Klasmann-Deilmann BIOENERGY

Lab­di­en!

Ar šo dar­ām zinā­mu, ka š.g. Jūli­jā 2017.gadā tiek plā­nots uzņē­mu­ma SIA BNP  ser­ti­fi­kāci­jas novēr­tējums par atbil­s­tību Sustainab­le Bio­mass Part­nership (SBP) stan­dar­tam.

Stan­dar­ti atro­da­mi Sustainab­le Bio­mass Part­nership mājas­la­pā
www​.sustainab​le​bio​mass​part​nership​.org/​d​o​c​u​m​e​nts, novēr­tēju­mu veiks SIA NEP­Con.

SBP ir Eiro­pas lielā­ko bio­ma­sas enerģē­ti­kas uzņē­mu­mu izvei­dots stan­darts, kas nosa­ka prasī­bas bio­ma­sas ize­j­ma­te­riā­la ilgtspējīgai izcels­mei un  bio­ma­sas ekspor­tam  uzņē­mu­miem visa pas­au­lē.

SBP stan­darts nosa­ka, ka gra­nu­lu un bio­ma­sas ize­j­ma­te­riālam ir jāat­bilst videi draud­zīgai, eko­no­mis­ko un sociā­lo fak­toru līd­zsva­ro­tiem bio­ma­sas iegūša­nas avo­tiem.

Par cik Lat­vi­jai nav vie­no­ta  un apsti­prinā­ta SBE ris­ka novēr­tēju­ma,  nav definē­ti ris­ku mazināša­nas instru­men­ti, SIA BNP sākot­nēji vei­ca ris­ka novēr­tēju­ma izstrā­di ņemot par pama­tu SBP stan­dar­ta Nr.1, 2015. gada Ris­ka novēr­tēju­ma ver­si­ju 1.0  un NEP­Con izstrādā­to publis­ko ris­ka novēr­tēju­mu, kurā ir izvēr­tē­ti dažā­di vides, dar­ba drošī­bas un citi riski, iepēr­kot apaļ­ko­ka mal­ku, koks­nes bio­ma­su,  koks­nes atli­ku­mus pēc koka­pstrā­des-  kurināmās bio­ma­sas ekspor­tam.

Ris­ka kate­gori­jas tika izvēr­tē­tas dabā, sas­kaņā ar vie­tējo likum­doša­nu.  Tika izvei­do­ta sis­tē­ma ris­ku mazināša­nai, kas varē­tu nega­tīvi ietek­mēt kādu no jutīgām mež­saim­nie­cī­bas, mežis­trā­des jomām.

Ieprie­kš patei­cos!
Dani­jars Čišča­kovs
SIA BNP  Val­des loce­k­lis

01. Maijs 2017

SIA BNP  aici­na iein­te­resētās puses iepa­zī­ties ar ris­ka novēr­tēju­mu, kas ir piee­jams, seko­jot sai­tei zemāk:
www​.klasmann​-deilmann​.com/​en/

Lūd­zam, 30 die­nu lai­kā līdz 30. mai­jam 2017. gadam sniegt komen­tā­rus un reko­men­dāci­jas par izstrādā­to ris­ka novēr­tēju­mu.

Esiet aicinā­ti sniegt komen­tā­rus, rak­stot e-pas­tā
jelena.​[email protected]​kdbioenergy.​com

vai  zva­not uz + 371 260 818 37.