Pri­va­cy­re­gle­ment

Har­te­li­jk dank voor uw inter­es­se in ons bedri­jf. Uw pri­va­cy heeft een zeer hoge prio­rit­eit voor de direc­tie van Klasmann-Deilmann GmbH. Het gebruik van de web­site van Klasmann-Deilmann GmbH is in princi­pe mogeli­jk zon­der eni­ge opga­ve van per­so­ons­ge­ge­vens. Indi­en een betrok­ken per­so­on via onze web­site gebruik wil maken van bij­zon­de­re diens­ten van ons bedri­jf, kan ver­werking van per­so­ons­ge­ge­vens ech­ter nodig zijn. Wan­neer de ver­werking van per­so­ons­ge­ge­vens nodig is en er voor deze ver­werking geen wet­te­li­j­ke gronds­lag bestaat, vra­gen wij over het alge­me­en om toe­stem­ming van de betrokkene.

Het ver­wer­ken van per­so­ons­ge­ge­vens zoals naam, adres, e‑mailadres en tele­foon­num­mer van de betrok­ken per­so­on vin­dt altijd plaats in overeen­stem­ming met de Alge­me­ne ver­or­de­ning gege­vens­be­scher­ming en con­form de voor Klasmann-Deilmann GmbH geld­en­de pri­va­cy­be­pa­lin­gen voor spe­ci­fie­ke lan­den. Door mid­del van deze pri­va­cy­ver­kla­ring wil ons bedri­jf het publiek infor­me­ren over het type,
de reik­wijd­te en het doel van de door ons gere­gis­tre­er­de, gebruik­te en ver­werk­te per­so­ons­ge­ge­vens. Ver­der wor­den de des­be­tref­fen­de per­so­nen mid­dels deze pri­va­cy­ver­kla­ring inge­licht over de hun toe­ko­men­de rechten.

Als ver­ant­wo­or­de­li­j­ke rechts­per­so­on voor de ver­werking van deze gege­vens heeft Klasmann-Deilmann GmbH tal­ri­j­ke tech­ni­sche en orga­ni­sa­to­ri­sche maat­re­ge­len door­ge­vo­erd om een zo slui­tend mogeli­j­ke bescher­ming van de per­so­ons­ge­ge­vens die via deze web­site wor­den ver­werkt, te garan­de­ren. Bij de gege­vens­ver­werking via inter­net kan ech­ter spra­ke zijn van lacu­nes in de bevei­li­ging, zodat geen abso­lu­te bescher­ming kan wor­den gega­ran­de­erd. Om deze reden staat het elke betrok­ken per­so­on vrij om per­so­ons­ge­ge­vens ook langs alter­na­tie­ve wegen, bij­vo­or­beeld tele­fo­nisch, aan ons door te geven.

 1. Definities

De pri­va­cy­ver­kla­ring van Klasmann-Deilmann GmbH is geba­se­erd op de begrip­pen die door de Euro­pe­se opstel­lers van richt­li­j­nen en ver­or­de­n­in­gen bij de publi­ca­tie van de Alge­me­ne ver­or­de­ning gege­vens­be­scher­ming (EU-AVG) zijn gebruikt. Onze pri­va­cy­ver­kla­ring moet zowel voor het alge­me­ne publiek als voor onze klan­ten en zaken­part­ners een­vou­dig lees­baar en begri­j­pe­li­jk zijn. Om dit te garan­de­ren wil­len wij de gebruik­te begrip­pen voor­af nader verklaren.

In deze pri­va­cy­ver­kla­ring gebrui­ken wij onder ande­re de vol­gen­de begrippen:

 • a)    Per­so­ons­ge­ge­vens

Per­so­ons­ge­ge­vens zijn alle gege­vens die betrek­king heb­ben op een geï­den­ti­fice­er­de of iden­ti­fice­er­ba­re natu­ur­li­j­ke per­so­on (hier­na ‚de betrok­ken per­so­on’ of ‚de betrok­ke­ne’ geno­emd). Als iden­ti­fice­er­baar wor­dt een natu­ur­li­j­ke per­so­on beschouwd die direct of indi­rect, in het bij­zon­der door kop­pe­ling van deze per­so­on aan een ken­merk zoals een naam, een refe­ren­tienum­mer, gege­vens over zijn ver­bli­jf­plaats, een IP-adres of aan één of meer bij­zon­de­re ken­mer­ken die uit­druk­king geven aan de fysie­ke, fysio­lo­gi­sche, gene­ti­sche, psy­chi­sche, eco­no­mi­sche, cul­ture­le of socia­le iden­ti­t­eit van deze natu­ur­li­j­ke per­so­on, kan wor­den geïdentificeerd.

 • b)    Betrok­ken persoon

De betrok­ken per­so­on is elke geï­den­ti­fice­er­de of iden­ti­fice­er­ba­re natu­ur­li­j­ke per­so­on wiens per­so­ons­ge­ge­vens door de voor de ver­werking ver­ant­wo­or­de­li­j­ke (rechts)persoon wor­den verwerkt.

 • c)    Ver­werking

Ver­werking is ieder met of zon­der gebruik­ma­king van geau­to­ma­ti­se­er­de pro­ces­sen uit­ge­vo­erd pro­cé­dé of reeks van pro­cé­dés dat wor­dt toe­ge­past op de per­so­ons­ge­ge­vens, zoals het inwin­nen, vast­leg­gen, orga­ni­se­ren, orde­nen, ops­la­an, aan­pas­sen of veran­de­ren, selec­te­ren, opv­ra­gen, gebrui­ken, bekendma­ken mid­dels door­gif­te, ver­sprei­ding of een ande­re vorm van beschik­baar­stel­ling, ver­geli­j­ken of com­bi­ne­ren, beper­ken, wis­sen of ver­nie­ti­gen van deze gegevens.

 • d)    Beper­king van de verwerking

Beper­king van de ver­werking is het mar­ke­ren van opges­la­gen per­so­ons­ge­ge­vens met als doel de toe­koms­ti­ge ver­werking hier­van te beperken.

 • e)    Pro­filing

Pro­filing is ieder type geau­to­ma­ti­se­er­de ver­werking van per­so­ons­ge­ge­vens dat inhoudt dat deze per­so­ons­ge­ge­vens wor­den gebruikt om bepaal­de per­so­on­lij­ke aspec­ten te beo­or­de­len die betrek­king heb­ben op een natu­ur­li­j­ke per­so­on, in het bij­zon­der om aspec­ten te ana­ly­se­ren of te voor­spel­len met betrek­king tot arbei­ds­pre­sta­ties, eco­no­mi­sche situa­tie, gezond­heid, per­so­on­lij­ke voor­keu­ren, inter­es­ses, betrouw­baar­heid, gedrag, ver­bli­jf­plaats of ver­plaats­ing van deze natu­ur­li­j­ke persoon.

 • f)     Pseudoni­mi­se­ring

Pseudoni­mi­se­ring is de ver­werking van per­so­ons­ge­ge­vens op zoda­ni­ge wij­ze dat de per­so­ons­ge­ge­vens zon­der gebruik­ma­king van aan­vul­len­de infor­ma­tie niet meer kun­nen wor­den gekop­peld aan een spe­ci­fie­ke betrok­ken per­so­on, zolang deze aan­vul­len­de infor­ma­tie afzon­der­li­jk wor­dt bewaard en onder­he­vig is aan tech­ni­sche en orga­ni­sa­to­ri­sche maat­re­ge­len die garan­de­ren dat de per­so­ons­ge­ge­vens niet kun­nen wor­den gekop­peld aan een geï­den­ti­fice­er­de of iden­ti­fice­er­ba­re natu­ur­li­j­ke persoon.

 • g)    Ver­ant­wo­or­de­li­j­ke of voor de ver­werking ver­ant­wo­or­de­li­j­ke (rechts)persoon

De ver­ant­wo­or­de­li­j­ke of voor de ver­werking ver­ant­wo­or­de­li­j­ke (rechts)persoon is de natu­ur­li­j­ke per­so­on of rechts­per­so­on, instel­ling, inrich­t­ing of ande­re instan­tie die alle­en of samen met andere(n) bes­list over de doe­len en mid­de­len van de ver­werking van per­so­ons­ge­ge­vens. Wan­neer de doe­len en mid­de­len van deze ver­werking bepaald zijn door het EU-recht of het recht van de lid­s­ta­ten, kan de ver­ant­wo­or­de­li­j­ke (rechts)persoon respec­tie­ve­li­jk kun­nen de cri­te­ria voor diens benoeming wor­den vast­ge­legd in overeen­stem­ming met het EU-recht of het recht van de lidstaten.

 • h)    Ver­wer­ker

De ver­wer­ker is een natu­ur­li­j­ke per­so­on of rechts­per­so­on, instel­ling, inrich­t­ing of ande­re instan­tie die per­so­ons­ge­ge­vens ver­werkt in opdracht van de ver­ant­wo­or­de­li­j­ke (rechts)persoon.

 • i)      Ont­van­ger

De ont­van­ger is een natu­ur­li­j­ke per­so­on of rechts­per­so­on, instel­ling, inrich­t­ing of ande­re instan­tie aan wie per­so­ons­ge­ge­vens wor­den bekendge­ma­akt, onge­acht of hier­bij spra­ke is van een der­de of niet. Instan­ties die vol­gens het recht van de EU of de lid­s­ta­ten in het kader van een bepaal­de onder­zo­eks­op­dracht mogeli­jk per­so­ons­ge­ge­vens ont­van­gen, gelden ech­ter niet als ontvanger.

 • j)      Der­de

Der­de is elke natu­ur­li­j­ke per­so­on of rechts­per­so­on, instel­ling, inrich­t­ing of ande­re instan­tie met uit­zon­de­ring van de betrok­ke­ne, de ver­ant­wo­or­de­li­j­ke (rechts)persoon, de ver­wer­ker en de per­so­nen die onder direc­te ver­ant­wo­or­d­ing van de ver­ant­wo­or­de­li­j­ke (rechts)persoon of de ver­wer­ker bevo­egd zijn om de per­so­ons­ge­ge­vens te verwerken.

 • k)    Toe­stem­ming

Toe­stem­ming is elke door de betrok­ken per­so­on voor het des­be­tref­fen­de geval vri­j­wil­lig, op geïn­for­me­er­de wij­ze en ondub­bel­z­in­nig afge­ge­ven wil­sui­t­ing in de vorm van een ver­kla­ring of een ande­re een­dui­di­ge beves­ti­gen­de han­de­ling waar­mee de betrok­ken per­so­on te ver­sta­an geeft akkoord te gaan met de ver­werking van de op hem betrek­king heb­ben­de persoonsgegevens.

 1. Naam en adres van de voor de ver­werking ver­ant­wo­or­de­li­j­ke (rechts)persoon

De ver­ant­wo­or­de­li­j­ke (rechts)persoon in de zin van de Alge­me­ne ver­or­de­ning gege­vens­be­scher­ming, ove­ri­ge in de lid­s­ta­ten van de Euro­pe­se Unie geld­en­de pri­va­cy­wet­ten en ande­re bepa­lin­gen met een pri­va­cy­rech­te­li­jk karak­ter is:

Klasmann-Deilmann GmbH
Georg-Klasmann-Stra­ße 2–10
49744 Geeste
Duitsland
Tel.: + 49 5937 31 100
E‑mail: [email protected]​klasmann-​deilmann.​com
Web­site: klasmann​-deilmann​.com

 1. Adres van de privacyfunctionaris

Even­tue­le vra­gen aan de pri­va­cy­func­tio­n­a­ris kunt u als volgt adresseren:

Aan de privacyfunctionaris
van Klasmann-Deilmann GmbH

- per­so­on­lijk / vertrouwelijk -
Georg-Klasmann-Stra­ße 2–10
49744 Geeste
Duitsland

E‑mail: [email protected]​klasmann-​deilmann.​com
Web­site: klasmann​-deilmann​.com

Iede­re betrok­ken per­so­on kan met alle vra­gen en opmer­kin­gen altijd con­ta­ct opne­men met onze privacyfunctionaris.

 1. Cookies

De web­site van Klasmann-Deilmann GmbH maakt gebruik van coo­kies. Coo­kies zijn tekst­be­stan­den die door een web­brow­ser op een com­pu­ter­sys­te­em wor­den aan­ge­ma­akt en opgeslagen.

Tal­ri­j­ke web­sites en ser­vers maken gebruik van coo­kies. Veel coo­kies bevat­ten een zoge­naam­de coo­kie-ID. Een coo­kie-ID is een uniek ken­merk van de coo­kie. Het bestaat uit een teken­reeks waar­mee web­sites en ser­vers kun­nen wor­den gekop­peld aan de con­cre­te web­brow­ser waar­mee de coo­kie is opges­la­gen. Dit stelt de bezoch­te web­sites en ser­vers in staat om de indi­vi­due­le brow­ser van de betrok­ken per­so­on te onder­schei­den van ande­re web­brow­sers, die ande­re coo­kies bevat­ten. Een bepaal­de web­brow­ser kan via deze unie­ke coo­kie-ID wor­den her­kend en geïdentificeerd.

Door het gebruik van coo­kies kan Klasmann-Deilmann GmbH de gebrui­kers van deze web­site gebrui­kers­vrien­de­li­j­ke diens­ten bie­den, die zon­der het aan­ma­ken van coo­kies niet mogeli­jk zou­den zijn.

Met een coo­kie kun­nen de infor­ma­tie en het aan­bod op onze web­site voor de gebrui­ker wor­den geop­ti­ma­li­se­erd. Dank­zij coo­kies zijn wij, zoals reeds vermeld,
in staat om de gebrui­kers van onze web­site te her­ken­nen. Het doel van deze her­ken­ning is om het gebruik van onze web­site gemak­ke­li­j­ker te maken voor onze gebrui­kers. De gebrui­ker van een web­site die van coo­kies gebruik­ma­akt, hoeft bij­vo­or­beeld niet bij ieder bezoek aan de web­site opnieuw zijn toegangs­ge­ge­vens in te voe­ren, omdat deze taak wor­dt uit­ge­vo­erd door de web­site en de coo­kie die op het com­pu­ter­sys­te­em van de gebrui­ker is opges­la­gen. Een ander voor­beeld is de coo­kie van een win­kel­wa­gen in een online win­kel. De online win­kel ont­houdt met een coo­kie de arti­kelen die een klant in de vir­tue­le win­kel­wa­gen geplaatst heeft.

De betrok­ken per­so­on kan het aan­ma­ken van coo­kies door onze web­site altijd voor­ko­men door mid­del van de bij­beho­ren­de instel­ling van de gebruik­te brow­ser, en hier­mee het aan­ma­ken van coo­kies per­ma­nent wei­ge­ren. Ver­der kun­nen reeds aan­ge­ma­ak­te coo­kies altijd met een web­brow­ser of ande­re pro­gram­ma’s wor­den gewist. Dit is met alle gang­ba­re web­brow­sers mogeli­jk. Wan­neer de betrok­ke­ne het aan­ma­ken van coo­kies in de gebruik­te brow­ser deac­ti­ve­ert, kun­nen in bepaal­de geval­len niet alle func­ties van onze web­site voor de vol­le omvang wor­den benut.

 1. Regis­tra­tie van alge­me­ne gege­vens en informatie

Tel­kens wan­neer de web­site van Klasmann-Deilmann GmbH door een betrok­ken per­so­on of geau­to­ma­ti­se­erd sys­te­em wor­dt opge­ro­epen, legt de web­site een reeks van alge­me­ne gege­vens en infor­ma­tie vast. Deze alge­me­ne gege­vens en infor­ma­tie wor­den in de log­files van de ser­ver opges­la­gen. Hier­bij kun­nen wor­den vast­ge­legd: (1) de gebruik­te types en ver­sies van de brow­ser, (2) het bes­tu­rings­sys­te­em van het bezo­e­ken­de sys­te­em, (3) de web­site van waa­ruit een bezo­e­kend sys­te­em op onze web­site komt (de zoge­naam­de refer­rer), (4) de sub­pagi­na’s die door een bezo­e­kend sys­te­em op onze web­site wor­den aan­ge­stu­urd, (5) de datum en tijd van een bezoek aan de web­site, (6) een inter­net-pro­to­col­ad­res (IP-adres), (7) de ser­vice­pro­vi­der van het bezo­e­ken­de sys­te­em en (8) ove­ri­ge geli­jk­s­o­or­ti­ge gege­vens en infor­ma­tie ten behoeve van de ver­de­di­ging tegen even­tue­le aan­val­len op onze IT-systemen.

Bij het gebruik van de alge­me­ne gege­vens en infor­ma­tie brengt Klasmann-Deilmann GmbH deze niet in ver­band met de betrok­ken per­so­on. Deze infor­ma­tie is ech­ter nodig om (1) de inhoud van onze web­site cor­rect te pre­sen­te­ren, (2) de inhoud van onze web­site als­me­de de recla­me hier­voor te opti­ma­li­se­ren, (3) het per­ma­nent func­tione­ren van onze IT-sys­te­men en de tech­niek van onze web­site te garan­de­ren, als­me­de (4) straf­rech­te­li­j­ke instan­ties in geval van een cyber­a­an­val de infor­ma­tie beschik­baar te kun­nen stel­len die voor straf­ver­vol­ging ver­eist is. Deze ano­niem verzamel­de gege­vens en infor­ma­tie wor­den hierom door Klasmann-Deilmann GmbH ener­zijds sta­tis­tisch ver­werkt, en ver­der met het doel om de pri­va­cy­be­scher­ming en de vei­lig­heid van gege­vens bij ons bedri­jf te ver­gro­ten, en ten slot­te om een opti­maal bevei­li­gings­ni­veau voor de door ons ver­werk­te per­so­ons­ge­ge­vens te garan­de­ren. De ano­nie­me gege­vens in de ser­ver-log­files wor­den geschei­den bewaard van alle door een betrok­ken per­so­on opge­ge­ven persoonsgegevens.

 1. Con­ta­ct­mo­geli­jk­heid via de website

De web­site van Klasmann-Deilmann GmbH bevat op grond van wet­te­li­j­ke voor­schrif­ten infor­ma­tie waar­door snel elek­tro­nisch con­ta­ct met ons bedri­jf kan wor­den opge­no­men en direc­te com­mu­ni­ca­tie met ons mogeli­jk is, en die eve­neens een alge­me­en adres voor zoge­naam­de elek­tro­ni­sche post (e‑mailadres) omvat. Indi­en een betrok­ken per­so­on per e‑mail of via een con­ta­ct­for­mu­lier con­ta­ct opneemt met de voor de ver­werking ver­ant­wo­or­de­li­j­ke (rechts)persoon, wor­den de door de betrok­ken per­so­on opge­ge­ven per­so­ons­ge­ge­vens auto­ma­tisch opges­la­gen. Deze door de betrok­ken per­so­on op vri­j­wil­li­ge basis aan de voor de ver­werking ver­ant­wo­or­de­li­j­ke (rechts)persoon door­ge­ge­ven infor­ma­tie wor­dt opges­la­gen ten behoeve van de afhan­de­ling of het opne­men van con­ta­ct met de betrok­ke­ne. Deze per­so­ons­ge­ge­vens wor­den niet door­ge­ge­ven aan derden.

 1. Com­men­ta­ar­func­tie bij de blog op de website

Klasmann-Deilmann GmbH biedt gebrui­kers op een blog die zich op de web­site van de voor de ver­werking ver­ant­wo­or­de­li­j­ke (rechts)persoon bevin­dt, de mogeli­jk­heid om indi­vi­due­le com­men­ta­ren op afzon­der­li­j­ke blog­bij­dra­gen ach­ter te laten. Een blog is een op een web­site bij­ge­hou­den, in de regel open­baar por­taal waa­rin één of meer per­so­nen, die blog­gers of web­log­gers wor­den geno­emd, arti­kelen kun­nen pos­ten of over­den­kin­gen in zoge­naam­de blog­posts kun­nen ach­ter­la­ten. In de regel kun­nen door der­den opmer­kin­gen bij de blog­posts wor­den geplaatst.

Wan­neer een betrok­ken per­so­on een opmer­king ach­ter­laat bij een op de web­site gepu­bli­ce­er­de blog, wor­den behal­ve de door de betrok­ken per­so­on ach­ter­ge­la­ten opmer­kin­gen ook gege­vens over het tijdstip van invoe­ren van het com­men­ta­ar, als­me­de de door de betrok­ke­ne geko­zen gebrui­kers­naam (pseudo­ni­em) opges­la­gen en gepu­bli­ce­erd. Daar­n­aast wor­dt tevens het IP-adres gepro­to­col­le­erd dat door de ser­vice­pro­vi­der aan de betrok­ken per­so­on is toe­ge­kend. Het IP-adres wor­dt hier­bij opges­la­gen om vei­lig­heids­re­de­nen en voor het geval dat de betrok­ken per­so­on met een geplaats­te opmer­king inb­reuk maakt op de rech­ten van der­den of ille­gaal mate­riaal plaatst. De per­so­ons­ge­ge­vens wor­den daarom opges­la­gen in het belang van de voor de ver­werking ver­ant­wo­or­de­li­j­ke (rechts)persoon, opdat deze zich in het geval van een wet­sovertre­ding even­tueel kan vri­j­plei­ten. De hier opges­la­gen per­so­ons­ge­ge­vens wor­den niet aan der­den door­ge­ven indi­en het door­ge­ven ervan niet wet­te­li­jk is voor­ge­schre­ven of dit het gerech­te­li­jk ver­weer van de voor de ver­werking ver­ant­wo­or­de­li­j­ke (rechts)persoon dient.

 1. Rou­ti­ne­ma­tig wis­sen en blok­ke­ren van persoonsgegevens 

De voor de ver­werking ver­ant­wo­or­de­li­j­ke (rechts)persoon ver­werkt en bewaart per­so­ons­ge­ge­vens van de betrok­ken per­so­on alle­en voor de peri­ode die nodig is voor het berei­ken van het doel van de regis­tra­tie, of indi­en dit door de Euro­pe­se opstel­lers van richt­li­j­nen en ver­or­de­n­in­gen of ande­re wet­ge­vers is vastgelegd
in wet­ten of voor­schrif­ten waar­a­an de voor de ver­werking ver­ant­wo­or­de­li­j­ke (rechts)persoon onder­wor­pen is.

Wan­neer het doel van de regis­tra­tie weg­valt of de door de Euro­pe­se opstel­ler van richt­li­j­nen en ver­or­de­n­in­gen of een ande­re bevo­eg­de wet­ge­ver voor­ge­schre­ven bewaar­ter­mi­jn afloo­pt, wor­den de per­so­ons­ge­ge­vens rou­ti­ne­ma­tig en con­form de wet­te­li­j­ke voor­schrif­ten geblok­ke­erd of gewist.

 1. Rech­ten van de betrok­ken persoon
 • a)    Recht op bevestiging

Iede­re betrok­ken per­so­on heeft het door de Euro­pe­se opstel­ler van richt­li­j­nen en ver­or­de­n­in­gen erken­de recht om van de voor de ver­werking ver­ant­wo­or­de­li­j­ke (rechts)persoon de beves­ti­ging te eisen dat er op hem betrek­king heb­ben­de per­so­ons­ge­ge­vens wor­den ver­werkt. Indi­en een betrok­ke­ne gebruik wil maken van dit beves­ti­gings­recht, kan deze te allen tij­de con­ta­ct opne­men met een mede­wer­ker van de voor de ver­werking ver­ant­wo­or­de­li­j­ke (rechts)persoon.

 • b)    Recht op informatie

Iede­re betrok­ken per­so­on wiens per­so­ons­ge­ge­vens wor­den ver­werkt, heeft het door de Euro­pe­se opstel­ler van richt­li­j­nen en ver­or­de­n­in­gen erken­de recht om koste­lo­ze infor­ma­tie van de voor de ver­werking ver­ant­wo­or­de­li­j­ke (rechts)persoon te ont­van­gen over de per­so­ons­ge­ge­vens die over hem zijn opges­la­gen, en om een kopie te ont­van­gen van deze infor­ma­tie. Ver­der heeft de Euro­pe­se opstel­ler van richt­li­j­nen en ver­or­de­n­in­gen de betrok­ke­ne infor­ma­tie over de vol­gen­de gege­vens toegekend:

  • de doe­len van de verwerking
  • de cate­go­rieën van de ver­werk­te persoonsgegevens
  • de ont­van­gers of cate­go­rieën van ont­van­gers aan wie de per­so­ons­ge­ge­vens bekendge­ma­akt zijn of nog bekendge­ma­akt zul­len wor­den, in het bij­zon­der bij ont­van­gers in der­de lan­den of bij inter­na­tio­na­le organisaties
  • indi­en mogeli­jk de gep­lan­de duur waar­voor de per­so­ons­ge­ge­vens wor­den opges­la­gen of, indi­en dit niet mogeli­jk is, de cri­te­ria voor
   de vast­stel­ling van deze duur
  • het besta­an van het recht op rec­ti­fi­ca­tie of ver­wij­de­ring van de hem betref­fen­de per­so­ons­ge­ge­vens, of op beper­king van de ver­werking door de ver­ant­wo­or­de­li­j­ke (rechts)persoon, of het recht op bezwaar tegen deze verwerking
  • het besta­an van het recht op bezwaar bij een toe­zi­en­de instantie
  • wan­neer de per­so­ons­ge­ge­vens niet bij de betrok­ken per­so­on wor­den ver­k­re­gen: alle beschik­ba­re infor­ma­tie over de her­komst van de gegevens
  • het besta­an van geau­to­ma­ti­se­er­de bes­luit­vor­ming inclu­sief pro­filing con­form arti­kel 22 par. 1 en 4 EU-AVG en — ten mins­te in deze geval­len — bete­kenis­vol­le infor­ma­tie over de gebruik­te logi­ca, als­me­de de reik­wijd­te en de bedoel­de effec­ten van een der­geli­j­ke ver­werking voor de betrok­ken persoon.

Daar­n­aast heeft de betrok­ken per­so­on het recht te wor­den geïn­for­me­erd of zijn per­so­ons­ge­ge­vens aan een der­de land of een inter­na­tio­na­le orga­ni­sa­tie zijn door­ge­ge­ven. Indi­en dit het geval is, heeft de betrok­ke­ne boven­di­en het recht infor­ma­tie te ont­van­gen over de pas­sen­de garan­ties met betrek­king tot deze doorgifte.

Indi­en een betrok­ken per­so­on gebruik wil maken van dit recht op infor­ma­tie, kan deze te allen tij­de con­ta­ct opne­men met een mede­wer­ker van de voor de ver­werking ver­ant­wo­or­de­li­j­ke (rechts)persoon.

 • c)    Recht op rectificatie

Iede­re betrok­ken per­so­on wiens per­so­ons­ge­ge­vens wor­den ver­werkt, heeft het door de Euro­pe­se opstel­ler van richt­li­j­nen en ver­or­de­n­in­gen erken­de recht om onver­wi­jl­de rec­ti­fi­ca­tie te eisen van hem betref­fen­de, onjuis­te per­so­ons­ge­ge­vens. Ver­der heeft de betrok­ken per­so­on het recht om, met inacht­ne­ming van de doe­len van de ver­werking, aan­vul­ling van onvol­le­di­ge per­so­ons­ge­ge­vens te eisen, ook mid­dels een aan­vul­len­de verklaring.

Indi­en een betrok­ke­ne gebruik wil maken van dit recht op rec­ti­fi­ca­tie, kan deze te allen tij­de con­ta­ct opne­men met een mede­wer­ker van de voor de ver­werking ver­ant­wo­or­de­li­j­ke (rechts)persoon.

 • d)    Recht op ver­wij­de­ring (recht om ver­ge­ten te worden)

Iede­re betrok­ken per­so­on wiens per­so­ons­ge­ge­vens wor­den ver­werkt, heeft het door de Euro­pe­se opstel­ler van richt­li­j­nen en ver­or­de­n­in­gen erken­de recht om van de ver­ant­wo­or­de­li­j­ke (rechts)persoon te eisen dat de hem betref­fen­de per­so­ons­ge­ge­vens onver­wi­jld gewist wor­den indi­en een van de vol­gen­de rede­nen van toepas­sing is en de ver­werking niet nood­za­ke­li­jk is:

  • De per­so­ons­ge­ge­vens zijn verzameld of ander­szins ver­werkt voor doe­len waar­voor ze niet lan­ger nodig zijn.
  • De betrok­ken per­so­on her­ro­ept de instem­ming waarop de ver­werking con­form art. 6 par. 1 lid a EU-AVG of art. 9 par. 2 lid a EU-AVG berust­te, en een ande­re wet­te­li­j­ke grond voor ver­werking ontbreekt.
  • De betrok­ken per­so­on tekent con­form art. 21 par. 1 EU-AVG bezwaar aan tegen de ver­werking en er zijn geen pre­va­len­te gegron­de rede­nen voor de ver­werking, of de betrok­ken per­so­on tekent con­form art. 21 par. 2 EU-AVG bezwaar tegen de ver­werking aan.
  • De per­so­ons­ge­ge­vens zijn onrecht­ma­tig verwerkt.
  • Het wis­sen van de per­so­ons­ge­ge­vens is ver­eist om te vold­o­en aan een wet­te­li­j­ke ver­plich­t­ing vol­gens het recht van de EU of de lid­s­ta­ten waar­a­an de ver­ant­wo­or­de­li­j­ke (rechts)persoon is onderworpen.
  • De per­so­ons­ge­ge­vens zijn ver­k­re­gen met betrek­king tot aan­ge­bo­den diens­ten van de infor­ma­tie­maats­ch­ap­pij con­form art. 8 par. 1 EU-AVG.

Indi­en een van de boven­sta­an­de rede­nen van toepas­sing is en de betrok­ke­ne de per­so­ons­ge­ge­vens wil laten ver­wij­de­ren die bij Klasmann-Deilmann GmbH zijn opges­la­gen, kan deze hier­voor te allen tij­de con­ta­ct opne­men met een mede­wer­ker van de voor de ver­werking ver­ant­wo­or­de­li­j­ke (rechts)persoon. De mede­wer­ker van Klasmann-Deilmann GmbH zal ervoor zor­gen dat onver­wi­jld aan de wens tot ver­wij­de­ring wor­dt voldaan.

Wan­neer de per­so­ons­ge­ge­vens door Klasmann-Deilmann GmbH open­baar zijn gema­akt en ons bedri­jf als ver­ant­wo­or­de­li­j­ke (rechts)persoon con­form art. 17 par. 1 EU-AVG ver­plicht is tot het wis­sen van de per­so­ons­ge­ge­vens, neemt Klasmann-Deilmann GmbH, reken­ing hou­dend met de beschik­ba­re tech­niek en de imple­men­ta­tie­kos­ten, gepas­te maat­re­ge­len, ook van tech­ni­sche aard, om ande­re voor de gege­vens­ver­werking ver­ant­wo­or­de­li­j­ke (rechts)personen die de gepu­bli­ce­er­de per­so­ons­ge­ge­vens ver­wer­ken, ervan te ver­wit­ti­gen dat de betrok­ken per­so­on van deze ande­re voor de ver­werking van de gege­vens ver­ant­wo­or­de­li­j­ke (rechts)personen de ver­wij­de­ring van alle links naar deze per­so­ons­ge­ge­vens of kopieën of repli­ca’s van deze per­so­ons­ge­ge­vens heeft geëist, voor zover de ver­werking ervan niet nood­za­ke­li­jk is. De mede­wer­ker van Klasmann-Deilmann GmbH zal in voor­ko­men­de geval­len de nodi­ge maat­re­ge­len nemen.

 • e)    Recht op beper­king van de verwerking 

Iede­re betrok­ken per­so­on wiens per­so­ons­ge­ge­vens wor­den ver­werkt, heeft het door de Euro­pe­se opstel­ler van richt­li­j­nen en ver­or­de­n­in­gen erken­de recht om van de ver­ant­wo­or­de­li­j­ke (rechts)persoon beper­king van de ver­werking te eisen indi­en aan een van de vol­gen­de voor­waar­den is voldaan:

  • De juis­t­heid van de per­so­ons­ge­ge­vens wor­dt door de betrok­ke­ne bestre­den, en wel gedu­ren­de een peri­ode die de ver­ant­wo­or­de­li­j­ke (rechts)persoon in staat stelt de juis­t­heid van de per­so­ons­ge­ge­vens te controleren.
  • De ver­werking is onrecht­ma­tig, de betrok­ken per­so­on wijst het wis­sen van de per­so­ons­ge­ge­vens van de hand en deze eist in plaats hier­van beper­king van het gebruik van de persoonsgegevens.
  • De ver­ant­wo­or­de­li­j­ke (rechts)persoon heeft de per­so­ons­ge­ge­vens niet lan­ger nodig voor de doe­len van de ver­werking, de betrok­ke­ne heeft ze ech­ter nodig voor het geld­end maken, uito­efe­nen of ver­de­di­gen van wet­te­li­j­ke aanspraken.
  • De betrok­ken per­so­on heeft con­form art. 21 par. 1 EU-AVG bezwaar aan­ge­te­kend tegen de ver­werking en het staat nog niet vast of de gegron­de rede­nen van de ver­ant­wo­or­de­li­j­ke (rechts)persoon zwaar­der wegen dan die van de betrokkene.

Indi­en aan een van de boven­ge­no­em­de voor­waar­den is vol­da­an en een betrok­ke­ne beper­king wil eisen van de ver­werking van de per­so­ons­ge­ge­vens die bij Klasmann-Deilmann GmbH zijn opges­la­gen, kan deze hier­voor te allen tij­de con­ta­ct opne­men met een mede­wer­ker van de voor de ver­werking ver­ant­wo­or­de­li­j­ke (rechts)persoon. De mede­wer­ker van Klasmann-Deilmann GmbH zal er dan voor zor­gen dat de ver­werking wor­dt beperkt.

 • f)     Recht op over­draag­baar­heid van gegevens 

Iede­re betrok­ken per­so­on wiens per­so­ons­ge­ge­vens wor­den ver­werkt, heeft het door de Euro­pe­se opstel­ler van richt­li­j­nen en ver­or­de­n­in­gen erken­de recht om de hem betref­fen­de per­so­ons­ge­ge­vens die door de betrok­ke­ne aan een ver­ant­wo­or­de­li­j­ke (rechts)persoon beschik­baar ges­teld zijn, in een gest­ruc­tu­re­er­de, gang­ba­re en machi­naal lees­ba­re opmaak te ont­van­gen. Hij heeft boven­di­en het recht om deze gege­vens aan ande­re ver­ant­wo­or­de­li­j­ke (rechts)personen door te geven, zon­der tegen­werking van de ver­ant­wo­or­de­li­j­ke (rechts)persoon aan wie de per­so­ons­ge­ge­vens beschik­baar waren ges­teld, indi­en de ver­werking berust op de toe­stem­ming con­form art. 6 par. 1 lid a EU-AVG of art. 9 par. 2 lid a EU-AVG of op een overeen­komst con­form art. 6 par. 1 lid b EU-AVG en de gege­vens mid­dels een geau­to­ma­ti­se­erd pro­cé­dé wor­den ver­werkt, zolang de ver­werking niet nodig is voor de uitoefe­ning van een taak die het alge­me­en belang dient of wor­dt uit­ge­vo­erd bij de uitoefe­ning van het open­baar gezag, en die aan de ver­ant­wo­or­de­li­j­ke (rechts)persoon is opgedragen.

Ver­der heeft de betrok­ken per­so­on bij de uitoefe­ning van zijn recht op over­draag­baar­heid van gege­vens con­form art. 20 par. 1 EU-AVG het recht
om ervoor te zor­gen dat de per­so­ons­ge­ge­vens door een ver­ant­wo­or­de­li­j­ke (rechts)persoon direct aan een ande­re ver­ant­wo­or­de­li­j­ke (rechts)persoon wor­den door­ge­ge­ven voor zover dit tech­nisch mogeli­jk is en de rech­ten en vri­jhe­den van ande­re per­so­nen hier­door niet wor­den geschaad.

Om het recht op over­draag­baar­heid van gege­vens geld­end te maken kan
de betrok­ke­ne te allen tij­de con­ta­ct opne­men met een mede­wer­ker van Klasmann-Deilmann GmbH.

 • g)    Recht op bezwaar

Iede­re betrok­ken per­so­on wiens per­so­ons­ge­ge­vens wor­den ver­werkt, heeft het door de Euro­pe­se opstel­ler van richt­li­j­nen en ver­or­de­n­in­gen erken­de recht om te allen tij­de om rede­nen die voortvloei­en uit zijn bij­zon­de­re situa­tie bezwaar te maken tegen de ver­werking van hem betref­fen­de per­so­ons­ge­ge­vens die op grond van art. 6 par. 1 lid e of f EU-AVG plaats­vin­dt. Dit geldt ook voor pro­filing die op deze bepa­lin­gen berust.

Klasmann-Deilmann GmbH ver­werkt de per­so­ons­ge­ge­vens in het geval van een bezwaar niet lan­ger, ten­zij wij het besta­an bewi­j­zen van dwin­gen­de, bescher­mens­waar­di­ge rede­nen voor de ver­werking die zwaar­der wegen dan de belan­gen, rech­ten en vri­jhe­den van de betrok­ken per­so­on, of indi­en de ver­werking het geld­end maken, uito­efe­nen of ver­de­di­gen van gerech­te­li­j­ke aans­pra­ken dient.

Indi­en Klasmann-Deilmann GmbH per­so­ons­ge­ge­vens gebruikt om direc­te recla­me te bedrij­ven, heeft de betrok­ken per­so­on te allen tij­de het recht om bezwaar te maken tegen de ver­werking van de per­so­ons­ge­ge­vens ten behoeve van der­geli­j­ke recla­me. Dit geldt ook voor pro­filing, indi­en deze ver­band houdt met der­geli­j­ke direc­te recla­me. Indi­en de betrok­ke­ne tege­no­ver Klasmann-Deilmann GmbH bezwaar maakt tegen de ver­werking ten behoeve van direc­te recla­me, zal Klasmann-Deilmann GmbH de per­so­ons­ge­ge­vens niet lan­ger voor deze doel­ein­den verwerken.

Daar­n­aast heeft de betrok­ken per­so­on het recht om, om rede­nen die voortvloei­en uit zijn bij­zon­de­re situa­tie, bezwaar te maken tegen de ver­werking van hem betref­fen­de per­so­ons­ge­ge­vens die bij Klasmann-Deilmann GmbH con­form art. 89 par. 1 EU-AVG plaats­vin­dt voor weten­sch­ap­pe­li­j­ke of his­to­ri­sche onder­zo­eks­doel­ein­den, ten­zij een der­geli­j­ke ver­werking nodig is voor de uitoefe­ning van een taak die het alge­me­en belang dient.

Om zijn recht op bezwaar uit te oefe­nen kan de betrok­ken per­so­on direct con­ta­ct opne­men met elke mede­wer­ker van Klasmann-Deilmann GmbH of een ande­re mede­wer­ker. Het staat de betrok­ken per­so­on ver­der vrij om in het kader van het gebruik van diens­ten van de infor­ma­tie­maats­ch­ap­pij, onge­acht richt­li­jn 2002/58/EG, zijn recht op bezwaar uit te oefe­nen mid­dels geau­to­ma­ti­se­er­de procédés.

 • h)    Geau­to­ma­ti­se­er­de bes­lis­sin­gen in voor­ko­men­de geval­len, inclu­sief profiling

Iede­re betrok­ken per­so­on wiens per­so­ons­ge­ge­vens wor­den ver­werkt, heeft het door de Euro­pe­se opstel­ler van richt­li­j­nen en ver­or­de­n­in­gen erken­de recht niet te wor­den onder­wor­pen aan een uit­s­lui­tend op geau­to­ma­ti­se­er­de ver­werking — inclu­sief pro­filing — berus­ten­de bes­lis­sing waar­door jegens hem een gerech­te­li­j­ke werking ont­staat of die hem op soort­ge­li­j­ke wij­ze aan­zi­en­li­jk bena­deelt, indi­en deze bes­lis­sing niet (1) nodig is voor het afs­lui­ten of het nako­men van een con­tract tus­sen de betrok­ke­ne en de ver­ant­wo­or­de­li­j­ke (rechts)persoon, of (2) is toe­ge­sta­an op grond van wet­te­li­j­ke voor­schrif­ten van de EU of de lid­s­ta­ten waar­a­an de ver­ant­wo­or­de­li­j­ke (rechts)persoon is onder­wor­pen, en deze wet­te­li­j­ke voor­schrif­ten pas­sen­de maat­re­ge­len ter bescher­ming van de rech­ten en vri­jhe­den als­me­de de recht­ma­ti­ge belan­gen van de betrok­ken per­so­on bevat­ten of (3) plaats­vin­dt met uit­druk­ke­li­j­ke instem­ming van de betrok­ken persoon.

Wan­neer de bes­lis­sing (1) nodig is voor het afs­lui­ten of het nako­men van een con­tract tus­sen de betrok­ken per­so­on en de ver­ant­wo­or­de­li­j­ke (rechts) per­so­on of (2) wor­dt geno­men met de uit­druk­ke­li­j­ke instem­ming van de betrok­ken per­so­on, treft Klasmann-Deilmann GmbH gepas­te maat­re­ge­len om de rech­ten en vri­jhe­den als­me­de de recht­ma­ti­ge belan­gen van de betrok­ken per­so­on te bescher­men, waa­ron­der ten mins­te het recht van de per­so­on valt op het bewerk­stel­li­gen van een ingreep jegens de ver­ant­wo­or­de­li­j­ke (rechts)persoon, op het uite­enzet­ten van zijn eigen standpunt en op het aan­vech­ten van de beslissing.

Indi­en de betrok­ken per­so­on rech­ten met betrek­king tot geau­to­ma­ti­se­er­de bes­lis­sin­gen geld­end wil maken, kan deze hier­toe te allen tij­de con­ta­ct opne­men met een mede­wer­ker van de ver­ant­wo­or­de­li­j­ke (rechts)persoon.

 • i)      Recht op her­ro­eping van pri­va­cy­rech­te­li­j­ke instemming 

Iede­re betrok­ken per­so­on wiens per­so­ons­ge­ge­vens wor­den ver­werkt, heeft het door de Euro­pe­se opstel­ler van richt­li­j­nen en ver­or­de­n­in­gen erken­de recht om zijn instem­ming met de ver­werking van per­so­ons­ge­ge­vens te allen tij­de te herroepen.

Indi­en de betrok­ken per­so­on zijn recht op her­ro­eping van zijn instem­ming geld­end wil maken, kan deze hier­toe te allen tij­de con­ta­ct opne­men met een mede­wer­ker van de ver­ant­wo­or­de­li­j­ke (rechts)persoon.

 1. Bescher­ming van de pri­va­cy bij sol­li­ci­ta­ties en in selectieprocedures

De voor de ver­werking ver­ant­wo­or­de­li­j­ke (rechts)persoon verzamelt en ver­werkt de per­so­ons­ge­ge­vens van sol­li­ci­tan­ten ten behoeve van de afwikke­ling van de selec­tie­pro­ce­du­re. De ver­werking kan op elek­tro­ni­sche wij­ze plaats­vin­den. Dit is
in het bij­zon­der het geval wan­neer een sol­li­ci­tant de des­be­tref­fen­de docu­men­ten voor de sol­li­ci­ta­tie langs elek­tro­ni­sche weg, bij­vo­or­beeld per e‑mail of via een for­mu­lier op de web­site, door­ge­eft aan de voor de ver­werking ver­ant­wo­or­de­li­j­ke (rechts)persoon. Wan­neer de voor de ver­werking ver­ant­wo­or­de­li­j­ke (rechts)persoon een arbei­d­scon­tract met een sol­li­ci­tant sluit, wor­den de toe­ge­zon­den gege­vens opges­la­gen ten behoeve van de afwikke­ling van de arbei­ds­ver­hou­ding, met inacht­ne­ming van de wet­te­li­j­ke voor­schrif­ten. Wan­neer de voor de ver­werking ver­ant­wo­or­de­li­j­ke (rechts)persoon geen arbei­d­scon­tract met de sol­li­ci­tant sluit, wor­den de docu­men­ten twee maan­den na het bekendma­ken van het bes­luit tot afwi­j­zing auto­ma­tisch gewist, zolang het wis­sen niet in strijd is met ove­ri­ge recht­ma­ti­ge belan­gen van de ver­ant­wo­or­de­li­j­ke (rechts)persoon. Onder de ove­ri­ge recht­ma­ti­ge belan­gen in deze zin valt bij­vo­or­beeld de bewij­splicht in een pro­ces in het kader van de Alge­me­ne wet geli­j­ke behan­de­ling (AWGB).

 1. 11. Data pro­tec­tion pro­vi­si­ons about the app­li­ca­ti­on and use of Matomo (form­er­ly cal­led Piwik)

This web­site uses the open source web ana­ly­sis ser­vice Matomo. Matomo uses so-cal­led “coo­kies,” which are text files that are stored on your com­pu­ter and that make it pos­si­ble to ana­ly­se your use of this web­site. In con­junc­tion with this, the infor­ma­ti­on about the use of this web­site gene­ra­ted by the coo­kie will be archi­ved on our ser­ver. Pri­or to archi­ving, the IP address will first be anonymized.

Matomo coo­kies will remain on your device until you dele­te them.

The sto­rage of Matomo coo­kies and the use of this ana­ly­sis tool are based on Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. The web­site ope­ra­tor has a legi­ti­ma­te inte­rest in the ana­ly­sis of user pat­terns, in order to opti­mi­ze the operator’s web offe­rings and adver­ti­sing. If a cor­re­spon­ding agree­ment has been reques­ted (e.g. an agree­ment to the sto­rage of coo­kies), the pro­ces­sing takes place exclu­si­ve­ly on the basis of Art. 6 para. 1 lit. a GDPR; the agree­ment can be revo­ked at any time.

The infor­ma­ti­on gene­ra­ted by coo­kies con­cer­ning the use of this web­site shall not be shared with any third par­ties. You may pre­vent the sto­rage of coo­kies at any time by making per­ti­nent chan­ges to your brow­ser soft­ware set­tings; howe­ver, we have to point out that in this case you may not be able to use all of the func­tions of this web­site to their ful­lest extent.

If you do not con­sent to the sto­rage and use of your data, you have the opti­on to deac­ti­va­te the sto­rage and use of such data here. In this case, an opt out coo­kie will be pla­ced in our brow­ser, which pre­vent the sto­rage of usa­ge data by Matomo. If you dele­te your coo­kies, this will also result in the dele­ti­on of the Matomo opt out coo­kie. Hence, you will have to reac­ti­va­te the opt out when you return to visit this website.

 1. Pri­va­cy­be­pa­lin­gen voor het gebruik van LinkedIn

De voor de ver­werking ver­ant­wo­or­de­li­j­ke (rechts)persoon heeft op deze web­site com­po­nen­ten van Lin­kedIn Cor­po­ra­ti­on geïn­te­gre­erd. Lin­kedIn is een op inter­net geba­se­erd sociaal net­werk dat con­nec­ties van de gebrui­kers met besta­an­de zake­li­j­ke con­ta­c­ten, als­me­de het leg­gen van nieu­we zake­li­j­ke con­ta­c­ten mogeli­jk maakt. Ruim 400 mil­jo­en gere­gis­tre­er­de per­so­nen in meer dan 200 lan­den maken gebruik van Lin­kedIn. Hier­mee is Lin­kedIn momen­te­el het groots­te plat­form voor zake­li­j­ke con­ta­c­ten en een van de meest bezoch­te web­sites ter wereld.

De explo­itant van Lin­kedIn is Lin­kedIn Cor­po­ra­ti­on, 2029 Stier­lin Court Moun­tain View, CA 94043, USA. Voor pri­va­cya­an­ge­le­gen­he­den bui­ten de VS is Lin­kedIn Ire­land, Pri­va­cy Poli­cy Issu­es, Wil­ton Pla­za, Wil­ton Place, Dub­lin 2, Ier­land, verantwoordelijk.

Tel­kens wan­neer een van onze web­pagi­na’s die met een Lin­kedIn-com­po­nent (plug-in) zijn uit­ge­rust, wor­dt opge­ro­epen, zorgt deze com­po­nent ervoor dat de door de betrok­ken per­so­on gebruik­te brow­ser de bij­beho­ren­de weer­ga­ve van de com­po­nent van Lin­kedIn down­loadt. Nade­re infor­ma­tie over de Lin­kedIn-plug-ins kunt u vin­den op https://​deve​lo​per​.lin​kedin​.com/​p​l​u​g​ins. In het kader van dit tech­ni­sche pro­cé­dé ont­vangt Lin­kedIn infor­ma­tie over wel­ke con­cre­te sub­pagi­na van onze web­site door de betrok­ken per­so­on wor­dt bezocht.

Indi­en de betrok­ken per­so­on tege­li­jk bij Lin­kedIn is inge­logd, her­kent Lin­kedIn tel­kens wan­neer de betrok­ken per­so­on onze web­site opro­ept en voor de gehe­le duur van het des­be­tref­fen­de bezoek op onze web­site wel­ke con­cre­te sub­pagi­na van onze web­site de betrok­ke­ne bezoekt. Deze infor­ma­tie wor­dt door de Lin­kedIn-com­po­nent verzameld en door Lin­kedIn gekop­peld aan de bij­beho­ren­de Lin­kedIn-account van de betrok­ken per­so­on. Wan­neer de betrok­ken per­so­on een op onze web­site geïn­te­gre­er­de Lin­kedIn-knop aan­k­likt, kop­pelt Lin­kedIn deze infor­ma­tie aan de per­so­on­lij­ke Lin­kedIn-gebruikersac­count van de betrok­ken per­so­on en slaat deze per­so­ons­ge­ge­vens op.

Tel­kens wan­neer de betrok­ken per­so­on op het tijdstip van opro­epen van onze web­site tege­li­jk bij Lin­kedIn is inge­logd, wor­dt Lin­kedIn via de Lin­kedIn-com­po­nent geïn­for­me­erd dat de betrok­ken per­so­on onze web­site heeft bezocht; dit gebe­urt onge­acht of de betrok­ken per­so­on de Lin­kedIn-com­po­nent aan­k­likt of niet. Wan­neer de betrok­ken per­so­on geen der­geli­j­ke door­gif­te van deze infor­ma­tie aan Lin­kedIn wenst, kan deze de door­gif­te ver­hin­de­ren door vóór het opro­epen van onze web­site uit te log­gen uit zijn LinkedIn-account.

Lin­kedIn biedt via https://​www​.lin​kedin​.com/​p​s​e​t​t​i​n​g​s​/​g​u​e​s​t​-​c​o​n​t​r​ols de mogeli­jk­heid om e‑mailberichten, SMS-berich­ten en gerich­te recla­me af te zeg­gen als­me­de de recla­me-instel­lin­gen te behe­ren. Lin­kedIn maakt ver­der gebruik van part­ners als Quantcast, Goog­le Ana­ly­tics, Blue­Kai, Dou­ble­Click, Niel­sen, Coms­core, Elo­qua en Lota­me, die coo­kies kun­nen aan­ma­ken. Deze coo­kies kun­nen wor­den gewei­gerd via https://​www​.lin​kedin​.com/​l​e​g​a​l​/​c​o​o​k​i​e​-​p​o​l​icy. De geld­en­de pri­va­cy­be­pa­lin­gen van Lin­kedIn zijn te vin­den op https://​www​.lin​kedin​.com/​l​e​g​a​l​/​p​r​i​v​a​c​y​-​p​o​l​icy. De coo­kie-richt­li­jn van Lin­kedIn is te vin­den op https://​www​.lin​kedin​.com/​l​e​g​a​l​/​c​o​o​k​i​e​-​p​o​l​icy.

 1. Pri­va­cy­be­pa­lin­gen voor het gebruik van Xing

De voor de ver­werking ver­ant­wo­or­de­li­j­ke (rechts)persoon heeft op deze web­site com­po­nen­ten van Xing geïn­te­gre­erd. Xing is een op inter­net geba­se­erd sociaal net­werk dat con­nec­ties van de gebrui­kers met besta­an­de zake­li­j­ke con­ta­c­ten als­me­de het leg­gen van nieu­we zake­li­j­ke con­ta­c­ten mogeli­jk maakt. Elke gebrui­ker kan bij Xing een per­so­on­lijk pro­fi­el van zich­z­elf aan­ma­ken. Bedrij­ven kun­nen op Xing bij­vo­or­beeld bedri­jfs­pro­fie­len aan­ma­ken of vaca­tures publiceren.

De explo­itant van Xing is XING SE, Damm­tor­stra­ße 30, 20354 Ham­burg, Duitsland.

Tel­kens wan­neer een van de pagi­na’s van deze web­site, die door de voor de ver­werking ver­ant­wo­or­de­li­j­ke (rechts)persoon behe­erd wor­dt en waarop een Xing-com­po­nent (Xing-plug-in) geïn­te­gre­erd is, wor­dt opge­ro­epen, kri­jgt de web­brow­ser op het IT-sys­te­em van de betrok­ke­ne auto­ma­tisch opdracht van de des­be­tref­fen­de Xing-com­po­nent om een weer­ga­ve van de bij­beho­ren­de Xing-com­po­nent van­af Xing te down­loa­den. Nade­re infor­ma­tie over de Xing-plug-ins kunt u vin­den op https://​dev​.xing​.com/​p​l​u​g​ins. In het kader van dit tech­ni­sche pro­cé­dé ont­vangt Xing infor­ma­tie over wel­ke con­cre­te sub­pagi­na van onze web­site door de betrok­ken per­so­on wor­dt bezocht.

Indi­en de betrok­ken per­so­on tege­li­jk bij Xing is inge­logd, her­kent Xing tel­kens wan­neer de betrok­ken per­so­on onze web­site opro­ept en voor de gehe­le duur van het des­be­tref­fen­de bezoek op onze web­site wel­ke con­cre­te sub­pagi­na van onze web­site de betrok­ke­ne bezoekt. Deze infor­ma­tie wor­dt door de Xing-com­po­nent inge­won­nen en door Xing gekop­peld aan de bij­beho­ren­de Xing-account van de betrok­ken per­so­on. Wan­neer de betrok­ken per­so­on een op onze web­site geïn­te­gre­er­de Xing-knop, bij­vo­or­beeld de share-knop, aan­k­likt, kop­pelt Xing deze infor­ma­tie aan de per­so­on­lij­ke Xing-gebruikersac­count van de betrok­ken per­so­on en slaat deze per­so­ons­ge­ge­vens op.

Tel­kens wan­neer de betrok­ken per­so­on op het tijdstip van opro­epen van onze web­site tege­li­jk bij Xing is inge­logd, wor­dt Xing via de Xing-com­po­nent geïn­for­me­erd dat de betrok­ken per­so­on onze web­site heeft bezocht; dit gebe­urt onge­acht of de betrok­ken per­so­on de Xing-com­po­nent aan­k­likt of niet. Wan­neer de betrok­ken per­so­on geen der­geli­j­ke door­gif­te van deze infor­ma­tie aan Xing wenst, kan deze de door­gif­te ver­hin­de­ren door vóór het opro­epen van onze web­site uit te log­gen uit zijn Xing-account.

De door Xing gepu­bli­ce­er­de pri­va­cy­be­pa­lin­gen, die te vin­den zijn via https://​www​.xing​.com/​p​r​i​v​acy, geven uit­s­luit­sel over de regis­tra­tie, de ver­werking en het gebruik van per­so­ons­ge­ge­vens door Xing. Ver­der heeft Xing op https://​www​.xing​.com/​a​p​p​/​s​h​a​r​e​?​o​p​=​d​a​t​a​_​p​r​o​t​e​c​t​ion pri­va­cy­in­for­ma­tie voor de Xing share-knop gepubliceerd.

 1. Pri­va­cy­be­pa­lin­gen voor het gebruik van YouTube

De voor de ver­werking ver­ant­wo­or­de­li­j­ke (rechts)persoon heeft op deze web­site com­po­nen­ten van You­Tube geïn­te­gre­erd. You­Tube is een inter­net-video­por­taal waarop video-publi­cis­ten gra­tis video’s kun­nen plaatsen en ande­re gebrui­kers deze eve­neens gra­tis kun­nen beki­j­ken, beo­or­de­len en becom­men­ta­rië­ren. You­Tube staat de publi­ca­tie van alle soor­ten video’s toe, zodat er zowel com­ple­te film- en tv-uit­zen­din­gen als muziek­vi­deo’s, trai­lers en door gebrui­kers zelf gepro­du­ce­er­de video’s via het web­por­taal kun­nen wor­den opgeroepen.

De explo­itant van You­Tube is You­Tube, LLC, 901 Cher­ry Ave., San Bru­no, CA 94066, VS. You­Tube, LLC is een doch­te­ron­der­ne­ming van Goog­le Inc., 1600 Amphi­theat­re Pkwy, Moun­tain View, CA 94043–1351, VS.

Tel­kens wan­neer een van de pagi­na’s van deze web­site, die door de voor de ver­werking ver­ant­wo­or­de­li­j­ke (rechts)persoon behe­erd wor­dt en waarop een You­Tube-com­po­nent (You­Tube-video) geïn­te­gre­erd is, wor­dt opge­ro­epen, kri­jgt de web­brow­ser op het IT-sys­te­em van de betrok­ke­ne auto­ma­tisch opdracht van de des­be­tref­fen­de You­Tube-com­po­nent om een weer­ga­ve van de des­be­tref­fen­de You­Tube-com­po­nent van You­Tube te down­loa­den. Nade­re infor­ma­tie over You­Tube is te vin­den op https://​www​.you​tube​.com/​y​t​/​a​b​o​u​t​/​de/. In het kader van dit tech­ni­sche pro­cé­dé ont­van­gen You­Tube en Goog­le infor­ma­tie over wel­ke con­cre­te sub­pagi­na van onze web­site door de betrok­ken per­so­on wor­dt bezocht.

Indi­en de betrok­ken per­so­on tege­li­jk bij You­Tube is inge­logd, her­kent You­Tube bij het opro­epen van een sub­pagi­na die een You­Tube-video bevat, wel­ke con­cre­te sub­pagi­na van onze web­site de betrok­ke­ne bezoekt. Deze infor­ma­tie wor­dt door You­Tube en Goog­le verzameld en gekop­peld aan de des­be­tref­fen­de You­Tube-account van de betrok­ken persoon.

Tel­kens wan­neer de betrok­ken per­so­on op het tijdstip van opro­epen van onze web­site tege­li­jk bij You­Tube is inge­logd, wor­den You­Tube en Goog­le via de You­Tube-com­po­nent geïn­for­me­erd dat de betrok­ken per­so­on onze web­site heeft bezocht; dit gebe­urt onge­acht of de betrok­ken per­so­on een You­Tube-video aan­k­likt of niet. Wan­neer de betrok­ken per­so­on geen der­geli­j­ke door­gif­te van deze infor­ma­tie aan You­Tube en Goog­le wenst, kan deze de door­gif­te ver­hin­de­ren door vóór het opro­epen van onze web­site uit te log­gen uit zijn YouTube-account.

De door You­Tube gepu­bli­ce­er­de pri­va­cy­be­pa­lin­gen, die te vin­den zijn via https://​www​.goog​le​.de/​i​n​t​l​/​d​e​/​p​o​l​i​c​i​e​s​/​p​r​i​v​a​cy/, geven uit­s­luit­sel over de regis­tra­tie, de ver­werking en het gebruik van per­so­ons­ge­ge­vens door You­Tube en Google.

 1. Wet­te­li­j­ke basis van de verwerking

Art. 6 I lid a EU-AVG dient voor ons bedri­jf als wet­te­li­j­ke basis voor ver­werking­s­pro­ces­sen waar­bij wij toe­stem­ming vra­gen voor een bepaald doel van de ver­werking. Wan­neer de ver­werking van per­so­ons­ge­ge­vens nodig is voor het nako­men van een con­tract waar­bij de betrok­ken per­so­on par­tij is, zoals bij­vo­or­beeld het geval is bij ver­werking­s­pro­ces­sen die nodig zijn voor de leve­ring van goe­de­ren of het leve­ren van een ande­re pre­sta­tie of tegen­pre­sta­tie, berust de ver­werking op art. 6 I lid b EU-AVG. Het­zelf­de geldt voor ver­werking­s­pro­ces­sen die nodig zijn voor het uit­voe­ren van voor­be­rei­den­de maat­re­ge­len voor con­trac­ten, zoals bij aan­vra­gen over onze pro­duc­ten en diens­ten. Wan­neer het bedri­jf een wet­te­li­j­ke ver­plich­t­ing heeft waar­door de ver­werking van per­so­ons­ge­ge­vens nood­za­ke­li­jk wor­dt, zoals voor nako­men van fis­ca­le plich­ten, berust de ver­werking op art. 6 I lid c EU-AVG. In zel­dzame geval­len kan de ver­werking van per­so­ons­ge­ge­vens nood­za­ke­li­jk zijn om vita­le belan­gen van de betrok­ken per­so­on of een ande­re natu­ur­li­j­ke per­so­on te bescher­men. Dit kan bij­vo­or­beeld het geval zijn wan­neer een bezo­e­ker bij ons bedri­jf gewond is gera­akt en ver­vol­gens zijn naam, leef­tijd, ver­ze­ke­rings­ge­ge­vens en ande­re infor­ma­tie van vitaal belang moet wor­den door­ge­ge­ven aan een arts, een zie­ken­huis of ande­re der­den. In dat geval zou de ver­werking berus­ten op art. 6 I lid d EU-AVG. Ten slot­te kun­nen ver­werking­s­pro­ces­sen berus­ten op art. 6 I lid f EU-AVG. Op deze wet­te­li­j­ke basis berus­ten ver­werking­s­pro­ces­sen die door geen van de voor­no­em­de wet­te­li­j­ke gronds­la­gen wor­den gedekt, wan­neer de ver­werking nodig is ter bescher­ming van een recht­ma­tig belang van ons bedri­jf of een der­de, voor zover de belan­gen en fun­da­men­te­le rech­ten en vri­jhe­den van de betrok­ke­ne niet zwaar­der wegen. Der­geli­j­ke ver­werking­s­pro­ces­sen zijn ons in het bij­zon­der toe­ge­sta­an omdat ze door de Euro­pe­se wet­ge­ver spe­ci­fiek geno­emd zijn. Deze was van mening dat aan­ne­me­li­j­ker­wijs spra­ke is van een recht­ma­tig belang wan­neer de betrok­ken per­so­on een klant is van de ver­ant­wo­or­de­li­j­ke (rechts)persoon (over­we­gings­g­rond 47 ali­nea 2 EU-AVG).

 1. Recht­ma­ti­ge belan­gen bij de ver­werking die door de ver­ant­wo­or­de­li­j­ke (rechts)persoon of een der­de wor­den nagestreefd

Wan­neer de ver­werking van per­so­ons­ge­ge­vens berust op arti­kel 6 I lid f EU-AVG, is ons recht­ma­ti­ge belang de uit­voe­ring van onze bedrij­vigheid ten behoeve van het wel­zi­jn van al onze mede­wer­kers en onze aandeelhouders.

 1. Peri­ode waa­rin de per­so­ons­ge­ge­vens wor­den opgeslagen

Het cri­te­ri­um voor de duur van het ops­la­an van per­so­ons­ge­ge­vens is de tel­kens geld­en­de wet­te­li­j­ke bewaar­ter­mi­jn. Na afloop van deze ter­mi­jn wor­den de des­be­tref­fen­de gege­vens rou­ti­ne­ma­tig gewist indi­en ze niet lan­ger nodig zijn voor de nale­ving of de voor­be­rei­ding van contracten.

 1. Wet­te­li­j­ke of con­trac­tue­le voor­schrif­ten voor het beschik­baar stel­len van per­so­ons­ge­ge­vens; nood­zaak van het afs­lui­ten van con­trac­ten; ver­plich­t­ing van de betrok­ke­ne om de per­so­ons­ge­ge­vens beschik­baar te stel­len; mogeli­j­ke gevol­gen van het niet beschik­baar stel­len hiervan

Wij wij­zen u erop dat het beschik­baar stel­len van per­so­ons­ge­ge­vens ten dele wet­te­li­jk is voor­ge­schre­ven (bv. fis­ca­le voor­schrif­ten) of ook kan voortvloei­en uit con­trac­tue­le rege­lin­gen (bv. gege­vens van de con­trac­tant). Soms kan het voor het afs­lui­ten van een con­tract nodig zijn dat een betrok­ke­ne ons per­so­ons­ge­ge­vens beschik­baar stelt die ver­vol­gens door ons moe­ten wor­den ver­werkt. De betrok­ke­ne is bij­vo­or­beeld ver­plicht om ons per­so­ons­ge­ge­vens te ver­schaf­fen wan­neer ons bedri­jf een con­tract met hem sluit. Het niet beschik­baar stel­len van de per­so­ons­ge­ge­vens zou tot gevolg heb­ben dat het con­tract met de betrok­ke­ne niet kan wor­den ges­lo­ten. Voor het beschik­baar stel­len van per­so­ons­ge­ge­vens door de betrok­ke­ne moet deze con­ta­ct opne­men met een van onze mede­wer­kers. Onze mede­wer­ker stelt de betrok­ke­ne er in voor­ko­men­de geval­len van op de hoog­te of het beschik­baar stel­len van de per­so­ons­ge­ge­vens wet­te­li­jk of con­trac­tueel is voor­ge­schre­ven of nodig is voor het afs­lui­ten van het con­tract, of de ver­plich­t­ing bestaat om de per­so­ons­ge­ge­vens beschik­baar te stel­len, en wel­ke gevol­gen het niet beschik­baar stel­len van de per­so­ons­ge­ge­vens zou hebben.

 1. Besta­an van geau­to­ma­ti­se­er­de besluitvorming

Als bedri­jf dat zich bewust is van zijn ver­ant­wo­or­de­li­jk­he­den zien wij af van auto­ma­ti­sche bes­luit­vor­ming of profiling.