Paziņo­jums par datu aiz­sard­zību attie­cībā uz Kon­tak­tu veid­la­pu

Patei­ca­mies, ka aiz­pil­dījāt Kon­tak­tu veid­la­pu un apme­klējat mūsu mājas lapu. Mums ir ļoti būtiski aiz­sar­gāt jūsu per­so­nas datus un jūsu pri­vāts­fē­ru. Tādēļ tur­pmāk tek­s­tā infor­mē­sim jūs par jūsu per­so­nas datu vākša­nu un izman­toša­nu sas­kaņā ar sais­toša­jiem datu aiz­sard­zī­bas not­ei­ku­miem.

Per­so­nas datu izman­toša­na

Per­so­nas dati, ko jūs nodo­dat mūsu rīcībā, aiz­pil­dot mūsu Kon­tak­tu veid­la­pu, tiek izman­to­ti vienīgi, lai atbil­dē­tu jums un lai veik­tu ar atbil­des snie­gša­nu sais­tī­tos teh­nis­kos admi­nis­trēša­nas pasāku­mus. Treša­jām per­sonām jūsu datus nenodo­dam.

Jums ir tiesī­bas kat­rā lai­kā prasīt no mums infor­māci­ju, kādus jūsu datus esam sag­la­bājuši un kādā nolūkā to dar­ām. Jūs arī varat prasīt, lai mēs labo­jam neprecīzus datus vai dzēšam tādus datus, kuru sag­la­bāša­na biju­si nepieļau­ja­ma vai kādi mums vairs nav nepie­cieša­mi.

Ja datu sag­la­bāša­nas mērķis vairs nav būtisks vai beid­zi­es kāds no Eiro­pas Savi­enī­bas direk­tīvu un regu­lu izstrādātāja vai kāda cita atbil­dīgā likum­de­vēja  not­eikta­jiem datu sag­la­bāša­nas ter­miņiem, tad per­so­nas dati tiek rutinē­ti dzēs­ti vai bloķē­ti sas­kaņā ar tiesību aktiem.

Papil­du infor­māci­ja un kon­tak­ti

Ja jums vēl ir kādi jau­tāju­mi attie­cībā uz datu aiz­sard­zību, aicinām sazinā­ties ar mums. Jau­tāju­mus par savu per­so­nas datu vākša­nu, apstrā­di vai izman­toša­nu, infor­māci­jas pie­prasīju­mus, iero­sināju­mus labot, bloķēt vai dzēst datus, kā arī ies­nie­gu­mus par jūsu dotas atļau­jas apstrādāt datu ats­aukša­nu aicinām sūtīt mums uz e‑pastu: [email protected]​klasmann-​deilmann.​com