Privacyreglement

Hartelijk dank voor uw interesse in ons bedrijf. Uw privacy heeft een zeer hoge prioriteit voor de directie van Klasmann-Deilmann GmbH. Het gebruik van de website van Klasmann-Deilmann GmbH is in principe mogelijk zonder enige opgave van persoonsgegevens. Indien een betrokken persoon via onze website gebruik wil maken van bijzondere diensten van ons bedrijf, kan verwerking van persoonsgegevens echter nodig zijn. Wanneer de verwerking van persoonsgegevens nodig is en er voor deze verwerking geen wettelijke grondslag bestaat, vragen wij over het algemeen om toestemming van de betrokkene.

Het verwerken van persoonsgegevens zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer van de betrokken persoon vindt altijd plaats in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming en conform de voor Klasmann-Deilmann GmbH geldende privacybepalingen voor specifieke landen. Door middel van deze privacyverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over het type,
de reikwijdte en het doel van de door ons geregistreerde, gebruikte en verwerkte persoonsgegevens. Verder worden de desbetreffende personen middels deze privacyverklaring ingelicht over de hun toekomende rechten.

Als verantwoordelijke rechtspersoon voor de verwerking van deze gegevens heeft Klasmann-Deilmann GmbH talrijke technische en organisatorische maatregelen doorgevoerd om een zo sluitend mogelijke bescherming van de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, te garanderen. Bij de gegevensverwerking via internet kan echter sprake zijn van lacunes in de beveiliging, zodat geen absolute bescherming kan worden gegarandeerd. Om deze reden staat het elke betrokken persoon vrij om persoonsgegevens ook langs alternatieve wegen, bijvoorbeeld telefonisch, aan ons door te geven.

 1. Definities

De privacyverklaring van Klasmann-Deilmann GmbH is gebaseerd op de begrippen die door de Europese opstellers van richtlijnen en verordeningen bij de publicatie van de Algemene verordening gegevensbescherming (EU-AVG) zijn gebruikt. Onze privacyverklaring moet zowel voor het algemene publiek als voor onze klanten en zakenpartners eenvoudig leesbaar en begrijpelijk zijn. Om dit te garanderen willen wij de gebruikte begrippen vooraf nader verklaren.

In deze privacyverklaring gebruiken wij onder andere de volgende begrippen:

 • a)    Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna ‘de betrokken persoon’ of ‘de betrokkene’ genoemd). Als identificeerbaar wordt een natuurlijke persoon beschouwd die direct of indirect, in het bijzonder door koppeling van deze persoon aan een kenmerk zoals een naam, een referentienummer, gegevens over zijn verblijfplaats, een IP-adres of aan één of meer bijzondere kenmerken die uitdrukking geven aan de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon, kan worden geïdentificeerd.

 • b)    Betrokken persoon

De betrokken persoon is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke (rechts)persoon worden verwerkt.

 • c)    Verwerking

Verwerking is ieder met of zonder gebruikmaking van geautomatiseerde processen uitgevoerd procédé of reeks van procédés dat wordt toegepast op de persoonsgegevens, zoals het inwinnen, vastleggen, organiseren, ordenen, opslaan, aanpassen of veranderen, selecteren, opvragen, gebruiken, bekendmaken middels doorgifte, verspreiding of een andere vorm van beschikbaarstelling, vergelijken of combineren, beperken, wissen of vernietigen van deze gegevens.

 • d)    Beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking hiervan te beperken.

 • e)    Profiling

Profiling is ieder type geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens dat inhoudt dat deze persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten te beoordelen die betrekking hebben op een natuurlijke persoon, in het bijzonder om aspecten te analyseren of te voorspellen met betrekking tot arbeidsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verplaatsing van deze natuurlijke persoon.

 • f)     Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens zonder gebruikmaking van aanvullende informatie niet meer kunnen worden gekoppeld aan een specifieke betrokken persoon, zolang deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderhevig is aan technische en organisatorische maatregelen die garanderen dat de persoonsgegevens niet kunnen worden gekoppeld aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 • g)    Verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke (rechts)persoon

De verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke (rechts)persoon is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, instelling, inrichting of andere instantie die alleen of samen met andere(n) beslist over de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens. Wanneer de doelen en middelen van deze verwerking bepaald zijn door het EU-recht of het recht van de lidstaten, kan de verantwoordelijke (rechts)persoon respectievelijk kunnen de criteria voor diens benoeming worden vastgelegd in overeenstemming met het EU-recht of het recht van de lidstaten.

 • h)    Verwerker

De verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, instelling, inrichting of andere instantie die persoonsgegevens verwerkt in opdracht van de verantwoordelijke (rechts)persoon.

 • i)      Ontvanger

De ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, instelling, inrichting of andere instantie aan wie persoonsgegevens worden bekendgemaakt, ongeacht of hierbij sprake is van een derde of niet. Instanties die volgens het recht van de EU of de lidstaten in het kader van een bepaalde onderzoeksopdracht mogelijk persoonsgegevens ontvangen, gelden echter niet als ontvanger.

 • j)      Derde

Derde is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, instelling, inrichting of andere instantie met uitzondering van de betrokkene, de verantwoordelijke (rechts)persoon, de verwerker en de personen die onder directe verantwoording van de verantwoordelijke (rechts)persoon of de verwerker bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

 • k)    Toestemming

Toestemming is elke door de betrokken persoon voor het desbetreffende geval vrijwillig, op geïnformeerde wijze en ondubbelzinnig afgegeven wilsuiting in de vorm van een verklaring of een andere eenduidige bevestigende handeling waarmee de betrokken persoon te verstaan geeft akkoord te gaan met de verwerking van de op hem betrekking hebbende persoonsgegevens.

 1. Naam en adres van de voor de verwerking verantwoordelijke (rechts)persoon

De verantwoordelijke (rechts)persoon in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming, overige in de lidstaten van de Europese Unie geldende privacywetten en andere bepalingen met een privacyrechtelijk karakter is:

Klasmann-Deilmann GmbH
Georg-Klasmann-Straße 2–10
49744 Geeste
Duitsland
Tel.: + 49 5937 31 100
E-mail:
Website: klasmann-deilmann.com

 1. Adres van de privacyfunctionaris

Eventuele vragen aan de privacyfunctionaris kunt u als volgt adresseren:

Aan de privacyfunctionaris
van Klasmann-Deilmann GmbH

– persoonlijk / vertrouwelijk –
Georg-Klasmann-Straße 2–10
49744 Geeste
Duitsland

E-mail:
Website: klasmann-deilmann.com

Iedere betrokken persoon kan met alle vragen en opmerkingen altijd contact opnemen met onze privacyfunctionaris.

 1. Cookies

De website van Klasmann-Deilmann GmbH maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die door een webbrowser op een computersysteem worden aangemaakt en opgeslagen.

Talrijke websites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een uniek kenmerk van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee websites en servers kunnen worden gekoppeld aan de concrete webbrowser waarmee de cookie is opgeslagen. Dit stelt de bezochte websites en servers in staat om de individuele browser van de betrokken persoon te onderscheiden van andere webbrowsers, die andere cookies bevatten. Een bepaalde webbrowser kan via deze unieke cookie-ID worden herkend en geïdentificeerd.

Door het gebruik van cookies kan Klasmann-Deilmann GmbH de gebruikers van deze website gebruikersvriendelijke diensten bieden, die zonder het aanmaken van cookies niet mogelijk zouden zijn.

Met een cookie kunnen de informatie en het aanbod op onze website voor de gebruiker worden geoptimaliseerd. Dankzij cookies zijn wij, zoals reeds vermeld,
in staat om de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruik van onze website gemakkelijker te maken voor onze gebruikers. De gebruiker van een website die van cookies gebruikmaakt, hoeft bijvoorbeeld niet bij ieder bezoek aan de website opnieuw zijn toegangsgegevens in te voeren, omdat deze taak wordt uitgevoerd door de website en de cookie die op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagen in een online winkel. De online winkel onthoudt met een cookie de artikelen die een klant in de virtuele winkelwagen geplaatst heeft.

De betrokken persoon kan het aanmaken van cookies door onze website altijd voorkomen door middel van de bijbehorende instelling van de gebruikte browser, en hiermee het aanmaken van cookies permanent weigeren. Verder kunnen reeds aangemaakte cookies altijd met een webbrowser of andere programma’s worden gewist. Dit is met alle gangbare webbrowsers mogelijk. Wanneer de betrokkene het aanmaken van cookies in de gebruikte browser deactiveert, kunnen in bepaalde gevallen niet alle functies van onze website voor de volle omvang worden benut.

 1. Registratie van algemene gegevens en informatie

Telkens wanneer de website van Klasmann-Deilmann GmbH door een betrokken persoon of geautomatiseerd systeem wordt opgeroepen, legt de website een reeks van algemene gegevens en informatie vast. Deze algemene gegevens en informatie worden in de logfiles van de server opgeslagen. Hierbij kunnen worden vastgelegd: (1) de gebruikte types en versies van de browser, (2) het besturingssysteem van het bezoekende systeem, (3) de website van waaruit een bezoekend systeem op onze website komt (de zogenaamde referrer), (4) de subpagina’s die door een bezoekend systeem op onze website worden aangestuurd, (5) de datum en tijd van een bezoek aan de website, (6) een internet-protocoladres (IP-adres), (7) de serviceprovider van het bezoekende systeem en (8) overige gelijksoortige gegevens en informatie ten behoeve van de verdediging tegen eventuele aanvallen op onze IT-systemen.

Bij het gebruik van de algemene gegevens en informatie brengt Klasmann-Deilmann GmbH deze niet in verband met de betrokken persoon. Deze informatie is echter nodig om (1) de inhoud van onze website correct te presenteren, (2) de inhoud van onze website alsmede de reclame hiervoor te optimaliseren, (3) het permanent functioneren van onze IT-systemen en de techniek van onze website te garanderen, alsmede (4) strafrechtelijke instanties in geval van een cyberaanval de informatie beschikbaar te kunnen stellen die voor strafvervolging vereist is. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden hierom door Klasmann-Deilmann GmbH enerzijds statistisch verwerkt, en verder met het doel om de privacybescherming en de veiligheid van gegevens bij ons bedrijf te vergroten, en ten slotte om een optimaal beveiligingsniveau voor de door ons verwerkte persoonsgegevens te garanderen. De anonieme gegevens in de server-logfiles worden gescheiden bewaard van alle door een betrokken persoon opgegeven persoonsgegevens.

 1. Contactmogelijkheid via de website

De website van Klasmann-Deilmann GmbH bevat op grond van wettelijke voorschriften informatie waardoor snel elektronisch contact met ons bedrijf kan worden opgenomen en directe communicatie met ons mogelijk is, en die eveneens een algemeen adres voor zogenaamde elektronische post (e-mailadres) omvat. Indien een betrokken persoon per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de voor de verwerking verantwoordelijke (rechts)persoon, worden de door de betrokken persoon opgegeven persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Deze door de betrokken persoon op vrijwillige basis aan de voor de verwerking verantwoordelijke (rechts)persoon doorgegeven informatie wordt opgeslagen ten behoeve van de afhandeling of het opnemen van contact met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

 1. Commentaarfunctie bij de blog op de website

Klasmann-Deilmann GmbH biedt gebruikers op een blog die zich op de website van de voor de verwerking verantwoordelijke (rechts)persoon bevindt, de mogelijkheid om individuele commentaren op afzonderlijke blogbijdragen achter te laten. Een blog is een op een website bijgehouden, in de regel openbaar portaal waarin één of meer personen, die bloggers of webloggers worden genoemd, artikelen kunnen posten of overdenkingen in zogenaamde blogposts kunnen achterlaten. In de regel kunnen door derden opmerkingen bij de blogposts worden geplaatst.

Wanneer een betrokken persoon een opmerking achterlaat bij een op de website gepubliceerde blog, worden behalve de door de betrokken persoon achtergelaten opmerkingen ook gegevens over het tijdstip van invoeren van het commentaar, alsmede de door de betrokkene gekozen gebruikersnaam (pseudoniem) opgeslagen en gepubliceerd. Daarnaast wordt tevens het IP-adres geprotocolleerd dat door de serviceprovider aan de betrokken persoon is toegekend. Het IP-adres wordt hierbij opgeslagen om veiligheidsredenen en voor het geval dat de betrokken persoon met een geplaatste opmerking inbreuk maakt op de rechten van derden of illegaal materiaal plaatst. De persoonsgegevens worden daarom opgeslagen in het belang van de voor de verwerking verantwoordelijke (rechts)persoon, opdat deze zich in het geval van een wetsovertreding eventueel kan vrijpleiten. De hier opgeslagen persoonsgegevens worden niet aan derden doorgeven indien het doorgeven ervan niet wettelijk is voorgeschreven of dit het gerechtelijk verweer van de voor de verwerking verantwoordelijke (rechts)persoon dient.

 1. Routinematig wissen en blokkeren van persoonsgegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke (rechts)persoon verwerkt en bewaart persoonsgegevens van de betrokken persoon alleen voor de periode die nodig is voor het bereiken van het doel van de registratie, of indien dit door de Europese opstellers van richtlijnen en verordeningen of andere wetgevers is vastgelegd
in wetten of voorschriften waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke (rechts)persoon onderworpen is.

Wanneer het doel van de registratie wegvalt of de door de Europese opsteller van richtlijnen en verordeningen of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven bewaartermijn afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig en conform de wettelijke voorschriften geblokkeerd of gewist.

 1. Rechten van de betrokken persoon
 • a)    Recht op bevestiging

Iedere betrokken persoon heeft het door de Europese opsteller van richtlijnen en verordeningen erkende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke (rechts)persoon de bevestiging te eisen dat er op hem betrekking hebbende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien een betrokkene gebruik wil maken van dit bevestigingsrecht, kan deze te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke (rechts)persoon.

 • b)    Recht op informatie

Iedere betrokken persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het door de Europese opsteller van richtlijnen en verordeningen erkende recht om kosteloze informatie van de voor de verwerking verantwoordelijke (rechts)persoon te ontvangen over de persoonsgegevens die over hem zijn opgeslagen, en om een kopie te ontvangen van deze informatie. Verder heeft de Europese opsteller van richtlijnen en verordeningen de betrokkene informatie over de volgende gegevens toegekend:

  • de doelen van de verwerking
  • de categorieën van de verwerkte persoonsgegevens
  • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens bekendgemaakt zijn of nog bekendgemaakt zullen worden, in het bijzonder bij ontvangers in derde landen of bij internationale organisaties
  • indien mogelijk de geplande duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor
   de vaststelling van deze duur
  • het bestaan van het recht op rectificatie of verwijdering van de hem betreffende persoonsgegevens, of op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke (rechts)persoon, of het recht op bezwaar tegen deze verwerking
  • het bestaan van het recht op bezwaar bij een toeziende instantie
  • wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokken persoon worden verkregen: alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profiling conform artikel 22 par. 1 en 4 EU-AVG en — ten minste in deze gevallen — betekenisvolle informatie over de gebruikte logica, alsmede de reikwijdte en de bedoelde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokken persoon.

Daarnaast heeft de betrokken persoon het recht te worden geïnformeerd of zijn persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie zijn doorgegeven. Indien dit het geval is, heeft de betrokkene bovendien het recht informatie te ontvangen over de passende garanties met betrekking tot deze doorgifte.

Indien een betrokken persoon gebruik wil maken van dit recht op informatie, kan deze te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke (rechts)persoon.

 • c)    Recht op rectificatie

Iedere betrokken persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het door de Europese opsteller van richtlijnen en verordeningen erkende recht om onverwijlde rectificatie te eisen van hem betreffende, onjuiste persoonsgegevens. Verder heeft de betrokken persoon het recht om, met inachtneming van de doelen van de verwerking, aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te eisen, ook middels een aanvullende verklaring.

Indien een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op rectificatie, kan deze te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke (rechts)persoon.

 • d)    Recht op verwijdering (recht om vergeten te worden)

Iedere betrokken persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het door de Europese opsteller van richtlijnen en verordeningen erkende recht om van de verantwoordelijke (rechts)persoon te eisen dat de hem betreffende persoonsgegevens onverwijld gewist worden indien een van de volgende redenen van toepassing is en de verwerking niet noodzakelijk is:

  • De persoonsgegevens zijn verzameld of anderszins verwerkt voor doelen waarvoor ze niet langer nodig zijn.
  • De betrokken persoon herroept de instemming waarop de verwerking conform art. 6 par. 1 lid a EU-AVG of art. 9 par. 2 lid a EU-AVG berustte, en een andere wettelijke grond voor verwerking ontbreekt.
  • De betrokken persoon tekent conform art. 21 par. 1 EU-AVG bezwaar aan tegen de verwerking en er zijn geen prevalente gegronde redenen voor de verwerking, of de betrokken persoon tekent conform art. 21 par. 2 EU-AVG bezwaar tegen de verwerking aan.
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  • Het wissen van de persoonsgegevens is vereist om te voldoen aan een wettelijke verplichting volgens het recht van de EU of de lidstaten waaraan de verantwoordelijke (rechts)persoon is onderworpen.
  • De persoonsgegevens zijn verkregen met betrekking tot aangeboden diensten van de informatiemaatschappij conform art. 8 par. 1 EU-AVG.

Indien een van de bovenstaande redenen van toepassing is en de betrokkene de persoonsgegevens wil laten verwijderen die bij Klasmann-Deilmann GmbH zijn opgeslagen, kan deze hiervoor te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke (rechts)persoon. De medewerker van Klasmann-Deilmann GmbH zal ervoor zorgen dat onverwijld aan de wens tot verwijdering wordt voldaan.

Wanneer de persoonsgegevens door Klasmann-Deilmann GmbH openbaar zijn gemaakt en ons bedrijf als verantwoordelijke (rechts)persoon conform art. 17 par. 1 EU-AVG verplicht is tot het wissen van de persoonsgegevens, neemt Klasmann-Deilmann GmbH, rekening houdend met de beschikbare techniek en de implementatiekosten, gepaste maatregelen, ook van technische aard, om andere voor de gegevensverwerking verantwoordelijke (rechts)personen die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken, ervan te verwittigen dat de betrokken persoon van deze andere voor de verwerking van de gegevens verantwoordelijke (rechts)personen de verwijdering van alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of replica’s van deze persoonsgegevens heeft geëist, voor zover de verwerking ervan niet noodzakelijk is. De medewerker van Klasmann-Deilmann GmbH zal in voorkomende gevallen de nodige maatregelen nemen.

 • e)    Recht op beperking van de verwerking

Iedere betrokken persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het door de Europese opsteller van richtlijnen en verordeningen erkende recht om van de verantwoordelijke (rechts)persoon beperking van de verwerking te eisen indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene bestreden, en wel gedurende een periode die de verantwoordelijke (rechts)persoon in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
  • De verwerking is onrechtmatig, de betrokken persoon wijst het wissen van de persoonsgegevens van de hand en deze eist in plaats hiervan beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
  • De verantwoordelijke (rechts)persoon heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doelen van de verwerking, de betrokkene heeft ze echter nodig voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken.
  • De betrokken persoon heeft conform art. 21 par. 1 EU-AVG bezwaar aangetekend tegen de verwerking en het staat nog niet vast of de gegronde redenen van de verantwoordelijke (rechts)persoon zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Indien aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene beperking wil eisen van de verwerking van de persoonsgegevens die bij Klasmann-Deilmann GmbH zijn opgeslagen, kan deze hiervoor te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke (rechts)persoon. De medewerker van Klasmann-Deilmann GmbH zal er dan voor zorgen dat de verwerking wordt beperkt.

 • f)     Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Iedere betrokken persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het door de Europese opsteller van richtlijnen en verordeningen erkende recht om de hem betreffende persoonsgegevens die door de betrokkene aan een verantwoordelijke (rechts)persoon beschikbaar gesteld zijn, in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare opmaak te ontvangen. Hij heeft bovendien het recht om deze gegevens aan andere verantwoordelijke (rechts)personen door te geven, zonder tegenwerking van de verantwoordelijke (rechts)persoon aan wie de persoonsgegevens beschikbaar waren gesteld, indien de verwerking berust op de toestemming conform art. 6 par. 1 lid a EU-AVG of art. 9 par. 2 lid a EU-AVG of op een overeenkomst conform art. 6 par. 1 lid b EU-AVG en de gegevens middels een geautomatiseerd procédé worden verwerkt, zolang de verwerking niet nodig is voor de uitoefening van een taak die het algemeen belang dient of wordt uitgevoerd bij de uitoefening van het openbaar gezag, en die aan de verantwoordelijke (rechts)persoon is opgedragen.

Verder heeft de betrokken persoon bij de uitoefening van zijn recht op overdraagbaarheid van gegevens conform art. 20 par. 1 EU-AVG het recht
om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens door een verantwoordelijke (rechts)persoon direct aan een andere verantwoordelijke (rechts)persoon worden doorgegeven voor zover dit technisch mogelijk is en de rechten en vrijheden van andere personen hierdoor niet worden geschaad.

Om het recht op overdraagbaarheid van gegevens geldend te maken kan
de betrokkene te allen tijde contact opnemen met een medewerker van Klasmann-Deilmann GmbH.

 • g)    Recht op bezwaar

Iedere betrokken persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het door de Europese opsteller van richtlijnen en verordeningen erkende recht om te allen tijde om redenen die voortvloeien uit zijn bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens die op grond van art. 6 par. 1 lid e of f EU-AVG plaatsvindt. Dit geldt ook voor profiling die op deze bepalingen berust.

Klasmann-Deilmann GmbH verwerkt de persoonsgegevens in het geval van een bezwaar niet langer, tenzij wij het bestaan bewijzen van dwingende, beschermenswaardige redenen voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokken persoon, of indien de verwerking het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van gerechtelijke aanspraken dient.

Indien Klasmann-Deilmann GmbH persoonsgegevens gebruikt om directe reclame te bedrijven, heeft de betrokken persoon te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke reclame. Dit geldt ook voor profiling, indien deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Indien de betrokkene tegenover Klasmann-Deilmann GmbH bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van directe reclame, zal Klasmann-Deilmann GmbH de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Daarnaast heeft de betrokken persoon het recht om, om redenen die voortvloeien uit zijn bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens die bij Klasmann-Deilmann GmbH conform art. 89 par. 1 EU-AVG plaatsvindt voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden, tenzij een dergelijke verwerking nodig is voor de uitoefening van een taak die het algemeen belang dient.

Om zijn recht op bezwaar uit te oefenen kan de betrokken persoon direct contact opnemen met elke medewerker van Klasmann-Deilmann GmbH of een andere medewerker. Het staat de betrokken persoon verder vrij om in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht richtlijn 2002/58/EG, zijn recht op bezwaar uit te oefenen middels geautomatiseerde procédés.

 • h)    Geautomatiseerde beslissingen in voorkomende gevallen, inclusief profiling

Iedere betrokken persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het door de Europese opsteller van richtlijnen en verordeningen erkende recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking — inclusief profiling — berustende beslissing waardoor jegens hem een gerechtelijke werking ontstaat of die hem op soortgelijke wijze aanzienlijk benadeelt, indien deze beslissing niet (1) nodig is voor het afsluiten of het nakomen van een contract tussen de betrokkene en de verantwoordelijke (rechts)persoon, of (2) is toegestaan op grond van wettelijke voorschriften van de EU of de lidstaten waaraan de verantwoordelijke (rechts)persoon is onderworpen, en deze wettelijke voorschriften passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden alsmede de rechtmatige belangen van de betrokken persoon bevatten of (3) plaatsvindt met uitdrukkelijke instemming van de betrokken persoon.

Wanneer de beslissing (1) nodig is voor het afsluiten of het nakomen van een contract tussen de betrokken persoon en de verantwoordelijke (rechts) persoon of (2) wordt genomen met de uitdrukkelijke instemming van de betrokken persoon, treft Klasmann-Deilmann GmbH gepaste maatregelen om de rechten en vrijheden alsmede de rechtmatige belangen van de betrokken persoon te beschermen, waaronder ten minste het recht van de persoon valt op het bewerkstelligen van een ingreep jegens de verantwoordelijke (rechts)persoon, op het uiteenzetten van zijn eigen standpunt en op het aanvechten van de beslissing.

Indien de betrokken persoon rechten met betrekking tot geautomatiseerde beslissingen geldend wil maken, kan deze hiertoe te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke (rechts)persoon.

 • i)      Recht op herroeping van privacyrechtelijke instemming

Iedere betrokken persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het door de Europese opsteller van richtlijnen en verordeningen erkende recht om zijn instemming met de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde te herroepen.

Indien de betrokken persoon zijn recht op herroeping van zijn instemming geldend wil maken, kan deze hiertoe te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke (rechts)persoon.

 1. Bescherming van de privacy bij sollicitaties en in selectieprocedures

De voor de verwerking verantwoordelijke (rechts)persoon verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten ten behoeve van de afwikkeling van de selectieprocedure. De verwerking kan op elektronische wijze plaatsvinden. Dit is
in het bijzonder het geval wanneer een sollicitant de desbetreffende documenten voor de sollicitatie langs elektronische weg, bijvoorbeeld per e-mail of via een formulier op de website, doorgeeft aan de voor de verwerking verantwoordelijke (rechts)persoon. Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke (rechts)persoon een arbeidscontract met een sollicitant sluit, worden de toegezonden gegevens opgeslagen ten behoeve van de afwikkeling van de arbeidsverhouding, met inachtneming van de wettelijke voorschriften. Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke (rechts)persoon geen arbeidscontract met de sollicitant sluit, worden de documenten twee maanden na het bekendmaken van het besluit tot afwijzing automatisch gewist, zolang het wissen niet in strijd is met overige rechtmatige belangen van de verantwoordelijke (rechts)persoon. Onder de overige rechtmatige belangen in deze zin valt bijvoorbeeld de bewijsplicht in een proces in het kader van de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB).

 1. Privacybepalingen bij het gebruik van etracker

De voor de verwerking verantwoordelijke (rechts)persoon heeft op deze website componenten van het bedrijf etracker geïntegreerd. Etracker is een webanalysedienst. Webanalyse is het inwinnen, verzamelen en beoordelen van gegevens middels het gedrag van de bezoekers van websites. Een webanalysedienst houdt onder andere bij vanuit welke website een betrokken persoon op een website terechtgekomen is (de zogenaamde referrer), welke subpagina’s van de website er zijn bezocht en hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. De webanalyse wordt doorgaans toegepast ter optimalisatie van een website en voor een kosten-batenanalyse van internetreclame.

De exploitant van etracker is etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Duitsland.

Etracker maakt een cookie aan op de IT-systemen van de betrokken persoon. Wat cookies zijn, is hierboven reeds verklaard. Telkens wanneer een van de pagina’s van deze website, die door de voor de verwerking verantwoordelijke (rechts)persoon beheerd wordt en waarop een etracker-component geïntegreerd is, wordt opgeroepen, krijgt de webbrowser op het IT-systeem van de betrokken persoon automatisch opdracht van de desbetreffende etracker-component om gegevens voor marketing- en optimalisatiedoeleinden aan etracker door te geven. In het kader van dit technische procédé ontvangt etracker gegevens die na het aanmaken
van gebruikersprofielen onder pseudoniem worden gebruikt. De zo verkregen gebruikersprofielen dienen ter analyse van het gedrag van de betrokken persoon die de website van de voor de verwerking verantwoordelijke (rechts)persoon heeft bezocht, en worden beoordeeld met als doel de website te verbeteren en te optimaliseren. De middels de etracker-componenten verkregen gegevens worden niet zonder voorafgaande inwinning van afzonderlijke en uitdrukkelijke instemming van de betrokken persoon gebruikt om de betrokkene te identificeren. Deze gegevens worden niet gecombineerd met persoonsgegevens of met andere gegevens die hetzelfde pseudoniem bevatten.

Zoals hierboven reeds weergegeven kan de betrokken persoon het aanmaken van cookies door onze website altijd voorkomen door middel van de bijbehorende instelling van de gebruikte webbrowser, en hiermee het aanmaken van cookies permanent weigeren. Een dergelijke instelling van de gebruikte webbrowser voorkomt ook dat etracker een cookie aanmaakt op de IT-systemen van de betrokken persoon. Daarnaast kunnen door etracker reeds aangemaakte cookies altijd met de webbrowser of andere programma’s worden gewist.

Verder heeft de betrokken persoon de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen registratie van de door de etracker-cookie ingewonnen, op het gebruik van deze website betrekking hebbende gegevens alsmede de verwerking van deze gegevens, en deze te verhinderen. Hiertoe dient de betrokken persoon de cookie-instelknop onder de weblink http://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb aan te klikken, waardoor een opt-out-cookie wordt aangemaakt. De middels dit bezwaar aangemaakte opt-out-cookie wordt opgeslagen op het door de betrokken persoon gebruikte IT-systeem. Wanneer de cookies op het systeem van de betrokken persoon na het bezwaar maken gewist worden, moet de betrokken persoon de link opnieuw oproepen om een nieuwe opt-out-cookie aan te maken.

Door het aanmaken van de opt-out-cookie bestaat echter de mogelijkheid dat de website van de verantwoordelijke (rechts)persoon door de betrokken persoon niet langer voor de volle omvang kan worden benut.

De geldende privacybepalingen van etracker kunnen worden opgeroepen via https://www.etracker.com/de/datenschutz.html.

 1. Privacybepalingen voor het gebruik van LinkedIn

De voor de verwerking verantwoordelijke (rechts)persoon heeft op deze website componenten van LinkedIn Corporation geïntegreerd. LinkedIn is een op internet gebaseerd sociaal netwerk dat connecties van de gebruikers met bestaande zakelijke contacten, alsmede het leggen van nieuwe zakelijke contacten mogelijk maakt. Ruim 400 miljoen geregistreerde personen in meer dan 200 landen maken gebruik van LinkedIn. Hiermee is LinkedIn momenteel het grootste platform voor zakelijke contacten en een van de meest bezochte websites ter wereld.

De exploitant van LinkedIn is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Voor privacyaangelegenheden buiten de VS is LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, verantwoordelijk.

Telkens wanneer een van onze webpagina’s die met een LinkedIn-component (plug-in) zijn uitgerust, wordt opgeroepen, zorgt deze component ervoor dat de door de betrokken persoon gebruikte browser de bijbehorende weergave van de component van LinkedIn downloadt. Nadere informatie over de LinkedIn-plug-ins kunt u vinden op https://developer.linkedin.com/plugins. In het kader van dit technische procédé ontvangt LinkedIn informatie over welke concrete subpagina van onze website door de betrokken persoon wordt bezocht.

Indien de betrokken persoon tegelijk bij LinkedIn is ingelogd, herkent LinkedIn telkens wanneer de betrokken persoon onze website oproept en voor de gehele duur van het desbetreffende bezoek op onze website welke concrete subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door de LinkedIn-component verzameld en door LinkedIn gekoppeld aan de bijbehorende LinkedIn-account van de betrokken persoon. Wanneer de betrokken persoon een op onze website geïntegreerde LinkedIn-knop aanklikt, koppelt LinkedIn deze informatie aan de persoonlijke LinkedIn-gebruikersaccount van de betrokken persoon en slaat deze persoonsgegevens op.

Telkens wanneer de betrokken persoon op het tijdstip van oproepen van onze website tegelijk bij LinkedIn is ingelogd, wordt LinkedIn via de LinkedIn-component geïnformeerd dat de betrokken persoon onze website heeft bezocht; dit gebeurt ongeacht of de betrokken persoon de LinkedIn-component aanklikt of niet. Wanneer de betrokken persoon geen dergelijke doorgifte van deze informatie aan LinkedIn wenst, kan deze de doorgifte verhinderen door vóór het oproepen van onze website uit te loggen uit zijn LinkedIn-account.

LinkedIn biedt via https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls de mogelijkheid om e-mailberichten, SMS-berichten en gerichte reclame af te zeggen alsmede de reclame-instellingen te beheren. LinkedIn maakt verder gebruik van partners als Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua en Lotame, die cookies kunnen aanmaken. Deze cookies kunnen worden geweigerd via https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. De geldende privacybepalingen van LinkedIn zijn te vinden op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. De cookie-richtlijn van LinkedIn is te vinden op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

 1. Privacybepalingen voor het gebruik van Xing

De voor de verwerking verantwoordelijke (rechts)persoon heeft op deze website componenten van Xing geïntegreerd. Xing is een op internet gebaseerd sociaal netwerk dat connecties van de gebruikers met bestaande zakelijke contacten alsmede het leggen van nieuwe zakelijke contacten mogelijk maakt. Elke gebruiker kan bij Xing een persoonlijk profiel van zichzelf aanmaken. Bedrijven kunnen op Xing bijvoorbeeld bedrijfsprofielen aanmaken of vacatures publiceren.

De exploitant van Xing is XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland.

Telkens wanneer een van de pagina’s van deze website, die door de voor de verwerking verantwoordelijke (rechts)persoon beheerd wordt en waarop een Xing-component (Xing-plug-in) geïntegreerd is, wordt opgeroepen, krijgt de webbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch opdracht van de desbetreffende Xing-component om een weergave van de bijbehorende Xing-component vanaf Xing te downloaden. Nadere informatie over de Xing-plug-ins kunt u vinden op https://dev.xing.com/plugins. In het kader van dit technische procédé ontvangt Xing informatie over welke concrete subpagina van onze website door de betrokken persoon wordt bezocht.

Indien de betrokken persoon tegelijk bij Xing is ingelogd, herkent Xing telkens wanneer de betrokken persoon onze website oproept en voor de gehele duur van het desbetreffende bezoek op onze website welke concrete subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door de Xing-component ingewonnen en door Xing gekoppeld aan de bijbehorende Xing-account van de betrokken persoon. Wanneer de betrokken persoon een op onze website geïntegreerde Xing-knop, bijvoorbeeld de share-knop, aanklikt, koppelt Xing deze informatie aan de persoonlijke Xing-gebruikersaccount van de betrokken persoon en slaat deze persoonsgegevens op.

Telkens wanneer de betrokken persoon op het tijdstip van oproepen van onze website tegelijk bij Xing is ingelogd, wordt Xing via de Xing-component geïnformeerd dat de betrokken persoon onze website heeft bezocht; dit gebeurt ongeacht of de betrokken persoon de Xing-component aanklikt of niet. Wanneer de betrokken persoon geen dergelijke doorgifte van deze informatie aan Xing wenst, kan deze de doorgifte verhinderen door vóór het oproepen van onze website uit te loggen uit zijn Xing-account.

De door Xing gepubliceerde privacybepalingen, die te vinden zijn via https://www.xing.com/privacy, geven uitsluitsel over de registratie, de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens door Xing. Verder heeft Xing op https://www.xing.com/app/share?op=data_protection privacyinformatie voor de Xing share-knop gepubliceerd.

 1. Privacybepalingen voor het gebruik van YouTube

De voor de verwerking verantwoordelijke (rechts)persoon heeft op deze website componenten van YouTube geïntegreerd. YouTube is een internet-videoportaal waarop video-publicisten gratis video’s kunnen plaatsen en andere gebruikers deze eveneens gratis kunnen bekijken, beoordelen en becommentariëren. YouTube staat de publicatie van alle soorten video’s toe, zodat er zowel complete film- en tv-uitzendingen als muziekvideo’s, trailers en door gebruikers zelf geproduceerde video’s via het webportaal kunnen worden opgeroepen.

De exploitant van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Telkens wanneer een van de pagina’s van deze website, die door de voor de verwerking verantwoordelijke (rechts)persoon beheerd wordt en waarop een YouTube-component (YouTube-video) geïntegreerd is, wordt opgeroepen, krijgt de webbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch opdracht van de desbetreffende YouTube-component om een weergave van de desbetreffende YouTube-component van YouTube te downloaden. Nadere informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/de/. In het kader van dit technische procédé ontvangen YouTube en Google informatie over welke concrete subpagina van onze website door de betrokken persoon wordt bezocht.

Indien de betrokken persoon tegelijk bij YouTube is ingelogd, herkent YouTube bij het oproepen van een subpagina die een YouTube-video bevat, welke concrete subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door YouTube en Google verzameld en gekoppeld aan de desbetreffende YouTube-account van de betrokken persoon.

Telkens wanneer de betrokken persoon op het tijdstip van oproepen van onze website tegelijk bij YouTube is ingelogd, worden YouTube en Google via de YouTube-component geïnformeerd dat de betrokken persoon onze website heeft bezocht; dit gebeurt ongeacht of de betrokken persoon een YouTube-video aanklikt of niet. Wanneer de betrokken persoon geen dergelijke doorgifte van deze informatie aan YouTube en Google wenst, kan deze de doorgifte verhinderen door vóór het oproepen van onze website uit te loggen uit zijn YouTube-account.

De door YouTube gepubliceerde privacybepalingen, die te vinden zijn via https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, geven uitsluitsel over de registratie, de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens door YouTube en Google.

 1. Wettelijke basis van de verwerking

Art. 6 I lid a EU-AVG dient voor ons bedrijf als wettelijke basis voor verwerkingsprocessen waarbij wij toestemming vragen voor een bepaald doel van de verwerking. Wanneer de verwerking van persoonsgegevens nodig is voor het nakomen van een contract waarbij de betrokken persoon partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingsprocessen die nodig zijn voor de levering van goederen of het leveren van een andere prestatie of tegenprestatie, berust de verwerking op art. 6 I lid b EU-AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingsprocessen die nodig zijn voor het uitvoeren van voorbereidende maatregelen voor contracten, zoals bij aanvragen over onze producten en diensten. Wanneer het bedrijf een wettelijke verplichting heeft waardoor de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk wordt, zoals voor nakomen van fiscale plichten, berust de verwerking op art. 6 I lid c EU-AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om vitale belangen van de betrokken persoon of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een bezoeker bij ons bedrijf gewond is geraakt en vervolgens zijn naam, leeftijd, verzekeringsgegevens en andere informatie van vitaal belang moet worden doorgegeven aan een arts, een ziekenhuis of andere derden. In dat geval zou de verwerking berusten op art. 6 I lid d EU-AVG. Ten slotte kunnen verwerkingsprocessen berusten op art. 6 I lid f EU-AVG. Op deze wettelijke basis berusten verwerkingsprocessen die door geen van de voornoemde wettelijke grondslagen worden gedekt, wanneer de verwerking nodig is ter bescherming van een rechtmatig belang van ons bedrijf of een derde, voor zover de belangen en fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen. Dergelijke verwerkingsprocessen zijn ons in het bijzonder toegestaan omdat ze door de Europese wetgever specifiek genoemd zijn. Deze was van mening dat aannemelijkerwijs sprake is van een rechtmatig belang wanneer de betrokken persoon een klant is van de verantwoordelijke (rechts)persoon (overwegingsgrond 47 alinea 2 EU-AVG).

 1. Rechtmatige belangen bij de verwerking die door de verantwoordelijke (rechts)persoon of een derde worden nagestreefd

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens berust op artikel 6 I lid f EU-AVG, is ons rechtmatige belang de uitvoering van onze bedrijvigheid ten behoeve van het welzijn van al onze medewerkers en onze aandeelhouders.

 1. Periode waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen

Het criterium voor de duur van het opslaan van persoonsgegevens is de telkens geldende wettelijke bewaartermijn. Na afloop van deze termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist indien ze niet langer nodig zijn voor de naleving of de voorbereiding van contracten.

 1. Wettelijke of contractuele voorschriften voor het beschikbaar stellen van persoonsgegevens; noodzaak van het afsluiten van contracten; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens beschikbaar te stellen; mogelijke gevolgen van het niet beschikbaar stellen hiervan

Wij wijzen u erop dat het beschikbaar stellen van persoonsgegevens ten dele wettelijk is voorgeschreven (bv. fiscale voorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele regelingen (bv. gegevens van de contractant). Soms kan het voor het afsluiten van een contract nodig zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens beschikbaar stelt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verschaffen wanneer ons bedrijf een contract met hem sluit. Het niet beschikbaar stellen van de persoonsgegevens zou tot gevolg hebben dat het contract met de betrokkene niet kan worden gesloten. Voor het beschikbaar stellen van persoonsgegevens door de betrokkene moet deze contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker stelt de betrokkene er in voorkomende gevallen van op de hoogte of het beschikbaar stellen van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel is voorgeschreven of nodig is voor het afsluiten van het contract, of de verplichting bestaat om de persoonsgegevens beschikbaar te stellen, en welke gevolgen het niet beschikbaar stellen van de persoonsgegevens zou hebben.

 1. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als bedrijf dat zich bewust is van zijn verantwoordelijkheden zien wij af van automatische besluitvorming of profiling.