“Kurināmās šķeldas ražošana un tirdzniecība”

Sadar­bī­ba ar kli­en­tiem

Ikdienā dar­bo­ja­mies ar pro­fe­si­onālu attieks­mi, sav­star­pē­ju uzticī­bu un bal­sto­ties uz skaid­riem nosacī­ju­miem, kas ir pam­ats veiksmī­gai sadar­bī­bai. Vērī­bu pie­vēršam ik katrai kli­en­ta prasī­bai. Mēs esam gal­ve­nais fak­tors Jūsu biz­ne­sa mērķu sas­nie­gšanā.

Vairāk enerģi­jas no ilgts­pē­jī­giem res­ur­siem

Eiro­pas Savi­enī­bas atjauno­jamās enerģi­jas direk­tī­vā, ir not­eikts, ka līdz 2020. gadam vis­maz 20% no galē­jā enerģi­jas patē­riņa jāro­das no atjauno­ja­miem enerģi­jas avo­tiem.

Paredzams, ka pie­prasī­jums pēc alter­na­tī­viem enerģi­jas avo­tiem ievēro­ja­mi pie­augs, ko mēs uzska­tām par mūsu biz­ne­sa modeļa pam­a­tu. Izman­to­jot atjauno­ja­mos res­ur­sus un bio­ma­su, mēs sek­mē­jam ilgts­pē­jī­gu attīs­tī­bu savas dar­bī­bas reģi­o­nos.

Mūsu ražo­tā šķel­da:

  • atbilst ES direk­tī­vas prasī­bām;
  • ir videi draud­zīgs enerģi­jas avots no ilgts­pē­jī­gi apsaim­nie­ko­tiem avo­tiem;
  • sama­zi­na CO2 emi­si­jas, mazi­not fosilās enerģi­jas avo­tu izman­toša­nu;
  • ir kon­kurēt­s­pē­jīgs pro­dukts, kas iegūts no vie­tē­jiem res­ur­siem;
  • rada dar­ba vie­tas (gan tieši, gan netieši) lau­ku reģi­o­nos.

Tur­klāt Klasmann-Deilmann Bio­en­er­gy SIA šobrīd veic ilgts­pē­jī­gas bio­ma­sas part­nerī­bas (SBP) ser­ti­fi­kāci­jas pro­ce­su, kurā not­eiktas pam­at­nos­tād­nes vides, eko­no­mis­ko un sociā­lo kri­tē­ri­ju ievēroša­nai bio­ma­sas ražošanā. Dalī­ba šajā shē­mā aps­ti­pri­na Klasmann-Deilmann pār­do­tās bio­ma­sas ilgts­pē­jī­bu. SBP ser­ti­fi­kāci­ja ir svarīgs fak­tors kli­en­tiem Bal­ti­jas reģi­onā un ārpus tā.

Bio­en­erģi­jas struk­tūr­vi­enī­ba

Pirms 10 gadiem pieņem­ta­is lēm­ums par Klasmann-Deilmann tālā­ku attīs­tī­bu vei­cinā­ja iesais­ti bio­en­erģi­jas sek­torā. Ņemot vērā mūsu pie­red­zi ražošanā un plašu zemes pla­tī­bu pār­val­dīšanā, atjauno­jamās enerģi­jas sek­tors tika iden­ti­ficēts kā pie­mēro­tā­kais vir­zi­ens dar­bī­bas paplašinā­nai.

2008. gadā tika izvei­dots tirdznie­cī­bas uzņē­m­ums Lie­tu­vā – UAB Klasmann-Deilmann Bio­en­er­gy, kas deva iespē­ju dar­bo­ties Bal­ti­jas val­stu atjauno­jamās enerģi­jas res­ur­su tir­gū. Kopš 2010. gada mēs esam īste­no­juši plaša mēro­ga ātraud­zī­go kār­klu plan­tāci­ju pro­jek­tus. Šis reģi­ons ir īpaši pie­mērots alter­na­tī­vo res­ur­su ražoša­nai, pār­strā­d­ei un tirdznie­cī­bai, jo palie­linās pie­prasī­jums pēc bio­ma­sas kā enerģi­jas avo­ta, ir lab­vēlī­gi augša­nas aps­tā­kļi, kā arī šī reģio­na eko­no­mis­kā vide vēr­tē­ja­ma kā uzņē­mē­jam draud­zī­ga.

Bez šķel­das, arī kurinā­mā kūdra spēlē nozī­mī­gu lomu reģi­onāla­jā enerģi­jas bilan­cē. Abu šo enerģi­jas avo­tu izman­toša­na ļauj palie­lināt vie­tē­jo res­ur­su īpats­va­ru siltu­ma un elek­tro­en­erģi­jas ražošanā un mazināt atkarī­bu no tādām fosi­la­jām deg­vielām kā gāze, nafta un ogles.

Kopš 2016. gada Klasmann-Deilmann gru­pai pie­vi­en­ti trīs no vadoša­jiem Lat­vi­jas uzņē­mu­miem bio­ma­sas nozarē. Kā jau tirdznie­cī­bas uzņē­mu­miem, tiem ir vēs­tu­ris­ka saik­ne ar gal­vena­jiem šķel­das ražo­tā­jiem un patērē­tā­jiem siltu­ma un enerģi­jas sek­torā gan Bal­ti­jā, gan Skan­dinā­vi­jā. 2017. gadā šie uzņē­mu­mi tika apvie­no­ti izvei­do­jot Klasmann- Deilmann Bio­en­er­gy SIA. Jaunā uzņē­mu­ma gal­venā struk­tūr­vi­enī­ba atro­das Rīgā, taču dar­bo­jas filiā­les arī Jel­ga­vā, Lie­pā­jā un Zilā­kalnā.

Your rou­te

Plašā­ka infor­māci­ja

Kon­tak­ti Lie­tu­va

UAB Klasmann-Deilmann Bio­en­er­gySilo­ju Str 2Trak­sė­džių k.LT-99100 Šilu­tės r.Lie­tu­va+370 441 61073+370 441 61070+370 689 34108Sūtīt epas­tu

Kon­tak­ti Lat­vi­ja

Klasmann-Deilmann Bio­en­er­gy SIAGusta­va Zem­ga­la Str. 76 | Jau­na Tei­ka | Biro­ju eka Val­ters (12th floor)Riga | LV-1039Lat­via+371 20237057Sūtīt epas­tu