“Kurināmās šķeldas ražošana un tirdzniecība”

Atjauno­ja­mie un fosi­lie ener­go­res­ur­si

Lai vei­cinā­tu ilgtspējīgu enerģi­jas avo­tu izman­toša­nu nākot­nē, ir jāpa­lie­li­na atjaun­īgo ener­go­res­ur­su īpats­vars primārās enerģi­jas bilan­cē.

Koks­ne ieņem arvi­en nozīmīgāku lomu pāre­jā no fosi­la­jiem uz videi draud­zīgiem enerģi­jas avo­tiem. Atšķirībā no fosilā kurināmā – naf­tas, dabas­gā­zes un akmeņo­g­lēm – atjauno­ja­mie res­ur­si ir atkār­to­ti piee­ja­mi.

Sama­zinā­ta nega­tīvā ietek­me uz kli­ma­tu

Atjauno­ja­mie ener­go­res­ur­si sama­zi­na nega­tī­vo ietek­mi uz kli­ma­tu:

  • aiz­vie­to­jot fosi­lo kurinā­mo;
  • nei­tra­li­zējot CO2 izmešus – saded­zināša­nas lai­kā radī­tie CO2 izmeši tiek atkal uzkrā­ti fotos­in­tē­zes vei­dā;
  • izman­to­jot moder­nas un līdz ar to ener­goefek­tīvas teh­no­loģi­jas koģe­nerāci­jas sta­ci­jās.

Ātraud­zīgie kār­k­li

Ātraud­zīgo kār­klu plan­tāci­jās izman­to­jam tikai strau­ji augo­šas un kli­ma­ti­s­ka­jiem aps­tākļiem pie­mērotas kār­klu šķir­nes. Raža tiek novāk­ta pēc trim līdz četriem gadiem un tiek izman­to­ta gan enerģi­jas iegu­vei, gan kā ize­j­ma­te­riāls citu pro­duk­tu ražoša­nai. Mēs aud­zējam arī kār­klu sprau­deņus kul­tūras pavai­roša­nai.

Zemas res­ur­su izmak­sas

Ātraud­zīgo kār­klu plan­tāci­jas ir iegul­dī­to res­ur­su ziņā efek­tīvā­kais enerģē­ti­s­ko kul­tū­ru aud­zēša­nas veids, salīd­zi­not, pie­mēram, ar kukurūzu. Ņemot vērā eko­loģis­kos, eko­no­mis­kos un sociā­los aspek­tus, ātraud­zīgo kār­klu plan­tāci­jas pilnībā atbilst ilgtspējī­bas kritēri­jiem.

Mūsu ātraud­zīgo kār­klu plan­tāci­jas

Ātraud­zīgo kār­klu plan­tāci­jas ļauj apsaim­nie­kot lielas zemes pla­tī­bas, tajā pašā lai­kā iegūstot vēr­tīgu ize­j­ma­te­riālu enerģi­jas ražoša­nai. Kopš 2010. gada šajā sek­torā esam īste­no­juši vēri­enīgus pro­jek­tus. Kopējā Klasmann-Deilmann apsaim­nie­ko­tā ātraud­zīgo kār­klu plan­tāci­ju pla­tī­ba Lie­tu­vā ir 2400 hek­tā­ru.