„Po prostu nie można tworzyć lepszych podłoży niż te.“

Easy Gro­wing – nas­ze międ­zy­na­r­odo­we najleps­ze mar­ki

Linia pro­duk­tów Easy Gro­wing łąc­zy najbard­ziej uda­ne sub­stra­ty Klasmann-Deilmann na całym świe­cie w gamie pro­duk­tów przez­nac­z­onych do naj­po­pu­lar­nie­js­zych zas­to­so­wań. Easy Gro­wing speł­nia wszyst­kie kluc­zo­we wyma­ga­nia komer­cy­j­n­ego ogrod­nic­t­wa: sprawd­zo­ne i nie­za­wod­ne podłoża do bez­pro­ble­mowej upra­wy.

Siew, roz­m­naża­nie
Upra­wa war­zyw
Roś­li­ny ozdob­ne
Szkół­karst­wo
Tere­ny zie­lo­ne

Więcej infor­mac­ji na temat Easy Gro­wing