Cur­rent job oppor­tu­nities at Klasmann-Deilmann

 
Array
(
  [0] => 89
)
Mede­wer­ker Bin­nen­dienst met Com­mer­cie­el Inzicht (m/v/d)

Mede­wer­ker Bin­nen­dienst met Com­mer­cie­el Inzicht (m/v/d)

Voor onze loca­tie in Schie­dam, Neder­land zijn we op zoek naar een

Mede­wer­ker Bin­nen­dienst met Com­mer­cie­el Inzicht (m/v/d)

Bol Peat B.V., onder­deel van Klasmann-Deilmann gro­ep, is een wereld­wij­de lever­an­cier van grond­stof­fen voor sub­stra­ten. Voor de leve­ring van veen­g­rond­stof­fen beschik­ken we over meer­de­re veen­deri­jen. Daar­n­aast zijn we actief in kokos­pro­duc­ten, hout­ve­zel en ande­re materialen.

Wat ga je doen?

Met uiters­te pre­ci­sie verz­org je de orders van de lever­an­cier tot aan de klant. Je onder­s­te­unt de bui­ten­dienst bij de han­del door deze order­af­han­de­ling en het daar­bij beho­ren­de vast­leg­gen van de data. Je bent een vraag­baak voor onze in- en exter­ne klan­ten. Daar­n­aast beheer je het kwa­li­teits­zorg­sys­te­em van RHP (kwa­li­teit) en RPP (duurz­aam­heid).

Wij vra­gen van jou

Een ent­housi­as­te en ver­ant­wo­or­de­li­j­ke mede­wer­ker die stress­bes­ten­dig en fle­xi­bel inzet­baar is en die goed in team­ver­band kan wer­ken. Je hebt een HBO oplei­ding afge­rond, beheerst de Engel­se taal en hebt ken­nis en inter­es­se in het automatiseren/digitaliseren van admi­nis­tra­tie­ve pro­ces­sen. Je weet ons te ver­ras­sen met jouw gevo­el voor ver­ant­wo­or­de­li­jk­heid en nauwkeurigheid.

Wat bie­den wij jou?

Een veel­zij­di­ge, afwis­se­len­de full time func­tie bin­nen een pro­fes­sio­ne­le en infor­me­le orga­ni­sa­tie, waar­bin­nen inno­va­tie en kwa­li­teit voo­rop sta­an. Kor­te lij­nen zor­gen ervoor dat er snel gescha­keld wor­dt en zijn een sti­mu­lans voor eigen initia­tief. De infor­me­le en open werks­feer draagt bij aan een pret­ti­ge omgang met collega’s waar­bij per­so­on­lij­ke ont­wikke­ling wor­dt gestimuleerd.

Sol­li­ci­te­ren?

Kun je niet wach­ten om bij ons aan de slag te gaan? Stuur je C.V. dan naar rene.​[email protected]​klasmann-​deilmann.​com of bel naar 010–8511102. Reage­er zo spo­e­dig mogeli­jk, maar voor 16 okto­ber 2020.

Acqui­si­tie naar aan­lei­ding van deze adver­ten­tie wor­dt niet op prijs gesteld.

Array
(
  [0] => 421
)
Inter­na­tio­nal Trai­nee (m/f/d) Sales & Logistics

Inter­na­tio­nal Trai­nee (m/f/d) Sales & Logistics

Start your care­er at Klasmann-Deilmann with our inter­na­tio­nal trai­nee pro­gram­me for 12 months

Klasmann-Deilmann is the world’s lea­ding pro­du­cer of substrates for pro­fes­sio­nal hor­ti­cul­tu­re with an annu­al tur­no­ver of more than 220 mil­li­on Euros and 1,000 employees glo­bal­ly. Our gro­wing media are used all over the world and are the key suc­cess fac­tor for our cus­to­mers and part­ners in com­mer­cial horticulture.

Our inter­na­tio­nal Sales & Logistics trai­nee pro­gram­me will pre­pa­re you for your future care­er occu­p­y­ing a key role in Chi­na. In 12 mon­ths, star­ting at the begin­ning of 2021, you will get to know dif­fe­rent com­pa­ny loca­ti­ons of Klasmann-Deilmann in Euro­pe and Asia whe­re you can expand your know­ledge with an indi­vi­du­al deve­lo­p­ment plan.

That’s your profile

 • Bache­lor or Mas­ter degree in Logistics, Inter­na­tio­nal Hor­ti­cul­tu­re, Agri­cul­tu­re Sci­en­ces, Inter­na­tio­nal Manag­ment or similar
 • Inter­na­tio­nal expe­ri­ence based on internships or semes­ter abroad
 • Inter­cul­tu­ral sen­si­bi­li­ty and competence
 • Strong com­mu­ni­ca­ti­on skills
 • Hands-on men­ta­li­ty, auto­no­mous way of working, solu­ti­on-ori­en­ted working method
 • High­ly mobi­le, rea­dy to tra­vel world-wide, wil­ling to take on assign­ments in Asia, esp. China

App­ly now!

Use our online por­tal at https://​klasmann​-deilmann​.com/​e​n​/​c​a​r​e​e​r​s​/​j​o​b​-​o​p​p​o​r​t​u​n​i​t​i​es/ or send your com­ple­te app­li­ca­ti­on docu­ments to [email protected]​klasmann-​deilmann.​com

Array
(
  [0] => 419
)
Digi­tal Advi­sor (m/f/d)

Digi­tal Advi­sor (m/f/d)

For our head­quar­ters in Gees­te, Ger­ma­ny, we are loo­king for a committed

Digi­tal Advi­sor (m/f/d)

Sup­port our growth course

With 1,000 employees in Ger­ma­ny and abroad and annu­al sales of over 220 mil­li­on euros, Klasmann-Deilmann is the lea­ding group of com­pa­nies in the inter­na­tio­nal sub­stra­te indus­try. Its first-class pro­ducts meet the hig­hest stan­dards in pro­duc­tion hor­ti­cul­tu­re. A modern and fami­ly-friend­ly com­pa­ny awaits you. Dri­ven by strong digi­tiz­a­ti­on trends in the hor­ti­cul­tu­ral sec­tor, Klasmann-Deilmann has deve­lo­ped a digi­tal ser­vice plat­form – Log&Solve – with the clear ambi­ti­on to add a digi­tal for­mat to our glo­bal advi­so­ry service.

Take on new challenges

 • Intro­duc­tion and roll-out of an inno­va­ti­ve digi­tal ser­vice plat­form to cus­to­mers and sales-part­ners world-wide
 • Cus­to­mi­sa­ti­on of Log&Solve to mar­ket spe­ci­fic demands
 • Inte­gra­ti­on and fur­ther deve­lo­p­ment of digi­tal tools and services
 • Con­nec­ting tech­ni­cal advi­sors and cus­to­mers of Klasmann-Deilmann
 • Trai­ning of col­leagues and part­ners in inter­na­tio­nal markets
 • Con­duc­tion of tri­als with cus­to­mers and imple­men­ta­ti­on of new services

Deve­lop your strengths

 • Edu­ca­tio­nal back­ground in hor­ti­cul­tu­re or agro­no­my with affi­ni­ty to the hor­ti­cul­tu­ral market
 • Signi­fi­cant work expe­ri­ence in hor­ti­cul­tu­ral business
 • Affi­ni­ty to digi­tal tools and applications
 • Inno­va­ti­ve mind-set, cus­to­mer-focus, imple­men­ta­ti­on strength
 • Strong com­mu­ni­ca­ti­on and team-work skills
 • Good lan­guage skills in Eng­lish and German

App­ly now

Use our online app­li­ca­ti­on por­tal at www​.klasmann​-deilmann​.com/​e​n​/​c​a​r​e​e​r​s​/​j​o​b​-​o​p​p​o​r​t​u​n​i​t​ies or con­ta­ct [email protected]​klasmann-​deilmann.​com

Array
(
  [0] => 420
)
Hands-on Ope­ra­tor (m/v/d)

Hands-on Ope­ra­tor (m/v/d)

Voor de pro­duc­tie­ves­ti­ging in BRUGGE (12 werkne­mers) zoe­ken wij voor vas­te aan­wer­ving een

Hands-on Ope­ra­tor (m/v/d)

bache­lor agro/biotechnologie of geli­jk­waar­dig door erva­ring met tech­ni­sche interesse

Wat ga je doen?

In nau­we samen­werking met de pro­duc­tie­l­ei­der zal je insta­an voor:

 • de uit­voe­ring van de gep­lan­de pro­duc­tie­menge­lin­gen (bediening van de men­g­li­jn, toevoe­ging van mest­stof­fen, inst­ruc­ties voor de arbeiders/ bull­chaufeurs, beperk­te manue­le arbeid, …)
 • kwa­li­teits­con­tro­le van grond­stof­fen en afge­werk­te pro­duc­ten (pH- en EC-metingen)
 • con­tro­le op de tech­ni­sche installaties

Wij vra­gen van jou

 • prak­tisch en hands-on bachelor
 • affi­niteit met land- en/of tuinbouw
 • bereid tot fle­xi­bel uurrooster

Wat bie­den wij jou?

 • een prak­ti­sche job met veel afwisseling
 • een modern pro­duc­tie­be­dri­jf met een KMO-spirit
 • kan­sen tot over­leg en bij­scho­ling bij zuster­be­drij­ven in Neder­land en Duitsland
 • een gere­pu­te­er­de gro­ep die zich onder­scheidt door fle­xi­bi­li­teit en productinnovatie
 • aantrek­ke­li­j­ke loo­n­vo­or­waar­den (te bespreken)

Inter­es­se?

Reage­er via Ver­donck Pro­fes­sio­nal Partners
Tel. +32 56 53 11 80 of +32 59 26 76 57
email: [email protected]​verdonckbv.​be | www​.ver​donckbv​.be

Klasmann-Deilmann Bene­lux B.V. | Kra­ke­le­weg 26–32 | 8000 Brugge
info.​[email protected]​klasmann-​deilmann.​com | + 32 50 32 13 93

Array
(
  [0] => 545
)
The­sis internships

The­sis internships

We’re a gre­at place for growth.

We love our work: as the lea­ding pro­du­cer of substrates for com­mer­cial hor­ti­cul­tu­re, we crea­te value from natu­re – with an excel­lent working atmo­s­phe­re, nice col­leagues and ple­nty of open space (in every sen­se). With us, ever­yo­ne can grow their talent and excel themselves.

Are you loo­king for an internship whe­re you can do your Bachelor’s or Master’s the­sis? App­ly now!

 

Array
(
  [0] => 421
  [1] => 420
  [2] => 419
)
Unso­li­ci­ted app­li­ca­ti­ons wanted!

Unso­li­ci­ted application

We also like fin­ding peop­le we haven’t even loo­ked for.

So why not send us an unso­li­ci­ted application?

Klasmann-Deilmann’s world is a big one. And the­re may well be a place per­fect for you that we haven’t even con­si­de­red. One way or ano­t­her, ever­yo­ne here finds ple­nty of scope for enhan­cing their talents and for growth. So, in whiche­ver part of the com­pa­ny you feel your strengths would be best app­lied, or whe­re­ver you are see­king new chal­len­ges: let us know and send us your unso­li­ci­ted app­li­ca­ti­on. We’re loo­king for­ward to hea­ring from you.

Your star­ting address

Your tar­get address

Klasmann-Deilmann GmbH | Georg-Klasmann-Stra­ße 2–10 | 49744 Gees­te | Germany

Your rou­te