Paziņo­jums par datu aiz­sard­zī­bu attie­cī­bā uz Kon­tak­tu veidlapu

Patei­ca­mies, ka aiz­pil­dī­jāt Kon­tak­tu veid­la­pu un apme­klē­jat mūsu mājas lapu. Mums ir ļoti būtiski aiz­sar­gāt jūsu per­so­nas datus un jūsu pri­vāts­fē­ru. Tādēļ tur­pmāk tek­s­tā infor­mē­sim jūs par jūsu per­so­nas datu vākša­nu un izman­toša­nu sas­kaņā ar sais­toša­jiem datu aiz­sard­zī­bas noteikumiem.

Per­so­nas datu izmantošana

Per­so­nas dati, ko jūs nodo­dat mūsu rīcī­bā, aiz­pil­dot mūsu Kon­tak­tu veid­la­pu, tiek izman­to­ti vienī­gi, lai atbil­dē­tu jums un lai veik­tu ar atbil­des snie­gša­nu sais­tī­tos teh­nis­kos admi­nis­trēša­nas pasā­ku­mus. Treša­jām per­sonām jūsu datus nenododam.

Jums ir tiesī­bas kat­rā lai­kā prasīt no mums infor­māci­ju, kādus jūsu datus esam sag­la­bā­juši un kādā nolū­kā to dar­ām. Jūs arī varat prasīt, lai mēs labo­jam neprecī­zus datus vai dzēšam tādus datus, kuru sag­la­bāša­na biju­si nepieļau­ja­ma vai kādi mums vairs nav nepieciešami.

Ja datu sag­la­bāša­nas mērķis vairs nav būti­sks vai beid­zi­es kāds no Eiro­pas Savi­enī­bas direk­tī­vu un regu­lu izstrā­dā­tā­ja vai kāda cita atbil­dī­gā likum­de­vē­ja  not­eikta­jiem datu sag­la­bāša­nas ter­miņiem, tad per­so­nas dati tiek rutinē­ti dzēs­ti vai bloķē­ti sas­kaņā ar tiesī­bu aktiem.

Papil­du infor­māci­ja un kontakti

Ja jums vēl ir kādi jau­tā­ju­mi attie­cī­bā uz datu aiz­sard­zī­bu, aicinām sazinā­ties ar mums. Jau­tā­ju­mus par savu per­so­nas datu vākša­nu, apstrā­di vai izman­toša­nu, infor­māci­jas pie­prasī­ju­mus, iero­sinā­ju­mus labot, bloķēt vai dzēst datus, kā arī ies­nie­gu­mus par jūsu dotas atļau­jas apstrā­dāt datu ats­au­kša­nu aicinām sūtīt mums uz e‑pastu: [email protected]​klasmann-​deilmann.​com