad datu apstrā­des pam­a­tā ir Vis­pārī­gās datu aiz­sard­zī­bas regu­las (GDPR) 6. pan­ta I. daļas c apakš­punkts. Retos gadī­ju­mos ir iespē­jams, ka per­so­nas datu apstrā­de nepie­cieša­ma, lai aiz­stā­vē­tu attie­cī­gās per­so­nas vai kādas citas fizis­kas per­so­nas vitā­li svarī­gas inte­re­ses. Tas, pie­mēram, varē­tu būt gadī­jums, ja mūsu uzņē­mu­mā kāds apme­klē­tā­js gūst trau­mu un tādēļ mums viņa vārds, uzvārds, vecums, veselī­bas apdrošināša­nas dati vai cita vitā­li svarī­ga infor­māci­ja jāpa­ziņo ārs­tam, slim­nī­cai vai kādai citai treša­jai per­so­nai. Tad datu apstrā­des pam­a­tā būtu Vis­pārī­gās datu aiz­sard­zī­bas regu­las (GDPR) 6. pan­ta I. daļas d apakš­punkts. Vis­beid­zot datu apstrā­des pam­a­tā var būt Vis­pārī­gās datu aiz­sard­zī­bas regu­las (GDPR) 6. pan­ta I. daļas f apakš­punkts. Minē­tie tiesī­bu akti ir pam­a­tā datu apstrā­d­ei, kas nav pam­ato­ta ne ar vie­nu no ieprie­kš minē­ta­jām nor­mām, ja datu apstrā­de ir nepie­cieša­ma, lai aiz­stā­vē­tu pam­ato­tas mūsu uzņē­mu­ma vai kādas trešās per­so­nas inte­re­ses, ja tās nedo­minē par attie­cī­gās per­so­nas inte­resēm, pam­at­tiesī­bām un pam­at­brī­vī­bu. Mēs drīk­s­tam šādi apstrā­dāt datus, jo Eiro­pas likum­de­vē­js to ir īpaši norā­dī­jis. Likum­de­vē­ja uzskats ir tāds, ka par pam­ato­tu var uzska­tīt inte­re­si, ja attie­cī­gā per­so­na ir par infor­māci­jas apstrā­di atbil­dī­gās per­so­nas kli­ents (Vis­pārī­gās datu aiz­sard­zī­bas regu­las (GDPR) 47. aps­vēru­ma 2. teikums).

 1. Pam­ato­tas inte­re­ses par datu apstrā­di, kādas ir par per­so­nas datu apstrā­di atbil­dī­ga­jai per­so­nai vai kādai treša­jai personai 

Ja per­so­nas datu apstrā­des pam­a­tā ir Vis­pārī­gās datu aiz­sard­zī­bas regu­las (GDPR) 6. pan­ta I. daļas f apakš­punkts, tad mums ir pam­ato­ta inte­re­se veikt mūsu uzņē­mu­ma saim­nie­cis­ko dar­bī­bu visu mūsu līdzstrād­nie­ku un kapi­tāl­daļu turē­tā­ju labā.

 1. Per­so­nas datu sag­la­bāša­nas periods 

Per­so­nas datu sag­la­bāša­nas perio­du nosa­ka attie­cī­gais liku­mā not­eikta­is datu sag­la­bāša­nas ter­miņš. Kad not­eikta­is ter­miņš beidzas, tad attie­cī­gie dati tiek rutinē­tā vei­dā dzēs­ti, ja vien tie nav nepie­cieša­mi kāda līgu­ma izpild­ei vai ar kāda līgu­ma saga­ta­voša­nu sais­tī­tai procedūrai.

 1. Tiesī­bu akti vai līgu­ma not­ei­ku­mi, kas paredz per­so­nas datu nodoša­nu. Datu nepie­ciešamī­ba līgu­ma nos­lē­gša­nai. Attie­cī­gās per­so­nas pienā­kums atklāt savus per­so­nas datus. Neat­klāša­nas sekas 

Ar šo dar­ām jums zinā­mu, ka per­so­nas datu atklāša­na daļē­ji ir not­eikta ar liku­mu, pie­mēram, sais­tī­bā ar nodo­kļu nomaksu vai izriet no līgu­mu not­ei­ku­miem, pie­mēram, kad nepie­cieša­mas ziņas par sadar­bī­bas part­ne­ri. Var arī būt iespē­jams, ka kāda līgu­ma nos­lē­gša­nai ir nepie­ciešams, lai attie­cī­gā per­so­na mums atklāj per­so­nas datus, kas mums jāapstrā­dā. Attie­cī­gās per­so­nas pienā­kums ir, pie­mēram, atklāt mums per­so­nas datus, ja mūsu uzņē­m­ums ar viņu slēdz kādu līgu­mu. Ja per­so­na to nedara, tad ir iespē­jams, ka mūsu uzņē­m­ums nevar ar attie­cī­go per­so­nu nos­lēgt kādu kon­krē­tu līgu­mu. Pirms per­so­na nodod mūsu rīcī­bā savus per­so­nas datus, viņai jāsa­zinās ar kādu no mūsu dar­bi­nie­kiem. Par kon­krē­to gadī­ju­mu mūsu dar­bi­nieks sniegs attie­cī­ga­jai per­so­nai infor­māci­ju, vai per­so­nas dati nepie­cieša­mi liku­mā not­eiktā kār­tī­bā vai to pra­sa līgu­ma not­ei­ku­mi, vai tas nepie­ciešams līgu­ma nos­lē­gša­nai, vai per­so­nai ir pienā­kums atklāt mums savus per­so­nas datus, un ar kādām sekām per­so­nai jārēķinās, ja viņa to nedara.

 1. Automā­ti­s­kā lēmu­mu pieņemšana

Esam uzņē­m­ums ar pil­nu atbil­dī­bas sajū­tu, tādēļ neiz­man­to­jam ne automā­ti­s­ko lēmu­mu pieņe­mša­nu, ne profilēšanu.