Select – spec­ja­l­ne wyma­ga­nia, indy­wi­du­al­ne rozwiązania

Nas­za linia pro­duk­tów Select ma na celu osią­g­nięcie indy­wi­du­al­ne­go, ide­al­ne­go połącze­nia sub­stra­tu z sze­ro­kiej gamy moż­li­wości. Uwz­ględ­ni­o­no potrze­by kon­kret­nej upra­wy, a także czyn­ni­ki tech­nicz­ne, kli­ma­ty­cz­ne i geo­gra­ficz­ne. Wybra­ne sub­stra­ty linii mogą być ide­al­nie dopa­so­wa­ne do mie­j­s­ca i warun­ków w danym mie­js­cu uprawy.

Ana­li­za wymagań
Rozwój recep­tu­ry
Pro­duk­c­ja substratu
Zas­to­so­wa­nie

Dia­log z nas­zy­mi klientami

W dia­lo­gu z kli­en­tem nasi spec­ja­liści wybier­ają odpo­wied­nie skład­ni­ki i odpo­wied­nie kom­bi­n­ac­je skład­ników odżyw­c­zych, określa­ją opty­mal­ny sto­sunek mies­zan­ki i zapew­nia­ją bez­pro­ble­mową pro­duk­c­ję. Wszyst­ko będ­zie działało płyn­nie tyl­ko wte­dy, gdy podłoże połąc­zy róż­ne ele­men­ty w ide­alną całość.

Spe­cy­ficz­ne rozwią­za­nia środowiskowe

Na wie­lu rynkach, pod linią Select ist­nie­je w danym kra­ju gama podłoży. Zak­re­sy te obej­mu­ją podłoża ide­al­nie dopa­so­wa­ne do spe­cy­ficz­nych wyma­gań szc­ze­gól­nie popu­lar­nych upraw w danym regionie.

substrates_select_klasmann-deilmann

Więcej infor­mac­ji na temat Easy Growing