“Būdami rinkos lyderiais, nurodome tvarumo kryptį”

Klasmann-Deilmann
Mūsų pro­duktai ir paslaugos

Sub­stra­tai
Gėlių žemė
Žali­a­vos
Ats­i­nau­ji­nan­ti energija

Kelia­me auginimo
ter­pių koky­bės kartelę

Mūsų aug­i­ni­mo ter­pės visame pas­au­ly­je lai­ko­mos koky­bės sinoni­mu, o mūsų kuria­mos ino­va­ci­jos gyvy­biš­kai svar­bi­os visai pra­monės šakai. Pag­rin­di­ni­us savo gebė­ji­mus nau­do­ja­me vien­in­te­liam tikslui – aprū­pin­ti kli­en­tus pui­ki­os sudė­ties ir įvai­ri­as reik­mes ten­ki­nančiu substratu.

Kur­da­mi nau­jos sudė­ties sub­stra­tus ati­džiai įver­ti­na­me augalų por­ei­ki­us, be to, remi­amės prak­tinė­mis žinio­mis apie įvai­ri­us išo­ri­ni­us veiks­ni­us, kaip žemės dirbi­mo meto­das ar sodin­in­kys­tės bei dar­žin­in­kys­tės vers­le nau­do­ja­ma tech­ninė įranga.

Pag­rin­di­nes gamin­amų pro­duk­tų sude­damą­si­as dalis, trąšas ir kitus prie­dus ren­kamės itin kru­o­pščiai. Kur­da­mi nau­jos sudė­ties sub­stra­tą atlie­ka­me dau­gy­bę ban­dy­mų, kol išsi­aiš­ki­na­me ide­alų, visus rei­ka­la­vi­mus ati­t­in­kan­tį, sude­damų­jų dalių santykį.

Apie Klasmann Deilmann Lie­tu­vo­je ir visame pasaulyje

ISO 9001
ISO 14001
ISO 14064

Koky­bės užti­k­ri­ni­mas visuo­se dar­bo pro­ce­suo­se – mūsų prioritetas

Siek­da­mi suk­ur­ti skir­tin­gus kli­en­tų por­ei­ki­us ati­t­in­kan­tį pro­duk­tą, dur­pių sub­stra­tų recep­tūras papil­do­me ir orga­nin­ė­mis bei mine­ra­linė­mis žali­a­vo­mis – medi­enos ar koko­so plaušu, žaliu kom­pos­tu. Savo ir neprik­lauso­mo­se labo­ra­to­ri­jo­se nuo­la­tos tiria­me visas sub­stra­tų gamy­bo­je nau­do­ja­mas žali­a­vas, jų tin­ka­mu­mą bei tei­ki­amą nau­dą galu­ti­ni­am pro­duk­tui. Atlie­ka­me ir augi­mo ban­dy­m­us, siek­da­mi pager­in­ti mūsų aug­in­amų medžia­gų fizi­nes, che­mi­nes ir bio­lo­gi­nes savybes.

Visos Klasmann-Deilmann kon­cer­no įmonės sub­stra­tų gamy­bo­je taiko griež­tas, tarp­tau­ti­niu mas­tu pri­pažin­tas RHP (Rege­ling Han­dels Pot­g­ron­den) koky­bės sis­te­mos gai­res. Nuo 2005 m. Klasmann-Deilmann įmonė­se Lie­tu­vo­je įdieg­ta tarp­tau­tinė ISO 9001 koky­bės vady­bos sis­te­ma, lei­dži­an­ti užti­k­rin­ti efek­ty­vų dar­bo pro­cesų val­dymą, ger­in­ti ir susis­tem­in­ti vidinę įmo­nių tvar­ką, o kli­en­tams garan­tuo­ti galu­ti­nio pro­duk­to kokybę.

RHP
PEFC
Grün­stempel®
GRI-G4