Nasze kluc­zowe wskaź­ni­ki wydajności

Jako punkt odnie­si­e­n­ia dla zrów­no­ważo­n­e­go roz­wo­ju nas­zej fir­my opra­cow­a­liś­my kluc­zowe wskaź­ni­ki wyda­j­ności (KPI), któ­re odzwier­cied­la­ją nasze wyni­ki w sposób wykrac­za­ją­cy poza zak­res nas­zych wyni­ków fin­an­so­wych i wpły­wu na kli­mat. Nas­zym celem jest cią­głe dos­ko­na­le­nie tych wskaźników.

Alter­na­tyw­ne surowce

Nas­zym celem jest zwiększe­nie udziału alter­na­tywnych surow­ców do 15% nas­zej cał­ko­wi­tej rocz­nej pro­duk­c­ji do 2020 r. Pomięd­zy rokiem bazowym (2013 r.) A rokiem budże­to­wym 2016 r. Odsetek ten wzrósł z 3,4% do 9,1% w 2017 r.

Sek­tor spożywczy

W przy­szłości chcie­li­by­ś­my zwięks­zyć dost­a­wy do sek­to­ra owo­ców i war­zyw. Aby udo­ku­men­to­wać nasze pos­tę­py, porów­nu­je­my wyni­ki sprze­daży osią­g­nię­te dla tego obs­za­ru z cał­ko­wi­tą sprze­dażą podłoży (w m³ w obu przy­pad­kach). W porówna­niu z war­tością rów­no­ważną dla roku bazo­we­go (2013 r.) Sprze­daż do sek­to­ra spożyw­c­ze­go w sto­sun­ku do cał­ko­wi­tej sprze­daży wzrosła z 38,0% do 43,9% w roku budże­to­wym 2017.

Emis­je

Ponie­waż dążymy do cią­głej opty­ma­li­za­c­ji pozio­mów emis­ji na jed­nost­kę pro­duk­tu, obli­cz­a­my sto­sunek cał­ko­wi­tej emis­ji w nas­zej gru­pie kor­por­a­cy­j­nej (w t CO2e) do cał­ko­wi­tej wie­l­kości pro­duk­c­ji (w m³). Śred­nie pozio­my emis­ji na m³ zmnie­js­zyły się z 63,27 kg CO2e w roku bazowym (2013) do 58,88 kg CO2e w roku obro­to­wym 2016.

Ener­gia odnawialna

Obli­cz­a­my sto­sunek emis­ji (w t CO2e) do emis­ji uni­knię­tej (w t CO2e), aby pod­kreś­lić ros­nące znacze­nie nas­zej działal­ności ener­ge­ty­cz­nej i uwz­ględ­nić wpływ nas­zych środ­ków na zapo­bie­ga­nie emis­ji. Wskaź­nik ten popra­wił się z 5,48% w roku bazowym (2013) do 17,10% w roku obro­to­wym 2016.

Zdro­wie pracowników

KPI  „iloraz zdro­wia”, któ­re­go uży­wa­my tutaj, poda­je sto­sunek międ­zy cał­ko­wi­tą licz­bą dni pra­cy nas­zych pra­cow­ni­ków a licz­bą dni wol­nych z powo­du choro­by (w tym okre­sy choro­by krótsze niż sześć tygod­ni). Licz­ba popra­wiła się z 95,1% w roku bazowym (2013) do 96,0% w roku budże­to­wym 2016.