Pri­va­cy

In de regel kan onze web­site wor­den gebruikt zon­der de open­baar­ma­king van per­so­on­lijke gege­vens. Waar delen van de web­site de mogel­i­jk­heid bie­den om per­so­on­lijke of zake­li­jke gege­vens in te voe­ren (e-mail­adres­sen, namen of post­adres­sen), onthult de gebrui­ker der­ge­li­jke gege­vens uit eigen bewe­ging. De gege­vens wor­den niet aan der­den bekendge­ma­akt zon­der uit­druk­ke­li­jke toe­stem­ming van de gebrui­ker. Wij zijn bevo­egd om per­so­on­lijke gege­vens die door de gebrui­ker zijn onthuld, vast te leg­gen, te ver­wer­ken, op te sla­an en te gebrui­ken om een ​​dienst te ver­kri­jgen voor zover nood­z­a­ke­li­jk om de gebrui­ker in staat te stel­len de dienst te ver­kri­jgen. We zijn ver­der geau­to­ri­se­erd om toegang te kri­jgen tot der­ge­li­jke gege­vens om de ope­ra­tio­ne­le capa­cit­eit van de voor­ga­an­de ser­vices te behou­den. Indi­en tech­nisch haal­baar en rede­li­jk, is het gebrui­kers ook toe­ge­s­ta­an ​​om alle op de web­site aan­ge­bo­den diens­ten te ver­kri­jgen zon­der der­ge­li­jke gege­vens open­baar te maken of door geanoni­mi­se­er­de gege­vens in te die­nen of een pseudo­ni­em te gebrui­ken.

Het gebruik van con­tact­ge­ge­vens die wor­den bekendge­ma­akt als onder­de­el van onze wet­te­li­jke ver­plichtin­gen of ver­ge­li­jk­ba­re infor­ma­tie, zoals post­adres­sen, tele­foon- en fax­num­mers of e-mail­adres­sen, door der­den met het doel om infor­ma­tie te ver­zen­den die niet expli­ciet is aan­ge­v­raagd, is ver­bo­den . We behou­den ons nadruk­ke­li­jk het recht voor om gerech­te­li­jke stap­pen te onder­ne­men tegen de afzen­ders van spam­mails in geval van inbreuk op de voor­ga­an­de bepa­ling.