Cur­rent job oppor­tu­nities at Klasmann-Deilmann

Digi­tal Advi­sor (m/f/d)

Digi­tal Advi­sor (m/f/d)

For our head­quar­ters in Gees­te, Ger­ma­ny, we are loo­king for a com­mit­ted

Digi­tal Advi­sor (m/f/d)

Sup­port our growth cour­se

With 1,000 employees in Ger­ma­ny and abroad and annu­al sales of over 220 mil­li­on euros, Klasmann-Deilmann is the lea­ding group of com­pa­nies in the inter­na­tio­nal sub­stra­te indus­try. Its first-class pro­duc­ts meet the hig­hest stan­dards in pro­duc­tion hor­ti­cul­tu­re. A modern and fami­ly-fri­end­ly com­pa­ny awaits you. Dri­ven by strong digi­tiza­ti­on trends in the hor­ti­cul­tu­ral sec­tor, Klasmann-Deilmann has deve­lo­ped a digi­tal ser­vice plat­form – Log&Solve – with the clear ambi­ti­on to add a digi­tal for­mat to our glo­bal advi­so­ry ser­vice.

Take on new chal­len­ges

 • Intro­duc­tion and roll-out of an inno­va­ti­ve digi­tal ser­vice plat­form to custo­mers and sales-part­ners world-wide
 • Cus­to­mi­sa­ti­on of Log&Solve to mar­ket spe­ci­fic demands
 • Inte­gra­ti­on and fur­ther deve­lop­ment of digi­tal tools and ser­vices
 • Con­nec­ting tech­ni­cal advi­sors and custo­mers of Klasmann-Deilmann
 • Trai­ning of col­leagues and part­ners in inter­na­tio­nal mar­kets
 • Con­duc­tion of tri­als with custo­mers and imple­men­ta­ti­on of new ser­vices

Deve­lop your strengths

 • Edu­ca­tio­nal back­ground in hor­ti­cul­tu­re or agro­no­my with affi­ni­ty to the hor­ti­cul­tu­ral mar­ket
 • Signi­fi­cant work expe­ri­ence in hor­ti­cul­tu­ral busi­ness
 • Affi­ni­ty to digi­tal tools and app­li­ca­ti­ons
 • Inno­va­ti­ve mind-set, custo­mer-focus, imple­men­ta­ti­on strength
 • Strong com­mu­ni­ca­ti­on and team-work skills
 • Good lan­guage skills in Eng­lish and Ger­man

App­ly now

Use our online app­li­ca­ti­on por­tal at www​.klasmann​-deilmann​.com/​e​n​/​c​a​r​e​e​r​s​/​j​o​b​-​o​p​p​o​r​t​u​n​i​t​ies or con­tact [email protected]​klasmann-​deilmann.​com

Trai­nee (m/f/d) Sales in Asia

Trai­nee (m/f/d) Sales in Asia

Start your care­er at Klasmann-Deilmann Asia Paci­fic as a Sales Trai­nee for 9 –12 mon­ths

We are loo­king for talents who are

 • gra­dua­ted in Hor­ti­cul­tu­re, Agri­cul­tu­ral Sci­en­ces or com­pa­ra­ble
 • inte­rested in substrates/growing media
 • open-min­ded, com­mu­ni­ca­ti­ve and digi­tal dri­ven
 • inte­rested in sales and/or tech­no­lo­gy

Con­tact us

[email protected]​klasmann-​deilmann.​com
con­tact per­son: Sarah Grün­ding

Sho­vel­ma­chi­nist

Sho­vel­ma­chi­nist met oog voor pre­ci­sie

Klasmann-Deilmann Bene­lux B.V. is onder­de­el van Klasmann-Deilmann GmbH, een wereld­wij­de lever­an­cier van grond­stof­fen, sub­stra­ten en plug­gen voor de pro­fes­sio­ne­le tuin­bouw en boomkwe­kerij. De orga­ni­sa­tie beschikt over meer­de­re veen­deri­jen en pro­duc­tie­lo­ca­ties in Euro­pa.

Van­we­ge een gezon­de gro­ei zijn wij op zoek naar een erva­ren en zelf­stan­di­ge

Sho­vel­ma­chi­nist met
oog voor pre­ci­sie

Stand­plaats: Schie­dam (Full time – Vast dienst­ver­band)

Wat ga je doen?

Met uiters­te pre­ci­sie vul je de voor­ra­ad­vak­ken, bun­kers van de zeef­instal­la­ties en men­g­li­j­nen met de juis­te grond­stof­fen en zorg je ervoor dat de voor­raad op peil bli­jft. Van­z­elfspre­kend help je de chauf­feurs een hand­je met het laden en los­sen van de grond­stof­fen en het scho­on hou­den van de loca­tie. Klei­ne onder­houds­werk­zaam­he­den aan de sho­vel voer je zelf­stan­dig uit.

Wij vra­gen van jou

Een ent­housi­as­te en ver­ant­wo­or­de­li­jke machi­nist die net­jes met zijn mate­rie­el om gaat, stress­bes­ten­dig en fle­xi­bel inzet­baar is en die goed in team­ver­band kan wer­ken. Je weet ons te ver­ras­sen met jouw gevo­el voor ver­ant­wo­or­de­li­jk­heid en nauw­keu­rig­heid.

Wat bie­den wij jou?

Een veel­zij­di­ge, afwis­se­len­de full time func­tie bin­nen een pro­fes­sio­ne­le en infor­me­le orga­ni­sa­tie, waar­bin­nen inno­va­tie en kwa­li­teit voo­rop sta­an. Kor­te lij­nen zor­gen ervoor dat er snel gescha­keld wor­dt en zijn een sti­mu­lans voor eigen initia­tief. De infor­me­le en open werks­feer draagt bij aan een pret­ti­ge omgang met collega’s waar­bij per­so­on­lijke ont­wikke­ling wor­dt gesti­mu­leerd.

Sol­li­ci­te­ren?

Kun je niet wach­ten om deze uit­da­ging aan te gaan?
Stuur je C.V. dan naar rene.​[email protected]​klasmann-​deilmann.​com of bel naar 010–8511102. Reage­er zo spo­e­dig mogeli­jk, maar voor 15 juni 2018.

Klasmann-Deilmann Bene­lux B.V. | Nieu­we Water­weg­straat 34 | 3115 HE Schie­dam
[email protected]​klasmann-​deilmann.​com | + 31 10 427 2177

Ope­ra­tor men­g­li­j­nen

Ope­ra­tor men­g­li­j­nen

Klasmann-Deilmann Bene­lux B.V. is onder­de­el van Klasmann-Deilmann GmbH, een wereld­wij­de lever­an­cier van grond­stof­fen, sub­stra­ten en plug­gen voor de pro­fes­sio­ne­le tuin­bouw en boomkwe­kerij. De orga­ni­sa­tie beschikt over meer­de­re veen­deri­jen en pro­duc­tie­lo­ca­ties in Euro­pa.

Van­we­ge een gezon­de gro­ei zijn wij op zoek naar een erva­ren en zelf­stan­di­ge

Ope­ra­tor men­g­li­j­nen

Stand­plaats: Schie­dam (Full time – Vast dienst­ver­band)

Wat ga je doen?

Je gaat aan de slag als pro­ces­ope­ra­tor in een jong team op een pro­duc­tie­lo­ca­tie waar sub­stra­ten op basis van orga­ni­sche mate­ria­len (pot­grond) gepro­du­ce­erd wor­den. Je maakt gebruik van een pro­duc­tie-instal­la­tie en hulp­mid­de­len, zoda­nig dat de gev­raag­de hoeveel­he­den vol­gens voor­ge­schre­ven spe­ci­fi­ca­ties en con­form plan­ning wor­den opgele­verd. Van­af het moment dat de grond­stof­fen bin­nen­ko­men tot het moment waarop de sub­stra­ten per as ver­la­den wor­den bewaak je de kwa­li­teit en indi­en nodig gri­jp je in. Klei­ne onder­houds­werk­zaam­he­den aan de men­g­li­j­nen voer je zelf­stan­dig uit.

Wij vra­gen van jou

Een ent­housi­as­te ope­ra­tor met ver­ant­wo­or­de­li­jk­heids­ge­vo­el, stress­bes­ten­dig en fle­xi­bel inzet­baar. Je bent een ech­te team­s­pe­ler en pro­fi­leert je, mede door jouw ken­nis en erva­ring als een ware men­tor bin­nen het team.

Wat bie­den wij jou?

Een veel­zij­di­ge, afwis­se­len­de full time func­tie bin­nen een pro­fes­sio­ne­le en infor­me­le orga­ni­sa­tie, waar­bin­nen inno­va­tie en kwa­li­teit voo­rop sta­an. Kor­te lij­nen zor­gen ervoor dat er snel gescha­keld wor­dt en zijn een sti­mu­lans voor eigen initia­tief. De infor­me­le en open werks­feer draagt bij aan een pret­ti­ge omgang met collega’s waar­bij per­so­on­lijke ont­wikke­ling wor­dt gesti­mu­leerd.

Sol­li­ci­te­ren?

Kun je niet wach­ten om deze uit­da­ging aan te gaan?
Stuur je C.V. dan naar rene.​[email protected]​klasmann-​deilmann.​com of bel naar 010–8511102. Reage­er zo spo­e­dig mogeli­jk.

Acqui­si­tie naar aan­lei­ding van deze adver­ten­tie wor­dt niet op prijs ges­teld.

Klasmann-Deilmann Bene­lux B.V. | Nieu­we Water­weg­straat 34 | 3115 HE Schie­dam
[email protected]​klasmann-​deilmann.​com | + 31 10 427 2177

Hands-on Ope­ra­tor (m/v/d)

Hands-on Ope­ra­tor (m/v/d)

Voor de pro­duc­tie­ves­ti­ging in BRUGGE (12 werkne­mers) zoe­ken wij voor vas­te aan­wer­ving een

Hands-on Ope­ra­tor (m/v/d)

bache­lor agro/biotechnologie of geli­jk­waar­dig door erva­ring met tech­ni­sche inter­es­se

Wat ga je doen?

In nau­we samen­werking met de pro­duc­tie­l­ei­der zal je ins­ta­an voor:

 • de uit­voe­ring van de geplan­de pro­duc­tie­menge­lin­gen (bedien­ing van de men­g­li­jn, toevoeging van mest­stof­fen, inst­ruc­ties voor de arbeiders/ bull­chaufeurs, beperk­te manue­le arbeid, …)
 • kwa­li­teits­con­tro­le van grond­stof­fen en afge­werk­te pro­duc­ten (pH- en EC-metin­gen)
 • con­tro­le op de tech­ni­sche instal­la­ties

Wij vra­gen van jou

 • prak­tisch en hands-on bache­lor
 • affi­niteit met land- en/of tuin­bouw
 • bereid tot fle­xi­bel uur­roos­ter

Wat bie­den wij jou?

 • een prak­ti­sche job met veel afwis­se­ling
 • een modern pro­duc­tie­be­dri­jf met een KMO-spi­rit
 • kan­sen tot over­leg en bij­scho­ling bij zuster­be­drij­ven in Neder­land en Duit­s­land
 • een gere­pu­te­er­de gro­ep die zich onder­scheidt door fle­xi­bi­li­teit en pro­duc­tin­no­va­tie
 • aantrek­ke­li­jke loon­vo­or­waar­den (te bespre­ken)

Inter­es­se?

Reage­er via Ver­donck Pro­fes­sio­nal Part­ners
Tel. +32 56 53 11 80 of +32 59 26 76 57
email: [email protected]​verdonckbv.​be | www​.ver​donck​bv​.be

Klasmann-Deilmann Bene­lux B.V. | Kra­ke­le­weg 26–32 | 8000 Brug­ge
info.​[email protected]​klasmann-​deilmann.​com | + 32 50 32 13 93

The­sis internships

The­sis internships

We’re a gre­at place for growth.

We love our work: as the lea­ding pro­du­cer of substrates for com­mer­ci­al hor­ti­cul­tu­re, we crea­te value from natu­re – with an excel­lent working atmo­s­phe­re, nice col­leagues and ple­nty of open space (in every sen­se). With us, ever­yo­ne can grow their talent and excel them­sel­ves.

Are you loo­king for an internship whe­re you can do your Bachelor’s or Master’s the­sis? App­ly now!

 

Unso­li­ci­ted app­li­ca­ti­ons wan­ted!

Unso­li­ci­ted app­li­ca­ti­on

We also like fin­ding peop­le we haven’t even loo­ked for.

So why not send us an unso­li­ci­ted app­li­ca­ti­on?

Klasmann-Deilmann’s world is a big one. And the­re may well be a place per­fect for you that we haven’t even con­si­de­red. One way or ano­t­her, ever­yo­ne here finds ple­nty of scope for enhan­cing their talents and for growth. So, in whiche­ver part of the com­pa­ny you feel your strengths would be best app­lied, or whe­re­ver you are see­king new chal­len­ges: let us know and send us your unso­li­ci­ted app­li­ca­ti­on. We’re loo­king for­ward to hea­ring from you.

Your star­ting address

Your tar­get address

Klasmann-Deilmann GmbH | Georg-Klasmann-Stra­ße 2–10 | 49744 Gees­te | Ger­ma­ny

Your rou­te