Cur­rent job oppor­tu­nities at Klasmann-Deilmann


Array
(
  [0] => 420
)
Ope­ra­tor men­g­li­j­nen (m/f/d)

Ope­ra­tor men­g­li­j­nen (m/f/d)

Van­we­ge een gezon­de gro­ei zijn wij op zoek naar een erva­ren en zelfstandige

Ope­ra­tor men­g­li­j­nen (m/f/d)

Stand­plaats: Schie­dam (Full time – Vast dienstverband)

Klasmann-Deilmann Bene­lux B.V. is onder­deel van Klasmann-Deilmann GmbH, een wereld­wij­de lever­an­cier van grond­stof­fen, sub­stra­ten en plug­gen voor de pro­fes­sio­ne­le tuin­bouw en boomkwe­kerij. De orga­ni­sa­tie beschikt over meer­de­re veen­deri­jen en pro­duc­tie­lo­ca­ties in Europa.

Wat ga je doen?

Je gaat aan de slag als pro­ce­s­ope­ra­tor in een jong team op een pro­duc­tie­lo­ca­tie waar sub­stra­ten op basis van orga­ni­sche mate­ria­len (pot­g­rond) gepro­du­ce­erd wor­den. Je maakt gebruik van een pro­duc­tie-instal­la­tie en hulp­mid­de­len, zoda­nig dat de gev­raag­de hoeve­el­he­den vol­gens voor­ge­schre­ven spe­ci­fi­ca­ties en con­form plan­ning wor­den opgele­verd. Van­af het moment dat de grond­stof­fen bin­nen­ko­men tot het moment waarop de sub­stra­ten per as ver­la­den wor­den bewaak je de kwa­li­teit en indi­en nodig gri­jp je in. Klei­ne onder­houds­werk­zaam­he­den aan de men­g­li­j­nen voer je zelf­stan­dig uit.

Wij vra­gen van jou

Een ent­housi­as­te ope­ra­tor met ver­ant­wo­or­de­li­jk­heids­ge­vo­el, stress­bes­ten­dig en fle­xi­bel inzet­baar. Je bent een ech­te team­s­pe­ler en pro­fi­leert je, mede door jouw ken­nis en erva­ring als een ware men­tor bin­nen het team.

Wat bie­den wij jou?

Een veel­zij­di­ge, afwis­se­len­de full time func­tie bin­nen een pro­fes­sio­ne­le en infor­me­le orga­ni­sa­tie, waar­bin­nen inno­va­tie en kwa­li­teit voo­rop sta­an. Kor­te lij­nen zor­gen ervoor dat er snel gescha­keld wor­dt en zijn een sti­mu­lans voor eigen initia­tief. De infor­me­le en open werks­feer draagt bij aan een pret­ti­ge omgang met collega’s waar­bij per­so­on­lij­ke ontwikkeling
wor­dt gestimuleerd.

Sol­li­ci­te­ren?

Kun je niet wach­ten om bij ons aan de slag te gaan?
Stuur je C.V. dan naar rene.​[email protected]​klasmann-​deilmann.​com of bel naar 010–8511102. Reage­er zo spo­e­dig mogeli­jk, maar voor 30 sep­tem­ber 2021.

Acqui­si­tie naar aan­lei­ding van deze adver­ten­tie wor­dt niet op prijs gesteld.

 

Array
(
  [0] => 420
)
Mede­wer­ker Bin­nen­dienst (m/f/d) met Com­mer­cie­el Inzicht

Mede­wer­ker Bin­nen­dienst (m/f/d) met Com­mer­cie­el Inzicht

Van­we­ge een gezon­de gro­ei zijn wij op zoek naar een erva­ren en zelfstandige

Spin in het web:
Mede­wer­ker Bin­nen­dienst (m/f/d)
met Com­mer­cie­el Inzicht

Stand­plaats: Schie­dam (Full time – Vast dienstverband)

Bol Peat B.V., onder­deel van Klasmann-Deilmann GmbH, is een wereld­wij­de lever­an­cier van grond­stof­fen voor sub­stra­ten. Voor de leve­ring van veen­g­rond­stof­fen beschik­ken we over meer­de­re veen­deri­jen. Daar­n­aast zijn we actief in kokos­pro­duc­ten, hout­ve­zel, com­post en ande­re her­nieuw­ba­re grond­stof­fen voor de substraatindustrie.

Wat ga je doen?

Met uiters­te pre­ci­sie verz­org je de orders van de lever­an­cier tot aan de klant. Je onder­s­te­unt de bui­ten­dienst bij de han­del door deze order­af­han­de­ling en het daar­bij beho­ren­de vast­leg­gen van de data. Je bent een vraag­baak voor onze in- en exter­ne klan­ten. Daar­n­aast beheer je het kwa­li­teits­zorg­sys­te­em van RHP (kwa­li­teit) en RPP (duurz­aam­heid).

Wij vra­gen van jou

Een ent­housi­as­te en ver­ant­wo­or­de­li­j­ke mede­wer­ker die stress­bes­ten­dig en fle­xi­bel inzet­baar is en die goed in team­ver­band kan wer­ken. Je hebt een HBO oplei­ding afge­rond, beheerst de Engel­se taal en hebt ken­nis en inter­es­se in het automatiseren/digitaliseren van admi­nis­tra­tie­ve pro­ces­sen. Je weet ons te ver­ras­sen met jouw gevo­el voor ver­ant­wo­or­de­li­jk­heid en nauwkeurigheid.

Wat bie­den wij jou?

Een veel­zij­di­ge, afwis­se­len­de full time func­tie bin­nen een pro­fes­sio­ne­le en infor­me­le orga­ni­sa­tie, waar­bin­nen inno­va­tie en kwa­li­teit voo­rop sta­an. Kor­te lij­nen zor­gen ervoor dat er snel gescha­keld wor­dt en zijn een sti­mu­lans voor eigen initia­tief. De infor­me­le en open werks­feer draagt bij aan een pret­ti­ge omgang met collega’s waar­bij per­so­on­lij­ke ont­wikke­ling wor­dt gestimuleerd.

Sol­li­ci­te­ren?

Kun je niet wach­ten om bij ons aan de slag te gaan?
Stuur je C.V. dan naar rene.​[email protected]​klasmann-​deilmann.​com of bel naar 010–8511102. Reage­er zo spo­e­dig mogeli­jk, maar voor 1 sep­tem­ber 2021.

Acqui­si­tie naar aan­lei­ding van deze adver­ten­tie wor­dt niet op prijs gesteld.

 

Array
(
  [0] => 419
)
Busi­ness Deve­lo­per Indoor Far­ming (m/f/d)

Busi­ness Deve­lo­per Indoor Far­ming (m/f/d)

For our new Busi­ness Unit we are loo­king for a committed

Busi­ness Deve­lo­per Indoor Far­ming (m/f/d)

Sup­port our growth course

Klasmann-Deilmann is the lea­ding cor­po­ra­te group in the inter­na­tio­nal sub­stra­te indus­try, with an annu­al tur­no­ver of more than 225 mil­li­on Euros and 1,000 employees. All over the world, our gro­wing media pro­vi­de a vital basis for plant growth, and for the suc­cess of our part­ners and cus­to­mers in the com­mer­cial hor­ti­cul­tu­re sec­tor. Klasmann-Deilmann mar­kets more than 50 % of its pro­ducts to the food pro­duc­tion chain and enga­ges with new cul­ti­va­ti­on sys­tem tech­no­lo­gy through inno­va­ti­ve products.

As part of a stra­te­gic decisi­on Klasmann-Deilmann is deve­lo­ping a new busi­ness unit in the indoor food pro­duc­tion and ver­ti­cal far­ming sec­tor, whe­r­ein Klasmann-Deilmann plans to part­ner up, invest and con­tri­bu­te with inhouse know­ledge to set bench­marks in the future food pro­duc­tion. With immedia­te effect we are loo­king for a seni­or busi­ness deve­lo­per who leads this deve­lo­p­ment process:

Take on new challenges

 • Deve­lo­p­ment of a dis­rup­ti­ve busi­ness unit in the area of indoor food pro­duc­tion and ver­ti­cal farming
 • Lea­ding a Klasmann-Deilmann stra­te­gy team with inter­nal col­leagues and with exter­nal support
 • Ana­ly­sis and map­ping of trends and deve­lo­p­ment of the Klasmann-Deilmann net­work in this sector
 • Con­duc­ting work­shops and events and expan­ding the Klasmann-Deilmann net­work in the indoor food pro­duc­tion and ver­ti­cal farming
 • Iden­ti­fy­ing part­ners and deve­lo­ping stra­te­gic partnerships

Deve­lop your strengths

 • Degree in busi­ness admi­nis­tra­ti­on or in the green indus­try for examp­le like Hor­ti­cul­tu­re, Agri­cul­tu­re or Food Sciences
 • Several years of pro­fes­sio­nal expe­ri­ence in an inter­na­tio­nal envi­ron­ment in indoor food pro­duc­tion and ver­ti­cal farming
 • Pro­ven expe­ri­ence in new busi­ness deve­lo­p­ment to dis­rup­ti­ve and sus­tainab­le indoor food pro­duc­tion systems
 • Well-foun­ded indus­try-spe­ci­fic net­work (renow­ned com­pa­nies as well as scale-ups)
 • Know­ledge and expe­ri­ence in buil­ding new busi­ness models, coor­di­na­ting invest­ment pro­jects as well as lea­ding a team
 • Excel­lent com­mu­ni­ca­ti­on skills, inno­va­ti­ve mindset
 • Inter­na­tio­nal expe­ri­ence and flu­ent in English

App­ly now

Use our online por­tal at www​.klasmann​-deilmann​.com/​e​n​/​c​a​r​e​e​r​s​/​j​o​b​-​o​p​p​o​r​t​u​n​i​t​i​es/ or send your app­li­ca­ti­on to [email protected]​klasmann-​deilmann.​com. [email protected]​klasmann-​deilmann.​com

Array
(
  [0] => 420
)
Sales Mana­ger (m/f/d) with branch mana­ger function

Sales Mana­ger (m/f/d) with branch mana­ger function

For our sales com­pa­ny in Bol­za­no, Ita­ly we are loo­king for a committed

Sales Mana­ger (m/f/d) with branch mana­ger function

Sup­port our growth course

With more than 1,000 employees in Ger­ma­ny and abroad and annu­al sales of over 225 mil­li­on euros, Klasmann- Deilmann is the lea­ding group of com­pa­nies in the inter­na­tio­nal sub­stra­te indus­try. The first-class pro­ducts meet the hig­hest deman­ds of pro­duc­tion hor­ti­cul­tu­re. You can expect a modern and fami­ly-friend­ly com­pa­ny whe­re ever­ything revol­ves around clo­se coope­ra­ti­on with our cus­to­mers and colleagues.

Exci­ting tasks await you

 • Sales manage­ment for the ent­i­re Ita­li­an market
 • Per­so­nal pre­sence with cus­to­mers and nego­tia­ti­on part­ner for key account customers
 • Stra­te­gic deve­lo­p­ment of the sales mar­ket in Ita­ly and adap­t­ati­on of the sales stra­te­gy to trends and deve­lo­p­ments in inter­na­tio­nal horticulture
 • Intro­duc­tion of new digi­tal ser­vice models such as „Log & Sol­ve“ for exis­ting and new customers
 • Sup­port and moti­va­ti­on of the exis­ting sales repre­sen­ta­ti­ve net­work in Italy
 • Manage­ment of the sales team at the Bol­za­no location
 • Con­ta­ct per­son for the manage­ment of the hol­ding company
 • Pre­pa­ra­ti­on and repor­ting of mon­th­ly sales and results reports

Here you can deve­lop your strengths

 • Sound sales expe­ri­ence in dealing with cus­to­mers and imple­men­ting sales projects
 • High affi­ni­ty to hor­ti­cul­tu­re or the agri­cul­tu­ral sector
 • Expe­ri­ence in lea­ding a sales team with sales representatives
 • Busi­ness manage­ment-ori­en­ted edu­ca­ti­on in hor­ti­cul­tu­re and/or agriculture
 • Very good know­ledge of Ita­li­an and good know­ledge of Eng­lish or Ger­man are required
 • High relia­bi­li­ty, inte­gri­ty and struc­tu­red work
 • Fle­xi­bi­li­ty and wil­ling­ness to learn
 • High wil­ling­ness to tra­vel throughout Italy

App­ly now

If you want to make a dif­fe­rence with fresh impul­ses, then you have come to the right place. We look for­ward to recei­ving your app­li­ca­ti­on, sta­ting your sala­ry requi­re­ments and pos­si­ble star­ting date.Use our online app­li­ca­ti­on por­tal at ww​.klasmann​-deilmann​.com/​e​n​/​c​a​r​e​e​r​s​/​j​o​b​-​o​p​p​o​r​t​u​n​i​t​ies or send your com­ple­te app­li­ca­ti­on docu­ments to: [email protected]​klasmann-​deilmann.​com

Array
(
  [0] => 419
)
Ver­ko­op­ma­na­ger Euro­pa (m/v/d)

Ver­ko­op­ma­na­ger Euro­pa (m/v/d)

Voor ons hoofdkan­toor in Gees­te, Duit­s­land zijn we op zoek naar een

Ver­ko­op­ma­na­ger Euro­pa (m/v/d)

Onder­s­teun onze groeikoers

Met meer dan 1.000 mede­wer­kers in bin­nen- en bui­ten­land en een jaa­rom­zet van meer dan 225 mil­jo­en euro is Klasmann­Deilmann de too­naan­ge­ven­de onder­ne­ming in de inter­na­tio­na­le sub­straa­t­in­dus­trie. Haar eer­ste­klas pro­duc­ten vold­o­en aan de hoogs­te eisen in de pro­duc­ti­etuin­bouw. Er wacht u een modern en gezins­vrien­de­li­jk bedri­jf waar alles draait om een nau­we samen­werking met onze klan­ten en collega‘s.

Span­nen­de taken wach­ten op u

 • Opti­ma­li­se­ring en ver­de­re ont­wikke­ling van een duurzame wereld­wij­de ver­ko­opstra­te­gie voor het gehe­le productassortiment
 • Lei­ding­ge­ven aan een inter­na­tio­naal ver­koop­team en inter­di­sci­plin­air samen­wer­ken met ver­schil­len­de afde­lin­gen bin­nen de groep
 • Het ver­wer­ven en onder­hou­den van nieu­we key accounts en het ver­ho­gen van de omzet in de Euro­pe­se regio
 • Intro­duc­tie van nieu­we digi­ta­le ser­vice­mo­del­len zoals „Log & Sol­ve“ voor besta­an­de en nieu­we klanten
 • Inten­si­vering van de klan­ten­re­la­ties door con­sul­ta­tie­ve com­mu­ni­ca­tie en klantenbezoeken
 • Aan­pas­sing van de ver­ko­opstra­te­gie aan trends en ont­wikke­lin­gen in de inter­na­tio­na­le tuinbouwmarkt

Hier kunt u uw ster­ke pun­ten ontwikkelen

 • Bache­lor- of mas­ter­di­plo­ma met een ach­t­er­g­rond in bedrijfskunde
 • Bewe­zen inter­na­tio­na­le verkoopervaring
 • Hoge affi­niteit met de tuin­bouw of de agra­ri­sche sec­tor („groe­ne industrie“)
 • Je hebt een onder­ne­mers­geest, han­delt proac­tief en bent een ech­te teamplayer
 • Je bent een inspi­re­ren­de en moti­ve­ren­de leider
 • Je spreekt vloei­end Duits en Engels, ande­re vre­em­de talen zijn een pré
 • Je bent ent­housi­ast om suc­ces­vol te zijn en tege­li­j­ker­tijd je team voo­ruit te brengen

Sol­li­ci­teer nu

Als u met fris­se impul­sen het ver­schil wilt maken, dan bent u bij ons aan het juis­te adres. We kij­ken uit naar je sol­li­ci­ta­tie. Gebruik onze online sol­li­ci­ta­tie­por­tal op https://​klasmann​-deilmann​.com/​e​n​/​c​a​r​e​e​r​s​/​j​o​b​-​o​p​p​o​r​t​u​n​i​t​i​es/ of stuur uw vol­l­e­di­ge sol­li­ci­ta­tie­do­cu­men­ten naar: [email protected]​klasmann-​deilmann.​com

Array
(
  [0] => 545
)
The­sis internships

The­sis internships

We’re a gre­at place for growth.

We love our work: as the lea­ding pro­du­cer of substrates for com­mer­cial hor­ti­cul­tu­re, we crea­te value from natu­re – with an excel­lent working atmo­s­phe­re, nice col­leagues and ple­nty of open space (in every sen­se). With us, ever­yo­ne can grow their talent and excel themselves.

Are you loo­king for an internship whe­re you can do your Bachelor’s or Master’s the­sis? App­ly now!

 

Array
(
  [0] => 421
  [1] => 420
  [2] => 419
)
Unso­li­ci­ted app­li­ca­ti­ons wanted!

Unso­li­ci­ted application

We also like fin­ding peop­le we haven’t even loo­ked for.

So why not send us an unso­li­ci­ted application?

Klasmann-Deilmann’s world is a big one. And the­re may well be a place per­fect for you that we haven’t even con­si­de­red. One way or ano­t­her, ever­yo­ne here finds ple­nty of scope for enhan­cing their talents and for growth. So, in whiche­ver part of the com­pa­ny you feel your strengths would be best app­lied, or whe­re­ver you are see­king new chal­len­ges: let us know and send us your unso­li­ci­ted app­li­ca­ti­on. We’re loo­king for­ward to hea­ring from you.

Sor­ry. The­re are no job vacan­ci­es in this category.

Your star­ting address

Your tar­get address

Klasmann-Deilmann GmbH | Georg-Klasmann-Stra­ße 2–10 | 49744 Gees­te | Germany

Your rou­te