Pakal­po­ju­mi

Klasmann-Deilmann Bio­en­er­gy spe­cia­li­zē­jas bio­ma­sas ražošanā un tirdznie­cī­bā, kok­ma­te­riālu tirdznie­cī­bā un mež­saim­nie­cī­bas pakal­po­ju­mu sniegšanā.

Šķel­da tiek ražo­ta, šķel­do­jot zarus, mež­saim­nie­cī­bas vai kokrūp­nie­cī­bas atli­ku­mus. Atkarī­bā no kva­li­tā­tes, tos izman­to enerģi­jas un siltu­ma vai celu­lo­zes ražošanai.

Klasmann-Deilmann Bio­en­er­gy ražo un pār­dod aug­s­tas kva­li­tā­tes šķel­du, kas iegū­ta no dažā­dām koku sugām. Teh­nis­kā specifikācija:

 • Mitrums: 35% – 60%
 • Pel­ni: 1% – 2%;
 • Svars: 300 kg – 450 kg/m3
 • Enerģē­ti­s­kā vēr­tī­ba: līdz 2,2 MWh/t jeb 7,92 GJ/t.

Klasmann-Deilmann Bio­en­er­gy nodroši­na kva­li­ta­tī­vus loģis­ti­kas pakal­po­ju­mus un veic pie­gā­des atbil­stoši kli­en­ta prasībām.

Skai­da

Mūsu pro­duk­tu klās­tā ietilpst arī zāģs­kai­das, kas pie­mērotas gra­nu­lu, celu­lo­zes vai bri­kešu ražoša­nai. Ilg­ter­miņa līgu­mi ar pie­gā­dā­tā­jiem nodroši­na pas­tā­vī­gu res­ur­sa pieejamību.

Ražoša­na

Šķel­das ražoša­na notiek uz vie­tas objek­tā, izman­to­jot pār­vie­to­ja­mus šķel­do­tā­jus un kra­vas automašīnas.

Ražoša­nas teh­ni­kas sas­tā­vā ir četri Vol­vo kra­vas auto­mo­biļi, kas aprī­ko­ti ar Mus Max šķel­do­tā­jiem. Tie ļauj sas­niegt ražoša­nas jau­du līdz 500 000 m³ šķel­das gadā. Kat­ram šķel­do­tā­jam pie­sais­tī­tas vairā­kas trans­por­ta teh­ni­kas vienī­bas, tādē­jā­di nodroši­not nepār­trauk­tu un efek­tī­vu ražoša­nas procesu.

Esam ierī­ko­juši gata­vās pro­duk­ci­jas uzgla­bāša­nas lau­ku­mus no loģis­ti­kas vie­do­kļa izde­vī­gās vie­tās, no kurām, sāko­ties apku­res sezo­nai, vei­cam piegādes.


Klasmann-Deilmann Bio­en­er­gy SIA paplaši­na savu dar­bī­bas sfē­ru, iesais­to­ties apaļ­ko­ku tirdznie­cī­bā. Jau šobrīd sadar­bo­ja­mies ar part­ne­riem ārpus Bal­ti­jas. Mūsu kli­en­ti atz­inī­gi novēr­tē snieg­tos pakal­po­ju­mus, kā arī indi­vi­dā­lo pieeju.

Mežu apsaim­nie­koša­na

Lat­vi­jā un Lie­tu­vā Klasmann-Deilmann ir viens no pio­nie­riem meža apsaim­nie­koša­nas pakal­po­ju­mu snie­gšanā atbil­stoši clo­se-to-natu­re meto­dei. Šai meto­dei salīd­zi­not ar tra­di­ci­onāla­jām ir seko­jošas priekšocības:

 • Indi­vi­duālu koku novēr­tēša­na un apsaim­nie­koša­na atbil­stoši aud­zes apstākļiem;
 • Tiek uzla­bo­ta kok­ma­te­riā­la kvalitāte;
 • Netiek veik­tas kailcirtes;
 • Palie­linā­ti rea­li­zāci­jas ieņēmumi;
 • Sama­zinā­tas īpašu­ma apsaim­nie­koša­nas izmaksas.

Mūsu pie­dā­vā­tie meža apsaim­nie­koša­nas pakal­po­ju­mi ietver:

 • Mežaud­zes ilg­ter­miņa apsaim­nie­koša­nas stra­tēģi­jas izstrādi
 • Visap­tver­ošu izmaksu un iegu­vu­mu analīzi;
 • Koks­nes pro­duk­tu realizāciju.

Prak­tiski vei­cam cirs­mu plā­noša­nu, cirs­mas robežu iezī­mēša­nu, cirša­nas atļau­ju saņe­mša­nu, meža infra­struk­tūras plā­noša­nu kā arī citus pakalpojumus.

Aiz­au­gušu pla­tī­bu apsaimniekošana

Aug­s­tas kva­li­tā­tes enerģē­ti­s­kā koks­ne tiek iegū­ta no aiz­au­gušām lauk­saim­nie­cī­bas zemēm, grā­v­jiem un uzbērumiem. Tieši tādēļ mēs pie­dā­vā­jam aiz­au­gušu pla­tī­bu attīrīša­nas pakal­po­ju­mus lauk­saim­nie­kiem, vie­tē­jām paš­val­dī­bām, mežu īpaš­nie­kiem, kā arī citiem kli­en­tiem. Arī šajā sfērā izman­to­jam mūsu ilg­ga­dē­jo pie­red­zi un aprī­ko­ju­mu, kas nodroši­na mak­si­mālu kli­en­tu apmierinātību.

Šķel­doša­nas pakalpojumi

Klasmann-Deilmann Bio­en­er­gy pie­dā­vā pil­nu koks­nes šķel­doša­nas pakal­po­ju­mu klās­tu. Skaid­ri nosacī­ju­mi, mūs­dienī­gas iekār­tas un pie­red­zē­juši ope­ra­to­ri sniegs jums augs­tā­kās kva­li­tā­tes pakalpojumu.