Pri­va­cy­ver­kla­ring
bij het contactformulier

Har­te­li­jk dank voor uw reac­tie en uw bezoek aan onze web­site. De bevei­li­ging van uw per­so­ons­ge­ge­vens en de bescher­ming van uw pri­va­cy zijn zeer belan­gri­jk voor ons. Daarom infor­me­ren wij u hie­ron­der over de regis­tra­tie en het gebruik van uw per­so­ons­ge­ge­vens con­form de geld­en­de privacyvoorschriften.

Gebruik van persoonsgegevens 

De per­so­ons­ge­ge­vens die u ons in het kader van uw reac­tie ter beschik­king stelt, wor­den alle­en gebruikt voor het beant­wo­or­den van uw aan­vraag of reac­tie en voor de hier­mee samen­hang­en­de tech­ni­sche admi­nis­tra­tie. Uw gege­vens wor­den niet aan der­den doorgegeven.

U hebt het recht om te allen tij­de infor­ma­tie te eisen over wel­ke gege­vens over u er bij ons zijn opges­la­gen en met welk doel deze zijn opges­la­gen. Boven­di­en kunt u onjuis­te gege­vens laten cor­ri­ge­ren of gege­vens laten wis­sen die niet lan­ger mogen of behoeven te wor­den opgeslagen.

Wan­neer het doel van de regis­tra­tie weg­valt of de door de Euro­pe­se opstel­ler van richt­li­j­nen en ver­or­de­n­in­gen of een ande­re bevo­eg­de wet­ge­ver voor­ge­schre­ven bewaar­ter­mi­jn afloo­pt, wor­den de per­so­ons­ge­ge­vens rou­ti­ne­ma­tig en con­form de wet­te­li­j­ke voor­schrif­ten geblok­ke­erd of gewist.

Nade­re infor­ma­tie en contactgegevens 

Indi­en u nog vra­gen hebt over het onder­werp pri­va­cy­be­scher­ming, kunt u con­ta­ct met ons opne­men. Met vra­gen over het verzame­len, ver­wer­ken of gebrui­ken van uw per­so­ons­ge­ge­vens, voor het ver­zoek om infor­ma­tie, of het cor­ri­ge­ren, blok­ke­ren of wis­sen van gege­vens als­me­de het her­ro­epen van ver­le­en­de toe­stem­ming kunt u per e‑mail con­ta­ct opne­men met [email protected]​klasmann-​deilmann.​com.