Polityka prywatności

Bardzo się cieszymy, że okazali Państwo zainteresowanie naszym przedsiębiorstwem. Ochrona danych ma szczególne znaczenie dla zarządu Klasmann-Deilmann GmbH. Korzystanie ze stron internetowych Klasmann-Deilmann GmbH jest możliwe bez podawania danych osobowych; jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chce korzystać ze specjalnych usług dla przedsiębiorstw za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne, a nie ma ustawowej podstawy do takiego przetwarzania, konieczne jest uzyskanie zgody podmiotu danych.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, musi być zawsze zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i zgodne z przepisami o ochronie danych obowiązującymi w danym kraju, na terenie którego działa Klasmann-Deilmann GmbH. Za pomocą poniższej deklaracji o ochronie danych nasze przedsiębiorstwo pragnie poinformować o charakterze, zakresie i celu danych osobowych, które zbieramy, używamy i przetwarzamy. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane za pomocą poniższej deklaracji o ochronie danych, oraz o prawach, które im przysługują.

Jako administrator danych osobowych, spółka Klasmann-Deilmann GmbH wdrożyła szereg rozwiązań technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia jak największej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem poniższej strony internetowej. Jednak internetowe transmisje danych mogą mieć luki bezpieczeństwa, zatem niemożliwe jest zapewnienie całkowitej ochrony. Z tego powodu każdy podmiot danych może przesłać nam dane osobowe za pomocą innych środków, np. przez telefon.

 1. Definicje

Deklaracja o ochronie danych firmy Klasmann-Deilmann GmbH opiera się na wytycznych prawodawcy europejskiego w zakresie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasza deklaracja o ochronie danych powinna być czytelna i zrozumiała dla ogółu społeczeństwa, a także dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Dlatego chcielibyśmy najpierw zdefiniować używane przez nas zwroty i definicje.

W niniejszej deklaracji o ochronie danych używamy między innymi następujących terminów:

 • a) Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „podmiotem danych”). Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba fizyczna, która może zostać zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora, którym może być nazwa, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub więcej czynników właściwych fizycznej, płciowej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości osoby fizycznej.

 • b) Osoba, której dane dotyczą (podmiot danych)

Podmiotem danych jest każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarza administrator odpowiedzialny za przetwarzanie.

 • c) Przetwarzanie

Przetwarzanie to każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub w zestawach danych osobowych, w sposób zautomatyzowany lub manualny, takie jak gromadzenie, rejestrowanie, organizowanie, strukturyzacja, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, wyszukiwanie, konsultacja, wykorzystanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, utrwalanie, modyfikowanie, usuwanie lub niszczenie.

 • d) Ograniczenie przetwarzania

Ograniczeniem przetwarzania jest oznaczanie przechowywanych danych osobowych w taki sposób, by nie były przetwarzane w przyszłości.

 • e) Profilowanie

Profilowanie oznacza dowolną formę automatycznego przetwarzania danych osobowych polegającą na wykorzystaniu danych osobowych do oceny pewnych aspektów osobistych związanych z osobą fizyczną, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów dotyczących działania tej osoby fizycznej w pracy, sytuacji ekonomicznej, jej zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, niezawodności, zachowania, danych lokalizacji lub przemieszczania się.

 • f) Pseudonimizacja

Pseudonimizacja oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisać do określonego podmiotu danych bez wykorzystania dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i podlegają zabezpieczeniom technicznym i organizacyjnym mającym na celu zapobieganie możliwości przypisania danych osobowych do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 • g) Administrator lub kontroler odpowiedzialny za przetwarzanie

Administrator lub kontroler odpowiedzialny za przetwarzanie danych to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami określa cele przetwarzania danych osobowych i sposoby ich przetwarzania; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone przez prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, administrator lub szczególne kryteria jego nominacji mogą zostać przewidziane w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego.

 • h) Podmiot przetwarzający dane

Podmiotem przetwarzającym dane jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora danych.

 • i) Odbiorca

Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest osobą trzecią czy nie. Jednakże organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego dochodzenia zgodnie z prawem Unii lub państwa członkowskiego, nie są uważane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych zgodnie z celami przetwarzania.

 • j) strona trzecia

Strona trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub organ inny niż podmiot danych, administrator, podmiot przetwarzający oraz osoby, które są pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora lub podmiotu przetwarzającego oraz są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

 • k) Zgoda

Zgoda osoby, której dane dotyczą, jest dowolnie udzieloną, konkretną, świadomą i jednoznaczną informacją o postanowieniu osoby, której dane dotyczą, przy pomocy oświadczenia woli lub wyraźnego działania potwierdzającego lub wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Nazwa i adres administratora danych osobowych

Administratorem w zakresie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), innych przepisów dotyczących ochrony danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych jest:

Klasmann-Deilmann GmbH
Georg-Klasmann-Straße 2-10
49744 Geeste
Niemcy
Telefon: + 49 5937 31 100
Email:
Witryna: klasmann-deilmann.com

 1. Nazwisko i adres inspektora ochrony danych

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z:

Date Protection Officer
Klasmann-Deilmann GmbH
Confidential / Personal
Georg-Klasmann-Straße 2–10
49744 Geeste
Germany

Email:
Witryna: klasmann-deilmann.com

Każdy podmiot danych może w dowolnym momencie skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych ze wszystkimi pytaniami i sugestiami dotyczącymi ochrony danych.

 1. Pliki cookie

Strony internetowe Klasmann-Deilmann GmbH używają plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele stron internetowych i serwerów korzysta z plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tzw. Identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pośrednictwem którego strony internetowe i serwery mogą być przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której przechowywany był plik cookie. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom rozróżnienie poszczególnych przeglądarek od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Określona przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana i zidentyfikowana przy użyciu unikalnego identyfikatora pliku cookie.

Za pomocą plików cookie Klasmann-Deilmann GmbH może zapewnić użytkownikom tej witryny bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe do dostarczenia bez zastosowania plików cookie.

Za pomocą pliku cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być optymalizowane z myślą o użytkowniku. Pliki cookie pozwalają nam, jak wcześniej wspomniano, rozpoznać użytkowników naszej witryny. Celem takiego rozpoznawania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej witryny. Dla przykładu, użytkownik strony korzystający z plików cookie nie musi wprowadzać danych dostępowych za każdym razem, gdy odwiedza stronę, ponieważ dzieje się to automatycznie przez stronę internetową, która korzysta z pliku cookie przechowywanego w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka na zakupy w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje artykuły, które klient umieścił w wirtualnym koszyku za pomocą pliku cookie.

Podmiot danych może w dowolnym momencie uniemożliwić przekazywanie plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym może na stałe odmówić przekazywania plików cookie. Ponadto, raz przekazane pliki cookie mogą zostać usunięte w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli podmiot danych dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni funkcjonalne.

 1. Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa Klasmann-Deilmann GmbH zbiera serię ogólnych danych i informacji, gdy podmiot danych lub automatyczny system wywołuje stronę internetową. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Gromadzone mogą być dane o (1) rodzaju i wersji używanej przeglądarki internetowej, (2) wersji systemu operacyjnego, (3) stronie internetowej, z której następuje przekierowanie na naszą stronę internetową (tzw. strona odsyłająca), (4) pod-stronach, (5) dacie i czasie dostępu do strony internetowej, (6) adresie protokołu internetowego (adresie IP), (7) usługodawcy internetowym, i (8) innych podobnych danych i informacjach, które mogą zostać wykorzystane w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, Klasmann-Deilmann GmbH nie wyciąga żadnych wniosków na temat podmiotu danych. Te informacje są potrzebne do (1) dostarczania zawartości widocznych na naszej stronie w prawidłowy sposób, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej, jak również reklam na niej umieszczonych, (3) zapewnienia długotrwałej dostępności naszych systemów informatycznych i technologii internetowych oraz (4) zapewnienia organom ścigania informacji niezbędnych do wszczęcia postępowania karnego w przypadku cyberataku. W związku z tym Klasmann-Deilmann GmbH analizuje anonimowo zebrane dane i informacje statystyczne w celu zwiększenia ochrony danych i zapewnienia bezpieczeństwa danych naszego przedsiębiorstwa oraz w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa danych osobowych, które procesujemy. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych przekazanych przez podmiot danych.

 1. Możliwość kontaktu za pośrednictwem strony internetowej

Strona internetowa Klasmann-Deilmann GmbH zawiera informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszym przedsiębiorstwem, a także bezpośrednią możliwość komunikacji z nami, która obejmuje również ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli podmiot danych kontaktuje się z administratorem danych pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez podmiot danych są automatycznie przechowywane. Takie dane osobowe przekazywane dobrowolnie przez podmiot danych administratorowi danych są przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktowania się z podmiotem danych. Nie dochodzi do przekazania tych danych osobowych stronom trzecim.

 1. Funkcja komentowania bloga na stronie internetowej

Klasmann-Deilmann GmbH oferuje użytkownikom możliwość zamieszczania indywidualnych komentarzy na temat poszczególnych wpisów na blogu, który znajduje się na stronie internetowej administratora danych. Blog jest internetowym, publicznie dostępnym portalem, za pośrednictwem którego jedna lub więcej osób zwanych „blogerami” lub „blogerami internetowymi” może publikować artykuły lub zapisywać myśli w tak zwanych „blogpostach”. Blogposty zazwyczaj mogą być komentowane przez strony trzecie.

Jeżeli podmiot danych zostawia komentarz na blogu opublikowanym na tej stronie, komentarze zamieszczone przez podmiot danych są również przechowywane i publikowane, a także informacja o dacie komentarza i pseudonimie podmiotu danych. Ponadto rejestrowany jest także adres IP przydzielony podmiotowi danych przez dostawcę usług internetowych (ISP). Przechowywanie adresu IP odbywa się ze względów bezpieczeństwa oraz w przypadku, gdy podmiot danych narusza prawa osób trzecich lub publikuje nielegalne treści za pośrednictwem danego komentarza. Przechowywanie tych danych osobowych leży zatem w interesie administratora danych, tak aby mógł on zostać wyłączony z odpowiedzialności w przypadku jakiegokolwiek naruszenia. Zebrane dane osobowe nie zostaną przekazane stronom trzecim, chyba że takie przeniesienie jest wymagane przez prawo lub służy obronie administratora danych.

 1. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator danych przetwarza i przechowuje dane osobowe podmiotu danych jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania, lub w takim zakresie, w jakim jest to dozwolone przez prawodawcę europejskiego lub innych ustawodawców, w przepisach ustawowych i wykonawczych, którym administrator danych podlega. Jeżeli cel przechowywania nie ma zastosowania lub upłynął okres przechowywania zalecany przez prawodawcę europejskiego lub innego właściwego ustawodawcę, dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z wymogami prawnymi.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą
 • a) Prawo do potwierdzenia

Każdy podmiot danych ma prawo, przyznane przez prawodawcę europejskiego, do uzyskania od administratora potwierdzenia czy dane osobowe, które go dotyczą, są przetwarzane. Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora danych.

 • b) Prawo dostępu

Każda podmiot danych ma prawo, przyznane przez prawodawcę europejskiego, do uzyskania od administratora danych bezpłatnej informacji o swoich danych osobowych przechowywanych w dowolnym czasie oraz uzyskania kopii tych informacji. Ponadto europejskie dyrektywy i rozporządzenia przyznają podmiotowi danych dostęp do następujących informacji:

o cele przetwarzania;

o kategorie danych osobowych;

o odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

o o ile to możliwe, przewidywany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria stosowane do określenia tego okresu;

o prawo do żądania od administratora poprawienia lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących podmiotu danych lub sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu;

o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

o w przypadku, gdy dane osobowe nie są otrzymane od podmiotu danych, wszelkie dostępne informacje dotyczące ich źródła;

o istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz, przynajmniej w tych przypadkach, konkretne informacje na temat zastosowanej metody logicznej, a także znaczenie i przewidywane konsekwencje takiego przetwarzania dla podmiotu danych.

Ponadto podmiot danych ma prawo uzyskać informacje na temat tego, czy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku podmiot danych ma prawo do otrzymania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazywaniem tych danych.

Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

 • c) Prawo do sprostowania

Każdy podmiot danych ma prawo, przyznane przez prawodawcę europejskiego, do uzyskania od administratora danych bez zbędnej zwłoki sprostowania nieścisłych danych osobowych, które go dotyczą. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, podmiot danych ma prawo do uzupełnienia niepełnych danych osobowych poprzez złożenie oświadczenia uzupełniającego.

Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z prawa do sprostowania, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

 • d) Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

Każdemu podmiotowi danych przysługuje prawo, przyznane mu przez prawodawcę europejskiego, do uzyskania od administratora tych danych osobowych, które go dotyczą, bez zbędnej zwłoki, a administrator danych jest zobowiązany do usunięcia danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeżeli zaistnieje jedna z następujących przesłanek, a przetwarzanie nie jest konieczne:

o Dane osobowe nie są już potrzebne w związku z celami, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób.

o Podmiot danych wycofuje zgodę, na której oparte jest przetwarzanie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i gdy nie ma innych podstaw do przetwarzania.

o Osoba, której dotyczą dane, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie istnieją nadrzędne uzasadnione podstawy przetwarzania lub podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.

o Dane osobowe zostały bezprawnie przetworzone.

o Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu zachowania zgodności z prawnym zobowiązaniem wynikającym z prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

o Dane osobowe zostały zebrane w związku z ofertą usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Jeżeli ma zastosowanie jedna z wyżej wymienionych przyczyn, a podmiot danych żąda usunięcia danych osobowych przechowywanych przez Klasmann-Deilmann GmbH, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik firmy Klasmann-Deilmann GmbH niezwłocznie upewni się, że żądanie usunięcia zostanie zastosowane bez zbędnej zwłoki.

W przypadku gdy administrator podał dane osobowe do wiadomości publicznej i jest zobowiązany, zgodnie z art. 17 ust. 1, do usunięcia danych osobowych, administrator, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia, podejmuje odpowiednie działania, w tym techniczne, w celu poinformowania innych powiązanych z tymi danymi administratorów przetwarzających dane osobowe, że podmiot danych zażądał usunięcia tych danych, oraz o żądaniu podmiotu danych do usunięcia wszelkich odnośników do tych danych osobowych lub ich kopiowania lub powielania, o ile przetwarzanie nie jest wymagane. Pracownicy Klasmann-Deilmann GmbH podejmą w tym celu niezbędne działania.

 • e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każdemu podmiotowi danych przysługuje prawo, przyznane przez prawodawcę europejskiego, do ograniczenia przetwarzania przez administratora, jeżeli ma zastosowanie jedna z poniższych sytuacji:

o Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych przez okres umożliwiający administratorowi weryfikację poprawności danych osobowych.

o Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i zamiast tego domaga się ograniczenia ich używania.

o Administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale jest zobowiązany przez podmiot danych do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

o Podmiot danych nie wyraził sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO w oczekiwaniu na weryfikację czy uzasadnione powody administratora są nadrzędne względem powodów podmiotu danych.

Jeżeli jeden z wyżej wymienionych warunków zostanie spełniony, a podmiot danych chciałby wystąpić o ograniczenie przetwarzania danych osobowych przechowywanych przez Klasmann-Deilmann GmbH, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik Klasmann-Deilmann GmbH doprowadzi do ograniczenia przetwarzania bez zbędnej zwłoki.

 • f) Prawo do przenoszenia danych

Każdy podmiot danych ma prawo, przyznane przez prawodawcę europejskiego, do otrzymywania danych osobowych, które go dotyczą, a które zostały przekazane administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu komputerowego formacie. Ma on prawo przekazać te dane innemu administratorowi bez przeszkód administratora, do którego przekazano dane osobowe, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile przetwarzanie nie jest konieczne do wykonania działania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Ponadto, korzystając z przysługującego mu prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO, podmiot danych ma prawo do tego, aby dane osobowe były przekazywane bezpośrednio od jednego kontrolera do drugiego, tam gdzie jest to technicznie wykonalne i gdy takie działanie nie wpływa na prawa i wolności innych osób.

Aby dochodzić prawa do przenoszenia danych, podmiot danych może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem Klasmann-Deilmann GmbH.

 • g) Prawo do sprzeciwu

Każdemu podmiotowi danych w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, przysługuje prawo, przyznane przez prawodawcę europejskiego, do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie lit. e) lub (f) art. 6 ust. 1 RODO. Dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy.

Firma Klasmann-Deilmann GmbH nie będzie już przetwarzać danych osobowych w przypadku sprzeciwu, chyba że będzie w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które przez ten fakt naruszają interesy, prawa i wolności podmiotu danych, lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli Klasmann-Deilmann GmbH przetwarza dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego, podmiot danych ma prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą. Dotyczy to profilowania w takim zakresie, w jakim ma to związek z marketingiem bezpośrednim. Jeżeli podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu danych w celach marketingowych przez firmę Klasmann-Deilmann GmbH, firma Klasmann-Deilmann GmbH nie będzie przetwarzać danych osobowych do tych celów.

Ponadto podmiot danych ma prawo, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które go dotyczą, przez Klasmann-Deilmann GmbH, do celów naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z Art. 89 ust. 1 RODO, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania wykonywanego ze względu na interes publiczny.

Aby skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu, podmiot danych może skontaktować się z dowolnym pracownikiem Klasmann-Deilmann GmbH. Ponadto podmiot danych jest niezależny w kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego i może, niezależnie od dyrektywy 2002/58 /WE, wykorzystywać swoje prawo do sprzeciwu w sposób zautomatyzowany, wykorzystując możliwości techniczne.

 • h) Zautomatyzowane indywidualne podejmowanie decyzji, w tym poprzez profilowanie

Każdy podmiot danych ma prawo, przyznane przez ustawodawcę europejskiego, do nie podlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym na profilowaniu, które wywołuje skutki prawne, które go dotyczą lub w podobny sposób znacząco na niego wpływa, o ile decyzja (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między podmiotem danych a administratorem danych, lub (2) nie jest dozwolona prawem Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, a które także ustanawia odpowiednie środki w celu ochrony praw, wolności i uzasadnionych interesów podmiotu danych lub (3) nie jest oparta na wyraźnej zgodzie podmiotu danych.

Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między podmiotem danych a administratorem danych, lub (2) jest oparta na wyraźnej zgodzie podmiotu danych, Klasmann-Deilmann GmbH zastosuje odpowiednie środki mające na celu ochronę praw, wolności i uzasadnionych interesów podmiotu danych, a przynajmniej jego prawo do otrzymania od administratora jego punktu widzenia i powodu zakwestionowania decyzji.

Jeżeli podmiot danych chce skorzystać ze swoich praw związanych z automatycznym indywidualnym podejmowania decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem Klasmann-Deilmann GmbH.

 • i) Prawo do wycofania zgody na ochronę danych

Każdemu podmiotowi danych w dowolnym momencie przysługuje prawo, przyznane przez prawodawcę europejskiego, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli podmiot danych chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem Klasmann-Deilmann GmbH.

 1. Ochrona danych w przypadku kandydatów i procedur rekrutacyjnych

Administrator danych gromadzi i przetwarza dane osobowe kandydatów do pracy w celu przeprowadzenia rekrutacji. Przetwarzanie może również odbywać się drogą elektroniczną. Dzieje się tak w szczególności, gdy kandydat przesyła odpowiednie dokumenty rekrutacyjne pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza internetowego na stronie internetowej administratora. Jeżeli administrator danych zawrze umowę o pracę z kandydatem, przesłane dane będą przechowywane w celu przetwarzania stosunku pracy zgodnie z wymogami prawnymi. Jeżeli pomiędzy  administratorem i pracownikiem nie zostanie zawarta umowa o pracę, dokumenty rekrutacyjne są automatycznie usuwane dwa miesiące po powiadomieniu o decyzji odmownej w procesie rekrutacyjnym, pod warunkiem, że żaden inny uzasadniony interes administratora nie wstrzymuje usunięcia. Innym uzasadnionym interesem administratora może być, m.in. ciężar dowodu w ramach procedury dot. ustawy o powszechnym i równym traktowaniu (AGG).

 1. 11. Data protection provisions about the application and use of Matomo (formerly called Piwik)

This website uses the open source web analysis service Matomo. Matomo uses so-called “cookies,” which are text files that are stored on your computer and that make it possible to analyse your use of this website. In conjunction with this, the information about the use of this website generated by the cookie will be archived on our server. Prior to archiving, the IP address will first be anonymized.

Matomo cookies will remain on your device until you delete them.

The storage of Matomo cookies and the use of this analysis tool are based on Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. The website operator has a legitimate interest in the analysis of user patterns, in order to optimize the operator’s web offerings and advertising. If a corresponding agreement has been requested (e.g. an agreement to the storage of cookies), the processing takes place exclusively on the basis of Art. 6 para. 1 lit. a GDPR; the agreement can be revoked at any time.

The information generated by cookies concerning the use of this website shall not be shared with any third parties. You may prevent the storage of cookies at any time by making pertinent changes to your browser software settings; however, we have to point out that in this case you may not be able to use all of the functions of this website to their fullest extent.

If you do not consent to the storage and use of your data, you have the option to deactivate the storage and use of such data here. In this case, an opt out cookie will be placed in our browser, which prevent the storage of usage data by Matomo. If you delete your cookies, this will also result in the deletion of the Matomo opt out cookie. Hence, you will have to reactivate the opt out when you return to visit this website.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von zu laden.

Inhalt laden

 1. Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w związku z użytkowaniem serwisu LinkedIn

Administrator posiada zintegrowane komponenty korporacji LinkedIn na swojej stronie. LinkedIn to internetowa sieć społecznościowa, która umożliwia użytkownikom z istniejącymi kontaktami biznesowymi nawiązywanie kontaktów z nowymi kontaktami biznesowymi. Z LinkedIn korzysta ponad 400 milionów zarejestrowanych osób w ponad 200 krajach. Dzięki temu LinkedIn jest obecnie największą platformą kontaktów biznesowych i jedną z najczęściej odwiedzanych stron internetowych na świecie.

Spółką zarządzającą LinkedIn jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, STANY ZJEDNOCZONE. W sprawach dotyczących prywatności poza Stanami Zjednoczonymi odpowiedzialną jednostką jest LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron niniejszej strony internetowej, obsługiwanej przez administratora oraz na której został zintegrowany komponent LinkedIn (wtyczka LinkedIn), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym podmiotu danych automatycznie wyświetli monit o pobraniu odpowiedniego komponentu LinkedIn. Więcej informacji na temat wtyczki LinkedIn można uzyskać pod adresem https://developer.linkedin.com/plugins. W trakcie tej procedury technicznej LinkedIn uzyskuje wiedzę o tym, jaką konkretną podstronę naszej strony odwiedził podmiot danych.

Jeśli podmiot danych jest jednocześnie zalogowany na LinkedIn, LinkedIn wykrywa za każdym razem i przez cały czas pobytu na naszej stronie internetowej która podstrona naszej strony internetowej została odwiedzona przez podmiot danych. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu LinkedIn i powiązane z odpowiednim kontem LinkedIn podmiotu danych. Jeśli podmiot danych kliknie jeden z przycisków LinkedIn zintegrowanych na naszej stronie internetowej, LinkedIn przydzieli tę informację osobistemu kontu użytkownika LinkedIn i przechowywać będzie te dane osobowe.

LinkedIn, za pośrednictwem komponentu LinkedIn, otrzymuje informację o tym, że podmiot danych odwiedził naszą stronę internetową, pod warunkiem, że podmiot danych jest zalogowany na LinkedIn w momencie wywołania naszej witryny. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie przycisk LinkedIn, czy nie. Jeżeli takie przekazywanie informacji do LinkedIn nie jest pożądane przez podmiot danych, wówczas może on temu zapobiec poprzez wylogowanie się ze swojego konta LinkedIn przed wykonaniem połączenia z naszą witryną.

LinkedIn zapewnia pod adresem https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls możliwość wypisania się z wiadomości e-mail, SMS-ów i reklam targetowanych, a także możliwość zarządzania ustawieniami reklam. LinkedIn korzysta również z usług firm trzecich, takich jak Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame. Tworzenie takich plików cookie może zostać zablokowane na stronie https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Obowiązująca polityka prywatności dla LinkedIn jest dostępna pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Zasady dotyczące plików cookie w serwisie LinkedIn są dostępne pod adresem https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

 1. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i użytkowania Xing

Na niniejszej stronie administrator korzysta ze zintegrowanych komponentów XING. XING to internetowa sieć społecznościowa, która umożliwia użytkownikom łączenie się z istniejącymi kontaktami biznesowymi i nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Poszczególni użytkownicy mogą tworzyć własne profile w XING. Firmy mogą np. tworzyć profile firmy lub publikować oferty pracy w XING.

Spółka operacyjna XING to XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron niniejszej strony internetowej, obsługiwanej przez administratora oraz na której zintegrowano komponent XING (wtyczkę XING), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym podmiotu danych automatycznie wyświetli monit o pobraniu odpowiedniego komponentu XING. Więcej informacji na temat wtyczki XING można uzyskać pod adresem https://dev.xing.com/plugins. W trakcie tej procedury technicznej XING uzyskuje wiedzę o tym, jaką konkretną podstronę naszej strony odwiedził podmiot danych.

Jeśli podmiot danych jest zalogowany w tym samym czasie na stronie XING, XING wykrywa za każdym razem i przez cały czas pobytu na naszej stronie internetowej która podstrona naszej strony internetowej została odwiedzona przez podmiot danych. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu XING i powiązane z odpowiednim kontem XING podmiotu danych. Jeśli podmiot danych kliknie przycisk XING zintegrowany na naszej stronie internetowej, np. przycisk „Udostępnij”, XING powiązuje tę informację z osobistym kontem użytkownika XING i przechowuje takie dane osobowe.

XING otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu XING, że podmiot danych odwiedził naszą witrynę, pod warunkiem, że jest zalogowany na stronie XING w czasie połączenia z naszą witryną. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie komponent XING, czy nie. Jeśli takie przekazywanie informacji do XING nie jest pożądane przez podmiot danych, wówczas można temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta XING przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Przepisy dotyczące ochrony danych, opublikowane przez XING, dostępne są pod adresem https://www.xing.com/privacy, zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez XING. Ponadto XING opublikował powiadomienia o aktualizacji prywatności dla przycisku udostępniania XING pod adresem https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

 1. Przepisy dotyczące ochrony danych w związku z korzystaniem z YouTube

Na tej stronie administrator korzysta ze zintegrowanych komponentów YouTube. YouTube to internetowy portal wideo, który umożliwia wydawcom wideo i innym użytkownikom bezpłatne publikowanie klipów wideo, a także bezpłatne oglądanie, recenzowanie i komentowanie. YouTube pozwala publikować wszystkie rodzaje filmów, dzięki czemu można uzyskać dostęp zarówno do pełnych filmów i audycji telewizyjnych, jak i teledysków, zwiastunów i filmów tworzonych przez użytkowników za pośrednictwem portalu internetowego.

Firma obsługująca YouTube to YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, STANY ZJEDNOCZONE. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, STANY ZJEDNOCZONE.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron poniższej strony internetowej, obsługiwanej przez administratora i na której zintegrowano komponent YouTube (wideo YouTube), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym podmiotu danych automatycznie wyświetli monit o pobraniu odpowiedniego komponentu YouTube. Więcej informacji na temat YouTube można uzyskać pod adresem https://www.youtube.com/yt/about/en/. Podczas tej procedury technicznej YouTube i Google uzyskują wiedzę o tym, jaką konkretną podstronę naszej strony odwiedził podmiot danych.

Jeśli podmiot danych jest zalogowany w serwisie YouTube, YouTube wykrywa za każdym razem i przez cały czas pobytu na naszej stronie internetowej która podstrona naszej strony internetowej została odwiedzona przez podmiot danych. Te informacje są zbierane przez YouTube i Google i przypisywane do odpowiedniego konta YouTube podmiotu danych.

YouTube i Google otrzymają informacje za pośrednictwem komponentu YouTube, że podmiot danych odwiedził naszą witrynę, jeśli podmiot danych w momencie połączenia z naszą witryną był zalogowany w serwisie YouTube; dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie na film w YouTube, czy nie. Jeśli takie przekazywanie informacji do YouTube i Google nie jest pożądane przez podmiot danych, można temu zapobiec wylogowując się z własnego konta YouTube przed połączeniem z naszą witryną.

Przepisy YouTube dotyczące ochrony danych dostępne są pod adresem https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez serwis YouTube i Google.

 1. Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO służy jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania, dla których uzyskujemy zgodę na konkretny cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla celów wykonania umowy, której podmiot danych jest stroną, jak i w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do dostarczenia towarów lub do świadczenia wszelkich innych usług, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. To samo dotyczy wszelkich operacji, które są niezbędne do realizacji działań przedumownych, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. W przypadku gdy nasza firma podlega prawnemu obowiązkowi, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest wymagane, np. w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. C RODO. W rzadkich przypadkach, przetwarzanie danych osobowych jest konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Byłoby tak na przykład, gdyby odwiedzający został ranny w naszej firmie, a jego imię i nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. W takim przypadku przetwarzanie jest oparte na Art. 6 ust. 1 lit. d RODO. Wreszcie, operacje przetwarzania mogą opierać się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Ta podstawa prawna jest wykorzystywana do operacji przetwarzania danych, które nie są zgodne z uzasadnionymi interesami realizowanymi przez naszą firmę lub stronę trzecią, chyba że interesy te są nadrzędne w stosunku do interesów lub podstawowych praw i wolności podmiotu danych, co wymaga ochrony danych osobowych. Tego typu Operacje przetwarzania są dopuszczalne, ponieważ zostały wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. Uznał, że można założyć uzasadniony interes, jeżeli podmiot danych jest klientem administratora (wywód 47 zdanie 2 RODO).

 1. Uzasadnione interesy administratora lub strony trzeciej

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO naszym uzasadniony interesem jest prowadzenie naszej działalności na rzecz dobrobytu wszystkich naszych pracowników i akcjonariuszy.

 1. Okres, przez który będą przechowywane dane osobowe

Kryteriami stosowanymi do określenia okresu przechowywania danych osobowych są odpowiednie ustawowe okresy przechowywania. Po upływie takiego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie są już konieczne do wypełnienia umowy lub rozpoczęcia umowy.

 1. Podanie danych osobowych jako wymóg ustawowy lub umowny; Wymóg niezbędny do zawarcia umowy; Obowiązek podmiotu danych do dostarczenia danych osobowych; Możliwe konsekwencje braku dostarczenia danych;

Wyjaśniliśmy, że udostępnianie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać z postanowień związanych z umową (np. konieczności uzyskania informacji o partnerze umowy). Czasami konieczne może być zawarcie umowy dotyczącej udostępnienia naszej firmie danych osobowe przez podmiot danych, które następnie muszą zostać przez nas przetworzone. Dla przykładu, podmiot danych może być zobowiązany przez umowę do przekazania nam danych osobowych, gdy nasza firma podpisuje z nim umowę. Brak dostarczenia danych osobowych spowodowałby, że umowa z podmiotem danych nie mogłaby zostać zawarta. Przed przekazaniem danych osobowych przez dany podmiot danych, musi on porozumieć się z pracownikiem. Pracownik wyjaśnia podmiotowi danych, czy udostępnianie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę lub jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie będą konsekwencje odmowy przekazania danych osobowych .

 1. Stosowanie systemów automatycznego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma nie używamy systemów automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.