Privatumo politika

Džiaugiamės, kad susidomėjote mūsų įmone. „Klasmann-Deilmann GmbH“ vadovybė duomenų apsaugai skiria labai didelį dėmesį. „Klasmann-Deilmann GmbH“ interneto puslapius galima naršyti, nenurodant asmens duomenų, tačiau, jei duomenų subjektas pageidauja pasinaudoti specialiomis įmonės paslaugomis interneto svetainėje, asmens duomenų tvarkymas gali būti reikalingas. Jei asmens duomenis tvarkyti yra būtina ir nėra įstatyminio tokio duomenų tvarkymo pagrindo, tai darysime gavę duomenų subjekto sutikimą.

Asmens duomenys, tokie kaip duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas ar telefono numeris, visada tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR) ir konkrečioje šalyje galiojančiais duomenų apsaugos teisės aktais, kurie yra privalomi „Klasmann-Deilmann GmbH“. Šiuo duomenų apsaugos pareiškimu įmonė plačiąją visuomenę informuoja apie renkamų, naudojamų ir tvarkomų asmens duomenų pobūdį, apimtį ir tikslą. Be to, šiuo duomenų apsaugos pareiškimu duomenų subjektai yra informuojami apie teises, kuriomis gali pasinaudoti.

„Klasmann-Deilmann GmbH“, kaip duomenų valdytojas, įgyvendino įvairias technines ir organizacines priemones, siekdama užtikrinti visišką šioje interneto svetainėje tvarkomų asmens duomenų apsaugą. Tačiau, iš esmės, internetinis duomenų perdavimas turi saugumo spragų, todėl absoliuti apsauga negali būti garantuota. Dėl šios priežasties kiekvienas duomenų subjektas gali laisvai perduoti asmens duomenis, naudodamasis alternatyviomis priemonėmis, pvz., telefonu.

 1. Apibrėžtys

„Klasmann-Deilmann GmbH“ duomenų apsaugos pranešimas grindžiamas terminais, kuriuos Europos teisės aktų leidėjas naudojo, rengdamas Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR). Mūsų duomenų apsaugos pareiškimas turi būti aiškus ir suprantamas plačiajai visuomenei, mūsų klientams ir verslo partneriams. Siekdami tai užtikrinti, pirmiausia paaiškinsime naudojamą terminologiją.

Šiame duomenų apsaugos pranešime taip pat vartojame ir šias sąvokas:

 1. a) asmens duomenys

bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas). Fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;

 1. b) duomenų subjektas

fizinis asmuo, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti ir kurio asmens duomenis tvarko už duomenų tvarkymą atsakingas valdytojas;

 1. c) duomenų tvarkymas

bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;

 1. d) duomenų tvarkymo apribojimas

saugomų asmens duomenų žymėjimas, siekiant apriboti jų tvarkymą ateityje;

 1. e) profiliavimas

bet kokios formos automatizuotas asmens duomenų tvarkymas, kai asmens duomenys naudojami siekiant įvertinti tam tikrus su fiziniu asmeniu susijusius asmeninius aspektus, visų pirma siekiant išanalizuoti ar numatyti aspektus, susijusius su to fizinio asmens darbo rezultatais, ekonomine situacija, sveikatos būkle, asmeniniais pomėgiais, interesais, patikimumu, elgesiu, buvimo vieta arba judėjimu;

 1. f) pseudonimų suteikimas

asmens duomenų tvarkymas taip, kad asmens duomenys nebegalėtų būti priskirti konkrečiam duomenų subjektui nesinaudojant papildoma informacija, jeigu tokia papildoma informacija yra saugoma atskirai ir jos atžvilgiu taikomos techninės bei organizacinės priemonės, siekiant užtikrinti asmens duomenų nepriskyrimą fiziniam asmeniui, kurio tapatybė yra nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti;

 1. g) duomenų valdytojas arba už duomenų tvarkymą atsakingas valdytojas

fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones; kai tokio duomenų tvarkymo tikslai ir priemonės nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teisės, duomenų valdytojas arba konkretūs jo skyrimo kriterijai gali būti nustatyti Europos Sąjungos arba valstybės narės teise;

 1. h) duomenų tvarkytojas

fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis;

 1. i) duomenų gavėjas

fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal Europos Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais; tvarkydamos tuos duomenis, tos valdžios institucijos laikosi taikomų duomenų tvarkymo tikslus atitinkančių duomenų apsaugos taisyklių;

 1. j) trečioji šalis

fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis;

 1. k) sutikimas

bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiškais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

 1. Duomenų valdytojo pavadinimas ir adresas

Pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR), kitus Europos Sąjungos valstybėse narėse galiojančius duomenų apsaugos įstatymus ir kitas su duomenų apsauga susijusias nuostatas duomenų valdytojas yra

„Klasmann-Deilmann GmbH“
Georg-Klasmann-Straße 2–10
49744 Gėstė (Geeste)
Vokietija

Telefonas + 49 5937 31 100
El. paštas
Interneto svetainė klasmann-deilmann.com

 1. Duomenų apsaugos pareigūno pavadinimas ir adresas

Jeigu norite pateikti užklausą, pasinaudokite šiuo adresu:

Duomenų apsaugos pareigūnas

„Klasmann-Deilmann GmbH“
Konfidenciali informacija
Georg-Klasmann-Straße 2–10
49744 Gėstė (Geeste)
Vokietija

El. paštas
Interneto svetainė klasmann-deilmann.com

Duomenų subjektas gali bet kuriuo metu tiesiogiai susisiekti su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu dėl bet kokių su duomenų apsauga susijusių klausimų ir pasiūlymų.

 1. Slapukai

„Klasmann-Deilmann GmbH“ interneto puslapiai naudoja slapukus. Slapukai – tai tekstiniai failai, saugomi kompiuterinėje sistemoje per interneto naršyklę.

Dauguma interneto svetainių ir serverių naudoja slapukus. Dauguma slapukų turi slapukų ID – unikalų slapuko identifikatorių. Identifikatorių sudaro simbolių eilutė, pagal kurią interneto puslapiai ir serveriai gali būti priskirti konkrečiai interneto naršyklei, kuri saugo slapuką. Tai leidžia aplankytoms interneto svetainėms ir serveriams diferencijuoti atskiras duomenų subjektų naršykles nuo kitų interneto naršyklių, kuriose saugomi kiti slapukai. Konkreti interneto naršyklė gali būti atpažinta ir identifikuota, naudojant unikalų slapuko ID.

Naudodama slapukus, „Klasmann-Deilmann GmbH“ šios interneto svetainės naudotojams gali pasiūlyti vartotojui patogesnes paslaugas, kurios negalėtų būti teikiamos be slapukų nustatymo.

Slapukai padeda optimizuoti mūsų svetainėje pateikiamą informaciją ir pasiūlymus, atsižvelgiant į naudotojus. Kaip jau minėjome slapukai padeda atpažinti interneto svetainės naudotojus. Tokio atpažinimo tikslas – naudotojams palengvinti mūsų interneto svetainės naudojimą, pvz., interneto svetainės naudotojas, kuris naudoja slapukus, neprivalo kiekvieną kartą jungdamasis prie interneto svetainės įvesti prisijungimo duomenų, nes tai atlieka interneto svetainė, o slapukas yra saugomas naudotojo kompiuterinėje sistemoje. Kitas pavyzdys – pirkinių krepšelio slapukas internetinėje parduotuvėje, dėl kurio internetinė parduotuvė prisimena prekes, kurias klientas įdėjo į virtualų pirkinių krepšelį.

Duomenų subjektas gali bet kuriuo metu neleisti nustatyti slapukų mūsų interneto svetainėje, pasirinkdamas atitinkamus naudojamos interneto naršylės nustatymus ir visam laikui užkirsdamas kelią nustatyti slapukus. Be to, jau nustatyti slapukai gali būti bet kuriuo metu ištrinti per interneto naršyklę ar kitą programinę įrangą. Tai padaryti galima visose populiariose interneto naršyklėse. Jei duomenų subjektas naudojamoje internato naršyklėje išjungia slapukus, jis (ji) negalės visiškai naudotis kai kuriomis mūsų interneto svetainės funkcijomis.

 1. Bendrųjų duomenų ir informacijos rinkimas

„Klasmann-Deilmann GmbH“ interneto svetainė renka bendruosius duomenis ir informaciją, kai duomenų subjektas ar automatinė sistema atidaro interneto svetainę. Tokie bendrieji duomenys ir informacija yra saugomi serverio žurnalo failuose. Gali būti renkami šie duomenys ir informacija: (1) naudojamos naršyklės rūšis ir versijos, (2) prieigos sistemos naudojama operacinė sistema, (3) interneto svetainė, iš kurios prieigos sistema pasiekia mūsų interneto svetainę (nukreipiančioji svetainė), (4) vidinės svetainės, (5) prisijungimo prie interneto svetainės data ir laikas, (6) interneto protokolo adresas (IP adresas), (7) prieigos sistemos interneto paslaugos teikėjas ir (8) kiti panašūs duomenys ir informacija, kuri gali būti panaudota išpuolių prieš mūsų informacinių technologijų sistemas atveju.

„Klasmann-Deilmann GmbH“, naudodama šiuos bendruosius duomenis ir informaciją, nedaro išvadų apie duomenų subjektą. Ši informacija yra reikalinga, siekiant (1) teisingai pateikti mūsų interneto svetainės turinį, (2) optimizuoti mūsų interneto svetainės turinį ir reklamą, (3) užtikrinti ilgalaikį mūsų informacinių technologijų sistemų gyvybingumą ir (4) teikti teisėsaugos institucijoms informaciją, kuri kibernetinių atakų atveju būtina, siekiant pradėti baudžiamąjį persekiojimą. Todėl „Klasmann-Deilmann GmbH“ atlieka statistinę anonimiškai surinktų duomenų ir informacijos analizę, siekdama padidinti įmonėje vykdomą duomenų apsaugą ir duomenų saugumą, taip pat užtikrinti optimalų tvarkomų asmens duomenų apsaugos lygį. Anoniminiai serverio žurnalo failų duomenys yra saugomi atskirai nuo visų duomenų subjektų pateiktų asmens duomenų.

 1. Susisiekimo galimybė per interneto svetainę

„Klasmann-Deilmann GmbH“ interneto svetainėje yra nurodyta informacija apie galimybę greitai elektroninėmis priemonėmis susisiekti su mūsų įmone, taip pat tiesioginį bendravimą su mumis ir bendrąjį elektroninio pašto adresą (el. pašto adresą). Jei duomenų subjektas el. paštu arba pasinaudojęs kontaktine forma susisiekia su duomenų valdytoju, jo (jos) perduoti asmens duomenys yra automatiškai saugomi. Tokie savanoriškai duomenų subjekto duomenų valdytojui perduoti asmens duomenys yra saugomi, siekiant tvarkyti duomenis arba susisiekti su duomenų subjektu. Šie asmens duomenys trečiosioms šalims nėra perduodami.

 1. Komentarų funkcija interneto svetainės tinklaraštyje

„Klasmann-Deilmann GmbH“ naudotojams siūlo galimybę komentuoti duomenų valdytojo interneto svetainėje esančio tinklaraščio įrašus. Tinklaraštis – tai internetinis viešai prieinamas portalas, kuriame žmonės, vadinami tinklaraštininkais ar interneto dienoraščio autoriais, gali skelbti straipsnius ar savo nuomonę (įrašus). Dažniausiai trečiosios šalys taip pat gali komentuoti tinklaraščio įrašus.

Jei duomenų subjektas komentuoja šioje interneto svetainėje paskelbtą įrašą, duomenų subjekto komentaras taip pat yra saugomas ir skelbiamas, įskaitant informaciją apie komentaro datą ir duomenų subjekto pasirinktą naudotoją (pseudonimą). Be to, registruojamas interneto paslaugos teikėjo (IPT) duomenų subjektui priskirtas IP adresas. IP adresas yra saugomas dėl saugumo priežasčių, taip pat tiems atvejams, jei duomenų subjektas pažeidžia trečiųjų šalių teises arba komentuodamas paskelbia neteisėtą turinį. Todėl, duomenų valdytojas yra suinteresuotas tokių asmens duomenų saugojimu, kad galėtų gintis pažeidimų atveju. Surinkti asmens duomenys nebus perduoti trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai tai būtina pagal įstatymus arba duomenų valdytojo gynybos tikslu.

 1. Įprastinis duomenų ištrynimas ir asmens duomenų blokavimas

Duomenų valdytojas tvarko ir saugo duomenų subjekto asmens duomenis ne ilgiau, nei tai yra būtina įvykdyti duomenų tvarkymo tikslus arba Europos teisės aktų leidėjo arba kitų teisės aktų leidėjų įstatymuose ar teisės aktuose, kurių privalo laikytis duomenų valdytojas, nustatytą laikotarpį.

Jei saugojimo tikslas nėra taikomas arba pasibaigia Europos teisės aktų leidėjo arba kito kompetentingo teisės aktų leidėjo nustatytas saugojimo laikotarpis, asmens duomenys yra reguliariai blokuojami arba ištrinami, laikantis teisinių reikalavimų.

 1. Duomenų subjekto teisės
 1. a) Teisė į patvirtinimą

Kiekvienas duomenų subjektas turi Europos teisės aktų leidėjo suteiktą teisę gauti duomenų valdytojo patvirtinimą, ar yra tvarkomi su juo (ja) susiję asmens duomenys. Jei duomenų subjektas pageidauja pasinaudoti savo teise į patvirtinimą, jis (ji) gali bet kuriuo metu susisiekti su bet kuriuo duomenų valdytojo darbuotoju.

 1. b) Teisė susipažinti su asmens duomenimis

Kiekvienas duomenų subjektas turi Europos teisės aktų leidėjo suteiktą teisę iš duomenų valdytojo gauti nemokamą informaciją apie tuo metu saugomus savo asmens duomenis ir tokios informacijos kopiją. Be to, pagal Europos direktyvas ir reglamentus duomenų subjektas turi teisę gauti šią informaciją:

 • duomenų tvarkymo tikslai;
 • atitinkamų asmens duomenų kategorijos;
 • asmens duomenų gavėjai arba duomenų gavėjų kategorijos, kuriems buvo arba bus atskleisti asmens duomenys, visų pirma duomenų gavėjai trečiosiose valstybėse arba tarptautinės organizacijos;
 • kai įmanoma, numatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei neįmanoma, kriterijai, taikomi tam laikotarpiui nustatyti;
 • teisė prašyti duomenų valdytojo ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis ar apriboti su duomenų subjektu susijusių asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su tokiu tvarkymu;
 • teisė pateikti skundą priežiūros institucijai;
 • kai asmens duomenys renkami ne iš duomenų subjekto, visa turima informacija apie jų šaltinius;
 • tai, kad esama BDAR 22 straipsnio 1 ir 4 dalyse nurodyto automatizuoto sprendimų priėmimo, įskaitant profiliavimą, ir, bent tais atvejais, prasminga informacija apie loginį jo pagrindimą, taip pat tokio duomenų tvarkymo reikšmę ir numatomas pasekmes duomenų subjektui.

Be to, duomenų subjektas turi teisę gauti informaciją apie tai, ar asmens duomenys yra perduodami į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai. Tokiu atveju, duomenų subjektas turi teisę būti informuotas apie tinkamas su duomenų perdavimu susijusias apsaugos priemones.

Jei duomenų subjektas pageidauja pasinaudoti savo teise susipažinti su duomenimis, jis (ji) gali bet kuriuo metu susisiekti su bet kuriuo duomenų valdytojo darbuotoju.

 1. c) Teisė reikalauti ištaisyti duomenis

Kiekvienas duomenų subjektas turi Europos teisės aktų leidėjo suteiktą teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištaisytų netikslius su juo susijusius asmens duomenis. Atsižvelgdamas į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi, duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys, be kita ko, pateikdamas papildomą pareiškimą.

Jei duomenų subjektas pageidauja pasinaudoti šia teise, jis (ji) gali bet kuriuo metu susisiekti su bet kuriuo duomenų valdytojo darbuotoju.

 1. d) Teisė reikalauti ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam)

Kiekvienas duomenų subjektas turi Europos teisės aktų leidėjo suteiktą teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištrintų su juo (ja) susijusius asmens duomenis, o duomenų valdytojas yra įpareigotas nepagrįstai nedelsdamas ištrinti asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:

 • asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
 • asmens duomenų subjektas atšaukia sutikimą, kuriuo pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą arba 9 straipsnio 2 dalies a punktą grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;
 • asmens duomenų subjektas nesutinka su duomenų tvarkymu pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis arba duomenų subjektas nesutinka su duomenų tvarkymu pagal BDAR 21 straipsnio 2 dalį;
 • asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
 • asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba valstybės narės teisėje, kuri taikoma duomenų valdytojui, nustatytos teisinės prievolės;
 • asmens duomenys buvo surinkti BDAR 8 straipsnio 1 dalyje nurodyto informacinės visuomenės paslaugų siūlymo kontekste.

Jei taikoma bet kuri iš anksčiau išvardytų priežasčių ir duomenų subjektas pageidauja, kad „Klasmann-Deilmann GmbH“ ištrintų saugomus asmens duomenis, jis (ji) gali bet kuriuo metu susisiekti su duomenų valdytojo darbuotoju. „Klasmann-Deilmann GmbH“ darbuotojas nedelsdamas užtikrina, kad prašymas ištrinti duomenis būtų nedelsiant įvykdytas.

Kai duomenų valdytojas viešai paskelbė asmens duomenis ir pagal 17 straipsnio 1 dalį privalo asmens duomenis ištrinti, duomenų valdytojas, atsižvelgdamas į turimas technologijas ir įgyvendinimo sąnaudas, imasi pagrįstų veiksmų, įskaitant technines priemones, kad informuotų duomenis tvarkančius duomenų valdytojus, jog duomenų subjektas paprašė, kad tokie duomenų valdytojai ištrintų visas nuorodas į tuos asmens duomenis arba jų kopijas ar dublikatus, jei duomenų tvarkymas nėra būtinas. „Klasmann-Deilmann GmbH“ darbuotojai kiekvienu atveju pasirūpina visomis būtinomis priemonėmis.

 1. e) Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Kiekvienas duomenų subjektas turi Europos teisės aktų leidėjo suteiktą teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas apribotų duomenų tvarkymą kai taikomas vienas iš šių atvejų:

 • asmens duomenų subjektas užginčija duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį duomenų valdytojas gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;
 • asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir duomenų subjektas nesutinka, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą;
 • duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų jų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • duomenų subjektas pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį paprieštaravo duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar duomenų valdytojo teisėtos priežastys yra viršesnės už duomenų subjekto priežastis.

Jei tenkinama viena iš anksčiau minėtų sąlygų ir duomenų subjektas pageidauja apriboti „Klasmann-Deilmann GmbH“ saugomų asmens duomenų tvarkymą, jis (ji) gali bet kuriuo metu susisiekti su duomenų valdytojo darbuotoju. „Klasmann-Deilmann GmbH“ darbuotojas nedelsdamas pasirūpina, kad duomenų tvarkymas būtų apribotas.

 1. f) Teisė į duomenų perkeliamumą

Kiekvienas duomenų subjektas turi Europos teisės aktų leidėjo suteiktą teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis (ji) pateikė duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o duomenų valdytojas, kuriam asmens duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių, kai duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą arba 9 straipsnio 2 dalies a punktą arba sutartimi pagal 6 straipsnio 1 dalies b punktą, arba duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, jei tvarkyti duomenis nėra būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui, arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Be to, naudodamasis savo teise į duomenų perkeliamumą pagal BDAR 20 straipsnio 1 dalį, duomenų subjektas turi teisę, kad vienas duomenų valdytojas asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam, kai tai techniškai įmanoma ir nedaromas neigiamas poveikis kitų teisėms ir laisvėms.

Norėdamas pasinaudoti savo teise į duomenų perkeliamumą, duomenų subjektas gali bet kuriuo metu susisiekti su bet kuriuo „Klasmann-Deilmann GmbH“ darbuotoju.

 1. g) Teisė nesutikti

Kiekvienas duomenų subjektas turi Europos teisės aktų leidėjo suteiktą teisę dėl su jo (jos) konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies e arba f punktus, įskaitant profiliavimą, remiantis tomis nuostatomis.

„Klasmann-Deilmann GmbH“ nebetvarko asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai įrodome, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

Jei „Klasmann-Deilmann GmbH“ asmens duomenis tvarko tiesioginės rinkodaros tikslais, duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara. Kai duomenų subjektas prieštarauja duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais, „Klasmann-Deilmann GmbH“ nebetvarko asmens duomenų tokiais tikslais.

Be to, kai „Klasmann-Deilmann GmbH“ asmens duomenis tvarko mokslinių ar istorinių tyrimų arba statistiniais tikslais pagal BDAR 89 straipsnio 1 dalį, duomenų subjektas dėl su jo konkrečiu atveju susijusių priežasčių turi teisę nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, išskyrus atvejus, kai duomenis tvarkyti yra būtina, siekiant atlikti užduotį, vykdomą dėl viešojo intereso priežasčių.

Siekdamas pasinaudoti teise nesutikti, duomenų subjektas gali susisiekti su bet kuriuo „Klasmann-Deilmann GmbH“ darbuotoju. Be to, naudojimosi informacinės visuomenės paslaugomis atveju, nepaisant Direktyvos 2002/58/EB, duomenų subjektas gali naudotis savo teise nesutikti automatizuotomis priemonėmis, kurioms naudojamos techninės specifikacijos.

 1. h) Automatizuotas atskirų sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą

Kiekvienas duomenų subjektas turi Europos teisės aktų leidėjo suteiktą teisę, kad jam nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas, dėl kurio jam (jai) kyla teisinės pasekmės arba kuris jam (jai) panašiu būdu daro didelį poveikį, jei sprendimas (1) nėra būtinas, siekiant sudaryti arba vykdyti sutartį tarp duomenų subjekto ir duomenų valdytojo, (2) nėra leidžiamas Europos Sąjungos arba valstybės narės teisėje, kurie taikomi duomenų valdytojui ir kuriais taip pat nustatomos tinkamos priemonės duomenų subjekto teisėms bei laisvėms ir teisėtiems interesams apsaugoti arba (3) nėra pagrįstas aiškiu duomenų subjekto sutikimu.

Jei sprendimas (1) yra būtinas siekiant sudaryti arba vykdyti sutartį tarp duomenų subjekto ir duomenų valdytojo arba (2) yra pagrįstas aiškiu duomenų subjekto sutikimu, „Klasmann-Deilmann GmbH“ įgyvendina tinkamas priemones, siekdama apsaugoti duomenų subjekto teises, laisves ir teisėtus interesus, bent teisę iš duomenų valdytojo reikalauti žmogaus įsikišimo, pareikšti savo požiūrį ir užginčyti sprendimą.

Jei duomenų subjektas pageidauja pasinaudoti teisėmis, susijusiomis su automatizuotu atskirų sprendimų priėmimu, jis (ji) gali bet kuriuo metu susisiekti su bet kuriuo „Klasmann-Deilmann GmbH“ darbuotoju.

 1. i) Teisė atšaukti duomenų apsaugos sutikimą

Kiekvienas duomenų subjektas turi Europos teisės aktų leidėjo suteiktą teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

Jei duomenų subjektas pageidauja pasinaudoti savo teise atšaukti sutikimą, jis (ji) gali bet kuriuo metu susisiekti su bet kuriuo „Klasmann-Deilmann GmbH“ darbuotoju.

 1. Su paraiškomis ir paraiškų teikimo tvarka susijusi duomenų apsauga

Duomenų valdytojas renka ir tvarko pareiškėjų asmens duomenis paraiškų tvarkymo tikslais. Tvarkymas taip pat gali būti vykdomas elektroninėmis priemonėmis, pvz., jei pareiškėjas pateikia atitinkamus paraiškos dokumentus el. paštu ar kitomis internetinėmis formomis duomenų valdytojo interneto svetainėje. Jei duomenų valdytojas su pareiškėju sudaro darbo sutartį, pateikti duomenys yra saugomi darbo santykių tvarkymo tikslais, laikantis teisinių reikalavimų. Jei darbo sutartis nėra sudaryta, susiję dokumentai automatiškai ištrinami praėjus dviem mėnesiams po pranešimo apie atsisakymą priimti į darbą, jei toks ištrynimas neprieštarauja kitiems duomenų valdytojo teisėtiems interesams, pvz., įrodinėjimo našta procedūroje pagal Bendrąjį vienodo elgesio aktą (angl. General Equal Treatment Act (AGG)).

 1. 11. Data protection provisions about the application and use of Matomo (formerly called Piwik)

This website uses the open source web analysis service Matomo. Matomo uses so-called “cookies,” which are text files that are stored on your computer and that make it possible to analyse your use of this website. In conjunction with this, the information about the use of this website generated by the cookie will be archived on our server. Prior to archiving, the IP address will first be anonymized.

Matomo cookies will remain on your device until you delete them.

The storage of Matomo cookies and the use of this analysis tool are based on Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. The website operator has a legitimate interest in the analysis of user patterns, in order to optimize the operator’s web offerings and advertising. If a corresponding agreement has been requested (e.g. an agreement to the storage of cookies), the processing takes place exclusively on the basis of Art. 6 para. 1 lit. a GDPR; the agreement can be revoked at any time.

The information generated by cookies concerning the use of this website shall not be shared with any third parties. You may prevent the storage of cookies at any time by making pertinent changes to your browser software settings; however, we have to point out that in this case you may not be able to use all of the functions of this website to their fullest extent.

If you do not consent to the storage and use of your data, you have the option to deactivate the storage and use of such data here. In this case, an opt out cookie will be placed in our browser, which prevent the storage of usage data by Matomo. If you delete your cookies, this will also result in the deletion of the Matomo opt out cookie. Hence, you will have to reactivate the opt out when you return to visit this website.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von zu laden.

Inhalt laden

 1. Duomenų apsaugos nuostatos dėl „LinkedIn“ taikymo ir naudojimo

Duomenų valdytojas šioje interneto svetainėje integravo „LinkedIn Corporation“ komponentus. „LinkedIn“ – tai žiniatinkliu pagrįstas socialinis tinklas, prie kurio gali prisijungti naudotojai, turintys verslo kontaktus, ir užmegzti naujus kontaktus. Daugiau nei 400 mln. registruotų žmonių daugiau nei 200 šalių naudoja „LinkedIn“. Todėl šiuo metu „LinkedIn“ yra didžiausia verslo kontaktų platforma ir viena labiausiai lankomų interneto svetainių pasaulyje.

„LinkedIn“ valdanti įmonė yra „LinkedIn Corporation“ (2029 Stierlin Court, Mauntinvju, Kalifornijos valstija (Mountain View, CA) 94043, JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS). Dėl privatumo klausimų už JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJOS ribų atsakinga įmonė yra „LinkedIn Ireland“ (Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublinas (Dublin), Airija).

Kiekvieną kartą aktyvinus individualų šios duomenų valdytojo valdomos interneto svetainės, kurioje yra integruotas „LinkedIn“ komponentas („LinkedIn“ įskiepis), puslapį, duomenų subjekto informacinių technologijų sistemos interneto naršyklė automatiškai parsiunčia atitinkamo „LinkedIn“ komponento rodinį. Daugiau informacijos apie „LinkedIn“ įskiepį galima rasti adresu https://developer.linkedin.com/plugins. Šio techninio proceso metu „LinkedIn“ gauna informaciją apie konkretų duomenų subjekto aplankytą mūsų interneto svetainės vidinį puslapį.

Jei duomenų subjektas tuo pačiu metu yra prisijungęs prie „LinkedIn“, ji aptinka kiekvieną duomenų subjekto atliktą mūsų interneto svetainės aktyvinimą ir visą apsilankymo mūsų interneto svetainėje laiką stebi, kuriuos konkrečius vidinius puslapius duomenų subjektas aplankė. Ši informacija yra renkama, pasitelkiant „LinkedIn“ komponentą, ir siejama su atitinkama duomenų subjekto „LinkedIn“ paskyra. Jei duomenų subjektas paspaudžia bet kurį mūsų interneto svetainėje integruotą „LinkedIn“ mygtuką. „LinkedIn“ priskiria šią informaciją prie asmeninės duomenų subjekto „LinkedIn“ naudotojo paskyros ir saugo asmens duomenis.

„LinkedIn“ per „LinkedIn“ komponentą gauna informaciją apie tai, kad duomenų subjektas apsilankė mūsų interneto svetainėje, jei duomenų subjektas mūsų interneto svetainės aktyvinimo metu yra prisijungęs prie „LinkedIn“. Tai įvyksta neatsižvelgiant į tai, ar asmuo paspaudė ant „LinkedIn“ mygtuko. Jei duomenų subjektas nepageidauja, kad tokia informacija būtų perduota „LinkedIn“, jis (ji) gali to išvengti, jei prieš aktyvindamas (-a) mūsų interneto svetainę atsijungia nuo savo „LinkedIn“ paskyros.

Apsilankius adresu https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls „LinkedIn“ suteikia galimybę atsisakyti el. laiškų, SMS pranešimų ir tikslinių skelbimų, taip pat valdyti reklamos nustatymus. „LinkedIn“ taip pat bendradarbiauja su „Eire“, „Google Analytics“, „BlueKai“, „DoubleClick“, „Nielsen“, „Comscore“, „Eloqua“ ir „Lotame“. Šių slapukų galima atsisakyti šiuo adresu https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Su galiojančia „LinkedIn“ privatumo politika galima susipažinti adresu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. „LinkedIn“ slapukų politika pateikta adresu https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

 1. Duomenų apsaugos nuostatos dėl „Xing“ taikymo ir naudojimo

Duomenų valdytojas šioje interneto svetainėje integravo „XING“ komponentus. „XING“ – tai internetinis socialinis tinklas, prie kurio gali prisijungti naudotojai, turintys verslo kontaktus, ir užmegzti naujus kontaktus. Naudotojai gali susikurti asmeninį „XING“ profilį, o įmonės gali sukurti įmonės profilį ir dėti darbo skelbimus „XING“.

„XING“ valdanti įmonė yra „XING SE“ (Dammtorstraße 30, 20354 Hamburgas, Vokietija).

Kiekvieną kartą aktyvinus individualų šios duomenų valdytojo valdomos interneto svetainės, kurioje yra integruotas „XING“ komponentas („XING“ įskiepis), puslapį, duomenų subjekto informacinių technologijų sistemos interneto naršyklė automatiškai parsiunčia atitinkamo „XING“ komponento rodinį. Daugiau informacijos apie „XING“ įskiepį galima rasti adresu https://dev.xing.com/plugins. Šio techninio proceso metu „XING“ gauna informaciją apie konkretų duomenų subjekto aplankytą mūsų interneto svetainės vidinį puslapį.

Jei duomenų subjektas tuo pačiu metu yra prisijungęs prie „XING“, ji aptinka kiekvieną duomenų subjekto atliktą mūsų interneto svetainės aktyvinimą ir visą apsilankymo mūsų interneto svetainėje laiką stebi, kuriuos konkrečius vidinius puslapius duomenų subjektas aplankė. Ši informacija yra renkama, pasitelkiant „XING“ komponentą, ir siejama su atitinkama duomenų subjekto „XING“ paskyra. Jei duomenų subjektas paspaudžia bet kurį mūsų interneto svetainėje integruotą „XING“ mygtuką, pvz., „Dalintis“ (angl. Share), „XING“ priskiria šią informaciją prie asmeninės duomenų subjekto „XING“ naudotojo paskyros ir saugo asmens duomenis.

„XING“ per „XING“ komponentą gauna informaciją apie tai, kad duomenų subjektas apsilankė mūsų interneto svetainėje, jei duomenų subjektas mūsų interneto svetainės aktyvinimo metu yra prisijungęs prie „XING“. Tai įvyksta neatsižvelgiant į tai, ar asmuo paspaudė ant „XING“ mygtuko. Jei duomenų subjektas nepageidauja, kad tokia informacija būtų perduota „XING“, jis (ji) gali to išvengti, jei prieš aktyvindamas (-a) mūsų interneto svetainę atsijungia nuo savo „XING“ paskyros.

„XING“ paskelbtas duomenų apsaugos nuostatas galima peržiūrėti adresu https://www.xing.com/privacy. Jose pateikiama informacija apie „XING“ vykdomą asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir naudojimą. Be to, „XING“ paskelbė privatumo pranešimus, su kuriais galima susipažinti adresu https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

 1. Duomenų apsaugos nuostatos dėl „YouTube“ taikymo ir naudojimo

Duomenų valdytojas šioje interneto svetainėje integravo „YouTube“ komponentus. „YouTube“ – tai internetinis vaizdo įrašų portalas, kuriame vaizdo įrašų leidėjai gali nemokai nustatyti vaizdo įrašus ir naudotojus, taip pat suteikiama galimybė juos nemokamai peržiūrėti, recenzuoti ir komentuoti. „YouTube“ suteikia galimybę skelbti įvairius vaizdo įrašus, todėl Jūs galite peržiūrėti filmus ir TV laidas, taip pat muzikinius vaizdo klipus, anonsus ir vaizdo įrašus, kuriuos sukūrė naudotojai per interneto portalą.

„YouTube“ valdanti įmonė yra ‚YouTube, LLC“ (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS). „YouTube, LLC“ yra „Google Inc.“ (1600 Amphitheatre Pkwy, Mauntinvju, Kalifornijos valstija (Mountain View, CA) 94043-1351, JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS) dukterinė įmonė.

Kiekvieną kartą aktyvinus individualų šios duomenų valdytojo valdomos interneto svetainės, kurioje yra integruotas „YouTube“ komponentas („YouTube“ vaizdo įrašas), puslapį, duomenų subjekto informacinių technologijų sistemos interneto naršyklė automatiškai parsiunčia atitinkamo „YouTube“ komponento rodinį. Daugiau informacijos apie „YouTube“ galima rasti adresu https://www.youtube.com/yt/about/en/. Šio techninio proceso metu „YouTube“ ir „Google“ gauna informaciją apie konkretų duomenų subjekto aplankytą mūsų interneto svetainės vidinį puslapį.

Jei duomenų subjektas yra prisijungęs prie „YouTube“, ji aptinka kiekvieną duomenų subjekto vidinio puslapio, kuriame yra „YouTube“ vaizdo įrašas, aktyvinimą ir seka, kurį konkretų mūsų interneto svetainės vidinį puslapį duomenų subjektas aplankė. Šią informaciją renka „YouTube“ ir „Google“ ir priskiria ją prie atitinkamos duomenų subjekto „YouTube“ paskyros.

„YouTube“ ir „Google“ per „YouTube“ komponentą gauna informaciją apie tai, kad duomenų subjektas apsilankė mūsų interneto svetainėje, jei duomenų subjektas mūsų interneto svetainės aktyvinimo metu yra prisijungęs prie „YouTube“. Tai įvyksta neatsižvelgiant į tai, ar asmuo paspaudė ant „YouTube“ vaizdo įrašo. Jei duomenų subjektas nepageidauja, kad tokia informacija būtų perduota „YouTube“ ir „Google“, jis (ji) gali to išvengti, jei prieš aktyvindamas (-a) mūsų interneto svetainę atsijungia nuo savo „YouTube“ paskyros.

„YouTube“ duomenų apsaugos nuostatos pateikiamos adresu https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ (informacija apie „YouTube“ ir „Google“ vykdomą duomenų rinkimą, tvarkymą ir naudojimą).

 1. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas

BDAR 6 straipsnio 1 dalis yra teisinis duomenų tvarkymo operacijų, dėl kurių gauname sutikimą dėl konkretaus duomenų tvarkymo tikslo, pagrindas. Jei asmens duomenų tvarkymas yra būtinas, siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, pvz., kai duomenų tvarkymo operacijos yra būtinos, siekiant tiekti prekes arba teikti kitas paslaugas, duomenų tvarkymas yra pagrįstas BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Toks pat principas taikomas duomenų tvarkymo operacijoms, kurios yra būtinos, siekiant vykdyti ikisutartines priemones, pvz., užklausų dėl mūsų produktų ar paslaugų atveju. Jei mūsų įmonė privalo vykdyti teisinę prievolę, pvz., mokestinius įsipareigojimus, duomenų tvarkymas yra pagrįstas BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktu. Retais atvejais, asmens duomenų tvarkymas yra būtinas, siekiant apsaugoti gyvybinius duomenų subjekto ar kito fizinio asmens interesus, pvz., jei lankytojas buvo sužeistas mūsų įmonėje ir jo (jos) vardas, pavardė, amžius, sveikatos draudimo duomenys ir kita svarbi informacija turėtų būti perduota gydytojui, ligoninei ar kitai trečiajai šaliai. Tokiu atveju, duomenų tvarkymas yra pagrįstas BDAR 6 straipsnio 1 dalies d punktu. Galiausiai, duomenų tvarkymo operacijos gali būti pagrįstos BDAR 6 straipsnio f punktu. Šis teisinis pagrindas taikomas duomenų tvarkymo operacijoms, kurioms netaikomi anksčiau paminėti teisiniai pagrindai, jei tvarkyti duomenis būtina, siekiant teisėtų įmonės arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni. Tokios duomenų tvarkymo operacijos yra leidžiamos, nes jas konkrečiai paminėjo Europos teisės aktų leidėjas. Jis laikosi nuomonės, kad teisėtas interesas galėtų egzistuoti, jei duomenų subjektas yra duomenų valdytojo klientas (BDAR 47 konstatuojamosios dalies 2 sakinys).

 1. Teisėti duomenų valdytojo arba trečiųjų šalių interesai

Jei asmens duomenų tvarkymas yra pagrįstas BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu, mūsų teisėtas interesas yra vykdyti veiklą, siekiant užtikrinti savo darbuotojų ir akcininkų gerovę.

 1. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis atitinka įstatymuose numatytą saugojimo laikotarpį. Pasibaigus šiam laikotarpiui atitinkami duomenys yra reguliariai ištrinami, jei jie nėra būtini sutarčiai vykdyti ar sudaryti.

 1. Asmens duomenų teikimas kaip įstatyminis ar sutartinis reikalavimas; sutarties sudarymo reikalavimai; duomenų subjekto prievolė teikti asmens duomenis; galimos tokių duomenų nepateikimo pasekmės

Pabrėžiame, kad asmens duomenų teikimas iš dalies privalomas pagal įstatymus (pvz., mokesčių taisyklės) arba pagal sutartines nuostatas (pvz., informacija apie sutartinį partnerį). Kartais, siekiant sudaryti sutartį, duomenų subjektai pateikia asmens duomenis, kuriuos privalome tvarkyti, pvz., duomenų subjektas privalo pateikti savo asmens duomenis, kai mūsų įmonė su juo (ja) pasirašo sutartį. Jei asmens duomenys nėra pateikiami, sutartis su duomenų subjektu negali būti sudaryta. Prieš pateikdamas asmens duomenis, duomenų subjektas privalo susisiekti su bet kuriuo darbuotoju. Darbuotojas paaiškina, ar duomenų subjektas privalo pateikti asmens duomenis pagal įstatymus ar sutarties reikalavimus, ar jie yra reikalingi sutarčiai sudaryti, ar egzistuoja prievolė pateikti asmens duomenis, taip pat paaiškina pasekmės, jei asmens duomenys nėra pateikti.

 1. Automatizuotas sprendimų priėmimas

Esame atsakinga įmonė, todėl nenaudojame automatizuoto spendimų priėmimo ar profiliavimo.