Cur­rent job oppor­tu­nities at Klasmann-Deilmann

DateCare­er oppor­tu­nities
23.05.2018Sho­vel­ma­chi­nist

Sho­vel­ma­chi­nist met oog voor pre­ci­sie

Klasmann-Deilmann Bene­lux B.V. is onder­de­el van Klasmann-Deilmann GmbH, een wereld­wij­de lever­an­cier van grond­stof­fen, sub­stra­ten en plug­gen voor de pro­fes­sio­ne­le tuin­bouw en boomkwe­kerij. De orga­ni­sa­tie beschikt over meer­de­re veen­deri­jen en pro­duc­tie­lo­ca­ties in Euro­pa.

Van­we­ge een gezon­de gro­ei zijn wij op zoek naar een erva­ren en zelf­stan­di­ge

Sho­vel­ma­chi­nist met
oog voor pre­ci­sie

Stand­plaats: Schie­dam (Full time – Vast dienst­ver­band)

Wat ga je doen?

Met uiters­te pre­ci­sie vul je de voor­ra­ad­vak­ken, bun­kers van de zeef­instal­la­ties en men­g­li­j­nen met de juis­te grond­stof­fen en zorg je ervoor dat de voor­raad op peil bli­jft. Van­z­elfspre­kend help je de chauf­feurs een hand­je met het laden en los­sen van de grond­stof­fen en het scho­on hou­den van de loca­tie. Klei­ne onder­houds­werk­zaam­he­den aan de sho­vel voer je zelf­stan­dig uit.

Wij vra­gen van jou

Een ent­housi­as­te en ver­ant­wo­or­de­li­jke machi­nist die net­jes met zijn mate­rie­el om gaat, stress­bes­ten­dig en fle­xi­bel inzet­baar is en die goed in team­ver­band kan wer­ken. Je weet ons te ver­ras­sen met jouw gevo­el voor ver­ant­wo­or­de­li­jk­heid en nauw­keu­rig­heid.

Wat bie­den wij jou?

Een veel­zij­di­ge, afwis­se­len­de full time func­tie bin­nen een pro­fes­sio­ne­le en infor­me­le orga­ni­sa­tie, waar­bin­nen inno­va­tie en kwa­li­teit voo­rop sta­an. Kor­te lij­nen zor­gen ervoor dat er snel gescha­keld wor­dt en zijn een sti­mu­lans voor eigen initia­tief. De infor­me­le en open werks­feer draagt bij aan een pret­ti­ge omgang met collega’s waar­bij per­so­on­lijke ont­wikke­ling wor­dt gesti­mu­leerd.

Sol­li­ci­te­ren?

Kun je niet wach­ten om deze uit­da­ging aan te gaan?
Stuur je C.V. dan naar rene.​[email protected]​klasmann-​deilmann.​com of bel naar 010–8511102. Reage­er zo spo­e­dig mogeli­jk, maar voor 15 juni 2018.

Klasmann-Deilmann Bene­lux B.V. | Nieu­we Water­weg­straat 34 | 3115 HE Schie­dam
[email protected]​klasmann-​deilmann.​com | + 31 10 427 2177

23.05.2018Juni­or Mede­wer­ker – Plan­ning en Logis­tiek

Juni­or Mede­wer­ker – Plan­ning en Logis­tiek

Klasmann-Deilmann Bene­lux B.V. is onder­de­el van Klasmann-Deilmann GmbH, een wereld­wij­de lever­an­cier van grond­stof­fen, sub­stra­ten en plug­gen voor de pro­fes­sio­ne­le tuin­bouw en boomkwe­kerij. De orga­ni­sa­tie beschikt over meer­de­re veen­deri­jen en pro­duc­tie­lo­ca­ties in Euro­pa.

Van­we­ge een gezon­de gro­ei zijn wij op zoek naar een

Juni­or Mede­wer­ker
Plan­ning en Logis­tiek

Stand­plaats: Schie­dam (Full time – Vast Dienst­ver­band)

Wat ga je doen?

In deze func­tie ben je samen met je collega’s ver­ant­wo­or­de­li­jk voor de pro­duc­tie en trans­port­plan­ning bin­nen Klasmann-Deilmann Bene­lux B.V. In jouw rol ver­richt je voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den t.b.v. het plan­ningspro­ces en ver­richt je alle voor­ko­men­de admi­nis­tra­tie­ve werk­zaam­he­den. In deze afwis­se­len­de baan heb je veel con­tact met zowel chauf­feurs
als mede­wer­kers uit de pro­duc­tie.

Wij vra­gen van jou

Je hebt net een MBO oplei­ding afge­rond en je staat aan het begin van je loop­ba­an, of je hebt al wat werker­va­ring opge­da­an in een soort­ge­li­jke func­tie of wer­k­om­ge­ving. Je bent klant­ge­richt en beschikt over goede com­mu­ni­ca­tie­ve eigen­sch­ap­pen en je kunt goed over­weg met diver­se computerprogramma’s. Je bent leer­gie­rig, stress­bes­ten­dig en je maakt graag onder­de­el uit van een team.

Wat bie­den wij jou?

Een veel­zij­di­ge, afwis­se­len­de full time func­tie bin­nen een pro­fes­sio­ne­le en infor­me­le orga­ni­sa­tie, waar­bin­nen inno­va­tie en kwa­li­teit voo­rop sta­an. Kor­te lij­nen zor­gen ervoor dat er snel gescha­keld wor­dt en zijn een sti­mu­lans voor eigen initia­tief. De infor­me­le en open werks­feer draagt bij aan een pret­ti­ge omgang met collega’s waar­bij per­so­on­lijke ont­wikke­ling en het vol­gen van oplei­din­gen wor­den gesti­mu­leerd.

Sol­li­ci­te­ren?

Kun je niet wach­ten om deze uit­da­ging aan te gaan?
Stuur je C.V. dan naar rene.​[email protected]​klasmann-​deilmann.​com of bel naar 010–8511102. Reage­er zo spo­e­dig mogeli­jk, maar voor 15 juni 2018.

Klasmann-Deilmann Bene­lux B.V. | Nieu­we Water­weg­straat 34 | 3115 HE Schie­dam
[email protected]​klasmann-​deilmann.​com | + 31 10 427 2177

23.05.2018Ope­ra­tor men­g­li­j­nen

Ope­ra­tor men­g­li­j­nen

Klasmann-Deilmann Bene­lux B.V. is onder­de­el van Klasmann-Deilmann GmbH, een wereld­wij­de lever­an­cier van grond­stof­fen, sub­stra­ten en plug­gen voor de pro­fes­sio­ne­le tuin­bouw en boomkwe­kerij. De orga­ni­sa­tie beschikt over meer­de­re veen­deri­jen en pro­duc­tie­lo­ca­ties in Euro­pa.

Van­we­ge een gezon­de gro­ei zijn wij op zoeknaar een erva­ren en zelf­stan­di­ge

Ope­ra­tor men­g­li­j­nen

Stand­plaats: Schie­dam (Full time – Vast dienst­ver­band)

Wat ga je doen?

Je gaat aan de slag als pro­ces­ope­ra­tor in een jong team op een pro­duc­tie­lo­ca­tie waar sub­stra­ten op basis van orga­ni­sche mate­ria­len (pot­grond) gepro­du­ce­erd wor­den. Je maakt gebruik van een pro­duc­tie-instal­la­tie en hulp­mid­de­len, zoda­nig dat de gev­raag­de hoeveel­he­den vol­gens voor­ge­schre­ven spe­ci­fi­ca­ties en con­form plan­ning wor­den opgele­verd. Van­af het moment dat de grond­stof­fen bin­nen­ko­men tot het moment waarop de sub­stra­ten per as ver­la­den wor­den bewaak je de kwa­li­teit en indi­en nodig gri­jp je in. Klei­ne onder­houds­werk­zaam­he­den aan de men­g­li­j­nen voer je zelf­stan­dig uit.

Wij vra­gen van jou

Een ent­housi­as­te ope­ra­tor met ver­ant­wo­or­de­li­jk­heids­ge­vo­el, stress­bes­ten­dig en fle­xi­bel inzet­baar. Je bent een ech­te team­s­pe­ler en pro­fi­leert je, mede door jouw ken­nis en erva­ring als een ware men­tor bin­nen het team.

Wat bie­den wij jou?

Een veel­zij­di­ge, afwis­se­len­de full time func­tie bin­nen een pro­fess ionele­en infor­me­le orga­ni­sa­tie, waar­bin­nen inno­va­tie en kwa­li­teit voo­rop sta­an. Kor­te lij­nen zor­gen ervoor dat er snel gescha­keld wor­dt en zijn een sti­mu­lans voor eigen initia­tief. De infor­me­le en open werks­feer draagt bij aan een pret­ti­ge omgang met collega’s waar­bij per­so­on­lijke ont­wikke­ling wor­dt gesti­mu­leerd.

Sol­li­ci­te­ren?

Kun je niet wach­ten om deze uit­da­ging aan te gaan?
Stuur je C.V. dan naar rene.​[email protected]​klasmann-​deilmann.​com of bel naar 010–8511102. Reage­er zo spo­e­dig mogeli­jk, maar voor 15 juni 2018.

Acqui­si­tie naar aan­lei­ding van deze adver­ten­tie wor­dt niet op prijs ges­teld.

Klasmann-Deilmann Bene­lux B.V. | Nieu­we Water­weg­straat 34 | 3115 HE Schie­dam
[email protected]​klasmann-​deilmann.​com | + 31 10 427 2177

Sor­ry. The­re are no job vacan­ci­es in this cate­go­ry.
Sor­ry. The­re are no job vacan­ci­es in this cate­go­ry.


Upload file (max. size 10 MB)

Your star­ting address

Your tar­get address

Klasmann-Deilmann GmbH | Georg-Klasmann-Stra­ße 2–10 | 49744 Gees­te | Ger­ma­ny

Your rou­te