Cur­rent job oppor­tu­nities at Klasmann-Deilmann

Inter­na­tio­nal Trai­nee­pro­gram Soft fruits

Inter­na­tio­nal Trai­nee­pro­gram for Young Pro­fes­sio­nals (m/f/d)

Inter­na­tio­nal Trai­nee­pro­gram for Young Pro­fes­sio­nals (m/f/d)

(for the soft fruit mar­ket, based in the Nether­lands or Bel­gi­um)

We are loo­king for
— are open-min­ded and moti­va­ted talents
— gra­dua­tes in Hor­ti­cul­tu­re, Agri­cul­tu­re or com­pa­ra­ble
— first work expe­ri­ence pre­fera­ble

We offer
— 12 mon­ths on-the-job trai­nee­ship
— attrac­tive care­er opti­on: extend our soft fruit mar­ket world­wi­de

Con­tact us
[email protected]​klasmann-​deilmann.​com
con­tact per­son: Sarah Grün­ding

 

M.Sc. stu­dent Microbiology/ Horticulture/Agricultural Sci­en­ces (m/f/d)

M.Sc. stu­dent Microbiology/ Horticulture/Agricultural Sci­en­ces (m/f/d)

We have an open vacan­cy at our head­quar­ters in Gees­te, Ems­land, Ger­ma­ny, for a com­mit­ted and solu­ti­on ori­en­ted

M.Sc. stu­dent Microbiology/ Horticulture/Agricultural Sci­en­ces (m/f/d)

In our Advi­so­ry Ser­vices and Qua­li­ty Manage­ment depart­ment we offer the oppor­tu­ni­ty for taking up a mas­ter the­sis on the fol­lo­wing sub­ject:

Imple­men­ting a bio­reac­tor for the micro­bi­al con­ver­si­on of orga­nic nitro­gen into plant avail­ab­le nitra­te.

 • Imple­men­ta­ti­on of a sta­ble nitri­fi­ca­ti­on pro­cess
 • Stan­dar­di­za­ti­on and sub­se­quent opti­mi­za­ti­on of the pro­cess, incl. tes­ting of the final pro­duct (nitra­te fer­ti­li­zer) in plant tri­als at our own green­house and at custo­mer level

In a pre­ce­ding internship you will get to know and work with the inter­nal pro­ce­du­res and pro­ces­ses in clo­se coope­ra­ti­on with our tech­ni­cal depart­ment and pro­duct deve­lop­ment at our head­quar­ters in Gees­te. You will have the oppor­tu­ni­ty to acquaint yours­elf with the topic and to con­duct preli­mi­na­ry tests ensu­ring the suc­cess of the pro­ject.

App­ly now

Plea­se use our online app­li­ca­ti­on por­tal at www​.klasmann​-deilmann​.com/​k​a​r​r​i​e​r​e​/​k​a​r​r​i​e​r​e​a​n​g​e​b​ote or send your com­ple­te app­li­ca­ti­on docu­ments to: [email protected]​klasmann-​deilmann.​com

Trai­nee (m/f/d) Sales in Asia

Trai­nee (m/f/d) Sales in Asia

Start your care­er at Klasmann-Deilmann Asia Paci­fic as a Sales Trai­nee for 9 –12 mon­ths

We are loo­king for talents who are

 • gra­dua­ted in Hor­ti­cul­tu­re, Agri­cul­tu­ral Sci­en­ces or com­pa­ra­ble
 • inte­rested in substrates/growing media
 • open-min­ded, com­mu­ni­ca­ti­ve and digi­tal dri­ven
 • inte­rested in sales and/or tech­no­lo­gy

Con­tact us

[email protected]​klasmann-​deilmann.​com
con­tact per­son: Sarah Grün­ding

Inter­na­tio­nal Trai­nee (m/f/d) Pro­duc­tion

Inter­na­tio­nal Trai­nee (m/f/d) Pro­duc­tion

Start your care­er at Klasmann-Deilmann as a Inter­na­tio­nal Trai­nee for 9 –12 mon­ths and get to know our various pro­duc­tion sites world­wi­de

We are loo­king for talents who are

 • gra­dua­ted in Hor­ti­cul­tu­re, Agri­cul­tu­ral Sci­en­ces or com­pa­ra­ble
 • inte­rested in substrates/growing media
 • tech­ni­cal­ly ver­sed and digi­tal dri­ven
 • open-min­ded, com­mu­ni­ca­ti­ve

Con­tact us

[email protected]​klasmann-​deilmann.​com
con­tact per­son: Sarah Grün­ding

Sho­vel­ma­chi­nist

Sho­vel­ma­chi­nist met oog voor pre­ci­sie

Klasmann-Deilmann Bene­lux B.V. is onder­de­el van Klasmann-Deilmann GmbH, een wereld­wij­de lever­an­cier van grond­stof­fen, sub­stra­ten en plug­gen voor de pro­fes­sio­ne­le tuin­bouw en boomkwe­kerij. De orga­ni­sa­tie beschikt over meer­de­re veen­deri­jen en pro­duc­tie­lo­ca­ties in Euro­pa.

Van­we­ge een gezon­de gro­ei zijn wij op zoek naar een erva­ren en zelf­stan­di­ge

Sho­vel­ma­chi­nist met
oog voor pre­ci­sie

Stand­plaats: Schie­dam (Full time – Vast dienst­ver­band)

Wat ga je doen?

Met uiters­te pre­ci­sie vul je de voor­ra­ad­vak­ken, bun­kers van de zeef­instal­la­ties en men­g­li­j­nen met de juis­te grond­stof­fen en zorg je ervoor dat de voor­raad op peil bli­jft. Van­z­elfspre­kend help je de chauf­feurs een hand­je met het laden en los­sen van de grond­stof­fen en het scho­on hou­den van de loca­tie. Klei­ne onder­houds­werk­zaam­he­den aan de sho­vel voer je zelf­stan­dig uit.

Wij vra­gen van jou

Een ent­housi­as­te en ver­ant­wo­or­de­li­jke machi­nist die net­jes met zijn mate­rie­el om gaat, stress­bes­ten­dig en fle­xi­bel inzet­baar is en die goed in team­ver­band kan wer­ken. Je weet ons te ver­ras­sen met jouw gevo­el voor ver­ant­wo­or­de­li­jk­heid en nauw­keu­rig­heid.

Wat bie­den wij jou?

Een veel­zij­di­ge, afwis­se­len­de full time func­tie bin­nen een pro­fes­sio­ne­le en infor­me­le orga­ni­sa­tie, waar­bin­nen inno­va­tie en kwa­li­teit voo­rop sta­an. Kor­te lij­nen zor­gen ervoor dat er snel gescha­keld wor­dt en zijn een sti­mu­lans voor eigen initia­tief. De infor­me­le en open werks­feer draagt bij aan een pret­ti­ge omgang met collega’s waar­bij per­so­on­lijke ont­wikke­ling wor­dt gesti­mu­leerd.

Sol­li­ci­te­ren?

Kun je niet wach­ten om deze uit­da­ging aan te gaan?
Stuur je C.V. dan naar rene.​[email protected]​klasmann-​deilmann.​com of bel naar 010–8511102. Reage­er zo spo­e­dig mogeli­jk, maar voor 15 juni 2018.

Klasmann-Deilmann Bene­lux B.V. | Nieu­we Water­weg­straat 34 | 3115 HE Schie­dam
[email protected]​klasmann-​deilmann.​com | + 31 10 427 2177

Ope­ra­tor men­g­li­j­nen

Ope­ra­tor men­g­li­j­nen

Klasmann-Deilmann Bene­lux B.V. is onder­de­el van Klasmann-Deilmann GmbH, een wereld­wij­de lever­an­cier van grond­stof­fen, sub­stra­ten en plug­gen voor de pro­fes­sio­ne­le tuin­bouw en boomkwe­kerij. De orga­ni­sa­tie beschikt over meer­de­re veen­deri­jen en pro­duc­tie­lo­ca­ties in Euro­pa.

Van­we­ge een gezon­de gro­ei zijn wij op zoek naar een erva­ren en zelf­stan­di­ge

Ope­ra­tor men­g­li­j­nen

Stand­plaats: Schie­dam (Full time – Vast dienst­ver­band)

Wat ga je doen?

Je gaat aan de slag als pro­ces­ope­ra­tor in een jong team op een pro­duc­tie­lo­ca­tie waar sub­stra­ten op basis van orga­ni­sche mate­ria­len (pot­grond) gepro­du­ce­erd wor­den. Je maakt gebruik van een pro­duc­tie-instal­la­tie en hulp­mid­de­len, zoda­nig dat de gev­raag­de hoeveel­he­den vol­gens voor­ge­schre­ven spe­ci­fi­ca­ties en con­form plan­ning wor­den opgele­verd. Van­af het moment dat de grond­stof­fen bin­nen­ko­men tot het moment waarop de sub­stra­ten per as ver­la­den wor­den bewaak je de kwa­li­teit en indi­en nodig gri­jp je in. Klei­ne onder­houds­werk­zaam­he­den aan de men­g­li­j­nen voer je zelf­stan­dig uit.

Wij vra­gen van jou

Een ent­housi­as­te ope­ra­tor met ver­ant­wo­or­de­li­jk­heids­ge­vo­el, stress­bes­ten­dig en fle­xi­bel inzet­baar. Je bent een ech­te team­s­pe­ler en pro­fi­leert je, mede door jouw ken­nis en erva­ring als een ware men­tor bin­nen het team.

Wat bie­den wij jou?

Een veel­zij­di­ge, afwis­se­len­de full time func­tie bin­nen een pro­fes­sio­ne­le en infor­me­le orga­ni­sa­tie, waar­bin­nen inno­va­tie en kwa­li­teit voo­rop sta­an. Kor­te lij­nen zor­gen ervoor dat er snel gescha­keld wor­dt en zijn een sti­mu­lans voor eigen initia­tief. De infor­me­le en open werks­feer draagt bij aan een pret­ti­ge omgang met collega’s waar­bij per­so­on­lijke ont­wikke­ling wor­dt gesti­mu­leerd.

Sol­li­ci­te­ren?

Kun je niet wach­ten om deze uit­da­ging aan te gaan?
Stuur je C.V. dan naar rene.​[email protected]​klasmann-​deilmann.​com of bel naar 010–8511102. Reage­er zo spo­e­dig mogeli­jk.

Acqui­si­tie naar aan­lei­ding van deze adver­ten­tie wor­dt niet op prijs ges­teld.

Klasmann-Deilmann Bene­lux B.V. | Nieu­we Water­weg­straat 34 | 3115 HE Schie­dam
[email protected]​klasmann-​deilmann.​com | + 31 10 427 2177

Hands-on Ope­ra­tor (m/v/d)

Hands-on Ope­ra­tor (m/v/d)

Voor de pro­duc­tie­ves­ti­ging in BRUGGE (12 werkne­mers) zoe­ken wij voor vas­te aan­wer­ving een

Hands-on Ope­ra­tor (m/v/d)

bache­lor agro/biotechnologie of geli­jk­waar­dig door erva­ring met tech­ni­sche inter­es­se

Wat ga je doen?

In nau­we samen­werking met de pro­duc­tie­l­ei­der zal je ins­ta­an voor:

 • de uit­voe­ring van de geplan­de pro­duc­tie­menge­lin­gen (bedien­ing van de men­g­li­jn, toevoeging van mest­stof­fen, inst­ruc­ties voor de arbeiders/ bull­chaufeurs, beperk­te manue­le arbeid, …)
 • kwa­li­teits­con­tro­le van grond­stof­fen en afge­werk­te pro­duc­ten (pH- en EC-metin­gen)
 • con­tro­le op de tech­ni­sche instal­la­ties

Wij vra­gen van jou

 • prak­tisch en hands-on bache­lor
 • affi­niteit met land- en/of tuin­bouw
 • bereid tot fle­xi­bel uur­roos­ter

Wat bie­den wij jou?

 • een prak­ti­sche job met veel afwis­se­ling
 • een modern pro­duc­tie­be­dri­jf met een KMO-spi­rit
 • kan­sen tot over­leg en bij­scho­ling bij zuster­be­drij­ven in Neder­land en Duit­s­land
 • een gere­pu­te­er­de gro­ep die zich onder­scheidt door fle­xi­bi­li­teit en pro­duc­tin­no­va­tie
 • aantrek­ke­li­jke loon­vo­or­waar­den (te bespre­ken)

Inter­es­se?

Reage­er via Ver­donck Pro­fes­sio­nal Part­ners
Tel. +32 56 53 11 80 of +32 59 26 76 57
email: [email protected]​verdonckbv.​be | www​.ver​donck​bv​.be

Klasmann-Deilmann Bene­lux B.V. | Kra­ke­le­weg 26–32 | 8000 Brug­ge
info.​[email protected]​klasmann-​deilmann.​com | + 32 50 32 13 93

The­sis internships

The­sis internships

We’re a gre­at place for growth.

We love our work: as the lea­ding pro­du­cer of substrates for com­mer­ci­al hor­ti­cul­tu­re, we crea­te value from natu­re – with an excel­lent working atmo­s­phe­re, nice col­leagues and ple­nty of open space (in every sen­se). With us, ever­yo­ne can grow their talent and excel them­sel­ves.

Are you loo­king for an internship whe­re you can do your Bachelor’s or Master’s the­sis? App­ly now!

 

Unso­li­ci­ted app­li­ca­ti­ons wan­ted!

Unso­li­ci­ted app­li­ca­ti­on

We also like fin­ding peop­le we haven’t even loo­ked for.

So why not send us an unso­li­ci­ted app­li­ca­ti­on?

Klasmann-Deilmann’s world is a big one. And the­re may well be a place per­fect for you that we haven’t even con­si­de­red. One way or ano­t­her, ever­yo­ne here finds ple­nty of scope for enhan­cing their talents and for growth. So, in whiche­ver part of the com­pa­ny you feel your strengths would be best app­lied, or whe­re­ver you are see­king new chal­len­ges: let us know and send us your unso­li­ci­ted app­li­ca­ti­on. We’re loo­king for­ward to hea­ring from you.

Your star­ting address

Your tar­get address

Klasmann-Deilmann GmbH | Georg-Klasmann-Stra­ße 2–10 | 49744 Gees­te | Ger­ma­ny

Your rou­te