Cur­rent job oppor­tu­nities at Klasmann-Deilmann

DateCare­er oppor­tu­nities
09.11.2018Area Sales Mana­ger UK (North) (m/f)

Area Sales Mana­ger UK (North) (m/f)

For the dis­tri­bu­ti­on of our pro­duc­ts in Nort­hern UK, we are sear­ching at the ear­liest pos­si­ble date for a dedi­ca­ted

Area Sales Mana­ger UK (North) (m/f)

Sup­port our Growth

With 1,000 employees glo­bal­ly and annu­al sales of more than 200 mil­li­on euros, Klasmann-Deilmann is the lea­ding group of com­pa­nies in the inter­na­tio­nal sub­stra­te indus­try. The first-class pro­duc­ts meet the hig­hest demands of pro­fes­sio­nal hor­ti­cul­tu­re. You can expect a modern, fami­ly-fri­end­ly com­pa­ny that pro­mo­tes the work-life balan­ce of its employees. Our moti­va­ted per­son­nel look after the exac­ting requi­re­ments of our custo­mers.

Inno­va­ti­ve pro­duc­ts and ser­vices from Klasmann-Deilmann are of excel­lent qua­li­ty with a strong repu­ta­ti­on for high stan­dards and tech­ni­cal sup­port. This back­ground has led to con­ti­nued and con­so­li­da­ted growth in the UK mar­ket and we are now plea­sed to be offe­ring a posi­ti­on in our pro­fes­sio­nal hor­ti­cul­tu­re sales team for an Area Sales Mana­ger to cover the Nort­hern part of our UK mar­ket.

Exi­t­ing task await you

 • Mana­ge and con­ti­nue the sales growth with exis­ting and poten­ti­al custo­mers
 • Pro­vi­de qua­li­ty sales and pro­duct sup­port to custo­mers wit­hin the geo­gra­phi­cal area of respon­si­bi­li­ty
 • Assist in iden­ti­fy­ing trends, new pro­duc­ts, new sec­tors and help in deve­lo­ping an appro­pria­te stra­te­gy

You can unfold your strengths here

 • Hold a degree in hor­ti­cul­tu­re or other sui­ta­b­ly reco­gnis­ed qua­li­fi­ca­ti­ons
 • Have expe­ri­ence of working wit­hin the hor­ti­cul­tu­re indus­try, pre­fer­a­b­ly with some expe­ri­ence of gro­wing and/or pro­vi­ding clo­se tech­ni­cal sales sup­port to gro­wers
 • Be able to rela­te to the chal­len­ges our custo­mers face when gro­wing and assist them in fin­ding opti­mum ans­wers and solu­ti­ons to the­se chal­len­ges
 • Have some com­mer­ci­al expe­ri­ence and under­stan­ding of the hor­ti­cul­tu­ral indus­try
 • Have the abi­li­ty to work on your own whilst, mana­ging a sales area and plan­ning appro­pria­te sales stra­te­gies
 • Be com­mu­ni­ca­ti­ve and able to work effec­tively and effi­ci­ent­ly with others in the com­pa­ny group
 • Essen­ti­al: Need to spend several nights away, each month tra­vel­ling
 • Essen­ti­al: Need to be cur­r­ent­ly living wit­hin the Sales Area North ter­rito­ry
 • Hold a clean dri­ving licence
 • Have a know­ledge of using MS Office app­li­ca­ti­ons
 • Be com­mit­ted to qua­li­ty

We have a lot to offer

If you want to make a dif­fe­rence with fresh impul­ses, then you are right with us. Send us your app­li­ca­ti­on, inclu­ding your CV, your sala­ry expec­ta­ti­ons as well as a pos­si­ble start date to: [email protected]​klasmann-​deilmann.​com

11.12.2018Inter­na­tio­nal Trai­nees

Inter­na­ti­onl Trai­nees

Start your care­er at Klasmann-Deilmann

We are loo­king for

 • open min­ded an moti­va­ted talents
 • gra­dua­tes in Tech­no­lo­gy, Engi­nee­ring, Hor­ti­cul­tu­re, Plant Sci­en­ces, Agri­cul­tu­re

We offer

 • 12–18 mon­ths on-the-job trai­ning in dif­fe­rent units world-wide
 • attrac­tive care­er opti­ons in Asi­an or European com­pa­nies

Your con­tact

[email protected]​klasmann-​deilmann.​com

23.05.2018Sho­vel­ma­chi­nist

Sho­vel­ma­chi­nist met oog voor pre­ci­sie

Klasmann-Deilmann Bene­lux B.V. is onder­de­el van Klasmann-Deilmann GmbH, een wereld­wij­de lever­an­cier van grond­stof­fen, sub­stra­ten en plug­gen voor de pro­fes­sio­ne­le tuin­bouw en boomkwe­kerij. De orga­ni­sa­tie beschikt over meer­de­re veen­deri­jen en pro­duc­tie­lo­ca­ties in Euro­pa.

Van­we­ge een gezon­de gro­ei zijn wij op zoek naar een erva­ren en zelf­stan­di­ge

Sho­vel­ma­chi­nist met
oog voor pre­ci­sie

Stand­plaats: Schie­dam (Full time – Vast dienst­ver­band)

Wat ga je doen?

Met uiters­te pre­ci­sie vul je de voor­ra­ad­vak­ken, bun­kers van de zeef­instal­la­ties en men­g­li­j­nen met de juis­te grond­stof­fen en zorg je ervoor dat de voor­raad op peil bli­jft. Van­z­elfspre­kend help je de chauf­feurs een hand­je met het laden en los­sen van de grond­stof­fen en het scho­on hou­den van de loca­tie. Klei­ne onder­houds­werk­zaam­he­den aan de sho­vel voer je zelf­stan­dig uit.

Wij vra­gen van jou

Een ent­housi­as­te en ver­ant­wo­or­de­li­jke machi­nist die net­jes met zijn mate­rie­el om gaat, stress­bes­ten­dig en fle­xi­bel inzet­baar is en die goed in team­ver­band kan wer­ken. Je weet ons te ver­ras­sen met jouw gevo­el voor ver­ant­wo­or­de­li­jk­heid en nauw­keu­rig­heid.

Wat bie­den wij jou?

Een veel­zij­di­ge, afwis­se­len­de full time func­tie bin­nen een pro­fes­sio­ne­le en infor­me­le orga­ni­sa­tie, waar­bin­nen inno­va­tie en kwa­li­teit voo­rop sta­an. Kor­te lij­nen zor­gen ervoor dat er snel gescha­keld wor­dt en zijn een sti­mu­lans voor eigen initia­tief. De infor­me­le en open werks­feer draagt bij aan een pret­ti­ge omgang met collega’s waar­bij per­so­on­lijke ont­wikke­ling wor­dt gesti­mu­leerd.

Sol­li­ci­te­ren?

Kun je niet wach­ten om deze uit­da­ging aan te gaan?
Stuur je C.V. dan naar rene.​[email protected]​klasmann-​deilmann.​com of bel naar 010–8511102. Reage­er zo spo­e­dig mogeli­jk, maar voor 15 juni 2018.

Klasmann-Deilmann Bene­lux B.V. | Nieu­we Water­weg­straat 34 | 3115 HE Schie­dam
[email protected]​klasmann-​deilmann.​com | + 31 10 427 2177

23.05.2018Juni­or Mede­wer­ker – Plan­ning en Logis­tiek

Juni­or Mede­wer­ker – Plan­ning en Logis­tiek

Klasmann-Deilmann Bene­lux B.V. is onder­de­el van Klasmann-Deilmann GmbH, een wereld­wij­de lever­an­cier van grond­stof­fen, sub­stra­ten en plug­gen voor de pro­fes­sio­ne­le tuin­bouw en boomkwe­kerij. De orga­ni­sa­tie beschikt over meer­de­re veen­deri­jen en pro­duc­tie­lo­ca­ties in Euro­pa.

Van­we­ge een gezon­de gro­ei zijn wij op zoek naar een

Juni­or Mede­wer­ker
Plan­ning en Logis­tiek

Stand­plaats: Schie­dam (Full time – Vast Dienst­ver­band)

Wat ga je doen?

In deze func­tie ben je samen met je collega’s ver­ant­wo­or­de­li­jk voor de pro­duc­tie en trans­port­plan­ning bin­nen Klasmann-Deilmann Bene­lux B.V. In jouw rol ver­richt je voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den t.b.v. het plan­ningspro­ces en ver­richt je alle voor­ko­men­de admi­nis­tra­tie­ve werk­zaam­he­den. In deze afwis­se­len­de baan heb je veel con­tact met zowel chauf­feurs
als mede­wer­kers uit de pro­duc­tie.

Wij vra­gen van jou

Je hebt net een MBO oplei­ding afge­rond en je staat aan het begin van je loop­ba­an, of je hebt al wat werker­va­ring opge­da­an in een soort­ge­li­jke func­tie of wer­k­om­ge­ving. Je bent klant­ge­richt en beschikt over goede com­mu­ni­ca­tie­ve eigen­sch­ap­pen en je kunt goed over­weg met diver­se computerprogramma’s. Je bent leer­gie­rig, stress­bes­ten­dig en je maakt graag onder­de­el uit van een team.

Wat bie­den wij jou?

Een veel­zij­di­ge, afwis­se­len­de full time func­tie bin­nen een pro­fes­sio­ne­le en infor­me­le orga­ni­sa­tie, waar­bin­nen inno­va­tie en kwa­li­teit voo­rop sta­an. Kor­te lij­nen zor­gen ervoor dat er snel gescha­keld wor­dt en zijn een sti­mu­lans voor eigen initia­tief. De infor­me­le en open werks­feer draagt bij aan een pret­ti­ge omgang met collega’s waar­bij per­so­on­lijke ont­wikke­ling en het vol­gen van oplei­din­gen wor­den gesti­mu­leerd.

Sol­li­ci­te­ren?

Kun je niet wach­ten om deze uit­da­ging aan te gaan?
Stuur je C.V. dan naar rene.​[email protected]​klasmann-​deilmann.​com of bel naar 010–8511102. Reage­er zo spo­e­dig mogeli­jk, maar voor 15 juni 2018.

Klasmann-Deilmann Bene­lux B.V. | Nieu­we Water­weg­straat 34 | 3115 HE Schie­dam
[email protected]​klasmann-​deilmann.​com | + 31 10 427 2177

11.12.2018Ope­ra­tor men­g­li­j­nen

Ope­ra­tor men­g­li­j­nen

Klasmann-Deilmann Bene­lux B.V. is onder­de­el van Klasmann-Deilmann GmbH, een wereld­wij­de lever­an­cier van grond­stof­fen, sub­stra­ten en plug­gen voor de pro­fes­sio­ne­le tuin­bouw en boomkwe­kerij. De orga­ni­sa­tie beschikt over meer­de­re veen­deri­jen en pro­duc­tie­lo­ca­ties in Euro­pa.

Van­we­ge een gezon­de gro­ei zijn wij op zoek naar een erva­ren en zelf­stan­di­ge

Ope­ra­tor men­g­li­j­nen

Stand­plaats: Schie­dam (Full time – Vast dienst­ver­band)

Wat ga je doen?

Je gaat aan de slag als pro­ces­ope­ra­tor in een jong team op een pro­duc­tie­lo­ca­tie waar sub­stra­ten op basis van orga­ni­sche mate­ria­len (pot­grond) gepro­du­ce­erd wor­den. Je maakt gebruik van een pro­duc­tie-instal­la­tie en hulp­mid­de­len, zoda­nig dat de gev­raag­de hoeveel­he­den vol­gens voor­ge­schre­ven spe­ci­fi­ca­ties en con­form plan­ning wor­den opgele­verd. Van­af het moment dat de grond­stof­fen bin­nen­ko­men tot het moment waarop de sub­stra­ten per as ver­la­den wor­den bewaak je de kwa­li­teit en indi­en nodig gri­jp je in. Klei­ne onder­houds­werk­zaam­he­den aan de men­g­li­j­nen voer je zelf­stan­dig uit.

Wij vra­gen van jou

Een ent­housi­as­te ope­ra­tor met ver­ant­wo­or­de­li­jk­heids­ge­vo­el, stress­bes­ten­dig en fle­xi­bel inzet­baar. Je bent een ech­te team­s­pe­ler en pro­fi­leert je, mede door jouw ken­nis en erva­ring als een ware men­tor bin­nen het team.

Wat bie­den wij jou?

Een veel­zij­di­ge, afwis­se­len­de full time func­tie bin­nen een pro­fes­sio­ne­le en infor­me­le orga­ni­sa­tie, waar­bin­nen inno­va­tie en kwa­li­teit voo­rop sta­an. Kor­te lij­nen zor­gen ervoor dat er snel gescha­keld wor­dt en zijn een sti­mu­lans voor eigen initia­tief. De infor­me­le en open werks­feer draagt bij aan een pret­ti­ge omgang met collega’s waar­bij per­so­on­lijke ont­wikke­ling wor­dt gesti­mu­leerd.

Sol­li­ci­te­ren?

Kun je niet wach­ten om deze uit­da­ging aan te gaan?
Stuur je C.V. dan naar rene.​[email protected]​klasmann-​deilmann.​com of bel naar 010–8511102. Reage­er zo spo­e­dig mogeli­jk.

Acqui­si­tie naar aan­lei­ding van deze adver­ten­tie wor­dt niet op prijs ges­teld.

Klasmann-Deilmann Bene­lux B.V. | Nieu­we Water­weg­straat 34 | 3115 HE Schie­dam
[email protected]​klasmann-​deilmann.​com | + 31 10 427 2177


Upload file (max. size 10 MB)

Your star­ting address

Your tar­get address

Klasmann-Deilmann GmbH | Georg-Klasmann-Stra­ße 2–10 | 49744 Gees­te | Ger­ma­ny

Your rou­te