"Wij vinden details belangrijk. Uit verantwoordelijkheid voor de toekomst."

Klasmann-Deilmann: Onze pro­duc­ten en diensten

Glas­tuin­bouw
Boomkwe­kerij
Bol­len­sec­tor
Fruit­teelt

Wij ver­ho­gen de benchmark
voor groeimedia

Onze gro­ei­me­dia sta­an syn­o­niem voor kwa­li­teit en onze inno­va­ties spe­len een belan­gri­j­ke rol in de indus­trie als geheel. De kern­com­pe­ten­ties van onze orga­ni­sa­tie die­nen slechts één doel: het per­fec­te sub­straat te bie­den voor elke toepas­sing. De sub­straat­re­cep­ten van Klasmann-Deilmann slui­ten naad­loos aan op de eisen die de klant hier­a­an stelt, waar­bij onze exper­ti­se van teelt­me­tho­den en appa­ra­tuur een belan­gri­j­ke rol spelen.

Wij stel­len hoge eisen aan de selec­tie van de juis­te grond­stof­fen, mest­stof­fen en ande­re toes­lag­stof­fen. Tij­dens de ont­wikke­ling van een nieuw sub­straat tes­ten we het recept mid­dels een uit­ge­brei­de reeks proeven uit, tot we de idea­le meng­ver­hou­ding heb­ben gevon­den die vold­o­et aan alle eisen.

Wij ont­wikke­len en pro­du­ce­ren sub­stra­ten voor:

  • Glas­tuin­bouw.
  • Boomkwe­kerij.
  • Zacht­f­ruit sector.
  • Bol­len­sec­tor.

Klasmann-Deilmann en haar producten

ISO 9001
ISO 14001
ISO 14064

Gecer­ti­fice­er­de grond- en mest­stof­fen voor substraten

Al onze grond­stof­fen wor­den voort­du­rend getest op geschikt­heid voor gebruik in sub­stra­ten en we voe­ren ook gro­ei­tes­ten uit om de che­mi­sche en bio­lo­gi­sche eigen­sch­ap­pen van onze gro­ei­me­dia te ver­be­te­ren. Daar­n­aast wor­den ook alle fysi­sche para­me­ters nauw­keu­rig vast­ge­s­teld en gecon­tro­leerd. Om de con­sis­ten­te hoge kwa­li­teit van onze sub­stra­ten te waar­bor­gen, pas­sen wij op elk pro­ces in de keten de stren­ge, inter­na­tio­naal erken­de kwa­li­teits­richt­li­j­nen van de RHP (Rege­ling Han­dels Pot­g­ron­den) toe.

Wij zijn gecer­ti­fice­erd vol­gens de ISO 9001 en ISO 14001 nor­men, die samen met de kli­maat ‘foot­print’ ISO 14064 en onze rap­por­ta­ge in overeen­stem­ming met Glo­bal Repor­ting Initia­tief, de bench­marks vor­men die wij gebrui­ken om ons­zelf te beo­or­de­len over de wij­ze waarop wij onze ver­ant­wo­or­de­li­jk­heid nemen voor het milieu en toe­koms­ti­ge genera­ties. Onze milieu­be­scher­ming­s­maat­re­ge­len omvat­ten o.a. het in de natu­ur­li­j­ke staat terug­bren­gen van de veen­vel­den d.m.v. het onder­wa­ter zet­ten van voor­ma­li­ge veen­win­nings­ge­bie­den. Hier­door ont­staat weer de habi­tat zoals deze dui­zen­den jaren gele­den was.

RHP
PEFC
Ecocert®
GRI Stan­dards