Nasze kluczowe wskaźniki wydajności

Jako punkt odniesienia dla zrównoważonego rozwoju naszej firmy opracowaliśmy kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), które odzwierciedlają nasze wyniki w sposób wykraczający poza zakres naszych wyników finansowych i wpływu na klimat. Naszym celem jest ciągłe doskonalenie tych wskaźników.

Alternatywne surowce

Naszym celem jest zwiększenie udziału alternatywnych surowców do 15% naszej całkowitej rocznej produkcji do 2020 r. Pomiędzy rokiem bazowym (2013 r.) A rokiem budżetowym 2016 r. Odsetek ten wzrósł z 3,4% do 9,1% w 2017 r.

Sektor spożywczy

W przyszłości chcielibyśmy zwiększyć dostawy do sektora owoców i warzyw. Aby udokumentować nasze postępy, porównujemy wyniki sprzedaży osiągnięte dla tego obszaru z całkowitą sprzedażą podłoży (w m³ w obu przypadkach). W porównaniu z wartością równoważną dla roku bazowego (2013 r.) Sprzedaż do sektora spożywczego w stosunku do całkowitej sprzedaży wzrosła z 38,0% do 43,9% w roku budżetowym 2017.

Emisje

Ponieważ dążymy do ciągłej optymalizacji poziomów emisji na jednostkę produktu, obliczamy stosunek całkowitej emisji w naszej grupie korporacyjnej (w t CO2e) do całkowitej wielkości produkcji (w m³). Średnie poziomy emisji na m³ zmniejszyły się z 63,27 kg CO2e w roku bazowym (2013) do 58,88 kg CO2e w roku obrotowym 2016.

Energia odnawialna

Obliczamy stosunek emisji (w t CO2e) do emisji unikniętej (w t CO2e), aby podkreślić rosnące znaczenie naszej działalności energetycznej i uwzględnić wpływ naszych środków na zapobieganie emisji. Wskaźnik ten poprawił się z 5,48% w roku bazowym (2013) do 17,10% w roku obrotowym 2016.

Zdrowie pracowników

KPI  „iloraz zdrowia”, którego używamy tutaj, podaje stosunek między całkowitą liczbą dni pracy naszych pracowników a liczbą dni wolnych z powodu choroby (w tym okresy choroby krótsze niż sześć tygodni). Liczba poprawiła się z 95,1% w roku bazowym (2013) do 96,0% w roku budżetowym 2016.