“Nasze najważniejsze surowce pozyskiwane są ze środków własnych.”

Nasz pro­dukt z włók­na drzew­n­e­go GreenFibre

GreenFibre Fine
GreenFibre Medi­um
GreenFibre Coar­se

raw_materials_greenfibre

Ide­al­ny do sta­bil­nej struk­tu­ry podłoży

Klasmann GreenFibre to wys­o­kiej jakości pro­dukt z włóki­en drzewnych, któ­ry został pod­da­ny zarów­no obrób­ce ter­micz­nej, jak i mecha­nicz­nej, wyko­n­a­ny z różnych frak­c­ji pre­cy­zy­j­nie dopa­so­wanych do różnych zas­to­so­wań. W połącze­niu z wys­o­kiej jakości suro­wym tor­fem GreenFibre jest ide­al­nym skład­ni­kiem sta­bil­nych struk­tu­ral­nie podłoży uprawowych.

Suro­wiec z wie­lo­ma korzyściami

GreenFibre wspie­ra zdro­wy, szyb­ki rozwój kor­ze­ni, zwięks­za pojem­ność powie­trza i zapew­nia dłu­go­trwałą sta­bil­ność struk­tu­ralną podłoża. Opty­ma­li­zu­je właści­wości odwad­nia­jące, popra­wia ponow­ne zwilża­nie i zmnie­js­za ryzy­ko wzros­tu glonów podcz­as upra­wy, ponie­waż powier­z­ch­nia podłoża schnie szybciej.

greenfibre_raw_materials

ISO 9001
ISO 14001
ISO 14064
RHP
PEFC
Grün­stempel®

Cer­ty­fi­kowa­na jakość

Ten spec­ja­l­ny pro­dukt z włóki­en drzewnych jest pro­du­ko­wa­ny we włas­nych zakła­d­ach w Niemc­zech, Irland­ii i Holan­dii. GreenFibre jest cer­ty­fi­kowa­ny zgod­nie ze stan­dar­da­mi RHP, PEFC i FSC, a do sto­so­wa­nia w podłożach orga­nicz­nych speł­nia wymo­gi Rozpor­ządze­nia UE (EC) nr 834/2007 oraz załącz­ni­ka I do Rozpor­ządze­nia wyko­naw­c­ze­go (EC) nr 889/2008, sprawd­zo­n­e­go przez Grünstempel®.