“Jako światowi liderzy wskazujemy drogę do zrównoważonego rozwoju.”

Klasmann-Deilmann:
Nasze pro­duk­ty i serwis

Sub­stra­ty
Zie­mia do sadzenia
Surow­ce
Ener­gia odnawialna

Pro­mu­je­my wzrost na całym świecie

Klasmann-Deilmann jest wiodącą grupą kor­por­a­cy­jną w międ­zy­na­r­odo­wym prze­myś­le podłożo­wym, z fir­m­a­mi hand­lo­wy­mi i pro­duk­cy­jny­mi w Euro­pie, Azji i Ame­ryce. Na całym świe­cie nasze podłoża są pod­sta­wą do wzros­tu i roz­wo­ju roś­lin oraz suk­ce­su nas­zych part­nerów i kli­en­tów w komer­cy­jnym sek­tor­ze ogrodniczym.

Jes­teś­my rów­nież obie­cu­ją­cym dost­aw­cą odna­wi­al­nej ener­gii i zas­obów. Obec­nie kon­cen­tru­je­my się na pro­duk­c­ji i sprze­daży zręb­ków z nas­zych włas­nych plan­ta­c­ji o rot­ac­ji krót­koter­mi­no­wej i innych zale­si­eń do ter­micz­ne­go spalania.

Fir­ma założo­na w 1913 roku, jest bard­zo per­spek­ty­wicz­na. A nasze stra­te­gicz­ne ukie­run­ko­wa­nie poz­wa­la być na dobrej drod­ze do cia­głe­go wzros­tu i osią­gać trwałe suk­ce­sy we wszyst­kich obs­za­rach działalności.

O fir­mie

Cer­ty­fi­kowa­na jakość oznac­za więks­zą niezawodność

Wys­o­kie stan­dar­dy Klasmann-Deilmann są kluc­zowym czyn­ni­kiem suk­ce­su nas­zej fir­my. Pod­da­jemy się cer­ty­fi­ka­c­ji, aby­ś­my mog­li sta­le uleps­zać i zapew­niać nas­zym kli­en­tom spo­kój, na któ­ry zasługują.

Nasze zar­ząd­za­nie jakością jest cer­ty­fi­kowa­ne zgod­nie z ISO 9001. Zapew­nien­ie jakości nas­zych podłożyi odpowia­da wyty­cz­nym holen­der­skiej orga­ni­za­c­ji Rege­ling Han­dels Pot­g­ron­den (RHP). Nasz eko­lo­gicz­ny pro­dukt TerrAktiv speł­nia rów­nież kry­te­ria RHP, pod­ob­nie jak pro­dukt z włók­na drzew­n­e­go GreenFibre. Nasze podłoża orga­nicz­ne są moni­to­ro­wa­ne przez Grünstempel®.

Dążąc do zrów­no­ważo­n­e­go roz­wo­ju, inte­gru­je­my eko­no­mię, eko­lo­gię i działa­nia społecz­ne w holis­ty­cz­nej stra­te­gii. Nasz Raport Zrów­no­ważo­n­e­go Roz­wo­ju jest zgod­ny z GRI-G4, a nasz wpływ na kli­mat został zwery­fi­kowa­ny zgod­nie z nor­mą ISO 14064. Sku­tecz­nie chroni­my śro­do­wis­ko przez rena­tu­rac­je tor­fo­wisk i ich zale­sia­nie. Sta­no­wi to część nas­zej poli­ty­ki śro­do­wis­kowej z cer­ty­fi­ka­tem ISO 14001.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 14064
RHP
PEFC
Grün­stempel®