Atjauno­ja­mie un fosi­lie energoresursi

Lai vei­cinā­tu ilgts­pē­jī­gu enerģi­jas avo­tu izman­toša­nu nākot­nē, ir jāpa­lie­li­na atjaun­ī­go ener­go­re­s­ur­su īpats­vars pri­mārās enerģi­jas bilancē.

Koks­ne ieņem arvi­en nozī­mī­gā­ku lomu pāre­jā no fosi­la­jiem uz videi draud­zī­giem enerģi­jas avo­tiem. Atšķirī­bā no fosilā kurinā­mā – naf­tas, dabas­gā­zes un akmeņo­g­lēm – atjauno­ja­mie res­ur­si ir atkār­to­ti pieejami.

Sama­zinā­ta nega­tī­vā ietek­me uz klimatu

Atjauno­ja­mie ener­go­re­s­ur­si sama­zi­na nega­tī­vo ietek­mi uz klimatu:

  • aiz­vie­to­jot fosi­lo kurināmo;
  • nei­tra­li­zē­jot CO2 izmešus – saded­zināša­nas lai­kā radī­tie CO2 izmeši tiek atkal uzkrā­ti fotos­in­tē­zes veidā;
  • izman­to­jot moder­nas un līdz ar to ener­goe­fek­tī­vas teh­no­loģi­jas koģe­nerāci­jas stacijās.

Ātraud­zī­gie kārkli

Ātraud­zī­go kār­klu plan­tāci­jās izman­to­jam tikai strau­ji augo­šas un kli­ma­ti­s­ka­jiem aps­tā­kļiem pie­mērotas kār­klu šķir­nes. Raža tiek novāk­ta pēc trim līdz četriem gadiem un tiek izman­to­ta gan enerģi­jas iegu­vei, gan kā izej­ma­te­riāls citu pro­duk­tu ražoša­nai. Mēs aud­zē­jam arī kār­klu sprau­deņus kul­tūras pavairošanai.

Zemas res­ur­su izmaksas

Ātraud­zī­go kār­klu plan­tāci­jas ir iegul­dī­to res­ur­su ziņā efek­tī­vā­kais enerģē­ti­s­ko kul­tū­ru aud­zēša­nas veids, salīd­zi­not, pie­mēram, ar kukurū­zu. Ņemot vērā eko­loģis­kos, eko­no­mis­kos un sociā­los aspek­tus, ātraud­zī­go kār­klu plan­tāci­jas pilnī­bā atbilst ilgts­pē­jī­bas kritērijiem.

Mūsu ātraud­zī­go kār­klu plantācijas

Ātraud­zī­go kār­klu plan­tāci­jas ļauj apsaim­nie­kot lielas zemes pla­tī­bas, tajā pašā lai­kā iegūstot vēr­tī­gu izej­ma­te­riālu enerģi­jas ražoša­nai. Kopš 2010. gada šajā sek­torā esam īste­no­juši vēri­enī­gus pro­jek­tus. Kopē­jā Klasmann-Deilmann apsaim­nie­ko­tā ātraud­zī­go kār­klu plan­tāci­ju pla­tī­ba Lie­tu­vā ir 2400 hektāru.