Poli­ty­ka pry­wat­ności dla for­mu­lar­za kontaktowego

Dzię­ku­je­my za skon­taktowa­nie się z nami i odwiedze­nie nas­zej stro­ny inter­neto­wej. Ochro­na danych osobo­wych i zachowa­nie pry­wat­ności jest dla nas bard­zo waż­na. W związ­ku z tym infor­mu­je­my o gromadze­niu i kor­zy­sta­niu z danych osobo­wych zgod­nie z odpo­wied­nimi prz­epi­sami o ochro­nie danych.

Wykor­zy­sta­nie danych osobowych

odby­wa się wyłącz­nie w celu skon­taktowa­nia się z Tobą w celu udzie­le­nia odpo­wied­zi na Two­je zapy­ta­nie, a także do celów odpo­wied­niej admi­nis­trac­ji tech­nicz­nej. Żad­ne dane nie zostaną prze­ka­za­ne stro­nom trzecim.

W każ­dej chwi­li masz pra­wo zażą­dać wglą­du w doty­c­zące Two­jej oso­by dane, któ­re zapi­sa­ne są w nas­zym sys­temie, oraz zapy­tać o cel, w jakim są uży­wa­ne. Ponad­to możesz popra­wić nie­do­kład­ne dane lub usun­ąć wszel­kie infor­mac­je, któ­re nie mogą być prz­echow­y­wa­ne lub nie są już potrzebne.

Jeś­li nie ma już powo­du do prz­echow­y­wa­nia kon­kret­nych infor­mac­ji lub upły­nie okres prz­echow­y­wa­nia danych usta­l­o­ny przez euro­pe­j­ski organ regu­la­cy­j­ny lub inny organ regu­la­cy­j­ny, wszyst­kie dane osobo­we zostaną auto­ma­ty­cz­nie zab­lo­ko­wa­ne lub usun­ię­te zgod­nie z prz­epi­sami prawnymi.

Więcej infor­mac­ji i kontakt

W przy­pad­ku jakich­kol­wiek pytań doty­c­zą­cych ochro­ny danych, pro­si­my o kon­takt z nami w dowol­nym momen­cie. W przy­pad­ku jakich­kol­wiek pytań zwią­z­anych ze zbier­a­ni­em, przet­warza­niem lub wykor­zy­sty­wa­niem Twoich danych osobo­wych, a także w spra­wach zwią­z­anych z popra­wia­niem, blo­ko­wa­niem, usu­wa­niem  i infor­mac­ją o danych, uprzej­mie pro­si­my o wysła­nie wia­do­mości e‑mail na adres: [email protected]​klasmann-​deilmann.​com.