“Kurināmās šķeldas ražošana un tirdzniecība”

Atjauno­ja­mie energoresursi

Klasmann-Deilmann ir viens no lielā­ka­jiem bio­ma­sas ražo­tā­jiem Lat­vi­jā un Lie­tu­vā. Mūsu panā­ku­mu ats­lē­ga ir zināša­nas, ko esam iegu­vuši vairāk nekā 100 gadu gai­tā plašu teri­to­ri­ju apsaim­nie­košanā, tajā skai­tā iegūstot bio­ma­su. Šobrīd strau­ji paplašinām uzņē­mējda­r­bī­bu šķel­das ražoša­nas, tirdznie­cī­bas, kā arī mež­saim­nie­cī­bas pakal­po­ju­mu jomā.

Atjauno­ja­mie energoresursi
Šķel­da
Apaļ­ko­ku tirdzniecība
Mežu apsaim­nie­koša­na

Ātraud­zī­go kār­klu plantācijas

Pas­tā­vī­ga pieeja res­ur­siem nodroši­na sta­bi­las un paredza­mas šķel­das pie­gā­des kli­en­tiem. Ātraud­zī­go kār­klu plan­tāci­jas ir būtis­kas nepār­trauk­tu atjauno­jamās ener­gi­jas pie­gāžu nodrošināšanā. Jau šobrīd esam līde­ris ātraud­zī­go kār­klu plan­tāci­ju jomā Lietuvā.

Mežu apsaim­nie­koša­na

Paplašinām savu dar­bī­bu, pie­dā­vā­jot mežu apsaim­nie­koša­nas pakal­po­ju­mus pri­vāt­per­sonām. Sadar­bo­jo­ties ar mums, kli­ents iegūs mak­si­mālu eko­no­mis­ku labu­mu no sava īpašuma.

Mēs esam blakus

Lai nodrošinā­tu tiešu kon­tak­tu ar kli­en­tiem un izej­ma­te­riālu pie­gā­dā­tā­jiem, esam izvei­do­juši struk­tūr­vi­enī­bas Lat­vi­jā un Lietuvā.

Lat­via

Klasmann-Deilmann Bio­en­er­gy SIAGusta­va Zem­ga­la Str. 76 | Jau­na Tei­ka | Biro­ju eka Val­ters (12th floor)Riga | LV-1039Lat­via+371 20237057+371 28609998Sūtīt epas­tu

Lie­tu­va

UAB Klasmann-Deilmann Bio­en­er­gySilo­ju Str 2Trak­sė­džių k.LT-99100 Šilu­tės r.Lie­tu­va+370 441 61073+370 441 61070+370 689 34108Sūtīt epas­tu

Mūsu kli­en­ti ir:

  • Koģe­nerāci­jas stacijas
  • Kurinā­mo gra­nu­lu un bri­kešu ražotāji
  • Zem­nie­ki un lauk­saim­nie­cī­bas zem­ju īpašnieki
  • Mežu īpaš­nie­ki
  • Kok­zāģēta­vas
  • Celu­lo­zes ražotāji

Mēs pie­dalā­mies publis­ko iepir­ku­mu kon­kur­sos, kā arī vei­do­jam tiešu sadar­bī­bu ar kli­en­tiem. Izman­to­jam BALTPOOL bio­ma­sas biržu kā vie­nu no pār­doša­nas platformām.

Plašā­ka informācija

Kon­tak­ti

Klasmann-Deilmann Bio­en­er­gy SIAGusta­va Zem­ga­la Str. 76 | Jau­na Tei­ka | Biro­ju eka Val­ters (12th floor)Riga | LV-1039Lat­via+371 20237057Sūtīt epas­tu

UAB Klasmann-Deilmann Bio­en­er­gySilo­ju Str 2Trak­sė­džių k.LT-99100 Šilu­tės r.Lie­tu­va+370 441 61073+370 441 61070+370 689 34108Sūtīt epas­tu