Pri­va­tu­mo poli­ti­ka

Dži­au­giamės, kad sus­i­domėjo­te mūsų įmo­ne. „Klasmann-Deilmann GmbH“ vado­vy­bė duo­menų apsaugai ski­ria labai didelį dėmesį. „Klasmann-Deilmann GmbH“ inter­neto pus­la­pi­us gali­ma naršy­ti, nen­uro­dant asmens duo­menų, tači­au, jei duo­menų sub­jektas pageidau­ja pasi­naudo­ti spe­cia­lio­mis įmonės pas­lau­go­mis inter­neto sve­tainėje, asmens duo­menų tvar­ky­mas gali būti rei­ka­lin­gas. Jei asmens duo­me­nis tvar­ky­ti yra būti­na ir nėra įsta­ty­mi­nio tokio duo­menų tvar­ky­mo pagrin­do, tai dary­si­me gavę duo­menų sub­jekto sutikimą.

Asmens duo­me­nys, tokie kaip duo­menų sub­jekto var­das, pavar­dė, adre­sas, el. paš­to adre­sas ar tele­fo­no nume­ris, visa­da tvar­ko­mi vadovau­jan­tis Ben­druo­ju duo­menų apsau­gos reg­la­men­tu (BDAR) ir kon­krečio­je šaly­je galio­janči­ais duo­menų apsau­gos teisės akta­is, kurie yra pri­va­lo­mi „Klasmann-Deilmann GmbH“. Šiuo duo­menų apsau­gos pareiški­mu įmonė plačiąją visuo­menę infor­muo­ja apie ren­kamų, nau­do­jamų ir tvar­komų asmens duo­menų pobūdį, apim­tį ir tikslą. Be to, šiuo duo­menų apsau­gos pareiški­mu duo­menų sub­jektai yra infor­muo­ja­mi apie tei­ses, kurio­mis gali pasi­naudo­ti.

Klasmann-Deilmann GmbH“, kaip duo­menų val­dy­to­jas, įgy­ven­di­no įvai­ri­as tech­ni­nes ir orga­ni­za­ci­nes prie­mo­nes, siek­da­ma užti­krin­ti visišką šio­je inter­neto sve­tainėje tvar­komų asmens duo­menų apsau­gą. Tači­au, iš esmės, inter­neti­nis duo­menų per­da­vi­mas turi sau­gu­mo spra­gų, todėl abso­li­uti apsau­ga nega­li būti garan­tuo­ta. Dėl šios priežas­ties kiek­vi­enas duo­menų sub­jektas gali lais­vai per­duo­ti asmens duo­me­nis, nau­do­da­ma­sis alter­na­ty­vio­mis prie­monė­mis, pvz., tele­fonu.

 1. Api­brėž­tys

Klasmann-Deilmann GmbH“ duo­menų apsau­gos pra­neši­mas grin­džia­mas ter­mi­nais, kuri­uos Euro­pos teisės aktų lei­dėjas nau­do­jo, reng­da­mas Ben­drąjį duo­menų apsau­gos reg­la­men­tą (BDAR). Mūsų duo­menų apsau­gos pareiški­mas turi būti aiškus ir supra­n­ta­mas plačia­jai visuo­men­ei, mūsų kli­en­tams ir vers­lo part­ne­ri­ams. Siek­da­mi tai užti­krin­ti, pir­mi­au­sia paaiškin­si­me nau­do­jamą ter­mi­no­lo­gi­ją.

Šia­me duo­menų apsau­gos pra­neši­me taip pat var­to­ja­me ir šias sąvo­kas:

 1. a) asmens duo­me­nys

bet kokia infor­maci­ja apie fizinį asmenį, kurio tapa­ty­bė nusta­ty­ta arba kurio tapa­ty­bę gali­ma nusta­ty­ti (duo­menų sub­jektas). Fizi­nis asmuo, kurio tapa­ty­bę gali­ma nusta­ty­ti, yra asmuo, kurio tapa­ty­bę tie­sio­giai arba netie­sio­giai gali­ma nusta­ty­ti, visų pir­ma pagal iden­ti­fi­ka­to­rių, kaip antai var­dą ir pavar­dę, asmens iden­ti­fi­ka­vi­mo numerį, buvi­mo vie­tos duo­me­nis ir inter­neto iden­ti­fi­ka­to­rių arba pagal vieną ar kelis to fizi­nio asmens fizinės, fizio­lo­gin­ės, genetin­ės, psi­chinės, eko­no­minės, kul­tū­rinės ar soci­alinės tapa­ty­bės požy­mi­us;

 1. b) duo­menų sub­jektas

fizi­nis asmuo, kurio tapa­ty­bė nusta­ty­ta arba kurio tapa­ty­bę gali­ma nusta­ty­ti ir kurio asmens duo­me­nis tvar­ko už duo­menų tvar­kymą atsa­kingas val­dy­to­jas;

 1. c) duo­menų tvar­ky­mas

bet kokia auto­ma­ti­zuo­to­mis arba neau­to­ma­ti­zuo­to­mis prie­monė­mis su asmens duo­men­imis ar asmens duo­menų rin­ki­ni­ais atlie­ka­ma ope­ra­ci­ja ar ope­ra­ci­jų seka, kaip antai rinki­mas, įrašy­mas, rūšia­vi­mas, sis­temi­ni­mas, sau­go­ji­mas, adap­ta­vi­mas ar kei­ti­mas, išga­va, sus­i­paži­ni­mas, nau­do­ji­mas, ats­klei­di­mas per­si­unči­ant, pla­tin­ant ar kitu būdu sudarant gali­my­bę jais nau­do­tis, taip pat sug­re­t­i­n­i­mas ar sujun­gi­mas su kita­is duo­men­imis, apri­bo­ji­mas, ištry­ni­mas arba sun­ai­ki­ni­mas;

 1. d) duo­menų tvar­ky­mo apri­bo­ji­mas

sau­go­mų asmens duo­menų žymėji­mas, sie­ki­ant apri­bo­ti jų tvar­kymą atei­ty­je;

 1. e) pro­fi­lia­vi­mas

bet kokios for­mos auto­ma­ti­zuo­tas asmens duo­menų tvar­ky­mas, kai asmens duo­me­nys nau­do­ja­mi sie­ki­ant įver­tin­ti tam tikrus su fizi­niu asme­niu sus­i­ju­si­us asmen­i­ni­us aspek­tus, visų pir­ma sie­ki­ant iša­na­li­zuoti ar numa­ty­ti aspek­tus, sus­i­ju­si­us su to fizi­nio asmens dar­bo rezulta­ta­is, eko­no­mi­ne situ­aci­ja, svei­ka­tos būk­le, asmen­i­ni­ais pomėgi­ais, inte­re­sais, patiki­mu­mu, elge­siu, buvi­mo vie­ta arba judėji­mu;

 1. f) pseudonimų suteiki­mas

asmens duo­menų tvar­ky­mas taip, kad asmens duo­me­nys nebe­galėtų būti pris­kir­ti kon­kreči­am duo­menų sub­jek­tui nesi­naudo­jant papil­do­ma infor­maci­ja, jei­gu tokia papil­do­ma infor­maci­ja yra sau­go­ma ats­kirai ir jos atžvil­giu tai­ko­mos tech­nin­ės bei orga­ni­za­cinės prie­monės, sie­ki­ant užti­krin­ti asmens duo­menų nepris­ky­rimą fizi­ni­am asme­ni­ui, kurio tapa­ty­bė yra nusta­ty­ta arba kurio tapa­ty­bę gali­ma nusta­ty­ti;

 1. g) duo­menų val­dy­to­jas arba už duo­menų tvar­kymą atsa­kingas val­dy­to­jas

fizi­nis arba juri­di­nis asmuo, val­dži­os insti­tu­ci­ja, agen­tū­ra ar kita įstai­ga, kuris vienas ar drau­ge su kita­is nusta­to duo­menų tvar­ky­mo tikslus ir prie­mo­nes; kai tokio duo­menų tvar­ky­mo tiks­lai ir prie­monės nusta­ty­ti Sąjungos arba vals­ty­bės narės teisės, duo­menų val­dy­to­jas arba kon­kre­tūs jo sky­ri­mo kri­teri­jai gali būti nusta­ty­ti Euro­pos Sąjungos arba vals­ty­bės narės tei­se;

 1. h) duo­menų tvar­ky­to­jas

fizi­nis arba juri­di­nis asmuo, val­dži­os insti­tu­ci­ja, agen­tū­ra ar kita įstai­ga, kuri duo­menų val­dy­to­jo vardu tvar­ko asmens duo­me­nis;

 1. i) duo­menų gavėjas

fizi­nis arba juri­di­nis asmuo, val­dži­os insti­tu­ci­ja, agen­tū­ra ar kita įstai­ga, kuriai ats­klei­džia­mi asmens duo­me­nys, nes­var­bu, ar tai trečio­ji šalis ar ne. Tači­au val­dži­os insti­tu­ci­jos, kuri­os pagal Euro­pos Sąjungos arba vals­ty­bės narės teisę gali gau­ti asmens duo­me­nis vyk­dy­da­mos kon­kre­tų tyrimą, nelai­ko­mos duo­menų gavėjais; tvar­ky­da­mos tuos duo­me­nis, tos val­dži­os insti­tu­ci­jos lai­ko­si tai­komų duo­menų tvar­ky­mo tikslus ati­t­in­kančių duo­menų apsau­gos taisy­klių;

 1. j) trečio­ji šalis

fizi­nis arba juri­di­nis asmuo, val­dži­os insti­tu­ci­ja, agen­tū­ra ar kita įstai­ga, kuri nėra duo­menų sub­jektas, duo­menų val­dy­to­jas, duo­menų tvar­ky­to­jas, arba asme­nys, kuriems tie­siog­i­niu duo­menų val­dy­to­jo ar duo­menų tvar­ky­to­jo įga­lio­ji­mu lei­džia­ma tvar­ky­ti asmens duo­me­nis;

 1. k) sutiki­mas

bet koks lais­va valia duo­tas, kon­kre­tus ir ned­vi­pras­miš­kas tin­ka­mai infor­muo­to duo­menų sub­jekto vali­os išreiški­mas pareiški­mu arba vien­a­rei­kš­miš­kais veiks­mais, kuri­ais jis sut­in­ka, kad būtų tvar­ko­mi su juo sus­i­ję asmens duo­me­nys.

 1. Duo­menų val­dy­to­jo pava­di­ni­mas ir adre­sas

Pagal Ben­drąjį duo­menų apsau­gos reg­la­men­tą (BDAR), kitus Euro­pos Sąjungos vals­ty­bė­se narė­se galio­janči­us duo­menų apsau­gos įsta­ty­mus ir kitas su duo­menų apsau­ga sus­i­ju­si­as nuosta­tas duo­menų val­dy­to­jas yra

Klasmann-Deilmann GmbH“
Georg-Klasmann-Stra­ße 2–10
49744 Gės­tė (Gees­te)
Vokie­ti­ja

Tele­fo­nas + 49 5937 31 100
El. paš­tas [email protected]​klasmann-​deilmann.​com
Inter­neto sve­tainė klasmann​-deilmann​.com

 1. Duo­menų apsau­gos parei­gū­no pava­di­ni­mas ir adre­sas

Jei­gu nori­te pateikti užklausą, pasi­naudo­ki­te šiuo adre­su:

Duo­menų apsau­gos parei­gū­nas

Klasmann-Deilmann GmbH“
Kon­fi­den­cia­li infor­maci­ja
Georg-Klasmann-Stra­ße 2–10
49744 Gės­tė (Gees­te)
Vokie­ti­ja

El. paš­tas [email protected]​klasmann-​deilmann.​com
Inter­neto sve­tainė klasmann​-deilmann​.com

Duo­menų sub­jektas gali bet kuri­uo metu tie­sio­giai sus­i­siek­ti su mūsų duo­menų apsau­gos parei­gū­nu dėl bet kokių su duo­menų apsau­ga sus­i­ju­sių klau­simų ir pasiū­lymų.

 1. Sla­pu­kai

Klasmann-Deilmann GmbH“ inter­neto pus­la­piai nau­do­ja sla­pu­kus. Sla­pu­kai – tai tek­s­ti­niai fai­lai, sau­go­mi kom­pi­ute­rinėje sis­temo­je per inter­neto naršy­klę.

Dau­gu­ma inter­neto sve­tai­nių ir ser­ve­r­ių nau­do­ja sla­pu­kus. Dau­gu­ma sla­pukų turi sla­pukų ID – uni­kalų sla­puko iden­ti­fi­ka­to­rių. Iden­ti­fi­ka­to­rių sudaro sim­bo­lių eilu­tė, pagal kurią inter­neto pus­la­piai ir ser­ve­r­iai gali būti pris­kir­ti kon­krečiai inter­neto naršy­klei, kuri sau­go sla­puką. Tai lei­džia aplan­ky­toms inter­neto sve­tainėms ir ser­ve­r­i­ams dife­ren­ci­juo­ti ats­ki­ras duo­menų sub­jek­tų naršy­kles nuo kitų inter­neto naršy­klių, kurio­se sau­go­mi kiti sla­pu­kai. Kon­kre­ti inter­neto naršy­klė gali būti atpažin­ta ir iden­ti­fi­kuo­ta, nau­do­jant uni­kalų sla­puko ID.

Nau­do­da­ma sla­pu­kus, „Klasmann-Deilmann GmbH“ šios inter­neto sve­tainės nau­do­to­jams gali pasiū­ly­ti var­to­to­jui pato­ges­nes pas­laugas, kuri­os negalėtų būti tei­ki­a­mos be sla­pukų nusta­ty­mo.

Sla­pu­kai pade­da opti­mi­zuoti mūsų sve­tainėje patei­ki­amą infor­maci­ją ir pasiū­ly­mus, atsiž­vel­gi­ant į nau­do­to­jus. Kaip jau minėjo­me sla­pu­kai pade­da atpažin­ti inter­neto sve­tainės nau­do­to­jus. Tokio atpaži­ni­mo tikslas – nau­do­to­jams paleng­vin­ti mūsų inter­neto sve­tainės nau­do­jimą, pvz., inter­neto sve­tainės nau­do­to­jas, kuris nau­do­ja sla­pu­kus, nepri­va­lo kiek­vi­eną kar­tą jung­da­ma­sis prie inter­neto sve­tainės įves­ti pri­si­jun­gi­mo duo­menų, nes tai atlie­ka inter­neto sve­tainė, o sla­pu­kas yra sau­go­mas nau­do­to­jo kom­pi­ute­rinėje sis­temo­je. Kitas pavyz­dys – pir­ki­nių kre­pše­lio sla­pu­kas inter­netin­ėje par­duo­tu­vėje, dėl kurio inter­netinė par­duo­tu­vė prisi­me­na pre­kes, kuri­as kli­en­tas įdėjo į vir­tualų pir­ki­nių kre­pšelį.

Duo­menų sub­jektas gali bet kuri­uo metu neleis­ti nusta­ty­ti sla­pukų mūsų inter­neto sve­tainėje, pasirink­da­mas ati­t­in­ka­mus nau­do­ja­mos inter­neto naršylės nusta­ty­mus ir visam lai­kui užkirs­da­mas kelią nusta­ty­ti sla­pu­kus. Be to, jau nusta­ty­ti sla­pu­kai gali būti bet kuri­uo metu ištrin­ti per inter­neto naršy­klę ar kitą pro­gra­m­inę įran­gą. Tai pada­r­y­ti gali­ma viso­se popu­lia­rio­se inter­neto naršy­klė­se. Jei duo­menų sub­jektas nau­do­ja­mo­je inter­na­to naršy­klėje išjun­gia sla­pu­kus, jis (ji) negalės visiš­kai nau­do­tis kai kurio­mis mūsų inter­neto sve­tainės funk­ci­jo­mis.

 1. Ben­drųjų duo­menų ir infor­maci­jos rinki­mas

Klasmann-Deilmann GmbH“ inter­neto sve­tainė ren­ka ben­druo­si­us duo­me­nis ir infor­maci­ją, kai duo­menų sub­jektas ar auto­ma­tinė sis­te­ma ati­daro inter­neto sve­tainę. Tokie ben­drie­ji duo­me­nys ir infor­maci­ja yra sau­go­mi ser­ve­rio žur­na­lo failuo­se. Gali būti ren­ka­mi šie duo­me­nys ir infor­maci­ja: (1) nau­do­ja­mos naršy­klės rūšis ir ver­si­jos, (2) prieigos sis­te­mos nau­do­ja­ma ope­ra­cinė sis­te­ma, (3) inter­neto sve­tainė, iš kuri­os prieigos sis­te­ma pasie­kia mūsų inter­neto sve­tainę (nukrei­pi­a­nčio­ji sve­tainė), (4) vidinės sve­tainės, (5) pri­si­jun­gi­mo prie inter­neto sve­tainės data ir lai­kas, (6) inter­neto pro­to­ko­lo adre­sas (IP adre­sas), (7) prieigos sis­te­mos inter­neto pas­lau­gos tei­kėjas ir (8) kiti panašūs duo­me­nys ir infor­maci­ja, kuri gali būti pan­au­do­ta išpuo­lių prieš mūsų infor­maci­nių tech­no­lo­gi­jų sis­te­mas atve­ju.

Klasmann-Deilmann GmbH“, nau­do­da­ma šiuos ben­druo­si­us duo­me­nis ir infor­maci­ją, nedaro išva­dų apie duo­menų sub­jek­tą. Ši infor­maci­ja yra rei­ka­lin­ga, sie­ki­ant (1) tei­sin­gai pateikti mūsų inter­neto sve­tainės tur­inį, (2) opti­mi­zuoti mūsų inter­neto sve­tainės tur­inį ir reklamą, (3) užti­krin­ti ilga­lai­kį mūsų infor­maci­nių tech­no­lo­gi­jų sis­te­mų gyvy­bingumą ir (4) teikti teisė­sau­gos insti­tu­ci­joms infor­maci­ją, kuri kiber­net­i­n­ių ata­kų atve­ju būti­na, sie­ki­ant pra­dė­ti bau­džiamąjį per­se­kio­jimą. Todėl „Klasmann-Deilmann GmbH“ atlie­ka sta­tis­tinę anoni­miš­kai surink­tų duo­menų ir infor­maci­jos ana­li­zę, siek­da­ma padid­in­ti įmonėje vyk­domą duo­menų apsau­gą ir duo­menų sau­gumą, taip pat užti­krin­ti opti­malų tvar­komų asmens duo­menų apsau­gos lygį. Anoni­mi­niai ser­ve­rio žur­na­lo failų duo­me­nys yra sau­go­mi ats­kirai nuo visų duo­menų sub­jek­tų pateiktų asmens duo­menų.

 1. Sus­i­sieki­mo gali­my­bė per inter­neto sve­tainę

Klasmann-Deilmann GmbH“ inter­neto sve­tainėje yra nuro­dy­ta infor­maci­ja apie gali­my­bę grei­tai elek­tro­nin­ė­mis prie­monė­mis sus­i­siek­ti su mūsų įmo­ne, taip pat tie­sio­ginį ben­dra­vimą su mumis ir ben­drąjį elek­tro­ni­nio paš­to adresą (el. paš­to adresą). Jei duo­menų sub­jektas el. paš­tu arba pasi­naudo­jęs kon­tak­ti­ne for­ma sus­i­sie­kia su duo­menų val­dy­to­ju, jo (jos) per­duo­ti asmens duo­me­nys yra auto­ma­tiš­kai sau­go­mi. Tokie savan­oriš­kai duo­menų sub­jekto duo­menų val­dy­to­jui per­duo­ti asmens duo­me­nys yra sau­go­mi, sie­ki­ant tvar­ky­ti duo­me­nis arba sus­i­siek­ti su duo­menų sub­jek­tu. Šie asmens duo­me­nys trečio­si­oms šalims nėra per­duo­da­mi.

 1. Komen­tarų funk­ci­ja inter­neto sve­tainės tinkla­raš­ty­je

Klasmann-Deilmann GmbH“ nau­do­to­jams siū­lo gali­my­bę komen­tuo­ti duo­menų val­dy­to­jo inter­neto sve­tainėje esančio tinkla­raščio įrašus. Tinkla­raš­tis – tai inter­neti­nis viešai priein­a­mas por­talas, kuria­me žmonės, vadina­mi tinkla­raš­tin­in­kais ar inter­neto dienoraščio auto­ri­ais, gali skelbti straips­ni­us ar savo nuo­monę (įrašus). Daž­ni­au­siai trečio­si­os šalys taip pat gali komen­tuo­ti tinkla­raščio įrašus.

Jei duo­menų sub­jektas komen­tuo­ja šio­je inter­neto sve­tainėje pas­kelbtą įrašą, duo­menų sub­jekto komen­ta­ras taip pat yra sau­go­mas ir skel­bia­mas, įskai­tant infor­maci­ją apie komen­ta­ro datą ir duo­menų sub­jekto pasirink­tą nau­do­to­ją (pseudonimą). Be to, regi­struo­ja­mas inter­neto pas­lau­gos tei­kėjo (IPT) duo­menų sub­jek­tui pris­kir­tas IP adre­sas. IP adre­sas yra sau­go­mas dėl sau­gu­mo priežasčių, taip pat tiems atve­jams, jei duo­menų sub­jektas pažei­džia trečiųjų šalių tei­ses arba komen­tuo­da­mas pas­kel­bia neteisėtą tur­inį. Todėl, duo­menų val­dy­to­jas yra suin­te­re­suo­tas tokių asmens duo­menų sau­go­ji­mu, kad galėtų gin­tis pažei­dimų atve­ju. Surink­ti asmens duo­me­nys nebus per­duo­ti trečio­si­oms šalims, išs­ky­rus atve­jus, kai tai būti­na pagal įsta­ty­mus arba duo­menų val­dy­to­jo gyny­bos tikslu.

 1. Įpras­ti­nis duo­menų ištry­ni­mas ir asmens duo­menų blo­ka­vi­mas

Duo­menų val­dy­to­jas tvar­ko ir sau­go duo­menų sub­jekto asmens duo­me­nis ne ilgi­au, nei tai yra būti­na įvyk­dy­ti duo­menų tvar­ky­mo tikslus arba Euro­pos teisės aktų lei­dėjo arba kitų teisės aktų lei­dėjų įsta­ty­muo­se ar teisės aktuo­se, kurių pri­va­lo lai­ky­tis duo­menų val­dy­to­jas, nusta­ty­tą lai­ko­tar­pį.

Jei sau­go­ji­mo tikslas nėra tai­ko­mas arba pasi­bai­gia Euro­pos teisės aktų lei­dėjo arba kito kom­pe­ten­tin­go teisės aktų lei­dėjo nusta­ty­tas sau­go­ji­mo lai­ko­tar­pis, asmens duo­me­nys yra regu­lia­riai blo­kuo­ja­mi arba ištri­n­a­mi, lai­kan­tis tei­s­i­n­ių rei­ka­la­vimų.

 1. Duo­menų sub­jekto teisės
 1. a) Teisė į pat­vir­ti­nimą

Kiek­vi­enas duo­menų sub­jektas turi Euro­pos teisės aktų lei­dėjo suteiktą teisę gau­ti duo­menų val­dy­to­jo pat­vir­ti­nimą, ar yra tvar­ko­mi su juo (ja) sus­i­ję asmens duo­me­nys. Jei duo­menų sub­jektas pageidau­ja pasi­naudo­ti savo tei­se į pat­vir­ti­nimą, jis (ji) gali bet kuri­uo metu sus­i­siek­ti su bet kuri­uo duo­menų val­dy­to­jo dar­buo­to­ju.

 1. b) Teisė sus­i­pažin­ti su asmens duo­men­imis

Kiek­vi­enas duo­menų sub­jektas turi Euro­pos teisės aktų lei­dėjo suteiktą teisę iš duo­menų val­dy­to­jo gau­ti nemo­kamą infor­maci­ją apie tuo metu sau­go­mus savo asmens duo­me­nis ir tokios infor­maci­jos kopi­ją. Be to, pagal Euro­pos direk­ty­vas ir reg­la­men­tus duo­menų sub­jektas turi teisę gau­ti šią infor­maci­ją:

 • duo­menų tvar­ky­mo tiks­lai;
 • ati­t­in­kamų asmens duo­menų kate­gori­jos;
 • asmens duo­menų gavėjai arba duo­menų gavėjų kate­gori­jos, kuriems buvo arba bus ats­kleis­ti asmens duo­me­nys, visų pir­ma duo­menų gavėjai trečio­sio­se vals­ty­bė­se arba tarp­t­au­tinės orga­ni­za­ci­jos;
 • kai įmano­ma, num­ato­mas asmens duo­menų sau­go­ji­mo lai­ko­tar­pis arba, jei neį­m­ano­ma, kri­teri­jai, tai­ko­mi tam lai­ko­tar­pi­ui nusta­ty­ti;
 • teisė prašy­ti duo­menų val­dy­to­jo ištaisy­ti arba ištrin­ti asmens duo­me­nis ar apri­bo­ti su duo­menų sub­jek­tu sus­i­ju­sių asmens duo­menų tvar­kymą arba nes­utik­ti su tokiu tvar­ky­mu;
 • teisė pateikti skun­dą priežiūros insti­tu­ci­jai;
 • kai asmens duo­me­nys ren­ka­mi ne iš duo­menų sub­jekto, visa turi­ma infor­maci­ja apie jų šalti­ni­us;
 • tai, kad esa­ma BDAR 22 straips­nio 1 ir 4 daly­se nuro­dy­to auto­ma­ti­zuo­to spren­dimų priė­mi­mo, įskai­tant pro­fi­lia­vimą, ir, bent tais atve­jais, pras­min­ga infor­maci­ja apie log­inį jo pagrin­dimą, taip pat tokio duo­menų tvar­ky­mo rei­kšmę ir num­ato­mas pasek­mes duo­menų sub­jek­tui.

Be to, duo­menų sub­jektas turi teisę gau­ti infor­maci­ją apie tai, ar asmens duo­me­nys yra per­duo­da­mi į trečiąją vals­ty­bę arba tarp­t­au­ti­nei orga­ni­za­ci­jai. Tokiu atve­ju, duo­menų sub­jektas turi teisę būti infor­muo­tas apie tin­ka­mas su duo­menų per­da­vi­mu sus­i­ju­si­as apsau­gos prie­mo­nes.

Jei duo­menų sub­jektas pageidau­ja pasi­naudo­ti savo tei­se sus­i­pažin­ti su duo­men­imis, jis (ji) gali bet kuri­uo metu sus­i­siek­ti su bet kuri­uo duo­menų val­dy­to­jo dar­buo­to­ju.

 1. c) Teisė rei­ka­l­au­ti ištaisy­ti duo­me­nis

Kiek­vi­enas duo­menų sub­jektas turi Euro­pos teisės aktų lei­dėjo suteiktą teisę rei­ka­l­au­ti, kad duo­menų val­dy­to­jas nepagrįstai nedels­da­mas ištaisy­tų netiks­li­us su juo sus­i­ju­si­us asmens duo­me­nis. Atsiž­velg­da­mas į tikslus, kuri­ais duo­me­nys buvo tvar­ko­mi, duo­menų sub­jektas turi teisę rei­ka­l­au­ti, kad būtų papil­dyti neiš­samūs asmens duo­me­nys, be kita ko, pateikda­mas papil­domą pareiškimą.

Jei duo­menų sub­jektas pageidau­ja pasi­naudo­ti šia tei­se, jis (ji) gali bet kuri­uo metu sus­i­siek­ti su bet kuri­uo duo­menų val­dy­to­jo dar­buo­to­ju.

 1. d) Teisė rei­ka­l­au­ti ištrin­ti duo­me­nis (teisė būti pamirš­tam)

Kiek­vi­enas duo­menų sub­jektas turi Euro­pos teisės aktų lei­dėjo suteiktą teisę rei­ka­l­au­ti, kad duo­menų val­dy­to­jas nepagrįstai nedels­da­mas ištrin­tų su juo (ja) sus­i­ju­si­us asmens duo­me­nis, o duo­menų val­dy­to­jas yra įpareigo­tas nepagrįstai nedels­da­mas ištrin­ti asmens duo­me­nis, jei tai gali­ma pagrįs­ti vie­na iš šių priežasčių:

 • asmens duo­me­nys nebė­ra rei­ka­lin­gi, kad būtų pasiek­ti tiks­lai, kuri­ais jie buvo ren­ka­mi arba kitaip tvar­ko­mi;
 • asmens duo­menų sub­jektas atšau­kia sutikimą, kuri­uo pagal BDAR 6 straips­nio 1 dalies a punk­tą arba 9 straips­nio 2 dalies a punk­tą grin­džia­mas duo­menų tvar­ky­mas, ir nėra jokio kito tei­s­i­nio pagrin­do tvar­ky­ti duo­me­nis;
 • asmens duo­menų sub­jektas nes­ut­in­ka su duo­menų tvar­ky­mu pagal BDAR 21 straips­nio 1 dalį ir nėra viršes­nių teisėtų priežasčių tvar­ky­ti duo­me­nis arba duo­menų sub­jektas nes­ut­in­ka su duo­menų tvar­ky­mu pagal BDAR 21 straips­nio 2 dalį;
 • asmens duo­me­nys buvo tvar­ko­mi neteisė­tai;
 • asmens duo­me­nys turi būti ištrin­ti lai­kan­tis Euro­pos Sąjungos arba vals­ty­bės narės teisėje, kuri tai­ko­ma duo­menų val­dy­to­jui, nusta­ty­tos tei­sinės prie­volės;
 • asmens duo­me­nys buvo surink­ti BDAR 8 straips­nio 1 daly­je nuro­dy­to infor­macinės visuo­menės pas­lau­gų siū­ly­mo kon­teks­te.

Jei tai­ko­ma bet kuri iš anksči­au išvar­dy­tų priežasčių ir duo­menų sub­jektas pageidau­ja, kad „Klasmann-Deilmann GmbH“ ištrin­tų sau­go­mus asmens duo­me­nis, jis (ji) gali bet kuri­uo metu sus­i­siek­ti su duo­menų val­dy­to­jo dar­buo­to­ju. „Klasmann-Deilmann GmbH“ dar­buo­to­jas nedels­da­mas užti­kri­na, kad prašy­mas ištrin­ti duo­me­nis būtų nedel­si­ant įvyk­dy­tas.

Kai duo­menų val­dy­to­jas viešai pas­kel­bė asmens duo­me­nis ir pagal 17 straips­nio 1 dalį pri­va­lo asmens duo­me­nis ištrin­ti, duo­menų val­dy­to­jas, atsiž­velg­da­mas į turi­mas tech­no­lo­gi­jas ir įgy­ven­di­ni­mo sąn­au­das, ima­si pagrįs­tų veiks­mų, įskai­tant tech­ni­nes prie­mo­nes, kad infor­muo­tų duo­me­nis tvar­kanči­us duo­menų val­dy­to­jus, jog duo­menų sub­jektas paprašė, kad tokie duo­menų val­dy­to­jai ištrin­tų visas nuo­ro­das į tuos asmens duo­me­nis arba jų kopi­jas ar dub­li­ka­tus, jei duo­menų tvar­ky­mas nėra būti­nas. „Klasmann-Deilmann GmbH“ dar­buo­to­jai kiek­vi­e­nu atve­ju pasirūpi­na viso­mis būti­no­mis prie­monė­mis.

 1. e) Teisė apri­bo­ti duo­menų tvar­kymą

Kiek­vi­enas duo­menų sub­jektas turi Euro­pos teisės aktų lei­dėjo suteiktą teisę rei­ka­l­au­ti, kad duo­menų val­dy­to­jas apri­bo­tų duo­menų tvar­kymą kai tai­ko­mas vienas iš šių atve­jų:

 • asmens duo­menų sub­jektas užginči­ja duo­menų tikslumą toki­am lai­ko­tar­pi­ui, per kurį duo­menų val­dy­to­jas gali pati­krin­ti asmens duo­menų tikslumą;
 • asmens duo­menų tvar­ky­mas yra neteisė­tas ir duo­menų sub­jektas nes­ut­in­ka, kad duo­me­nys būtų ištrin­ti, ir vie­toj to prašo apri­bo­ti jų nau­do­jimą;
 • duo­menų val­dy­to­jui nebe­rei­kia asmens duo­menų jų tvar­ky­mo tiks­lais, tači­au jų rei­kia duo­menų sub­jek­tui sie­ki­ant parei­kš­ti, vyk­dy­ti arba apg­in­ti tei­s­i­ni­us rei­ka­la­vi­mus;
 • duo­menų sub­jektas pagal BDAR 21 straips­nio 1 dalį paprieš­tara­vo duo­menų tvar­ky­mui, kol bus pati­krin­ta, ar duo­menų val­dy­to­jo teisė­tos priežas­tys yra viršes­nės už duo­menų sub­jekto priežas­tis.

Jei ten­kin­a­ma vie­na iš anksči­au minėtų sąly­gų ir duo­menų sub­jektas pageidau­ja apri­bo­ti „Klasmann-Deilmann GmbH“ sau­go­mų asmens duo­menų tvar­kymą, jis (ji) gali bet kuri­uo metu sus­i­siek­ti su duo­menų val­dy­to­jo dar­buo­to­ju. „Klasmann-Deilmann GmbH“ dar­buo­to­jas nedels­da­mas pasirūpi­na, kad duo­menų tvar­ky­mas būtų apri­bo­tas.

 1. f) Teisė į duo­menų per­ke­lia­mumą

Kiek­vi­enas duo­menų sub­jektas turi Euro­pos teisės aktų lei­dėjo suteiktą teisę gau­ti su juo sus­i­ju­si­us asmens duo­me­nis, kuri­uos jis (ji) patei­kė duo­menų val­dy­to­jui susis­tem­in­tu, įprastai nau­do­ja­mu ir kom­pi­ute­rio skai­tomu for­ma­tu, ir turi teisę per­siųs­ti tuos duo­me­nis kitam duo­menų val­dy­to­jui, o duo­menų val­dy­to­jas, kuri­am asmens duo­me­nys buvo pateikti, turi nesu­da­ry­ti tam kliūčių, kai duo­menų tvar­ky­mas yra grin­džia­mas sutiki­mu pagal 6 straips­nio 1 dalies a punk­tą arba 9 straips­nio 2 dalies a punk­tą arba sut­ar­ti­mi pagal 6 straips­nio 1 dalies b punk­tą, arba duo­me­nys yra tvar­ko­mi auto­ma­ti­zuo­to­mis prie­monė­mis, jei tvar­ky­ti duo­me­nis nėra būti­na sie­ki­ant atlikti užduo­tį, vyk­domą viešo­jo inte­re­so labui, arba vyk­dant duo­menų val­dy­to­jui paves­tas viešo­si­os val­dži­os funk­ci­jas.

Be to, nau­do­da­ma­sis savo tei­se į duo­menų per­ke­lia­mumą pagal BDAR 20 straips­nio 1 dalį, duo­menų sub­jektas turi teisę, kad vienas duo­menų val­dy­to­jas asmens duo­me­nis tie­sio­giai per­siųs­tų kitam, kai tai tech­niš­kai įmano­ma ir nedar­o­mas nei­gia­mas povei­kis kitų teisėms ir lais­vėms.

Norė­da­mas pasi­naudo­ti savo tei­se į duo­menų per­ke­lia­mumą, duo­menų sub­jektas gali bet kuri­uo metu sus­i­siek­ti su bet kuri­uo „Klasmann-Deilmann GmbH“ dar­buo­to­ju.

 1. g) Teisė nes­utik­ti

Kiek­vi­enas duo­menų sub­jektas turi Euro­pos teisės aktų lei­dėjo suteiktą teisę dėl su jo (jos) kon­krečiu atve­ju sus­i­ju­sių priežasčių bet kuri­uo metu nes­utik­ti, kad su juo sus­i­ję asmens duo­me­nys būtų tvar­ko­mi, kai toks duo­menų tvar­ky­mas vyk­do­mas pagal BDAR 6 straips­nio 1 dalies e arba f punk­tus, įskai­tant pro­fi­lia­vimą, remi­an­tis tomis nuost­a­to­mis.

Klasmann-Deilmann GmbH“ nebet­var­ko asmens duo­menų, išs­ky­rus atve­jus, kai įro­do­me, kad duo­me­nys tvar­ko­mi dėl įtik­in­amų teisėtų priežasčių, kuri­os yra viršes­nės už duo­menų sub­jekto inte­re­sus, tei­ses ir lais­ves, arba sie­ki­ant parei­kš­ti, vyk­dy­ti ar apg­in­ti tei­s­i­ni­us rei­ka­la­vi­mus.

Jei „Klasmann-Deilmann GmbH“ asmens duo­me­nis tvar­ko tie­sio­gin­ės rinko­dar­os tiks­lais, duo­menų sub­jektas turi teisę bet kuri­uo metu nes­utik­ti, kad su juo sus­i­ję asmens duo­me­nys būtų tvar­ko­mi tokios rinko­dar­os tiks­lais, įskai­tant pro­fi­lia­vimą, kiek jis sus­i­jęs su tokia tie­sio­gi­ne rinko­dara. Kai duo­menų sub­jektas prieš­tarau­ja duo­menų tvar­ky­mui tie­sio­gin­ės rinko­dar­os tiks­lais, „Klasmann-Deilmann GmbH“ nebet­var­ko asmens duo­menų toki­ais tiks­lais.

Be to, kai „Klasmann-Deilmann GmbH“ asmens duo­me­nis tvar­ko moks­li­nių ar isto­ri­n­ių tyrimų arba sta­tis­ti­ni­ais tiks­lais pagal BDAR 89 straips­nio 1 dalį, duo­menų sub­jektas dėl su jo kon­krečiu atve­ju sus­i­ju­sių priežasčių turi teisę nes­utik­ti, kad su juo sus­i­ję asmens duo­me­nys būtų tvar­ko­mi, išs­ky­rus atve­jus, kai duo­me­nis tvar­ky­ti yra būti­na, sie­ki­ant atlikti užduo­tį, vyk­domą dėl viešo­jo inte­re­so priežasčių.

Siek­da­mas pasi­naudo­ti tei­se nes­utik­ti, duo­menų sub­jektas gali sus­i­siek­ti su bet kuri­uo „Klasmann-Deilmann GmbH“ dar­buo­to­ju. Be to, nau­do­ji­mo­si infor­macinės visuo­menės pas­lau­go­mis atve­ju, nepaisant Direk­ty­vos 2002/58/EB, duo­menų sub­jektas gali nau­do­tis savo tei­se nes­utik­ti auto­ma­ti­zuo­to­mis prie­monė­mis, kuri­oms nau­do­ja­mos tech­nin­ės spe­ci­fi­ka­ci­jos.

 1. h) Auto­ma­ti­zuo­tas ats­kirų spren­dimų priė­mi­mas, įskai­tant pro­fi­lia­vimą

Kiek­vi­enas duo­menų sub­jektas turi Euro­pos teisės aktų lei­dėjo suteiktą teisę, kad jam nebūtų tai­ko­mas tik auto­ma­ti­zuotu duo­menų tvar­ky­mu, įskai­tant pro­fi­lia­vimą, grin­džia­mas spren­di­mas, dėl kurio jam (jai) kyla tei­sinės pasek­mės arba kuris jam (jai) panašiu būdu daro didelį povei­kį, jei spren­di­mas (1) nėra būti­nas, sie­ki­ant suda­ry­ti arba vyk­dy­ti sut­ar­tį tarp duo­menų sub­jekto ir duo­menų val­dy­to­jo, (2) nėra lei­džia­mas Euro­pos Sąjungos arba vals­ty­bės narės teisėje, kurie tai­ko­mi duo­menų val­dy­to­jui ir kuri­ais taip pat nust­a­to­mos tin­ka­mos prie­monės duo­menų sub­jekto teisėms bei lais­vėms ir teisė­tiems inte­resams apsau­go­ti arba (3) nėra pagrįs­tas aiškiu duo­menų sub­jekto sutiki­mu.

Jei spren­di­mas (1) yra būti­nas sie­ki­ant suda­ry­ti arba vyk­dy­ti sut­ar­tį tarp duo­menų sub­jekto ir duo­menų val­dy­to­jo arba (2) yra pagrįs­tas aiškiu duo­menų sub­jekto sutiki­mu, „Klasmann-Deilmann GmbH“ įgy­ven­di­na tin­ka­mas prie­mo­nes, siek­da­ma apsau­go­ti duo­menų sub­jekto tei­ses, lais­ves ir teisė­tus inte­re­sus, bent teisę iš duo­menų val­dy­to­jo rei­ka­l­au­ti žmog­aus įsik­iši­mo, parei­kš­ti savo požiūrį ir užginčy­ti spren­dimą.

Jei duo­menų sub­jektas pageidau­ja pasi­naudo­ti teisė­mis, sus­i­ju­sio­mis su auto­ma­ti­zuotu ats­kirų spren­dimų priė­mi­mu, jis (ji) gali bet kuri­uo metu sus­i­siek­ti su bet kuri­uo „Klasmann-Deilmann GmbH“ dar­buo­to­ju.

 1. i) Teisė atšauk­ti duo­menų apsau­gos sutikimą

Kiek­vi­enas duo­menų sub­jektas turi Euro­pos teisės aktų lei­dėjo suteiktą teisę bet kuri­uo metu atšauk­ti savo sutikimą dėl asmens duo­menų tvar­ky­mo.

Jei duo­menų sub­jektas pageidau­ja pasi­naudo­ti savo tei­se atšauk­ti sutikimą, jis (ji) gali bet kuri­uo metu sus­i­siek­ti su bet kuri­uo „Klasmann-Deilmann GmbH“ dar­buo­to­ju.

 1. Su paraiš­ko­mis ir paraiškų teiki­mo tvar­ka sus­i­ju­si duo­menų apsau­ga

Duo­menų val­dy­to­jas ren­ka ir tvar­ko pareiškėjų asmens duo­me­nis paraiškų tvar­ky­mo tiks­lais. Tvar­ky­mas taip pat gali būti vyk­do­mas elek­tro­nin­ė­mis prie­monė­mis, pvz., jei pareiškėjas patei­kia ati­t­in­ka­mus paraiš­kos doku­men­tus el. paš­tu ar kito­mis inter­netin­ė­mis for­mo­mis duo­menų val­dy­to­jo inter­neto sve­tainėje. Jei duo­menų val­dy­to­jas su pareiškėju sudaro dar­bo sut­ar­tį, pateikti duo­me­nys yra sau­go­mi dar­bo san­ty­kių tvar­ky­mo tiks­lais, lai­kan­tis tei­s­i­n­ių rei­ka­la­vimų. Jei dar­bo sutar­tis nėra suda­ry­ta, sus­i­ję doku­men­tai auto­ma­tiš­kai ištri­n­a­mi praėjus dviem mėne­siams po pra­neši­mo apie atsis­akymą priim­ti į dar­bą, jei toks ištry­ni­mas neprieš­tarau­ja kitiems duo­menų val­dy­to­jo teisė­tiems inte­resams, pvz., įro­dinėji­mo naš­ta pro­ce­dūro­je pagal Ben­drąjį vieno­do elge­sio aktą (angl. Gene­ral Equal Tre­at­ment Act (AGG)).

 1. Duo­menų apsau­gos nuosta­tos dėl „Etra­cker“ taiky­mo ir nau­do­ji­mo

Duo­menų val­dy­to­jas šio­je inter­neto sve­tainėje inte­gra­vo „Etra­cker“ kom­po­nen­tus. „Etra­cker“ – tai žinia­tink­lio ana­li­zės pas­lau­ga. Žinia­tink­lio ana­li­zės pas­lau­ga ren­ka, kau­pia ir ana­li­zuoja duo­me­nis apie inter­neto sve­tainės lan­ky­to­jų elge­sį. Žinia­tink­lio ana­li­zės pas­lau­ga, be visa kita, fiksuo­ja duo­me­nis apie tai, iš kurių inter­neto sve­tai­nių asmuo apsi­lan­kė kito­je inter­neto sve­tainėje (nukrei­pi­a­nčio­ji sve­tainė), kuri­os inter­neto sve­tainės vidinės sve­tainės buvo peržiūrė­tos arba jų peržiūros daž­numą ir truk­mę. Žinia­tink­lio ana­li­zė daž­ni­au­siai nau­do­ja­ma inter­neto sve­tai­nei opti­mi­zuoti, taip pat atlikti inter­netin­ės rekla­mos sąn­au­dų ir nau­dos ana­li­zę.

Etra­cker“ val­do „Etra­cker GmbH“ (Ers­te Brun­nen­stra­ße 1, 20459 Ham­bur­gas, Vokie­ti­ja).

Etra­cker“ duo­menų sub­jekto infor­maci­nių tech­no­lo­gi­jų sis­temo­je nusta­to sla­puką. Sla­puko api­brėž­tis yra paaiškin­ta anksči­au. Kiek­vi­eną kar­tą akty­va­vus ats­kirą inter­neto sve­tainės pus­la­pį, kurį val­do duo­menų val­dy­to­jas ir kuria­me yra įdieg­tas „Etra­cker“ kom­po­nen­tas, infor­maci­nių tech­no­lo­gi­jų sis­te­mos nau­do­ja­ma inter­neto naršy­klė auto­ma­tiš­kai  per „Etra­cker“ kom­po­nen­tą per­duo­da duo­me­nis „Etra­cker“ rinko­dar­os ir opti­mi­za­vi­mo tiks­lais. Šios tech­nin­ės pro­ce­dūros metu „Etra­cker“ gau­na duo­me­nis, kurie nau­do­ja­mi pseudoni­mi­nių nau­do­to­jų pro­fi­liams suk­ur­ti. Taip suk­ur­ti nau­do­to­jo pro­fi­liai yra nau­do­ja­mi duo­menų sub­jekto, kuris apsi­lan­kė duo­menų val­dy­to­jo inter­neto pus­la­py­je, elge­si­ui ana­li­zuoti. Tokia ana­li­zė atlie­ka­ma, sie­ki­ant pager­inti ir opti­mi­zuoti inter­neto sve­tainę. Duo­me­nys, surink­ti nau­do­jant „Etra­cker“ kom­po­nen­tą, nėra nau­do­ja­mi, jei pir­mi­au­sia nėra gau­tas ats­ki­ras ir aiškus duo­menų sub­jekto sutiki­mas nusta­ty­ti duo­menų sub­jekto tapa­ty­bę. Šie duo­me­nys nėra jun­gia­mi su asmens duo­me­nis arba kita­is duo­men­imis, kurie turi tą patį pseudonimą.

Kaip jau buvo minė­ta, duo­menų sub­jektas gali bet kuri­uo metu nes­utik­ti dėl sla­pukų nusta­ty­mo mūsų inter­neto sve­tainėje, pasirink­da­mas ati­t­in­ka­mus inter­neto naršy­klės nusta­ty­mus ir visam lai­kui atsis­aky­ti sla­pukų nusta­ty­mo. Tokie inter­neto sve­tainės nusta­ty­mai taip pat neleis „Etra­cker“ nusta­ty­ti sla­pukų duo­menų sub­jekto infor­maci­nių tech­no­lo­gi­jų sis­temo­je. Be to, sla­pu­kai, kuri­uos „Etra­cker“ jau nusta­tė, gali būti bet kuri­uo metu ištrin­ti per inter­neto naršy­klę ar nau­do­jant kitą pro­gra­m­inę įran­gą.

Be to, duo­menų sub­jektas turi gali­my­bę nes­utik­ti su duo­menų, kuri­uos suku­ria „Etra­cker“ sla­pu­kas, rinki­mu, sus­i­ju­siu su šios inter­neto sve­tainės nau­do­ji­mu, taip pat nes­utik­ti su „Etra­cker“ vyk­domu tokių duo­menų tvar­ky­mu ir uždraus­ti toki­us veiks­mus. Šiuo tikslu duo­menų sub­jektas pri­va­lo pas­paus­ti myg­tuką „sla­puko nusta­ty­mas“ ir nusta­ty­ti atsis­aky­mo sla­puką (nuo­ro­da http://​www​.etra​cker​.de/​p​r​i​v​a​c​y​?​s​i​d​=​5​8​e​3​1​c​8​6​4​e​6​6​8​4​8​9​8​4​d​f​c​7​9​b​8​f​6​b​5​1​a​9​&​i​d​=​p​r​i​v​a​c​y​&​e​t​=​V​2​3​J​b​b​&​l​a​n​g​u​a​g​e​I​d=2). Atsis­aky­mo sla­pu­kas yra įke­li­a­mas į duo­menų sub­jekto nau­do­jamą infor­maci­nių tech­no­lo­gi­jų sis­te­mą. Jei sla­pu­kai yra ištri­n­a­mi iš duo­menų sub­jekto sis­te­mos, duo­menų sub­jektas pri­va­lo dar kar­tą akty­vin­ti nuo­ro­dą ir nusta­ty­ti nau­ją atsis­aky­mo sla­puką.

Tači­au nustači­us atsis­aky­mo sla­puką, egzis­tuo­ja gali­my­bė, kad duo­menų sub­jektas nebe­galės visiš­kai nau­do­tis duo­menų val­dy­to­jo inter­neto sve­tainė­mis.

Su galio­jančio­mis „Etra­cker“ duo­menų apsau­gos nuost­a­to­mis gali­ma sus­i­pažin­ti adre­su https://​www​.etra​cker​.com/​d​e​/​d​a​t​e​n​s​c​h​u​t​z​.​h​tml.

 1. Duo­menų apsau­gos nuosta­tos dėl „Lin­kedIn“ taiky­mo ir nau­do­ji­mo

Duo­menų val­dy­to­jas šio­je inter­neto sve­tainėje inte­gra­vo „Lin­kedIn Cor­po­ra­ti­on“ kom­po­nen­tus. „Lin­kedIn“ – tai žinia­tink­liu pagrįs­tas soci­ali­nis tink­las, prie kurio gali pri­si­jung­ti nau­do­to­jai, tur­in­tys vers­lo kon­tak­tus, ir užmeg­z­ti nau­jus kon­tak­tus. Dau­gi­au nei 400 mln. regi­struo­tų žmo­nių dau­gi­au nei 200 šalių nau­do­ja „Lin­kedIn“. Todėl šiuo metu „Lin­kedIn“ yra didži­au­sia vers­lo kon­tak­tų plat­for­ma ir vie­na labi­au­siai lan­komų inter­neto sve­tai­nių pas­au­ly­je.

Lin­kedIn“ vald­an­ti įmonė yra „Lin­kedIn Cor­po­ra­ti­on“ (2029 Stier­lin Court, Mauntin­vju, Kali­for­ni­jos val­s­ti­ja (Moun­tain View, CA) 94043, JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS). Dėl pri­va­tu­mo klau­simų už JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJOS ribų atsa­kin­ga įmonė yra „Lin­kedIn Ire­land“ (Pri­va­cy Poli­cy Issu­es, Wil­ton Pla­za, Wil­ton Place, Dub­li­nas (Dub­lin), Airi­ja).

Kiek­vi­eną kar­tą akty­vi­nus indi­vi­dualų šios duo­menų val­dy­to­jo val­do­mos inter­neto sve­tainės, kurio­je yra inte­gruo­tas „Lin­kedIn“ kom­po­nen­tas („Lin­kedIn“ įski­e­pis), pus­la­pį, duo­menų sub­jekto infor­maci­nių tech­no­lo­gi­jų sis­te­mos inter­neto naršy­klė auto­ma­tiš­kai par­si­unčia ati­t­in­ka­mo „Lin­kedIn“ kom­po­nen­to rodinį. Dau­gi­au infor­maci­jos apie „Lin­kedIn“ įskie­pį gali­ma ras­ti adre­su https://​deve​lo​per​.lin​kedin​.com/​p​l​u​g​ins. Šio tech­ni­nio pro­ce­so metu „Lin­kedIn“ gau­na infor­maci­ją apie kon­kre­tų duo­menų sub­jekto aplan­ky­tą mūsų inter­neto sve­tainės vidinį pus­la­pį.

Jei duo­menų sub­jektas tuo pačiu metu yra pri­si­jun­gęs prie „Lin­kedIn“, ji aptin­ka kiek­vi­eną duo­menų sub­jekto atlik­tą mūsų inter­neto sve­tainės akty­vi­nimą ir visą apsi­lan­ky­mo mūsų inter­neto sve­tainėje lai­ką ste­bi, kuri­uos kon­kreči­us vidi­ni­us pus­la­pi­us duo­menų sub­jektas aplan­kė. Ši infor­maci­ja yra ren­ka­ma, pasi­tel­ki­ant „Lin­kedIn“ kom­po­nen­tą, ir sie­ja­ma su ati­t­in­ka­ma duo­menų sub­jekto „Lin­kedIn“ pas­ky­ra. Jei duo­menų sub­jektas pas­pau­džia bet kurį mūsų inter­neto sve­tainėje inte­gruo­tą „Lin­kedIn“ myg­tuką. „Lin­kedIn“ pris­ki­ria šią infor­maci­ją prie asmen­in­ės duo­menų sub­jekto „Lin­kedIn“ nau­do­to­jo pas­ky­ros ir sau­go asmens duo­me­nis.

Lin­kedIn“ per „Lin­kedIn“ kom­po­nen­tą gau­na infor­maci­ją apie tai, kad duo­menų sub­jektas apsi­lan­kė mūsų inter­neto sve­tainėje, jei duo­menų sub­jektas mūsų inter­neto sve­tainės akty­vi­ni­mo metu yra pri­si­jun­gęs prie „Lin­kedIn“. Tai įvyk­s­ta neat­siž­vel­gi­ant į tai, ar asmuo pas­pau­dė ant „Lin­kedIn“ myg­tu­ko. Jei duo­menų sub­jektas nepageidau­ja, kad tokia infor­maci­ja būtų per­duo­ta „Lin­kedIn“, jis (ji) gali to išveng­ti, jei prieš akty­vin­da­mas (-a) mūsų inter­neto sve­tainę atsi­jun­gia nuo savo „Lin­kedIn“ pas­ky­ros.

Apsi­lan­ki­us adre­su https://​www​.lin​kedin​.com/​p​s​e​t​t​i​n​g​s​/​g​u​e​s​t​-​c​o​n​t​r​ols „Lin­kedIn“ sutei­kia gali­my­bę atsis­aky­ti el. laiškų, SMS pra­nešimų ir tiks­li­nių skel­bimų, taip pat val­dyti rekla­mos nusta­ty­mus. „Lin­kedIn“ taip pat bend­ra­dar­biau­ja su „Eire“, „Goog­le Ana­ly­tics“, „Blue­Kai“, „Dou­ble­Click“, „Niel­sen“, „Coms­core“, „Elo­qua“ ir „Lota­me“. Šių sla­pukų gali­ma atsis­aky­ti šiuo adre­su https://​www​.lin​kedin​.com/​l​e​g​a​l​/​c​o​o​k​i​e​-​p​o​l​icy. Su galio­jančia „Lin­kedIn“ pri­va­tu­mo poli­ti­ka gali­ma sus­i­pažin­ti adre­su https://​www​.lin​kedin​.com/​l​e​g​a​l​/​p​r​i​v​a​c​y​-​p​o​l​icy. „Lin­kedIn“ sla­pukų poli­ti­ka pateikta adre­su https://​www​.lin​kedin​.com/​l​e​g​a​l​/​c​o​o​k​i​e​-​p​o​l​icy.

 1. Duo­menų apsau­gos nuosta­tos dėl „Xing“ taiky­mo ir nau­do­ji­mo

Duo­menų val­dy­to­jas šio­je inter­neto sve­tainėje inte­gra­vo „XING“ kom­po­nen­tus. „XING“ – tai inter­neti­nis soci­ali­nis tink­las, prie kurio gali pri­si­jung­ti nau­do­to­jai, tur­in­tys vers­lo kon­tak­tus, ir užmeg­z­ti nau­jus kon­tak­tus. Nau­do­to­jai gali sus­ik­ur­ti asmen­inį „XING“ pro­filį, o įmonės gali suk­ur­ti įmonės pro­filį ir dėti dar­bo skel­bi­mus „XING“.

XING“ vald­an­ti įmonė yra „XING SE“ (Damm­tor­stra­ße 30, 20354 Ham­bur­gas, Vokie­ti­ja).

Kiek­vi­eną kar­tą akty­vi­nus indi­vi­dualų šios duo­menų val­dy­to­jo val­do­mos inter­neto sve­tainės, kurio­je yra inte­gruo­tas „XING“ kom­po­nen­tas („XING“ įski­e­pis), pus­la­pį, duo­menų sub­jekto infor­maci­nių tech­no­lo­gi­jų sis­te­mos inter­neto naršy­klė auto­ma­tiš­kai par­si­unčia ati­t­in­ka­mo „XING“ kom­po­nen­to rodinį. Dau­gi­au infor­maci­jos apie „XING“ įskie­pį gali­ma ras­ti adre­su https://​dev​.xing​.com/​p​l​u​g​ins. Šio tech­ni­nio pro­ce­so metu „XING“ gau­na infor­maci­ją apie kon­kre­tų duo­menų sub­jekto aplan­ky­tą mūsų inter­neto sve­tainės vidinį pus­la­pį.

Jei duo­menų sub­jektas tuo pačiu metu yra pri­si­jun­gęs prie „XING“, ji aptin­ka kiek­vi­eną duo­menų sub­jekto atlik­tą mūsų inter­neto sve­tainės akty­vi­nimą ir visą apsi­lan­ky­mo mūsų inter­neto sve­tainėje lai­ką ste­bi, kuri­uos kon­kreči­us vidi­ni­us pus­la­pi­us duo­menų sub­jektas aplan­kė. Ši infor­maci­ja yra ren­ka­ma, pasi­tel­ki­ant „XING“ kom­po­nen­tą, ir sie­ja­ma su ati­t­in­ka­ma duo­menų sub­jekto „XING“ pas­ky­ra. Jei duo­menų sub­jektas pas­pau­džia bet kurį mūsų inter­neto sve­tainėje inte­gruo­tą „XING“ myg­tuką, pvz., „Dal­in­tis“ (angl. Sha­re), „XING“ pris­ki­ria šią infor­maci­ją prie asmen­in­ės duo­menų sub­jekto „XING“ nau­do­to­jo pas­ky­ros ir sau­go asmens duo­me­nis.

XING“ per „XING“ kom­po­nen­tą gau­na infor­maci­ją apie tai, kad duo­menų sub­jektas apsi­lan­kė mūsų inter­neto sve­tainėje, jei duo­menų sub­jektas mūsų inter­neto sve­tainės akty­vi­ni­mo metu yra pri­si­jun­gęs prie „XING“. Tai įvyk­s­ta neat­siž­vel­gi­ant į tai, ar asmuo pas­pau­dė ant „XING“ myg­tu­ko. Jei duo­menų sub­jektas nepageidau­ja, kad tokia infor­maci­ja būtų per­duo­ta „XING“, jis (ji) gali to išveng­ti, jei prieš akty­vin­da­mas (-a) mūsų inter­neto sve­tainę atsi­jun­gia nuo savo „XING“ pas­ky­ros.

XING“ pas­kelbtas duo­menų apsau­gos nuosta­tas gali­ma peržiūrė­ti adre­su https://​www​.xing​.com/​p​r​i​v​acy. Jose patei­ki­a­ma infor­maci­ja apie „XING“ vyk­domą asmens duo­menų rinkimą, tvar­kymą ir nau­do­jimą. Be to, „XING“ pas­kel­bė pri­va­tu­mo pra­neši­mus, su kuri­ais gali­ma sus­i­pažin­ti adre­su https://​www​.xing​.com/​a​p​p​/​s​h​a​r​e​?​o​p​=​d​a​t​a​_​p​r​o​t​e​c​t​ion.

 1. Duo­menų apsau­gos nuosta­tos dėl „You­Tube“ taiky­mo ir nau­do­ji­mo

Duo­menų val­dy­to­jas šio­je inter­neto sve­tainėje inte­gra­vo „You­Tube“ kom­po­nen­tus. „You­Tube“ – tai inter­neti­nis vaiz­do įrašų por­talas, kuria­me vaiz­do įrašų lei­dėjai gali nemo­kai nusta­ty­ti vaiz­do įrašus ir nau­do­to­jus, taip pat sutei­ki­a­ma gali­my­bė juos nemo­ka­mai peržiūrė­ti, recen­zuoti ir komen­tuo­ti. „You­Tube“ sutei­kia gali­my­bę skelbti įvai­ri­us vaiz­do įrašus, todėl Jūs gali­te peržiūrė­ti fil­mus ir TV lai­das, taip pat muzi­ki­ni­us vaiz­do kli­pus, anon­sus ir vaiz­do įrašus, kuri­uos sukūrė nau­do­to­jai per inter­neto por­talą.

You­Tube“ vald­an­ti įmonė yra ‚You­Tube, LLC“ (901 Cher­ry Ave., San Bru­no, CA 94066, JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS). „You­Tube, LLC“ yra „Goog­le Inc.“ (1600 Amphi­thea­t­re Pkwy, Mauntin­vju, Kali­for­ni­jos val­s­ti­ja (Moun­tain View, CA) 94043–1351, JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS) dukte­rinė įmonė.

Kiek­vi­eną kar­tą akty­vi­nus indi­vi­dualų šios duo­menų val­dy­to­jo val­do­mos inter­neto sve­tainės, kurio­je yra inte­gruo­tas „You­Tube“ kom­po­nen­tas („You­Tube“ vaiz­do įrašas), pus­la­pį, duo­menų sub­jekto infor­maci­nių tech­no­lo­gi­jų sis­te­mos inter­neto naršy­klė auto­ma­tiš­kai par­si­unčia ati­t­in­ka­mo „You­Tube“ kom­po­nen­to rodinį. Dau­gi­au infor­maci­jos apie „You­Tube“ gali­ma ras­ti adre­su https://​www​.you​tube​.com/​y​t​/​a​b​o​u​t​/​en/. Šio tech­ni­nio pro­ce­so metu „You­Tube“ ir „Goog­le“ gau­na infor­maci­ją apie kon­kre­tų duo­menų sub­jekto aplan­ky­tą mūsų inter­neto sve­tainės vidinį pus­la­pį.

Jei duo­menų sub­jektas yra pri­si­jun­gęs prie „You­Tube“, ji aptin­ka kiek­vi­eną duo­menų sub­jekto vidi­nio pus­la­pio, kuria­me yra „You­Tube“ vaiz­do įrašas, akty­vi­nimą ir seka, kurį kon­kre­tų mūsų inter­neto sve­tainės vidinį pus­la­pį duo­menų sub­jektas aplan­kė. Šią infor­maci­ją ren­ka „You­Tube“ ir „Goog­le“ ir pris­ki­ria ją prie ati­t­in­ka­mos duo­menų sub­jekto „You­Tube“ pas­ky­ros.

You­Tube“ ir „Goog­le“ per „You­Tube“ kom­po­nen­tą gau­na infor­maci­ją apie tai, kad duo­menų sub­jektas apsi­lan­kė mūsų inter­neto sve­tainėje, jei duo­menų sub­jektas mūsų inter­neto sve­tainės akty­vi­ni­mo metu yra pri­si­jun­gęs prie „You­Tube“. Tai įvyk­s­ta neat­siž­vel­gi­ant į tai, ar asmuo pas­pau­dė ant „You­Tube“ vaiz­do įrašo. Jei duo­menų sub­jektas nepageidau­ja, kad tokia infor­maci­ja būtų per­duo­ta „You­Tube“ ir „Goog­le“, jis (ji) gali to išveng­ti, jei prieš akty­vin­da­mas (-a) mūsų inter­neto sve­tainę atsi­jun­gia nuo savo „You­Tube“ pas­ky­ros.

You­Tube“ duo­menų apsau­gos nuosta­tos patei­ki­a­mos adre­su https://​www​.goog​le​.com/​i​n​t​l​/​e​n​/​p​o​l​i​c​i​e​s​/​p​r​i​v​a​cy/ (infor­maci­ja apie „You­Tube“ ir „Goog­le“ vyk­domą duo­menų rinkimą, tvar­kymą ir nau­do­jimą).

 1. Tei­si­nis duo­menų tvar­ky­mo pagrin­das

BDAR 6 straips­nio 1 dalis yra tei­si­nis duo­menų tvar­ky­mo ope­ra­ci­jų, dėl kurių gau­na­me sutikimą dėl kon­kretaus duo­menų tvar­ky­mo tikslo, pagrin­das. Jei asmens duo­menų tvar­ky­mas yra būti­nas, sie­ki­ant įvyk­dy­ti sut­ar­tį, kuri­os šalis yra duo­menų sub­jektas, pvz., kai duo­menų tvar­ky­mo ope­ra­ci­jos yra būti­nos, sie­ki­ant tiek­ti pre­kes arba teikti kitas pas­laugas, duo­menų tvar­ky­mas yra pagrįs­tas BDAR 6 straips­nio 1 dalies b punk­tu. Toks pat princi­pas tai­ko­mas duo­menų tvar­ky­mo ope­ra­ci­joms, kuri­os yra būti­nos, sie­ki­ant vyk­dy­ti iki­s­ut­ar­ti­nes prie­mo­nes, pvz., užklausų dėl mūsų pro­duk­tų ar pas­lau­gų atve­ju. Jei mūsų įmonė pri­va­lo vyk­dy­ti tei­sinę prie­volę, pvz., mokes­ti­ni­us įsi­pareigo­ji­mus, duo­menų tvar­ky­mas yra pagrįs­tas BDAR 6 straips­nio 1 dalies c punk­tu. Reta­is atve­jais, asmens duo­menų tvar­ky­mas yra būti­nas, sie­ki­ant apsau­go­ti gyvy­bi­ni­us duo­menų sub­jekto ar kito fizi­nio asmens inte­re­sus, pvz., jei lan­ky­to­jas buvo sužeis­tas mūsų įmonėje ir jo (jos) var­das, pavar­dė, amži­us, svei­ka­tos drau­di­mo duo­me­nys ir kita svar­bi infor­maci­ja turėtų būti per­duo­ta gydy­to­jui, ligo­nin­ei ar kitai trečia­jai šaliai. Tokiu atve­ju, duo­menų tvar­ky­mas yra pagrįs­tas BDAR 6 straips­nio 1 dalies d punk­tu. Gali­au­siai, duo­menų tvar­ky­mo ope­ra­ci­jos gali būti pagrįstos BDAR 6 straips­nio f punk­tu. Šis tei­si­nis pagrin­das tai­ko­mas duo­menų tvar­ky­mo ope­ra­ci­joms, kuri­oms neta­i­ko­mi anksči­au paminė­ti tei­s­i­niai pagrin­dai, jei tvar­ky­ti duo­me­nis būti­na, sie­ki­ant teisėtų įmonės arba trečio­si­os šalies inte­resų, išs­ky­rus atve­jus, kai tokie duo­menų sub­jekto inte­re­sai arba pagrin­dinės teisės ir lais­vės, dėl kurių būti­na užti­krin­ti asmens duo­menų apsau­gą, yra už juos viršes­ni. Tokios duo­menų tvar­ky­mo ope­ra­ci­jos yra lei­džia­mos, nes jas kon­krečiai paminėjo Euro­pos teisės aktų lei­dėjas. Jis lai­ko­si nuo­monės, kad teisė­tas inte­re­sas galėtų egzis­tuo­ti, jei duo­menų sub­jektas yra duo­menų val­dy­to­jo kli­en­tas (BDAR 47 kon­sta­tuo­ja­mo­si­os dalies 2 saki­nys).

 1. Teisė­ti duo­menų val­dy­to­jo arba trečiųjų šalių inte­re­sai

Jei asmens duo­menų tvar­ky­mas yra pagrįs­tas BDAR 6 straips­nio 1 dalies f punk­tu, mūsų teisė­tas inte­re­sas yra vyk­dy­ti veik­lą, sie­ki­ant užti­krin­ti savo dar­buo­to­jų ir akcin­in­kų gero­vę.

 1. Asmens duo­menų sau­go­ji­mo lai­ko­tar­pis

Asmens duo­menų sau­go­ji­mo lai­ko­tar­pis ati­t­in­ka įsta­ty­muo­se numa­ty­tą sau­go­ji­mo lai­ko­tar­pį. Pasi­bai­gus šiam lai­ko­tar­pi­ui ati­t­in­ka­mi duo­me­nys yra regu­lia­riai ištri­n­a­mi, jei jie nėra būti­ni sut­arčiai vyk­dy­ti ar suda­ry­ti.

 1. Asmens duo­menų teiki­mas kaip įsta­ty­mi­nis ar sut­ar­ti­nis rei­ka­la­vi­mas; sut­ar­ties suda­ry­mo rei­ka­la­vimai; duo­menų sub­jekto prie­volė teikti asmens duo­me­nis; gali­mos tokių duo­menų nepa­teiki­mo pasek­mės

Pabrėžia­me, kad asmens duo­menų teiki­mas iš dalies pri­va­lo­mas pagal įsta­ty­mus (pvz., mokesčių taisy­klės) arba pagal sut­ar­ti­nes nuosta­tas (pvz., infor­maci­ja apie sut­ar­tinį part­nerį). Kar­ta­is, sie­ki­ant suda­ry­ti sut­ar­tį, duo­menų sub­jektai patei­kia asmens duo­me­nis, kuri­uos pri­va­lo­me tvar­ky­ti, pvz., duo­menų sub­jektas pri­va­lo pateikti savo asmens duo­me­nis, kai mūsų įmonė su juo (ja) pasi­rašo sut­ar­tį. Jei asmens duo­me­nys nėra patei­ki­a­mi, sutar­tis su duo­menų sub­jek­tu nega­li būti suda­ry­ta. Prieš pateikda­mas asmens duo­me­nis, duo­menų sub­jektas pri­va­lo sus­i­siek­ti su bet kuri­uo dar­buo­to­ju. Dar­buo­to­jas paaiški­na, ar duo­menų sub­jektas pri­va­lo pateikti asmens duo­me­nis pagal įsta­ty­mus ar sut­ar­ties rei­ka­la­vi­mus, ar jie yra rei­ka­lin­gi sut­arčiai suda­ry­ti, ar egzis­tuo­ja prie­volė pateikti asmens duo­me­nis, taip pat paaiški­na pasek­mės, jei asmens duo­me­nys nėra pateikti.

 1. Auto­ma­ti­zuo­tas spren­dimų priė­mi­mas

Esa­me atsa­kin­ga įmonė, todėl nen­au­do­ja­me auto­ma­ti­zuo­to spen­dimų priė­mi­mo ar pro­fi­lia­vi­mo.