Wel­kom bij K‑Newsery, de digi­ta­le nieuws­brief van Klasmann-Deilmann

Of het nu gaat over het voe­den van de wereld­be­vol­king, de kli­maat­ve­ran­d­e­ring, het gebruik van turf in de tuin­bouw of inno­va­tie­ve ideeën op het gebied van sub­stra­ten: K‑Newsery is meer dan een digi­ta­le nieuws­brief. K‑Newsery dient als een alom­vat­tend plat­form voor dis­cus­sie over de uit­da­gin­gen van onze tijd. K‑Newsery kijkt ook voo­ruit, naar de bij­dra­ge die de com­mer­cië­le tuin­bouw kan leveren.

Onze eigen erva­ring als too­naan­ge­vend pro­du­cent van cul­tu­ur­sub­stra­ten komt daar­bij net zo goed aan bod als de onaf­hank­e­li­j­ke mening van erken­de experts van over de hele wereld.

 

Meld u hier meteen aan

Dat gaat snel een een­vou­dig en ver­plicht abso­luut tot niets: