Poli­ty­ka prywatności

Bard­zo się cies­zymy, że oka­za­li Państ­wo zain­te­re­so­wa­nie nas­zym przedsię­bi­o­rst­wem. Ochro­na danych ma szc­ze­gól­ne znacze­nie dla zar­zą­du Klasmann-Deilmann GmbH. Kor­zy­sta­nie ze stron inter­neto­wych Klasmann-Deilmann GmbH jest moż­li­we bez poda­wa­nia danych osobo­wych; jeś­li jed­nak oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, chce kor­zystać ze spec­ja­l­nych usług dla przedsię­bi­o­rstw za poś­red­nict­wem nas­zej stro­ny inter­neto­wej, przet­warza­nie danych osobo­wych może oka­zać się konie­cz­ne. Jeże­li przet­warza­nie danych osobo­wych jest konie­cz­ne, a nie ma usta­wo­wej pod­sta­wy do takie­go przet­warza­nia, konie­cz­ne jest uzys­ka­nie zgo­dy pod­mio­tu danych.

Przet­warza­nie danych osobo­wych, takich jak imię i nazwis­ko, adres, adres e‑mail lub numer tele­fonu oso­by, któ­rej dane doty­c­zą, musi być zawsze zgod­ne z ogól­nym rozpor­ządze­niem o ochro­nie danych (RODO) i zgod­ne z prz­epi­sami o ochro­nie danych obo­wią­zu­ją­cy­mi w danym kra­ju, na tere­nie któ­re­go działa Klasmann-Deilmann GmbH. Za pomocą poniżs­zej dekla­rac­ji o ochro­nie danych nasze przedsię­bi­o­rst­wo pragnie poin­for­mo­wać o cha­rak­ter­ze, zak­re­sie i celu danych osobo­wych, któ­re zbier­a­my, uży­wa­my i przet­warz­a­my. Ponad­to oso­by, któ­rych dane doty­c­zą, są infor­mo­wa­ne za pomocą poniżs­zej dekla­rac­ji o ochro­nie danych, oraz o pra­wach, któ­re im przysługują.

Jako admi­nis­tra­tor danych osobo­wych, spół­ka Klasmann-Deilmann GmbH wdrożyła sze­reg rozwią­zań tech­nicz­nych i orga­ni­za­cy­jnych w celu zapew­ni­en­ia jak naj­więks­zej ochro­ny danych osobo­wych przet­warz­anych za poś­red­nict­wem poniżs­zej stro­ny inter­neto­wej. Jed­nak inter­neto­we trans­mis­je danych mogą mieć luki bez­pie­c­zeńst­wa, zatem nie­moż­li­we jest zapew­nien­ie cał­ko­wi­tej ochro­ny. Z tego powo­du każ­dy pod­mi­ot danych może przesłać nam dane osobo­we za pomocą innych środ­ków, np. przez telefon.

 1. Definicje

Dekla­rac­ja o ochro­nie danych fir­my Klasmann-Deilmann GmbH opie­ra się na wyty­cz­nych pra­wo­daw­cy euro­pe­js­kie­go w zak­re­sie ogól­ne­go rozpor­ządze­nia o ochro­nie danych (RODO). Nas­za dekla­rac­ja o ochro­nie danych powin­na być czy­tel­na i zro­zu­mi­ała dla ogółu społec­zeńst­wa, a także dla nas­zych kli­en­tów i part­nerów biz­ne­so­wych. Dla­te­go chcie­li­by­ś­my naj­pierw zde­fi­nio­wać uży­wa­ne przez nas zwro­ty i definicje.

W ninie­js­zej dekla­rac­ji o ochro­nie danych uży­wa­my międ­zy inny­mi nas­tę­pu­ją­cych terminów:

 • a) Dane osobowe

Dane osobo­we oznac­za­ją wszel­kie infor­mac­je doty­c­zące ziden­ty­fi­kowa­nej lub moż­li­wej do ziden­ty­fi­kowa­nia oso­by fizy­cz­nej (zwa­nej dalej „pod­mio­tem danych”). Osobą moż­li­wą do ziden­ty­fi­kowa­nia jest oso­ba fizy­cz­na, któ­ra może zostać ziden­ty­fi­kowa­na bez­poś­red­nio lub poś­red­nio, w szc­ze­gól­ności przez odnie­sie­n­ie do iden­ty­fi­ka­to­ra, któ­rym może być nazwa, numer iden­ty­fi­ka­cy­j­ny, dane doty­c­zące loka­li­za­c­ji, iden­ty­fi­ka­tor inter­neto­wy lub jeden lub więcej czyn­ni­ków właści­wych fizy­cz­nej, płcio­wej, gene­ty­cz­nej, umys­ło­wej, eko­no­mic­z­nej, kul­tur­o­wej lub społecz­nej toż­sa­mości oso­by fizycznej.

 • b) Oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą (pod­mi­ot danych)

Pod­mio­tem danych jest każ­da ziden­ty­fi­kowa­na lub moż­li­wa do ziden­ty­fi­kowa­nia oso­ba fizy­cz­na, któ­rej dane osobo­we przet­warza admi­nis­tra­tor odpo­wied­zi­al­ny za przetwarzanie.

 • c) Przetwarzanie

Przet­warza­nie to każ­da ope­rac­ja lub zestaw ope­rac­ji wyko­ny­wanych na danych osobo­wych lub w zesta­wach danych osobo­wych, w sposób zau­to­ma­ty­zowa­ny lub manu­al­ny, takie jak gromadze­nie, reje­s­tro­wa­nie, orga­ni­zowa­nie, struk­tu­ry­za­c­ja, prz­echow­y­wa­nie, adap­tac­ja lub zmia­na, wys­zu­ki­wa­nie, kon­sultac­ja, wykor­zy­sta­nie, ujaw­nia­nie poprzez trans­mis­ję, rozpows­zech­nia­nie lub udo­st­ęp­nia­nie w inny sposób, utr­wa­la­nie, mody­fi­kowa­nie, usu­wa­nie lub niszczenie.

 • d) Ogra­nicze­nie przetwarzania

Ogra­nicze­niem przet­warza­nia jest oznac­za­nie prz­echow­y­wanych danych osobo­wych w taki sposób, by nie były przet­warza­ne w przyszłości.

 • e) Profilowanie

Pro­filo­wa­nie oznac­za dowolną for­mę auto­ma­ty­cz­ne­go przet­warza­nia danych osobo­wych pole­ga­jącą na wykor­zy­sta­niu danych osobo­wych do oce­ny pewnych aspek­tów oso­bis­tych zwią­z­anych z osobą fizy­cz­ną, w szc­ze­gól­ności do ana­li­zy lub prze­widy­wa­nia aspek­tów doty­c­zą­cych działa­nia tej oso­by fizy­cz­nej w pra­cy, sytu­ac­ji eko­no­mic­z­nej, jej zdro­wia, oso­bis­tych pre­fe­ren­c­ji, zain­te­re­so­wań, nie­za­wod­ności, zachowa­nia, danych loka­li­za­c­ji lub prze­mies­zc­za­nia się.

 • f) Pseudonimizacja

Pseudoni­mi­za­c­ja oznac­za przet­warza­nie danych osobo­wych w taki sposób, że danych osobo­wych nie moż­na już przy­pi­sać do okreś­lo­n­e­go pod­mio­tu danych bez wykor­zy­sta­nia dodat­ko­wych infor­mac­ji, pod warun­kiem, że takie dodat­kowe infor­mac­je są prz­echow­y­wa­ne osob­no i pod­le­ga­ją zabez­pie­cze­ni­om tech­nicz­nym i orga­ni­za­cy­jnym mają­cym na celu zapo­bie­ga­nie moż­li­wości przy­pi­sa­nia danych osobo­wych do ziden­ty­fi­kowa­nej lub moż­li­wej do ziden­ty­fi­kowa­nia oso­by fizycznej.

 • g) Admi­nis­tra­tor lub kon­tro­ler odpo­wied­zi­al­ny za przetwarzanie

Admi­nis­tra­tor lub kon­tro­ler odpo­wied­zi­al­ny za przet­warza­nie danych to oso­ba fizy­cz­na lub praw­na, organ publi­cz­ny, agen­c­ja lub inny pod­mi­ot, któ­ry samod­ziel­nie lub wspól­nie z inny­mi oso­ba­mi okreś­la cele przet­warza­nia danych osobo­wych i sposo­by ich przet­warza­nia; jeże­li cele i sposo­by takie­go przet­warza­nia są okreś­lo­ne przez pra­wo Unii lub pra­wo państ­wa człon­kow­skie­go, admi­nis­tra­tor lub szc­ze­gól­ne kry­te­ria jego nomi­nac­ji mogą zostać prze­wid­zia­ne w pra­wie Unii lub w pra­wie państ­wa członkowskiego.

 • h) Pod­mi­ot przet­warza­ją­cy dane

Pod­mio­tem przet­warza­ją­cym dane jest oso­ba fizy­cz­na lub praw­na, organ publi­cz­ny, agen­c­ja lub inny organ przet­warza­ją­cy dane osobo­we w imi­e­niu admi­nis­tra­to­ra danych.

 • i) Odbiorca

Odbi­o­r­ca to oso­ba fizy­cz­na lub praw­na, organ publi­cz­ny, agen­c­ja lub inny organ, które­mu ujaw­nia się dane osobo­we, nie­za­leż­nie od tego, czy jest osobą trze­cią czy nie. Jed­nakże orga­ny publi­cz­ne, któ­re mogą otrzymy­wać dane osobo­we w ramach kon­kret­ne­go doch­odze­nia zgod­nie z pra­wem Unii lub państ­wa człon­kow­skie­go, nie są uważa­ne za odbi­o­r­ców; przet­warza­nie tych danych przez te orga­ny publi­cz­ne odby­wa się zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prz­epi­sami doty­c­zą­cy­mi ochro­ny danych zgod­nie z cela­mi przetwarzania.

 • j) stro­na trzecia

Stro­na trze­cia to oso­ba fizy­cz­na lub praw­na, organ publi­cz­ny, agen­c­ja lub organ inny niż pod­mi­ot danych, admi­nis­tra­tor, pod­mi­ot przet­warza­ją­cy oraz oso­by, któ­re są pod bez­poś­red­nim zwier­z­chnict­wem admi­nis­tra­to­ra lub pod­mio­tu przet­warza­jące­go oraz są upoważ­nio­ne do przet­warza­nia danych osobowych.

 • k) Zgoda

Zgo­da oso­by, któ­rej dane doty­c­zą, jest dowol­nie udzie­loną, kon­kret­ną, świa­domą i jed­noz­nacz­ną infor­mac­ją o post­a­no­wi­e­niu oso­by, któ­rej dane doty­c­zą, przy pomo­cy oświad­cze­nia woli lub wyraź­n­e­go działa­nia pot­wier­d­za­jące­go lub wyraża­jące­go zgo­dę na przet­warza­nie danych osobowych.

 1. Nazwa i adres admi­nis­tra­to­ra danych osobowych

Admi­nis­tra­to­rem w zak­re­sie ogól­ne­go rozpor­ządze­nia o ochro­nie danych (RODO), innych prz­episów doty­c­zą­cych ochro­ny danych obo­wią­zu­ją­cych w państ­wach człon­kow­skich Unii Euro­pe­js­kiej oraz innych prz­episów doty­c­zą­cych ochro­ny danych jest:

Klasmann-Deilmann GmbH
Georg-Klasmann-Stra­ße 2–10
49744 Geeste
Niemcy
Tele­fon: + 49 5937 31 100
Email: [email protected]​klasmann-​deilmann.​com
Witry­na: klasmann​-deilmann​.com

 1. Nazwis­ko i adres inspek­to­ra ochro­ny danych

Jeś­li masz jakie­kol­wiek pyta­nia, skon­tak­tuj się z:

Date Pro­tec­tion Officer
Klasmann-Deilmann GmbH
Con­fi­den­ti­al / Personal
Georg-Klasmann-Stra­ße 2–10
49744 Geeste
Germany

Email: [email protected]​klasmann-​deilmann.​com
Witry­na: klasmann​-deilmann​.com

Każ­dy pod­mi­ot danych może w dowol­nym momen­cie skon­taktować się z nas­zym inspek­to­rem ochro­ny danych ze wszystki­mi pyta­nia­mi i sugesti­ami doty­c­zą­cy­mi ochro­ny danych.

 1. Pli­ki cookie

Stro­ny inter­neto­we Klasmann-Deilmann GmbH uży­wa­ją pli­ków coo­kie. Pli­ki coo­kie to pli­ki teks­to­we prz­echow­y­wa­ne w sys­temie kom­pu­te­ro­wym za poś­red­nict­wem prze­glą­dar­ki internetowej.

Wie­le stron inter­neto­wych i ser­werów kor­zys­ta z pli­ków coo­kie. Wie­le pli­ków coo­kie zawi­e­ra tzw. Iden­ty­fi­ka­tor pli­ku coo­kie. Iden­ty­fi­ka­tor pli­ku coo­kie to uni­kal­ny iden­ty­fi­ka­tor pli­ku coo­kie. Skła­da się z cią­gu znaków, za poś­red­nict­wem któ­re­go stro­ny inter­neto­we i ser­we­ry mogą być przy­pi­sa­ne do kon­kret­nej prze­glą­dar­ki inter­neto­wej, w któ­rej prz­echow­y­wa­ny był plik coo­kie. Umoż­li­wia to odwied­zanym stro­nom inter­neto­wym i ser­werom rozróż­nien­ie poszc­ze­gól­nych prze­glą­da­rek od innych prze­glą­da­rek inter­neto­wych, któ­re zawi­er­ają inne pli­ki coo­kie. Okreś­lo­na prze­glą­dar­ka inter­neto­wa może zostać rozpozna­na i ziden­ty­fi­kowa­na przy uży­ciu uni­kal­ne­go iden­ty­fi­ka­to­ra pli­ku cookie.

Za pomocą pli­ków coo­kie Klasmann-Deilmann GmbH może zapew­nić użyt­kow­ni­kom tej witry­ny bard­ziej przy­jaz­ne dla użyt­kow­ni­ka usłu­gi, któ­re nie były­by moż­li­we do dost­ar­cze­nia bez zas­to­so­wa­nia pli­ków cookie.

Za pomocą pli­ku coo­kie infor­mac­je i ofer­ty na nas­zej stro­nie inter­neto­wej mogą być opty­ma­li­zowa­ne z myślą o użyt­kow­ni­ku. Pli­ki coo­kie poz­wa­la­ją nam, jak wcześ­niej wsp­om­nia­no, rozpoz­nać użyt­kow­ni­ków nas­zej witry­ny. Celem takie­go rozpoz­na­wa­nia jest ułat­wie­nie użyt­kow­ni­kom kor­zy­sta­nia z nas­zej witry­ny. Dla przy­kła­du, użyt­kow­nik stro­ny kor­zysta­ją­cy z pli­ków coo­kie nie musi wpro­wad­zać danych dost­ę­powych za każ­dym razem, gdy odwied­za stronę, ponie­waż dzie­je się to auto­ma­ty­cz­nie przez stronę inter­neto­wą, któ­ra kor­zys­ta z pli­ku coo­kie prz­echow­y­wa­n­e­go w sys­temie kom­pu­te­ro­wym użyt­kow­ni­ka. Innym przy­kła­dem jest plik coo­kie kos­zy­ka na zaku­py w sklepie inter­neto­wym. Sklep inter­neto­wy zapa­mię­tu­je arty­kuły, któ­re kli­ent umieścił w wir­tu­al­nym kos­zy­ku za pomocą pli­ku cookie.

Pod­mi­ot danych może w dowol­nym momen­cie unie­moż­li­wić prze­ka­zy­wa­nie pli­ków coo­kie za poś­red­nict­wem nas­zej stro­ny inter­neto­wej za pomocą odpo­wied­nie­go usta­wi­e­nia uży­wa­nej prze­glą­dar­ki inter­neto­wej, a tym samym może na stałe odmó­wić prze­ka­zy­wa­nia pli­ków coo­kie. Ponad­to, raz prze­ka­za­ne pli­ki coo­kie mogą zostać usun­ię­te w dowol­nym momen­cie za poś­red­nict­wem prze­glą­dar­ki inter­neto­wej lub inne­go opro­gra­mo­wa­nia. Jest to moż­li­we we wszyst­kich popu­lar­nych prze­glą­dar­kach inter­neto­wych. Jeś­li pod­mi­ot danych dezak­ty­wu­je usta­wi­e­nia pli­ków coo­kie w uży­wa­nej prze­gląd­ar­ce inter­neto­wej, nie wszyst­kie funk­c­je nas­zej stro­ny inter­neto­wej mogą być w peł­ni funkcjonalne.

 1. Gromadze­nie ogól­nych danych i informacji

Stro­na inter­neto­wa Klasmann-Deilmann GmbH zbie­ra serię ogól­nych danych i infor­mac­ji, gdy pod­mi­ot danych lub auto­ma­ty­cz­ny sys­tem wywołu­je stronę inter­neto­wą. Te ogól­ne dane i infor­mac­je są prz­echow­y­wa­ne w pli­kach dzi­en­ni­ka ser­we­ra. Gromad­zo­ne mogą być dane o (1) rod­za­ju i wersji uży­wa­nej prze­glą­dar­ki inter­neto­wej, (2) wersji sys­temu ope­ra­cy­j­n­e­go, (3) stro­nie inter­neto­wej, z któ­rej nas­tę­pu­je prze­kie­ro­wa­nie na nas­zą stronę inter­neto­wą (tzw. stro­na odsyła­ją­ca), (4) pod-stro­nach, (5) dacie i cza­sie dost­ę­pu do stro­ny inter­neto­wej, (6) adre­sie pro­to­kołu inter­neto­we­go (adre­sie IP), (7) usłu­go­daw­cy inter­neto­wym, i (8) innych pod­ob­nych danych i infor­mac­jach, któ­re mogą zostać wykor­zy­sta­ne w przy­pad­ku ataków na nasze sys­te­my informatyczne.

Kor­zysta­jąc z tych ogól­nych danych i infor­mac­ji, Klasmann-Deilmann GmbH nie wycią­ga żad­nych wni­o­s­ków na temat pod­mio­tu danych. Te infor­mac­je są potrzeb­ne do (1) dost­ar­c­za­nia zawar­tości widocz­nych na nas­zej stro­nie w pra­wi­dło­wy sposób, (2) opty­ma­li­za­c­ji zawar­tości nas­zej stro­ny inter­neto­wej, jak rów­nież reklam na niej umies­zc­z­onych, (3) zapew­ni­en­ia dłu­go­trwałej dost­ęp­ności nas­zych sys­te­mów infor­ma­ty­cz­nych i tech­no­lo­gii inter­neto­wych oraz (4) zapew­ni­en­ia orga­nom ści­ga­nia infor­mac­ji niez­będ­nych do wszc­zęcia pos­tę­powa­nia kar­n­e­go w przy­pad­ku cybera­ta­ku. W związ­ku z tym Klasmann-Deilmann GmbH ana­li­zu­je anoni­mo­wo zebra­ne dane i infor­mac­je sta­ty­sty­cz­ne w celu zwiększe­nia ochro­ny danych i zapew­ni­en­ia bez­pie­c­zeńst­wa danych nas­ze­go przedsię­bi­o­rst­wa oraz w celu zapew­ni­en­ia odpo­wied­nie­go bez­pie­c­zeńst­wa danych osobo­wych, któ­re pro­ce­su­je­my. Anoni­mo­we dane z pli­ków dzi­en­ni­ka ser­we­ra są prz­echow­y­wa­ne oddziel­nie od wszyst­kich danych osobo­wych prze­ka­zanych przez pod­mi­ot danych.

 1. Moż­li­wość kon­tak­tu za poś­red­nict­wem stro­ny internetowej

Stro­na inter­neto­wa Klasmann-Deilmann GmbH zawi­e­ra infor­mac­je umoż­li­wia­jące szyb­ki kon­takt elek­tro­nicz­ny z nas­zym przedsię­bi­o­rst­wem, a także bez­poś­red­nią moż­li­wość komu­ni­ka­c­ji z nami, któ­ra obej­mu­je rów­nież ogól­ny adres tzw. pocz­ty elek­tro­nicz­nej (adres e‑mail). Jeże­li pod­mi­ot danych kon­tak­tu­je się z admi­nis­tra­to­rem danych pocz­tą elek­tro­nicz­ną lub za poś­red­nict­wem for­mu­lar­za kon­takto­we­go, dane osobo­we prze­ka­za­ne przez pod­mi­ot danych są auto­ma­ty­cz­nie prz­echow­y­wa­ne. Takie dane osobo­we prze­ka­zy­wa­ne dobro­wol­nie przez pod­mi­ot danych admi­nis­tra­to­ro­wi danych są prz­echow­y­wa­ne w celu przet­warza­nia lub kon­taktowa­nia się z pod­mio­tem danych. Nie doch­od­zi do prze­ka­za­nia tych danych osobo­wych stro­nom trzecim.

 1. Funk­c­ja komen­to­wa­nia blo­ga na stro­nie internetowej

Klasmann-Deilmann GmbH ofe­ru­je użyt­kow­ni­kom moż­li­wość zamies­zc­za­nia indy­wi­du­al­nych komen­t­ar­zy na temat poszc­ze­gól­nych wpisów na blo­gu, któ­ry znaj­du­je się na stro­nie inter­neto­wej admi­nis­tra­to­ra danych. Blog jest inter­neto­wym, publi­cz­nie dost­ęp­nym por­ta­lem, za poś­red­nict­wem któ­re­go jed­na lub więcej osób zwanych „blo­ge­ra­mi” lub „blo­ge­ra­mi inter­neto­wy­mi” może publi­ko­wać arty­kuły lub zapi­sy­wać myś­li w tak zwanych „blog­postach”. Blog­pos­ty zazwy­c­zaj mogą być komen­to­wa­ne przez stro­ny trzecie.

Jeże­li pod­mi­ot danych zosta­wia komen­t­arz na blo­gu opu­bli­ko­wanym na tej stro­nie, komen­tar­ze zamies­zc­zo­ne przez pod­mi­ot danych są rów­nież prz­echow­y­wa­ne i publi­ko­wa­ne, a także infor­mac­ja o dacie komen­tar­za i pseudoni­mie pod­mio­tu danych. Ponad­to reje­s­tro­wa­ny jest także adres IP przyd­zie­l­o­ny pod­mio­to­wi danych przez dost­aw­cę usług inter­neto­wych (ISP). Prz­echow­y­wa­nie adre­su IP odby­wa się ze wzglę­dów bez­pie­c­zeńst­wa oraz w przy­pad­ku, gdy pod­mi­ot danych narus­za pra­wa osób trze­cich lub publi­ku­je nie­le­gal­ne treści za poś­red­nict­wem dan­e­go komen­tar­za. Prz­echow­y­wa­nie tych danych osobo­wych leży zatem w inte­re­sie admi­nis­tra­to­ra danych, tak aby mógł on zostać wyłąc­z­o­ny z odpo­wied­zi­al­ności w przy­pad­ku jakie­go­kol­wiek narusze­nia. Zebra­ne dane osobo­we nie zostaną prze­ka­za­ne stro­nom trze­cim, chy­ba że takie prze­nie­sie­n­ie jest wyma­ga­ne przez pra­wo lub służy obro­nie admi­nis­tra­to­ra danych.

 1. Rutynowe usu­wa­nie i blo­ko­wa­nie danych osobowych

Admi­nis­tra­tor danych przet­warza i prz­echowu­je dane osobo­we pod­mio­tu danych jedy­nie przez okres niez­będ­ny do osią­g­nięcia celu prz­echow­y­wa­nia, lub w takim zak­re­sie, w jakim jest to doz­wo­lo­ne przez pra­wo­daw­cę euro­pe­js­kie­go lub innych usta­wo­daw­ców, w prz­epi­sach usta­wo­wych i wyko­naw­c­zych, któ­rym admi­nis­tra­tor danych pod­le­ga. Jeże­li cel prz­echow­y­wa­nia nie ma zas­to­so­wa­nia lub upłynął okres prz­echow­y­wa­nia zale­ca­ny przez pra­wo­daw­cę euro­pe­js­kie­go lub inne­go właści­we­go usta­wo­daw­cę, dane osobo­we są rutynowo blo­ko­wa­ne lub usu­wa­ne zgod­nie z wymo­ga­mi prawnymi.

 1. Pra­wa oso­by, któ­rej dane dotyczą
 • a) Pra­wo do potwierdzenia

Każ­dy pod­mi­ot danych ma pra­wo, przyz­na­ne przez pra­wo­daw­cę euro­pe­js­kie­go, do uzys­ka­nia od admi­nis­tra­to­ra pot­wier­dze­nia czy dane osobo­we, któ­re go doty­c­zą, są przet­warza­ne. Jeże­li pod­mi­ot danych chce skor­zystać z tego pra­wa do pot­wier­dze­nia, może w dowol­nym momen­cie skon­taktować się z dowol­nym pra­cow­ni­kiem admi­nis­tra­to­ra danych.

 • b) Pra­wo dostępu

Każ­da pod­mi­ot danych ma pra­wo, przyz­na­ne przez pra­wo­daw­cę euro­pe­js­kie­go, do uzys­ka­nia od admi­nis­tra­to­ra danych bez­płat­nej infor­mac­ji o swoich danych osobo­wych prz­echow­y­wanych w dowol­nym cza­sie oraz uzys­ka­nia kopii tych infor­mac­ji. Ponad­to euro­pe­js­kie dyrek­ty­wy i rozpor­ządze­nia przyz­na­ją pod­mio­to­wi danych dost­ęp do nas­tę­pu­ją­cych informacji:

o cele przetwarzania;

o kate­go­rie danych osobowych;

o odbi­o­r­cy lub kate­go­rie odbi­o­r­ców, któ­rym dane osobo­we zostały lub zostaną ujaw­nio­ne, w szc­ze­gól­ności odbi­o­r­cy w państ­wach trze­cich lub orga­ni­za­c­jach międzynarodowych;

o o ile to moż­li­we, prze­widy­wa­ny okres prz­echow­y­wa­nia danych osobo­wych lub, jeś­li nie jest to moż­li­we, kry­te­ria sto­so­wa­ne do okreś­le­nia tego okresu;

o pra­wo do żąda­nia od admi­nis­tra­to­ra popra­wi­e­nia lub usun­ięcia danych osobo­wych lub ogra­nicze­nia przet­warza­nia danych osobo­wych doty­c­zą­cych pod­mio­tu danych lub sprze­ci­wie­nia się takie­mu przetwarzaniu;

o pra­wo do wnie­si­e­n­ia skar­gi do orga­nu nadzorczego;

o w przy­pad­ku, gdy dane osobo­we nie są otrzy­ma­ne od pod­mio­tu danych, wszel­kie dost­ęp­ne infor­mac­je doty­c­zące ich źródła;

o ist­nien­ie zau­to­ma­ty­zowa­n­e­go pro­ce­su decy­zy­j­n­e­go, w tym pro­filo­wa­nia, o któ­rym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz, przy­najm­niej w tych przy­pad­kach, kon­kret­ne infor­mac­je na temat zas­to­so­wa­nej meto­dy logicz­nej, a także znacze­nie i prze­widy­wa­ne kon­se­kwen­c­je takie­go przet­warza­nia dla pod­mio­tu danych.

Ponad­to pod­mi­ot danych ma pra­wo uzys­kać infor­mac­je na temat tego, czy dane osobo­we są prze­ka­zy­wa­ne do państ­wa trze­cie­go lub orga­ni­za­c­ji międ­zy­na­r­odo­wej. W takim przy­pad­ku pod­mi­ot danych ma pra­wo do otrzy­ma­nia infor­mac­ji o odpo­wied­nich zabez­pie­cze­niach zwią­z­anych z prze­ka­zy­wa­niem tych danych.

Jeże­li pod­mi­ot danych chce skor­zystać z tego pra­wa dost­ę­pu, może w dowol­nym momen­cie skon­taktować się z dowol­nym pra­cow­ni­kiem administratora.

 • c) Pra­wo do sprostowania

Każ­dy pod­mi­ot danych ma pra­wo, przyz­na­ne przez pra­wo­daw­cę euro­pe­js­kie­go, do uzys­ka­nia od admi­nis­tra­to­ra danych bez zbęd­nej zwło­ki spros­to­wa­nia nieścis­łych danych osobo­wych, któ­re go doty­c­zą. Bio­rąc pod uwa­gę cele przet­warza­nia, pod­mi­ot danych ma pra­wo do uzu­peł­ni­en­ia nie­pełnych danych osobo­wych poprzez złoże­nie oświad­cze­nia uzupełniającego.

Jeże­li pod­mi­ot danych chce skor­zystać z pra­wa do spros­to­wa­nia, może w dowol­nym momen­cie skon­taktować się z dowol­nym pra­cow­ni­kiem administratora.

 • d) Pra­wo do usun­ięcia (pra­wo do bycia zapomnianym)

Każ­de­mu pod­mio­to­wi danych przysłu­gu­je pra­wo, przyz­na­ne mu przez pra­wo­daw­cę euro­pe­js­kie­go, do uzys­ka­nia od admi­nis­tra­to­ra tych danych osobo­wych, któ­re go doty­c­zą, bez zbęd­nej zwło­ki, a admi­nis­tra­tor danych jest zobo­wią­z­any do usun­ięcia danych osobo­wych bez zbęd­nej zwło­ki, jeże­li zaist­nie­je jed­na z nas­tę­pu­ją­cych przesł­anek, a przet­warza­nie nie jest konieczne:

o Dane osobo­we nie są już potrzeb­ne w związ­ku z cela­mi, dla któ­rych zostały zgromad­zo­ne lub przet­wor­zo­ne w inny sposób.

o Pod­mi­ot danych wyco­fu­je zgo­dę, na któ­rej opar­te jest przet­warza­nie, zgod­nie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i gdy nie ma innych pod­staw do przetwarzania.

o Oso­ba, któ­rej doty­c­zą dane, sprze­ci­wia się przet­warza­niu zgod­nie z art. 21 ust. 1 RODO i nie ist­nie­ją nadrzęd­ne uza­sad­nio­ne pod­sta­wy przet­warza­nia lub pod­mi­ot danych sprze­ci­wia się przet­warza­niu zgod­nie z art. 21 ust. 2 RODO.

o Dane osobo­we zostały bez­praw­nie przetworzone.

o Dane osobo­we mus­zą zostać usun­ię­te w celu zachowa­nia zgod­ności z prawnym zobo­wią­za­niem wyni­ka­ją­cym z pra­wa Unii lub państ­wa człon­kow­skie­go, które­mu pod­le­ga administrator.

o Dane osobo­we zostały zebra­ne w związ­ku z ofer­tą usług społec­zeńst­wa infor­ma­cy­j­n­e­go, o któ­rych mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Jeże­li ma zas­to­so­wa­nie jed­na z wyżej wymi­e­n­ionych przy­c­zyn, a pod­mi­ot danych żąda usun­ięcia danych osobo­wych prz­echow­y­wanych przez Klasmann-Deilmann GmbH, może w dowol­nym momen­cie skon­taktować się z dowol­nym pra­cow­ni­kiem admi­nis­tra­to­ra. Pra­cow­nik fir­my Klasmann-Deilmann GmbH nie­zwłocz­nie upew­ni się, że żąda­nie usun­ięcia zosta­nie zas­to­so­wa­ne bez zbęd­nej zwłoki.

W przy­pad­ku gdy admi­nis­tra­tor podał dane osobo­we do wia­do­mości publi­cz­nej i jest zobo­wią­z­any, zgod­nie z art. 17 ust. 1, do usun­ięcia danych osobo­wych, admi­nis­tra­tor, bio­rąc pod uwa­gę dost­ęp­ną tech­no­lo­gię i kosz­ty wdroże­nia, podej­mu­je odpo­wied­nie działa­nia, w tym tech­nicz­ne, w celu poin­for­mo­wa­nia innych powią­z­anych z tymi dany­mi admi­nis­tra­torów przet­warza­ją­cych dane osobo­we, że pod­mi­ot danych zażą­dał usun­ięcia tych danych, oraz o żąda­niu pod­mio­tu danych do usun­ięcia wszel­kich odnoś­ni­ków do tych danych osobo­wych lub ich kopio­wa­nia lub powie­la­nia, o ile przet­warza­nie nie jest wyma­ga­ne. Pra­cow­ni­cy Klasmann-Deilmann GmbH podej­mą w tym celu niez­będ­ne działania.

 • e) Pra­wo do ogra­nicze­nia przetwarzania

Każ­de­mu pod­mio­to­wi danych przysłu­gu­je pra­wo, przyz­na­ne przez pra­wo­daw­cę euro­pe­js­kie­go, do ogra­nicze­nia przet­warza­nia przez admi­nis­tra­to­ra, jeże­li ma zas­to­so­wa­nie jed­na z poniżs­zych sytuacji:

o Oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, kwes­ti­o­nu­je pra­wi­dło­wość danych osobo­wych przez okres umoż­li­wia­ją­cy admi­nis­tra­to­ro­wi wery­fi­ka­c­ję popraw­ności danych osobowych.

o Przet­warza­nie jest niez­god­ne z pra­wem, a oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, sprze­ci­wia się usun­ięciu danych osobo­wych i zami­ast tego doma­ga się ogra­nicze­nia ich używania.

o Admi­nis­tra­tor danych nie potrze­bu­je już danych osobo­wych do celów przet­warza­nia, ale jest zobo­wią­z­any przez pod­mi­ot danych do usta­le­nia, wykona­nia lub obro­ny roszc­zeń prawnych.

o Pod­mi­ot danych nie wyra­ził sprze­ci­wu wobec przet­warza­nia danych zgod­nie z art. 21 ust. 1 RODO w ocze­ki­wa­niu na wery­fi­ka­c­ję czy uza­sad­nio­ne powo­dy admi­nis­tra­to­ra są nadrzęd­ne wzglę­dem powo­dów pod­mio­tu danych.

Jeże­li jeden z wyżej wymi­e­n­ionych warun­ków zosta­nie speł­nio­ny, a pod­mi­ot danych chciał­by wys­tą­pić o ogra­nicze­nie przet­warza­nia danych osobo­wych prz­echow­y­wanych przez Klasmann-Deilmann GmbH, może w dowol­nym momen­cie skon­taktować się z dowol­nym pra­cow­ni­kiem admi­nis­tra­to­ra. Pra­cow­nik Klasmann-Deilmann GmbH dopro­wad­zi do ogra­nicze­nia przet­warza­nia bez zbęd­nej zwłoki.

 • f) Pra­wo do przen­o­sze­nia danych

Każ­dy pod­mi­ot danych ma pra­wo, przyz­na­ne przez pra­wo­daw­cę euro­pe­js­kie­go, do otrzymy­wa­nia danych osobo­wych, któ­re go doty­c­zą, a któ­re zostały prze­ka­za­ne admi­nis­tra­to­ro­wi, w ustruk­tu­ry­zowanym, pows­zech­nie uży­wanym i moż­li­wym do odc­zy­tu kom­pu­te­ro­we­go for­macie. Ma on pra­wo prze­ka­zać te dane inne­mu admi­nis­tra­to­ro­wi bez przeszkód admi­nis­tra­to­ra, do któ­re­go prze­ka­za­no dane osobo­we, o ile przet­warza­nie odby­wa się na pod­sta­wie zgo­dy zgod­nie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, lub na pod­sta­wie umowy zgod­nie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a przet­warza­nie odby­wa się w sposób zau­to­ma­ty­zowa­ny, o ile przet­warza­nie nie jest konie­cz­ne do wykona­nia działa­nia wyko­ny­wa­n­e­go w inte­re­sie publi­cz­nym lub w ramach wyko­ny­wa­nia wład­zy publi­cz­nej powier­zo­nej administratorowi.

Ponad­to, kor­zysta­jąc z przysłu­gu­jące­go mu pra­wa do przen­o­sze­nia danych zgod­nie z art. 20 ust. 1 RODO, pod­mi­ot danych ma pra­wo do tego, aby dane osobo­we były prze­ka­zy­wa­ne bez­poś­red­nio od jed­ne­go kon­tro­le­ra do dru­gie­go, tam gdzie jest to tech­nicz­nie wyko­nal­ne i gdy takie działa­nie nie wpły­wa na pra­wa i wol­ności innych osób.

Aby doch­od­zić pra­wa do przen­o­sze­nia danych, pod­mi­ot danych może w każ­dej chwi­li skon­taktować się z dowol­nym pra­cow­ni­kiem Klasmann-Deilmann GmbH.

 • g) Pra­wo do sprzeciwu

Każ­de­mu pod­mio­to­wi danych w dowol­nym momen­cie, z przy­c­zyn zwią­z­anych z jego szc­ze­gólną sytu­ac­ją, przysłu­gu­je pra­wo, przyz­na­ne przez pra­wo­daw­cę euro­pe­js­kie­go, do sprze­ci­wu wobec przet­warza­nia danych osobo­wych, na pod­sta­wie lit. e) lub (f) art. 6 ust. 1 RODO. Doty­c­zy to rów­nież pro­filo­wa­nia w opar­ciu o te przepisy.

Fir­ma Klasmann-Deilmann GmbH nie będ­zie już przet­warzać danych osobo­wych w przy­pad­ku sprze­ci­wu, chy­ba że będ­zie w sta­nie wyka­zać istot­ne uza­sad­nio­ne pod­sta­wy przet­warza­nia, któ­re przez ten fakt narus­za­ją inte­re­sy, pra­wa i wol­ności pod­mio­tu danych, lub w celu ust­a­no­wi­e­nia, wykona­nia lub obro­ny roszc­zeń prawnych.

Jeże­li Klasmann-Deilmann GmbH przet­warza dane osobo­we w celach mar­ke­tin­gu bez­poś­red­nie­go, pod­mi­ot danych ma pra­wo w każ­dej chwi­li wyra­zić sprze­ciw wobec przet­warza­nia danych osobo­wych, któ­re go doty­c­zą. Doty­c­zy to pro­filo­wa­nia w takim zak­re­sie, w jakim ma to zwią­zek z mar­ke­tingiem bez­poś­red­nim. Jeże­li pod­mi­ot danych sprze­ci­wia się przet­warza­niu danych w celach mar­ke­tin­go­wych przez fir­mę Klasmann-Deilmann GmbH, fir­ma Klasmann-Deilmann GmbH nie będ­zie przet­warzać danych osobo­wych do tych celów.

Ponad­to pod­mi­ot danych ma pra­wo, z przy­c­zyn zwią­z­anych z jego szc­ze­gólną sytu­ac­ją, sprze­ci­wić się przet­warza­niu danych osobo­wych, któ­re go doty­c­zą, przez Klasmann-Deilmann GmbH, do celów nau­ko­wych lub histo­rycz­nych lub do celów sta­ty­sty­cz­nych zgod­nie z Art. 89 ust. 1 RODO, chy­ba że przet­warza­nie jest niez­będ­ne do wykona­nia zada­nia wyko­ny­wa­n­e­go ze wzglę­du na inte­res publiczny.

Aby skor­zystać z pra­wa do wnie­si­e­n­ia sprze­ci­wu, pod­mi­ot danych może skon­taktować się z dowol­nym pra­cow­ni­kiem Klasmann-Deilmann GmbH. Ponad­to pod­mi­ot danych jest nie­za­leż­ny w kon­te­kście kor­zy­sta­nia z usług społec­zeńst­wa infor­ma­cy­j­n­e­go i może, nie­za­leż­nie od dyrek­ty­wy 2002/58 /WE, wykor­zy­sty­wać swo­je pra­wo do sprze­ci­wu w sposób zau­to­ma­ty­zowa­ny, wykor­zys­tu­jąc moż­li­wości techniczne.

 • h) Zau­to­ma­ty­zowa­ne indy­wi­du­al­ne podej­mo­wa­nie decyzji, w tym poprzez profilowanie

Każ­dy pod­mi­ot danych ma pra­wo, przyz­na­ne przez usta­wo­daw­cę euro­pe­js­kie­go, do nie pod­le­ga­nia decyzji opar­tej wyłącz­nie na zau­to­ma­ty­zowanym przet­warza­niu, w tym na pro­filo­wa­niu, któ­re wywołu­je skut­ki praw­ne, któ­re go doty­c­zą lub w pod­ob­ny sposób znac­zą­co na nie­go wpły­wa, o ile decyzja (1) nie jest konie­cz­na do zawar­cia lub wykona­nia umowy międ­zy pod­mio­tem danych a admi­nis­tra­to­rem danych, lub (2) nie jest doz­wo­lo­na pra­wem Unii lub państ­wa człon­kow­skie­go, które­mu pod­le­ga admi­nis­tra­tor, a któ­re także ust­ana­wia odpo­wied­nie środ­ki w celu ochro­ny praw, wol­ności i uza­sad­nionych inte­resów pod­mio­tu danych lub (3) nie jest opar­ta na wyraź­nej zgod­zie pod­mio­tu danych.

Jeże­li decyzja (1) jest niez­będ­na do zawar­cia lub wykona­nia umowy międ­zy pod­mio­tem danych a admi­nis­tra­to­rem danych, lub (2) jest opar­ta na wyraź­nej zgod­zie pod­mio­tu danych, Klasmann-Deilmann GmbH zas­to­suje odpo­wied­nie środ­ki mające na celu ochronę praw, wol­ności i uza­sad­nionych inte­resów pod­mio­tu danych, a przy­najm­niej jego pra­wo do otrzy­ma­nia od admi­nis­tra­to­ra jego punk­tu widze­nia i powo­du zak­wes­ti­o­no­wa­nia decyzji.

Jeże­li pod­mi­ot danych chce skor­zystać ze swoich praw zwią­z­anych z auto­ma­ty­cz­nym indy­wi­du­al­nym podej­mo­wa­nia decyzji, może w każ­dej chwi­li skon­taktować się z dowol­nym pra­cow­ni­kiem Klasmann-Deilmann GmbH.

 • i) Pra­wo do wyco­fa­nia zgo­dy na ochronę danych

Każ­de­mu pod­mio­to­wi danych w dowol­nym momen­cie przysłu­gu­je pra­wo, przyz­na­ne przez pra­wo­daw­cę euro­pe­js­kie­go, do wyco­fa­nia zgo­dy na przet­warza­nie danych osobo­wych. Jeś­li pod­mi­ot danych chce skor­zystać z pra­wa do wyco­fa­nia zgo­dy, może w każ­dej chwi­li skon­taktować się z dowol­nym pra­cow­ni­kiem Klasmann-Deilmann GmbH.

 1. Ochro­na danych w przy­pad­ku kan­dy­da­tów i pro­ce­dur rekrutacyjnych

Admi­nis­tra­tor danych gromad­zi i przet­warza dane osobo­we kan­dy­da­tów do pra­cy w celu przepro­wadze­nia rekrut­ac­ji. Przet­warza­nie może rów­nież odby­wać się dro­gą elek­tro­nicz­ną. Dzie­je się tak w szc­ze­gól­ności, gdy kan­dy­dat prze­syła odpo­wied­nie doku­men­ty rekrut­a­cy­j­ne pocz­tą elek­tro­nicz­ną lub za poś­red­nict­wem for­mu­lar­za inter­neto­we­go na stro­nie inter­neto­wej admi­nis­tra­to­ra. Jeże­li admi­nis­tra­tor danych zawr­ze umowę o pracę z kan­dy­da­tem, przesła­ne dane będą prz­echow­y­wa­ne w celu przet­warza­nia sto­sun­ku pra­cy zgod­nie z wymo­ga­mi prawny­mi. Jeże­li pomięd­zy  admi­nis­tra­to­rem i pra­cow­ni­kiem nie zosta­nie zawar­ta umowa o pracę, doku­men­ty rekrut­a­cy­j­ne są auto­ma­ty­cz­nie usu­wa­ne dwa mie­siące po powia­do­mie­niu o decyzji odmow­nej w pro­ce­sie rekrut­a­cy­jnym, pod warun­kiem, że żaden inny uza­sad­nio­ny inte­res admi­nis­tra­to­ra nie wstrzy­mu­je usun­ięcia. Innym uza­sad­nionym inte­re­sem admi­nis­tra­to­ra może być, m.in. ciężar dowo­du w ramach pro­ce­du­ry dot. usta­wy o pows­zech­nym i równym trak­to­wa­niu (AGG).

 1. 11. Data pro­tec­tion pro­vi­si­ons about the app­li­ca­ti­on and use of Matomo (form­er­ly cal­led Piwik)

This web­site uses the open source web ana­ly­sis ser­vice Matomo. Matomo uses so-cal­led “coo­kies,” which are text files that are stored on your com­pu­ter and that make it pos­si­ble to ana­ly­se your use of this web­site. In con­junc­tion with this, the infor­ma­ti­on about the use of this web­site gene­ra­ted by the coo­kie will be archi­ved on our ser­ver. Pri­or to archi­ving, the IP address will first be anonymized.

Matomo coo­kies will remain on your device until you dele­te them.

The sto­rage of Matomo coo­kies and the use of this ana­ly­sis tool are based on Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. The web­site ope­ra­tor has a legi­ti­ma­te inte­rest in the ana­ly­sis of user pat­terns, in order to opti­mi­ze the operator’s web offe­rings and adver­ti­sing. If a cor­re­spon­ding agree­ment has been reques­ted (e.g. an agree­ment to the sto­rage of coo­kies), the pro­ces­sing takes place exclu­si­ve­ly on the basis of Art. 6 para. 1 lit. a GDPR; the agree­ment can be revo­ked at any time.

The infor­ma­ti­on gene­ra­ted by coo­kies con­cer­ning the use of this web­site shall not be shared with any third par­ties. You may pre­vent the sto­rage of coo­kies at any time by making per­ti­nent chan­ges to your brow­ser soft­ware set­tings; howe­ver, we have to point out that in this case you may not be able to use all of the func­tions of this web­site to their ful­lest extent.

If you do not con­sent to the sto­rage and use of your data, you have the opti­on to deac­ti­va­te the sto­rage and use of such data here. In this case, an opt out coo­kie will be pla­ced in our brow­ser, which pre­vent the sto­rage of usa­ge data by Matomo. If you dele­te your coo­kies, this will also result in the dele­ti­on of the Matomo opt out coo­kie. Hence, you will have to reac­ti­va­te the opt out when you return to visit this website.

 1. Prz­epi­sy doty­c­zące ochro­ny danych osobo­wych w związ­ku z użyt­ko­wa­niem ser­wi­su LinkedIn

Admi­nis­tra­tor posia­da zin­te­gro­wa­ne kom­po­nen­ty kor­por­ac­ji Lin­kedIn na swo­jej stro­nie. Lin­kedIn to inter­neto­wa sieć społecz­nościo­wa, któ­ra umoż­li­wia użyt­kow­ni­kom z ist­nie­ją­cy­mi kon­takt­a­mi biz­ne­so­wy­mi nawią­zy­wa­nie kon­tak­tów z nowy­mi kon­takt­a­mi biz­ne­so­wy­mi. Z Lin­kedIn kor­zys­ta ponad 400 milionów zare­je­s­tro­wanych osób w ponad 200 kra­jach. Dzię­ki temu Lin­kedIn jest obec­nie naj­więks­zą plat­for­mą kon­tak­tów biz­ne­so­wych i jed­ną z najc­zęściej odwied­zanych stron inter­neto­wych na świecie.

Spół­ką zar­ząd­za­jącą Lin­kedIn jest Lin­kedIn Cor­po­ra­ti­on, 2029 Stier­lin Court Moun­tain View, CA 94043, STANY ZJEDNOCZONE. W spra­wach doty­c­zą­cych pry­wat­ności poza Stana­mi Zjed­no­c­z­ony­mi odpo­wied­zi­alną jed­nost­ką jest Lin­kedIn Ire­land, Pri­va­cy Poli­cy Issu­es, Wil­ton Pla­za, Wil­ton Place, Dub­lin 2, Irlandia.

Przy każ­dym wywoła­niu jed­nej z poszc­ze­gól­nych stron ninie­js­zej stro­ny inter­neto­wej, obsłu­gi­wa­nej przez admi­nis­tra­to­ra oraz na któ­rej został zin­te­gro­wa­ny kom­po­nent Lin­kedIn (wty­cz­ka Lin­kedIn), prze­glą­dar­ka inter­neto­wa w sys­temie infor­ma­ty­cz­nym pod­mio­tu danych auto­ma­ty­cz­nie wyś­wiet­li monit o pobra­niu odpo­wied­nie­go kom­po­nen­tu Lin­kedIn. Więcej infor­mac­ji na temat wty­cz­ki Lin­kedIn moż­na uzys­kać pod adre­sem https://​deve​lo​per​.lin​kedin​.com/​p​l​u​g​ins. W trak­cie tej pro­ce­du­ry tech­nicz­nej Lin­kedIn uzys­ku­je wied­zę o tym, jaką kon­kret­ną pod­stronę nas­zej stro­ny odwied­ził pod­mi­ot danych.

Jeś­li pod­mi­ot danych jest jed­no­c­ześ­nie zalo­go­wa­ny na Lin­kedIn, Lin­kedIn wykry­wa za każ­dym razem i przez cały czas pobytu na nas­zej stro­nie inter­neto­wej któ­ra pod­stro­na nas­zej stro­ny inter­neto­wej została odwied­zo­na przez pod­mi­ot danych. Infor­mac­je te są gromad­zo­ne za poś­red­nict­wem kom­po­nen­tu Lin­kedIn i powią­za­ne z odpo­wied­nim kon­tem Lin­kedIn pod­mio­tu danych. Jeś­li pod­mi­ot danych kli­knie jeden z przy­cis­ków Lin­kedIn zin­te­gro­wanych na nas­zej stro­nie inter­neto­wej, Lin­kedIn przyd­zieli tę infor­mac­ję oso­bis­temu kon­tu użyt­kow­ni­ka Lin­kedIn i prz­echow­y­wać będ­zie te dane osobowe.

Lin­kedIn, za poś­red­nict­wem kom­po­nen­tu Lin­kedIn, otrzy­mu­je infor­mac­ję o tym, że pod­mi­ot danych odwied­ził nas­zą stronę inter­neto­wą, pod warun­kiem, że pod­mi­ot danych jest zalo­go­wa­ny na Lin­kedIn w momen­cie wywoła­nia nas­zej witry­ny. Dzie­je się tak nie­za­leż­nie od tego, czy dana oso­ba kli­knie przy­cisk Lin­kedIn, czy nie. Jeże­li takie prze­ka­zy­wa­nie infor­mac­ji do Lin­kedIn nie jest pożą­da­ne przez pod­mi­ot danych, wów­cz­as może on temu zapo­biec poprzez wylo­go­wa­nie się ze swo­je­go kon­ta Lin­kedIn przed wykona­niem połącze­nia z nas­zą witryną.

Lin­kedIn zapew­nia pod adre­sem https://​www​.lin​kedin​.com/​p​s​e​t​t​i​n​g​s​/​g​u​e​s​t​-​c​o​n​t​r​ols moż­li­wość wypi­sa­nia się z wia­do­mości e‑mail, SMS-ów i reklam tar­ge­to­wanych, a także moż­li­wość zar­ząd­za­nia usta­wi­e­nia­mi reklam. Lin­kedIn kor­zys­ta rów­nież z usług firm trze­cich, takich jak Eire, Goog­le Ana­ly­tics, Blue­Kai, Dou­ble­Click, Niel­sen, Coms­core, Elo­qua i Lota­me. Twor­ze­nie takich pli­ków coo­kie może zostać zab­lo­ko­wa­ne na stro­nie https://​www​.lin​kedin​.com/​l​e​g​a​l​/​c​o​o​k​i​e​-​p​o​l​icy. Obo­wią­zu­ją­ca poli­ty­ka pry­wat­ności dla Lin­kedIn jest dost­ęp­na pod adre­sem https://​www​.lin​kedin​.com/​l​e​g​a​l​/​p​r​i​v​a​c​y​-​p​o​l​icy. Zasa­dy doty­c­zące pli­ków coo­kie w ser­wi­sie Lin­kedIn są dost­ęp­ne pod adre­sem https://​www​.lin​kedin​.com/​l​e​g​a​l​/​c​o​o​k​i​e​-​p​o​l​icy.

 1. Prz­epi­sy doty­c­zące ochro­ny danych doty­c­zące sto­so­wa­nia i użyt­ko­wa­nia Xing

Na ninie­js­zej stro­nie admi­nis­tra­tor kor­zys­ta ze zin­te­gro­wanych kom­po­nen­tów XING. XING to inter­neto­wa sieć społecz­nościo­wa, któ­ra umoż­li­wia użyt­kow­ni­kom łącze­nie się z ist­nie­ją­cy­mi kon­takt­a­mi biz­ne­so­wy­mi i nawią­zy­wa­nie nowych kon­tak­tów biz­ne­so­wych. Poszc­ze­gól­ni użyt­kow­ni­cy mogą twor­zyć włas­ne pro­fi­le w XING. Fir­my mogą np. twor­zyć pro­fi­le fir­my lub publi­ko­wać ofer­ty pra­cy w XING.

Spół­ka ope­ra­cy­j­na XING to XING SE, Damm­tor­stra­ße 30, 20354 Ham­burg, Niemcy.

Przy każ­dym wywoła­niu jed­nej z poszc­ze­gól­nych stron ninie­js­zej stro­ny inter­neto­wej, obsłu­gi­wa­nej przez admi­nis­tra­to­ra oraz na któ­rej zin­te­gro­wa­no kom­po­nent XING (wty­cz­kę XING), prze­glą­dar­ka inter­neto­wa w sys­temie infor­ma­ty­cz­nym pod­mio­tu danych auto­ma­ty­cz­nie wyś­wiet­li monit o pobra­niu odpo­wied­nie­go kom­po­nen­tu XING. Więcej infor­mac­ji na temat wty­cz­ki XING moż­na uzys­kać pod adre­sem https://​dev​.xing​.com/​p​l​u​g​ins. W trak­cie tej pro­ce­du­ry tech­nicz­nej XING uzys­ku­je wied­zę o tym, jaką kon­kret­ną pod­stronę nas­zej stro­ny odwied­ził pod­mi­ot danych.

Jeś­li pod­mi­ot danych jest zalo­go­wa­ny w tym samym cza­sie na stro­nie XING, XING wykry­wa za każ­dym razem i przez cały czas pobytu na nas­zej stro­nie inter­neto­wej któ­ra pod­stro­na nas­zej stro­ny inter­neto­wej została odwied­zo­na przez pod­mi­ot danych. Infor­mac­je te są gromad­zo­ne za poś­red­nict­wem kom­po­nen­tu XING i powią­za­ne z odpo­wied­nim kon­tem XING pod­mio­tu danych. Jeś­li pod­mi­ot danych kli­knie przy­cisk XING zin­te­gro­wa­ny na nas­zej stro­nie inter­neto­wej, np. przy­cisk „Udo­st­ęp­nij”, XING powią­zu­je tę infor­mac­ję z oso­bis­tym kon­tem użyt­kow­ni­ka XING i prz­echowu­je takie dane osobowe.

XING otrzy­mu­je infor­mac­je za poś­red­nict­wem kom­po­nen­tu XING, że pod­mi­ot danych odwied­ził nas­zą witry­nę, pod warun­kiem, że jest zalo­go­wa­ny na stro­nie XING w cza­sie połącze­nia z nas­zą witry­ną. Dzie­je się tak nie­za­leż­nie od tego, czy dana oso­ba kli­knie kom­po­nent XING, czy nie. Jeś­li takie prze­ka­zy­wa­nie infor­mac­ji do XING nie jest pożą­da­ne przez pod­mi­ot danych, wów­cz­as moż­na temu zapo­biec, wylo­gowu­jąc się ze swo­je­go kon­ta XING przed wywoła­niem nas­zej stro­ny internetowej.

Prz­epi­sy doty­c­zące ochro­ny danych, opu­bli­ko­wa­ne przez XING, dost­ęp­ne są pod adre­sem https://​www​.xing​.com/​p​r​i​v​acy, zawi­er­ają infor­mac­je na temat gromadze­nia, przet­warza­nia i wykor­zy­sty­wa­nia danych osobo­wych przez XING. Ponad­to XING opu­bli­ko­wał powia­do­mie­nia o aktua­li­za­c­ji pry­wat­ności dla przy­cis­ku udo­st­ęp­nia­nia XING pod adre­sem https://​www​.xing​.com/​a​p​p​/​s​h​a​r​e​?​o​p​=​d​a​t​a​_​p​r​o​t​e​c​t​ion.

 1. Prz­epi­sy doty­c­zące ochro­ny danych w związ­ku z kor­zy­sta­niem z YouTube

Na tej stro­nie admi­nis­tra­tor kor­zys­ta ze zin­te­gro­wanych kom­po­nen­tów You­Tube. You­Tube to inter­neto­wy por­tal wideo, któ­ry umoż­li­wia wydaw­com wideo i innym użyt­kow­ni­kom bez­płat­ne publi­ko­wa­nie kli­pów wideo, a także bez­płat­ne oglą­da­nie, recen­zowa­nie i komen­to­wa­nie. You­Tube poz­wa­la publi­ko­wać wszyst­kie rod­za­je fil­mów, dzię­ki cze­mu moż­na uzys­kać dost­ęp zarów­no do pełnych fil­mów i audy­c­ji tele­wi­zy­jnych, jak i tele­dy­sków, zwi­as­tun­ów i fil­mów twor­z­onych przez użyt­kow­ni­ków za poś­red­nict­wem por­talu internetowego.

Fir­ma obsłu­gu­ją­ca You­Tube to You­Tube, LLC, 901 Cher­ry Ave., San Bru­no, CA 94066, STANY ZJEDNOCZONE. You­Tube, LLC jest spół­ką zależną Goog­le Inc., 1600 Amphi­theat­re Pkwy, Moun­tain View, CA 94043–1351, STANY ZJEDNOCZONE.

Przy każ­dym wywoła­niu jed­nej z poszc­ze­gól­nych stron poniżs­zej stro­ny inter­neto­wej, obsłu­gi­wa­nej przez admi­nis­tra­to­ra i na któ­rej zin­te­gro­wa­no kom­po­nent You­Tube (wideo You­Tube), prze­glą­dar­ka inter­neto­wa w sys­temie infor­ma­ty­cz­nym pod­mio­tu danych auto­ma­ty­cz­nie wyś­wiet­li monit o pobra­niu odpo­wied­nie­go kom­po­nen­tu You­Tube. Więcej infor­mac­ji na temat You­Tube moż­na uzys­kać pod adre­sem https://​www​.you​tube​.com/​y​t​/​a​b​o​u​t​/​en/. Podcz­as tej pro­ce­du­ry tech­nicz­nej You­Tube i Goog­le uzys­ku­ją wied­zę o tym, jaką kon­kret­ną pod­stronę nas­zej stro­ny odwied­ził pod­mi­ot danych.

Jeś­li pod­mi­ot danych jest zalo­go­wa­ny w ser­wi­sie You­Tube, You­Tube wykry­wa za każ­dym razem i przez cały czas pobytu na nas­zej stro­nie inter­neto­wej któ­ra pod­stro­na nas­zej stro­ny inter­neto­wej została odwied­zo­na przez pod­mi­ot danych. Te infor­mac­je są zbiera­ne przez You­Tube i Goog­le i przy­pi­sy­wa­ne do odpo­wied­nie­go kon­ta You­Tube pod­mio­tu danych.

You­Tube i Goog­le otrzy­ma­ją infor­mac­je za poś­red­nict­wem kom­po­nen­tu You­Tube, że pod­mi­ot danych odwied­ził nas­zą witry­nę, jeś­li pod­mi­ot danych w momen­cie połącze­nia z nas­zą witry­ną był zalo­go­wa­ny w ser­wi­sie You­Tube; dzie­je się tak nie­za­leż­nie od tego, czy dana oso­ba kli­knie na film w You­Tube, czy nie. Jeś­li takie prze­ka­zy­wa­nie infor­mac­ji do You­Tube i Goog­le nie jest pożą­da­ne przez pod­mi­ot danych, moż­na temu zapo­biec wylo­gowu­jąc się z włas­ne­go kon­ta You­Tube przed połącze­niem z nas­zą witryną.

Prz­epi­sy You­Tube doty­c­zące ochro­ny danych dost­ęp­ne są pod adre­sem https://​www​.goog​le​.com/​i​n​t​l​/​p​l​/​p​o​l​i​c​i​e​s​/​p​r​i​v​a​cy/, zawi­er­ają infor­mac­je na temat gromadze­nia, przet­warza­nia i wykor­zy­sty­wa­nia danych osobo­wych przez ser­wis You­Tube i Google.

 1. Pod­sta­wa praw­na przetwarzania

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO służy jako pod­sta­wa praw­na dla ope­rac­ji przet­warza­nia, dla któ­rych uzys­ku­je­my zgo­dę na kon­kret­ny cel przet­warza­nia. Jeże­li przet­warza­nie danych osobo­wych jest konie­cz­ne dla celów wykona­nia umowy, któ­rej pod­mi­ot danych jest stroną, jak i w sytu­ac­ji, gdy przet­warza­nie jest niez­będ­ne do dost­ar­cze­nia towarów lub do świad­cze­nia wszel­kich innych usług, przet­warza­nie odby­wa się na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. To samo doty­c­zy wszel­kich ope­rac­ji, któ­re są niez­będ­ne do rea­li­za­c­ji działań prze­du­mownych, na przy­kład w przy­pad­ku zapy­tań doty­c­zą­cych nas­zych pro­duk­tów lub usług. W przy­pad­ku gdy nas­za fir­ma pod­le­ga praw­ne­mu obo­wiąz­ko­wi, zgod­nie z któ­rym przet­warza­nie danych osobo­wych jest wyma­ga­ne, np. w celu wypeł­ni­en­ia zobo­wią­zań podat­ko­wych, przet­warza­nie opie­ra się na art. 6 ust. 1 lit. C RODO. W rzad­kich przy­pad­kach, przet­warza­nie danych osobo­wych jest konie­cz­ne w celu ochro­ny żywotnych inte­resów oso­by, któ­rej dane doty­c­zą, lub innej oso­by fizy­cz­nej. Było­by tak na przy­kład, gdy­by odwied­za­ją­cy został ran­ny w nas­zej fir­mie, a jego imię i nazwis­ko, wiek, dane doty­c­zące ubez­pie­cze­nia zdro­wot­ne­go lub inne istot­ne infor­mac­je musiały­by zostać prze­ka­za­ne lekar­zowi, szpi­ta­lo­wi lub innej stro­nie trze­ciej. W takim przy­pad­ku przet­warza­nie jest opar­te na Art. 6 ust. 1 lit. d RODO. Wres­zcie, ope­rac­je przet­warza­nia mogą opier­ać się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Ta pod­sta­wa praw­na jest wykor­zy­sty­wa­na do ope­rac­ji przet­warza­nia danych, któ­re nie są zgod­ne z uza­sad­niony­mi inte­res­a­mi rea­li­zowany­mi przez nas­zą fir­mę lub stronę trze­cią, chy­ba że inte­re­sy te są nadrzęd­ne w sto­sun­ku do inte­resów lub pod­sta­wo­wych praw i wol­ności pod­mio­tu danych, co wyma­ga ochro­ny danych osobo­wych. Tego typu Ope­rac­je przet­warza­nia są dopuszcz­al­ne, ponie­waż zostały wyraź­nie wymi­e­n­io­ne przez pra­wo­daw­cę euro­pe­js­kie­go. Uznał, że moż­na założyć uza­sad­nio­ny inte­res, jeże­li pod­mi­ot danych jest kli­en­tem admi­nis­tra­to­ra (wywód 47 zda­nie 2 RODO).

 1. Uza­sad­nio­ne inte­re­sy admi­nis­tra­to­ra lub stro­ny trzeciej

Jeże­li przet­warza­nie danych osobo­wych opie­ra się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO nas­zym uza­sad­nio­ny inte­re­sem jest pro­wadze­nie nas­zej działal­ności na rze­cz dobro­bytu wszyst­kich nas­zych pra­cow­ni­ków i akcjonariuszy.

 1. Okres, przez któ­ry będą prz­echow­y­wa­ne dane osobowe

Kry­te­ria­mi sto­so­wany­mi do okreś­le­nia okre­su prz­echow­y­wa­nia danych osobo­wych są odpo­wied­nie usta­wo­we okre­sy prz­echow­y­wa­nia. Po upły­wie takie­go okre­su odpo­wied­nie dane są rutynowo usu­wa­ne, o ile nie są już konie­cz­ne do wypeł­ni­en­ia umowy lub rozpo­c­zęcia umowy.

 1. Poda­nie danych osobo­wych jako wymóg usta­wo­wy lub umow­ny; Wymóg niez­będ­ny do zawar­cia umowy; Obo­wią­zek pod­mio­tu danych do dost­ar­cze­nia danych osobo­wych; Moż­li­we kon­se­kwen­c­je bra­ku dost­ar­cze­nia danych;

Wyjaś­ni­liś­my, że udo­st­ęp­nia­nie danych osobo­wych jest częścio­wo wyma­ga­ne przez pra­wo (np. prz­epi­sy podat­kowe) lub może wyni­kać z post­a­no­wień zwią­z­anych z umową (np. konie­cz­ności uzys­ka­nia infor­mac­ji o part­ner­ze umowy). Cza­s­a­mi konie­cz­ne może być zawar­cie umowy doty­c­zącej udo­st­ęp­ni­en­ia nas­zej fir­mie danych osobo­we przez pod­mi­ot danych, któ­re nas­tęp­nie mus­zą zostać przez nas przet­wor­zo­ne. Dla przy­kła­du, pod­mi­ot danych może być zobo­wią­z­any przez umowę do prze­ka­za­nia nam danych osobo­wych, gdy nas­za fir­ma pod­pi­su­je z nim umowę. Brak dost­ar­cze­nia danych osobo­wych spowo­do­wał­by, że umowa z pod­mio­tem danych nie mogła­by zostać zawar­ta. Przed prze­ka­za­niem danych osobo­wych przez dany pod­mi­ot danych, musi on poro­zu­mieć się z pra­cow­ni­kiem. Pra­cow­nik wyjaś­nia pod­mio­to­wi danych, czy udo­st­ęp­nia­nie danych osobo­wych jest wyma­ga­ne przez pra­wo lub umowę lub jest niez­będ­ne do zawar­cia umowy, czy ist­nie­je obo­wią­zek poda­nia danych osobo­wych i jakie będą kon­se­kwen­c­je odmo­wy prze­ka­za­nia danych osobowych .

 1. Sto­so­wa­nie sys­te­mów auto­ma­ty­cz­ne­go podej­mo­wa­nia decyzji

Jako odpo­wied­zi­al­na fir­ma nie uży­wa­my sys­te­mów auto­ma­ty­cz­ne­go podej­mo­wa­nia decyzji ani profilowania.