Algemene Voorwaarden De Vereniging van Potgrond- en Substraatfabrikanten Nederland (VPN-Voorwaarden 2014)

De Vereniging van Potgrond- en Substraatfabrikanten, statutair gevestigd te ’s-Gravenzande (gemeente Westland), heeft de algemene voorwaarden versie 2014 d.d. 21 november 2014, gedeponeerd op 21 november 2014 ter griffie van de Rechtbank Den Haag onder nummer 56/2014 Tevens zijn de algemene voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 40397216.

I. ALGEMEEN

1.1 Onder “Substraatfabrikant” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de leden van de Vereniging van Potgrond- en Substraatfabrikanten Nederland. (Of een Substraatfabrikant lid is van deze vereniging kan kosteloos worden bevestigd door de vereniging zelf.) De vereniging is statutair gevestigd te ’s-Gravenzande (gemeente Westland) en ingeschreven in het handelsregister onder 40397216.

1.2 Onder wederpartij wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de partij met wie de Substraatfabrikant een rechtsbetrekking aangaat.

1.3 Onder opdracht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan het feit dat een wederpartij na het vragen van een prijsopgave opdracht geeft tot levering van substraat danwel andere producten en diensten, inclusief eventueel – al dan niet kostenloos – advies.

1.4 Onder Algemene Voorwaarden wordt verstaan de meest recente en gedeponeerde Algemene Voorwaarden van De Vereniging van Potgrond- en Substraatfabrikanten Nederland, statutair gevestigd te ’s-Gravenzande (gemeente Westland).

II. ALGEMEEN / TOEPASSING

2.1 Toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde Algemene Voorwaarden dan wel andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij de substraatfabrikanten als (potentieel) verkoper en/ of leverancier van zaken en/ of diensten optreedt. De substraatfabrikant richt zich voornamelijk op verkoop van potgrond en substraten. Niettemin maken deze Algemene Voorwaarden ook deel uit van iedere rechtsbetrekking die geheel of gedeeltelijk ziet op dienstverlening door de Substraatfabrikant.

2.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien zulks
schriftelijk door beide partijen wordt vastgelegd dan wel door de Substraatfabrikant
schriftelijk wordt bevestigd.

III. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

Indien de wederpartij een opdracht plaatst komt de overeenkomst eerst tot stand,
doordat de Substraatfabrikant deze schriftelijk aanvaardt dan wel onmiskenbaar
een begin met de uitvoering daarvan maakt.

IV. AANVULLING OVEREENKOMST

Wanneer de wederpartij wijzigingen wenst aan te brengen in het overeengekomene
– welk verzoek daartoe uitsluitend schriftelijk dient te geschieden – zal de
Substraatfabrikant slechts gehouden zijn daaraan mee te werken, wanneer zulks
in redelijkheid uitvoerbaar is en onder gehoudenheid van de wederpartij de uit die
wijziging voortvloeiende extra kosten voor haar rekening te nemen.

V. PRIJZEN

5.1 Alle prijzen zijn – behoudens indien schriftelijk anders is overeengekomen – af
magazijn dan wel indien zulks van toepassing is, af opslagplaats. Daarbij zijn alle
prijzen exclusief B.T.W.

5.2 Ten tijde van het sluiten van een overeenkomst niet reeds bekende toekomstige
wijzigingen in arbeidslonen, transportkosten, kostprijzen van grondstoffen of
materialen en/of de valutakoerswijzigingen, die betrekking hebben op de
overeengekomen prestatie geven de Substraatfabrikant het recht deze zonder
meer door te berekenen. Doorberekening binnen drie maanden na het sluiten van
de overeenkomst geeft de wederpartij het recht de overeenkomst op die grond te
ontbinden, door middel van een schriftelijke mededeling daarvan aan de
Substraatfabrikant.

VI. AFLEVERING / LEVERTIJD

6.1 Met de Substraatfabrikant overeengekomen levertijden gelden als indicatie en
niet als fatale termijn. Bij niet-tijdige aflevering dient de wederpartij de
Substraatfabrikant derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

6.2 Aflevering geschiedt – behoudens indien schriftelijk anders is overeengekomen
– af magazijn dan wel indien zulks van toepassing is, af opslagplaats.

6.3 De Substraatfabrikant bepaalt indien zij het vervoer regelt de wijze van vervoer
en de verzekering tijdens vervoer, welke beide afzonderlijk aan de wederpartij
kunnen worden doorberekend. Vervoer geschiedt voor risico van de wederpartij.6.4
De Substraatfabrikant is gerechtigd de door hem verschuldigde prestatie(s) in
gedeelten na te komen, tenzij dit uitdrukkelijk in strijd is met schriftelijk gemaakte
afspraken met de wederpartij.

VII. BETALING

7.1 Facturen van de Substraatfabrikant dienen vóór de op de factuur vermelde
vervaldatum voldaan te worden op de door de Substraatfabrikant aan te geven
wijze. De betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta. De
wederpartij is niet bevoegd op de te betalen facturen enig bedrag wegens een door
haar gestelde tegenvordering in mindering te brengen. De wederpartij is tevens
niet bevoegd de nakoming van haar betalingsverplichting op te schorten, in geval
van een door haar bij de Substraatfabrikant ingediende klacht over de geleverde
producten, tenzij de Substraatfabrikant in ruil voor een zekerheidsstelling
uitdrukkelijk met opschorting akkoord gaat.

7.2 In geval van niet-tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de
wederpartij, ongeacht of de Substraatfabrikant ter zake reeds heeft gefactureerd,
terstond opeisbaar. De Substraatfabrikant zal de wederpartij daarvan in het geval
de Substraatfabrikant zich op deze bepaling beroept schriftelijk op de hoogte stellen
en een passende factuur sturen. De Substraatfabrikant heeft dan o.a. recht op
opschorting van zijn leveringsverplichting en/of kan voldoende zekerheid verlangen
als bedoeld in artikel 9 van deze algemene voorwaarden dan wel heeft het recht
om de overeenkomst – al dan niet – gedeeltelijk te ontbinden als bedoeld in artikel
12 van deze algemene voorwaarden.

7.3 In geval van niet-tijdige betaling is de wederpartij een rente verschuldigd ten
bedrage van de wettelijke handelsrente.

7.4 Indien de wederpartij niet of niet tijdig één van zijn verplichtingen nakomt,
dan komen, naast de overeengekomen prijs en kosten, alle kosten ter verkrijging
van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij, waaronder ook
vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van
een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen. De berekening van de buitengerechtelijke kosten vindt volgens de staffel van het Besluit vergoeding
voor buitengerechtelijke incassokosten plaats. Indien Substraatfabrikant aantoont
hogere kosten te hebben gemaakt, komen ook deze voor vergoeding in
aanmerking.

7.5 Indien de Substraatfabrikant op welke grond dan ook wordt aangesproken door
de wederpartij en de Substraatfabrikant zich als gevolg daarvan genoodzaakt ziet
een expert in te schakelen ter vaststelling van de feiten waarop de wederpartij haar
aanspraak baseert, is de wederpartij gehouden de door deze expert aan de
Substraatfabrikant in rekening gebrachte kosten aan de Substraatfabrikant te
vergoeden indien en voor zover de aanspraak of aanspraken van de wederpartij, al
dan niet na een beroep op de Algemene Voorwaarden, onterecht blijkt te zijn
geweest, ter voorkoming van een eventuele procedure. Nadat het onderzoek van
de expert is afgerond, heeft de wederpartij 7 dagen de tijd om een eventuele claim
in te dienen.

7.6 Betalingen door of vanwege de wederpartij strekken achtereenvolgens ter
voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de
gerechtelijke kosten, de door hem verschuldigde renten en daarna in volgorde van
ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van
de wederpartij.

7.7 De wederpartij kan slechts schriftelijk bezwaar maken tegen de factuur binnen
14 dagen na factuurdatum.

VIII. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN VERPANDING

8.1 De Substraatfabrikant behoudt zich de eigendom van alle door hem geleverde
of te leveren zaken voor, totdat integraal aan hem voldaan zullen zijn:
a. Alle door de wederpartij verschuldigde prestaties voor alle krachtens
overeenkomst geleverde of te leveren zaken alsook krachtens zodanige
overeenkomst verrichtte of te verrichten werkzaamheden;
b. Alle vorderingen wegens tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van
zodanige overeenkomst(en). Het is de wederpartij niet geoorloofd zich op een
retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten en deze kosten te
verrekenen met de door haar verschuldigde prestaties.

8.2 Indien enige zaak ingevolge lid 1 aan de Substraatfabrikant toekomt, kan de
wederpartij daarover uitsluitend beschikken in het kader van haar normale
bedrijfsoefening.

8.3 Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1
bedoeld, is de Substraatfabrikant gerechtigd de zaken, die aan hem toebehoren,
zelf voor rekening van de wederpartij terug te (doen) halen van de plaats waar zij
zich bevinden. De wederpartij verleent de Substraatfabrikant reeds nu vooralsdan
onherroepelijk volmacht om daartoe de bij of voor de wederpartij in gebruik zijnde
ruimten te (doen) betreden.

8.4 De wederpartij verplicht zich hierbij aan de Substraatfabrikant op zijn eerste
daartoe strekkende verzoek in pand te geven, die deze verpanding alsdan zal
aanvaarden, alle zaken waarvan de wederpartij (mede)eigenaar wordt door
zaaksvorming, natrekking, vermenging/versmelting met de door de
Substraatfabrikant geleverde en/of te leveren zaken, alsmede alle vorderingen die
de wederpartij zal hebben op haar afnemers voortvloeiende uit de doorlevering
door de wederpartij aan haar afnemers van zaken die door de Substraatfabrikant
aan de wederpartij zijn verkocht en geleverd, zulks tot zekerheid voor al hetgeen
de Substraatfabrikant te eniger tijd van de wederpartij te vorderen heeft of zal
hebben. De wederpartij zal op eerste verzoek een door de Substraatfabrikant
opgestelde pandakte ondertekenen. Voorts heeft de wederpartij door de
toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden de Substraatfabrikant
onherroepelijk volmacht gegeven, met het recht van substitutie, om die goederen
en vorderingen als hiervoor genoemd in dit artikel namens de wederpartij,
eventueel steeds herhaald, aan zichzelf te verpanden, en alles te doen wat dienstig
is voor de verpanding.

IX. ZEKERHEID

9.1 Door het van toepassing worden van deze Algemene Voorwaarden heeft de
wederpartij zich jegens de Substraatfabrikant verbonden om voor alle bestaande
en alle toekomstige vorderingen van de Substraatfabrikant op de wederpartij, uit
welke hoofde ook, op eerste verzoek van de Substraatfabrikant, ten genoegen van
de Substraatfabrikant, (aanvullende) zekerheid te stellen. Deze dient steeds
zodanig te zijn, en daartoe zo nodig door de wederpartij ten genoegen van de
Substraatfabrikant te worden vervangen en/of aangevuld, dat de Substraatfabrikant doorlopend genoegzame en voldoende zekerheid heeft. Zolang de wederpartij daaraan niet voldaan heeft, is de Substraatfabrikant gerechtigd nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

9.2 Indien de wederpartij aan een verzoek als bedoeld in lid 1 niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al haar verplichtingen direct opeisbaar.

X. KLACHTEN, ONDERZOEKSPLICHT, VERJARING EN NAKOMING

10.1 De wederpartij heeft de verplichting bij aflevering en uiterlijk binnen 24 uur
na aflevering (indien niet anders mogelijk steekproefsgewijs) te onderzoeken of
hetgeen is afgeleverd aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

 • of de juiste zaken zijn geleverd;
 • of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de
  hoeveelheid) beantwoorden aan de overeenkomst;
 • of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of –
  indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een
  normaal gebruik en/of handelsdoeleinden;

Is dit niet het geval en doet de wederpartij daarvan niet binnen acht dagen
schriftelijk mededeling aan de Substraatfabrikant dan verliest de wederpartij alle
rechten terzake tekortkoming in de nakoming verband houdende met het niet
beantwoorden van hetgeen is afgeleverd aan de overeenkomst. Ontvangt de
Substraatfabrikant niet binnen acht dagen een schriftelijke mededeling dat
hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan wordt tussen
partijen als bewezen geacht dat hetgeen is afgeleverd aan de overeenkomst
beantwoordt.

10.2 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten en / of stellingen inhoudende dat
hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door
verloop van één jaar na het moment van aflevering. Vorderingsrechten van de
wederpartij vervallen 1,5 jaar na het moment van aflevering.

10.3 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is de Substraatfabrikant te zijner keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de afgeleverde zaak of vervanging van de afgeleverde zaak.

10.4 Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het
verrichten van diensten, met dien verstande dat de in lid 1 genoemde termijn van
één dag na aflevering in geval van diensten één maand na dienstverlening betreft.

XI. GETALLEN, MATEN, GEWICHTEN EN VERDERE GEGEVENS

11.1 Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen,
kleuren en andere dergelijke gegevens gelden niet als tekortkomingen.

11.2 Van een geringe afwijking is sprake in geval van een marge van maximaal
10% meer of minder dan de opgegeven specificatie. Getoonde of verstrekte
monsters gelden slechts ter aanduiding.

11.3 Getoonde of verstrekte monsters gelden slechts ter aanduiding, zonder dat
een zaak die onderwerp is van een overeenkomst tot verkoop of dienstverlening,
daaraan behoeft te beantwoorden.

11.4 De te leveren substraten voldoen aan de kwaliteitseisen of normen die worden
gesteld door de Nederlandse wet- en regelgeving. Voor zover de in Nederland
geleverde zaken buiten Nederland zullen worden gebruikt, is de wederpartij er
verantwoordelijk voor dat de te leveren substraten voldoen aan de kwaliteitseisen
of normen die worden gesteld in het betreffende land, tenzij anders is
overeengekomen.

Ook alle andere kwaliteitseisen die door de wederpartij aan de te leveren zaken
worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van
de koopovereenkomst door de wederpartij nadrukkelijk te worden gemeld.

XII. NIET-NAKOMING

12.1 De vorderingen van Substraatfabrikant op de wederpartij zijn onmiddellijk
opeisbaar indien:

 • na het sluiten van de overeenkomst aan Substraatfabrikant ter kennis gekomen
  omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan haar
  verplichtingen zal voldoen;
 • Substraatfabrikant de wederpartij heeft verzocht zekerheid te stellen voor de
  nakoming en deze zekerheid binnen de gestelde termijn uitblijft dan wel
  onvoldoende is.

In de genoemde gevallen is Substraatfabrikant bevoegd de verdere uitvoering van
de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, één en
ander onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of
materiaal waarvan Substraatfabrikant zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van
de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig
kostbaar wordt, dat nakoming van de verplichting onder de overeenkomst in
redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is de Substraatfabrikant bevoegd de
overeenkomst te ontbinden.

12.3 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de
verbintenis verhinderen, en die niet aan de Substraatfabrikant zijn toe te rekenen.
Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming
onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: brand,
stakingen in andere bedrijven dan die van de Substraatfabrikant, wilde stakingen
of politieke stakingen in het bedrijf van de Substraatfabrikant; een algemeen
gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstandbrengen van de
overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; mogelijke
kwaliteitsproblemen bij de Substraatfabrikant of toeleverancier van de
Substraatfabrikant, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere
derden waarvan de Substraatfabrikant afhankelijk is en algemene
vervoersproblemen.

12.4 De Substraatfabrikant heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen,
indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat de
Substraatfabrikant haar verbintenis had moeten nakomen.

12.5 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de
Substraatfabrikant opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming
van de verplichtingen door de Substraatfabrikant niet mogelijk is langer duurt dan
48 uur zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in
dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

12.6 Indien de Substraatfabrikant bij het intreden van de overmacht al
gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn
verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare
deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te
voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds
geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

XIII. AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADEVERGOEDING

13.1 De Substraatfabrikant spant zich ter zake van de levering van substraat in om substraat te leveren dat, vrij is van voor mensen, dieren of planten schadelijke
hoeveelheden organismen.

13.2 De Substraatfabrikant is voor de levering van producten en diensten zoals
onder andere omschreven onder artikel 1.3 slechts aansprakelijk voor schade, die
aan zijn opzet of grove schuld te wijten is.

13.3 De Substraatfabrikant is nimmer gehouden tot vergoeding van schade
anders dan aan personen of zaken.

13.4 Indien er conform het bovenstaande sprake is van aansprakelijkheid dan is
deze aansprakelijkheid te allen tijde gelimiteerd tot ten hoogste het voor die
betreffende rechtsbetrekking samenhangende door de wederpartij verschuldigde
factuurbedrag, althans voor zover dit kennelijk onredelijk zou zijn tot ten hoogste
het bedrag, dat door de assuradeur van de Substraatfabrikant als schade-uitkering
beschikbaar wordt gesteld.

13.5 De Substraatfabrikant bedingt alle wettelijke en contractuele
verweermiddelen, welke hij ter afwering van zijn eigen aansprakelijkheid jegens de
wederpartij kan inroepen, mede ten behoeve van zijn ondergeschikten en de nietondergeschikten.

 

XIV. TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER EN DIVERSEN

14.1 Op alle rechtsbetrekkingen, zowel nationaal als internationaal, tussen de
Substraatfabrikant en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing. De
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

14.2 In afwijking van alle niet dwingend rechtelijke op de rechtsbetrekking tussen
de Substraatfabrikant en de wederpartij van toepassing zijnde bepalingen, worden
alle geschillen tussen de Substraatfabrikant en de wederpartij bij uitsluiting van
andere rechters voorgelegd aan de absoluut bevoegde Nederlandse gerechtelijk
instantie. In afwijking van alle niet dwingend rechtelijke bepalingen tussen partijen
is met uitsluiting van alle overige gerechtelijke instanties relatief bevoegd de
rechter van de plaats van vestiging van de Substraatfabrikant. De
Substraatfabrikant is evenwel bevoegd indien hij als eiser of verzoeker een
procedure start, een andere relatief bevoegde gerechtelijke instantie aan te
zoeken.

14.3 Wij verwerken data in overeenstemming met de EU GDPR wetgeving en lokale wetgeving die hierop van toepassing is.

XV. CONVERSIE

Indien en voor zover wegens strijd met het toepasselijk recht op enige bepaling of
een deel op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan
worden gedaan, dan komt aan die bepaling de betekenis toe die qua inhoud en
strekking zoveel mogelijk overeenstemt met hetgeen bij het opstellen van de
betreffende (deel)bepaling is beoogd, zodat daarop door partijen alsnog een beroep
kan worden gedaan.

XVI. NEDERLANDSE TEKST PREVALEERT

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld teneinde te worden gebruikt in
nationale en internationale overeenkomsten. In het kader daarvan zullen deze
Algemene Voorwaarden ook worden vertaald vanuit het Nederlands naar andere
talen. Indien partijen van mening verschillen over de uitleg van een niet
Nederlandse versie van deze Algemene Voorwaarden, dan prevaleert de
Nederlandse tekst van deze Algemene Verkoopvoorwaarden boven een vertalingen
of vertalingen daarvan.