Cur­rent job oppor­tu­nities at Klasmann-Deilmann

 
Mede­wer­ker Plan­ning pro­duc­tie en logis­tiek

Mede­wer­ker Plan­ning pro­duc­tie en logis­tiek

Klasmann-Deilmann Bene­lux B.V. is onder­deel van Klasmann-Deilmann GmbH, een wereld­wij­de lever­an­cier van grond­stof­fen, sub­stra­ten en plug­gen voor de pro­fes­sio­ne­le tuin­bouw en boomkwe­kerij. De orga­ni­sa­tie beschikt over meer­de­re veen­deri­jen en pro­duc­tie­lo­ca­ties in Euro­pa.

Van­we­ge uit­brei­ding en een gezon­de gro­ei zijn wij op zoek naar een

Mede­wer­ker Plan­ning pro­duc­tie en logis­tiek

Stand­plaats: Schie­dam (Full time – Vast Dienst­ver­band)

Wat ga je doen?

In deze func­tie ben je samen met je collega’s ver­ant­wo­or­de­li­jk voor de pro­duc­tie en trans­port­plan­ning bin­nen Klasmann Deilmann Bene­lux B.V. In jouw rol ver­richt je voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den t.b.v. het plan­nings­pro­ces, ver­richt je alle voor­ko­men­de admi­nis­tra­tie­ve werk­zaam­he­den en bewaak je de voor­raad van de toes­lag­stof­fen en de mest­stof­fen. In deze afwis­se­len­de baan heb je veel con­ta­ct met zowel chauf­feurs als mede­wer­kers uit de pro­duc­tie.

Wij vra­gen van jou

Je hebt net een MBO oplei­ding afge­rond en je staat aan het begin van je loo­p­ba­an, of je hebt al wat werker­va­ring opge­da­an in een soort­ge­li­j­ke func­tie of wer­k­om­ge­ving. Je bent klant­ge­richt en beschikt over goe­de com­mu­ni­ca­tie­ve eigen­sch­ap­pen en je kunt goed over­weg met diver­se computerprogramma’s. Je bent leer­gie­rig, stress­bes­ten­dig en je maakt graag onder­deel uit van een team.

Wat bie­den wij jou?

Een veel­zij­di­ge, afwis­se­len­de full time func­tie bin­nen een pro­fes­sio­ne­le en infor­me­le orga­ni­sa­tie, waar­bin­nen inno­va­tie, duurz­aam­heid en kwa­li­teit voo­rop sta­an. Kor­te lij­nen zor­gen ervoor dat er snel gescha­keld wor­dt en zijn een sti­mu­lans voor eigen initia­tief. De infor­me­le en open werks­feer draagt bij aan een pret­ti­ge omgang met collega’s waar­bij per­so­on­lij­ke ont­wikke­ling en het vol­gen van oplei­din­gen wor­den gesti­mu­leerd.

Sol­li­ci­te­ren?

Kun je niet wach­ten om deze uit­da­ging aan te gaan? Stuur je C.V. dan naar rene.​[email protected]​klasmann-​deilmann.​com of bel naar 010- 8511102. Reage­er zo spo­e­dig mogeli­jk.

Acqui­si­tie naar aan­lei­ding van deze adver­ten­tie wor­dt niet op prijs ges­teld.

Ope­ra­tor men­g­li­j­nen

Ope­ra­tor men­g­li­j­nen

Klasmann-Deilmann Bene­lux B.V. is onder­deel van Klasmann-Deilmann GmbH, een wereld­wij­de lever­an­cier van grond­stof­fen, sub­stra­ten en plug­gen voor de pro­fes­sio­ne­le tuin­bouw en boomkwe­kerij. De orga­ni­sa­tie beschikt over meer­de­re pro­duc­tie­lo­ca­ties in Euro­pa.

Van­we­ge uit­brei­ding en een gezon­de gro­ei zijn wij op zoek naar een erva­ren en zelf­stan­di­ge

Ope­ra­tor men­g­li­j­nen

Stand­plaats: Schie­dam (Full time – Vast dienst­ver­band)

Wat ga je doen?

Je gaat aan de slag als pro­ce­s­ope­ra­tor in een jong team op een pro­duc­tie­lo­ca­tie waar sub­stra­ten op basis van orga­ni­sche mate­ria­len (pot­g­rond) gepro­du­ce­erd wor­den. Je maakt gebruik van een pro­duc­tie-instal­la­tie en hulp­mid­de­len, zoda­nig dat de gev­raag­de hoeve­el­he­den vol­gens voor­ge­schre­ven spe­cifi­ca­ties en con­form plan­ning wor­den opgele­verd. Van­af het moment dat de grond­stof­fen bin­nen­ko­men tot het moment waarop de sub­stra­ten per as ver­la­den wor­den bewaak je de kwa­li­teit en indi­en nodig gri­jp je in. Klei­ne onder­houds­werk­zaam­he­den aan de men­g­li­j­nen voer je zelf­stan­dig uit.

Wij vra­gen van jou

Een ent­housi­as­te ope­ra­tor met ver­ant­wo­or­de­li­jk­heids­ge­vo­el, stress­bes­ten- dig en flexi­bel inzet­baar. Je bent een ech­te team­s­pe­ler en pro­fi­leert je, mede door jouw ken­nis en erva­ring als een ware men­tor bin­nen het team.

Wat bie­den wij jou?

Een veel­zij­di­ge, afwis­se­len­de full time func­tie bin­nen een pro­fes­sio­ne­le en infor­me­le orga­ni­sa­tie, waar­bin­nen inno­va­tie, duurz­aam­heid en kwa­li­teit voo­rop sta­an. Kor­te lij­nen zor­gen ervoor dat er snel gescha­keld wor­dt en zijn een sti­mu­lans voor eigen initia­tief. De infor­me­le en open werks­feer draagt bij aan een pret­ti­ge omgang met collega’s waar­bij per­so­on­lij­ke ont­wikke­ling en het vol­gen van oplei­din­gen wor­dt gesti­mu­leerd.

Sol­li­ci­te­ren?

Kun je niet wach­ten om deze uit­da­ging aan te gaan? Stuur je C.V. dan naar rene.​[email protected]​klasmann-​deilmann.​com of bel naar 010- 8511102. Reage­er zo spo­e­dig mogeli­jk.

Acqui­si­tie naar aan­lei­ding van deze adver­ten­tie wor­dt niet op prijs ges­teld.

Digi­tal Advi­sor (m/f/d)

Digi­tal Advi­sor (m/f/d)

For our head­quar­ters in Gees­te, Ger­ma­ny, we are loo­king for a com­mit­ted

Digi­tal Advi­sor (m/f/d)

Sup­port our growth cour­se

With 1,000 employees in Ger­ma­ny and abroad and annu­al sales of over 220 mil­li­on euros, Klasmann-Deilmann is the lea­ding group of com­pa­nies in the inter­na­tio­nal sub­stra­te indus­try. Its first-class pro­ducts meet the hig­hest stan­dards in pro­duc­tion hor­ti­cul­tu­re. A modern and fami­ly-friend­ly com­pa­ny awaits you. Dri­ven by strong digi­tiz­a­ti­on trends in the hor­ti­cul­tu­ral sec­tor, Klasmann-Deilmann has deve­lo­ped a digi­tal ser­vice plat­form – Log&Solve – with the clear ambi­ti­on to add a digi­tal for­mat to our glo­bal advi­so­ry ser­vice.

Take on new chal­len­ges

 • Intro­duc­tion and roll-out of an inno­va­ti­ve digi­tal ser­vice plat­form to cus­to­mers and sales-part­ners world-wide
 • Cus­to­mi­sa­ti­on of Log&Solve to mar­ket spe­ci­fic deman­ds
 • Inte­gra­ti­on and fur­ther deve­lo­p­ment of digi­tal tools and ser­vices
 • Con­nec­ting tech­ni­cal advi­sors and cus­to­mers of Klasmann-Deilmann
 • Trai­ning of col­leagues and part­ners in inter­na­tio­nal mar­kets
 • Con­duc­tion of tri­als with cus­to­mers and imple­men­ta­ti­on of new ser­vices

Deve­lop your strengths

 • Edu­ca­tio­nal back­ground in hor­ti­cul­tu­re or agro­no­my with affi­ni­ty to the hor­ti­cul­tu­ral mar­ket
 • Signi­fi­cant work expe­ri­ence in hor­ti­cul­tu­ral busi­ness
 • Affi­ni­ty to digi­tal tools and app­li­ca­ti­ons
 • Inno­va­ti­ve mind-set, cus­to­mer-focus, imple­men­ta­ti­on strength
 • Strong com­mu­ni­ca­ti­on and team-work skills
 • Good lan­guage skills in Eng­lish and Ger­man

App­ly now

Use our online app­li­ca­ti­on por­tal at www​.klasmann​-deilmann​.com/​e​n​/​c​a​r​e​e​r​s​/​j​o​b​-​o​p​p​o​r​t​u​n​i​t​ies or con­ta­ct [email protected]​klasmann-​deilmann.​com

Hands-on Ope­ra­tor (m/v/d)

Hands-on Ope­ra­tor (m/v/d)

Voor de pro­duc­tie­ves­ti­ging in BRUGGE (12 werkne­mers) zoe­ken wij voor vas­te aan­wer­ving een

Hands-on Ope­ra­tor (m/v/d)

bache­lor agro/biotechnologie of geli­jk­waar­dig door erva­ring met tech­ni­sche inter­es­se

Wat ga je doen?

In nau­we samen­werking met de pro­duc­tie­l­ei­der zal je insta­an voor:

 • de uit­voe­ring van de gep­lan­de pro­duc­tie­menge­lin­gen (bediening van de men­g­li­jn, toevoe­ging van mest­stof­fen, inst­ruc­ties voor de arbeiders/ bull­chaufeurs, beperk­te manue­le arbeid, …)
 • kwa­li­teits­con­tro­le van grond­stof­fen en afge­werk­te pro­duc­ten (pH- en EC-metin­gen)
 • con­tro­le op de tech­ni­sche instal­la­ties

Wij vra­gen van jou

 • prak­tisch en hands-on bache­lor
 • affi­niteit met land- en/of tuin­bouw
 • bereid tot fle­xi­bel uur­roos­ter

Wat bie­den wij jou?

 • een prak­ti­sche job met veel afwis­se­ling
 • een modern pro­duc­tie­be­dri­jf met een KMO-spi­rit
 • kan­sen tot over­leg en bij­scho­ling bij zuster­be­drij­ven in Neder­land en Duit­s­land
 • een gere­pu­te­er­de gro­ep die zich onder­scheidt door fle­xi­bi­li­teit en pro­duc­tin­no­va­tie
 • aantrek­ke­li­j­ke loo­n­vo­or­waar­den (te bespre­ken)

Inter­es­se?

Reage­er via Ver­donck Pro­fes­sio­nal Part­ners
Tel. +32 56 53 11 80 of +32 59 26 76 57
email: [email protected]​verdonckbv.​be | www​.ver​donckbv​.be

Klasmann-Deilmann Bene­lux B.V. | Kra­ke­le­weg 26–32 | 8000 Brug­ge
info.​[email protected]​klasmann-​deilmann.​com | + 32 50 32 13 93

The­sis internships

The­sis internships

We’re a gre­at place for growth.

We love our work: as the lea­ding pro­du­cer of substrates for com­mer­cial hor­ti­cul­tu­re, we crea­te value from natu­re – with an excel­lent working atmo­s­phe­re, nice col­leagues and ple­nty of open space (in every sen­se). With us, ever­yo­ne can grow their talent and excel them­sel­ves.

Are you loo­king for an internship whe­re you can do your Bachelor’s or Master’s the­sis? App­ly now!

 

Unso­li­ci­ted app­li­ca­ti­ons wan­ted!

Unso­li­ci­ted app­li­ca­ti­on

We also like fin­ding peop­le we haven’t even loo­ked for.

So why not send us an unso­li­ci­ted app­li­ca­ti­on?

Klasmann-Deilmann’s world is a big one. And the­re may well be a place per­fect for you that we haven’t even con­si­de­red. One way or ano­t­her, ever­yo­ne here finds ple­nty of scope for enhan­cing their talents and for growth. So, in whiche­ver part of the com­pa­ny you feel your strengths would be best app­lied, or whe­re­ver you are see­king new chal­len­ges: let us know and send us your unso­li­ci­ted app­li­ca­ti­on. We’re loo­king for­ward to hea­ring from you.

Your star­ting address

Your tar­get address

Klasmann-Deilmann GmbH | Georg-Klasmann-Stra­ße 2–10 | 49744 Gees­te | Ger­ma­ny

Your rou­te